11667.htm

CÍMSZÓ: Galgóc

SZÓCIKK: "Galgóc (Hlohovec, Cs.-Szl.; Nyitra vm. 8096 lak. A G.-i hitközség alapítására vonatkozólag nincsenek pontos adatok. A temetőjében levő sírkövek egyik-másika 200 évesnél is idősebb, amiből következtetni lehet arra, hogy a hitközség a XVII. sz.-ban alakulhatott meg. Alapítói minden valószínűség szerint beköltözött morva családok voltak, amelyek gabona- és borkereskedelemmel foglalkoztak. A hitközség első rabbija R. Mordechaj volt, jeles tudós, aki 1730 körül működött. A hitközség Talmud Tóráját 100 évvel ezelőtt Eisler M. József alapította, akinek fia Eisler Emmanuel, mint elnök képviselte a hitközséget az 1870. kongresszuson. A kongresszus után a hitközség kettészakadt orthodox és status quo hitközségre; 1880-ban Rudolfer Emmanuel Áron elnök és Rosenfeld József főrabbi kezdeményezésére a két hitközség orthodox alapon egyesült. A hitközségnek több kiváló rabbija volt, ezek: Oppenheimer Lőb, Landesberg Izsák Áron, Weinberger Ábrahám Izsák, Rosenfeld József és Schwarc Mózes, a jelenlegi főrabbi. Templomát 1830. építették, 1890. bővítették és restaurálták. Van a hitközségnek jesivája, Talmud Tórája és erős elemi iskolája. A hitközség többi intézményei: Chevra Kadisa, mely Weiner Zsigmond elnöklete alatt működik, a Nőegylet, melynek Nagel Salamonné az elnöke, a Leányegylet, mely Rudolfer Lajosné vezetése alatt áll és a Népkonyha, melyet Müller József vezet. A hitközség területéről származik Mahler Ede (l. o.) a kiváló orientalista. A hitközség tagjai közül ipari társadalmi téren szerepet játszanak és nagyobb és nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek: néhai Eisler M. József malátagyárat, Szeszler Adolf fatelepet, Nagel Mór kereskedelmi vállalatot és Zweig Mór kocsigyárat. Nagyobb mintagazdaságokat vezetnek : Schwarc Ferenc, Deutschbauer József, Weinberger Ferenc és Schulz Hermán. A hitközségnek értékes levéltára van. G.-on jelent meg Rosenfeld József főrabbi: Chavot Jaér c munkája, Eisler M. Lipót aforizma gyűjteménye, Vajda Miksa és Galgóczi Ábrahám tanítók több pedagógiai munkája. A hitközség 180,000 ?k. évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez 12 község tartozik. Lélekszáma 900, családok száma 230, adót 200-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 8 gazdálkodó, 10 szabadpályán levő, 5 tanító, 75 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 művész, 20 munkás, 1 nagyiparos, 4 orvos, 20 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 10 munkanélküli, 20 iparos, 3 mérnök, 3 magánzó és 5 egyéb. A hitközség 200 tagja vett részt a világháborúban s 13-an estek el. A hitközség mai vezetősége : Schwarc Mózes főrabbi, Fuchs Jakab díszelnök, Herzog Jakab elnök, Szeszler Hermann és Müller József alelnökök, Goldstein Samu, Reismann Vilmos, Neumann Ignác, Rechnitzer Dávid elöljárók. A hitközség titkára: Salvendy Emil. Kántorai: Schreiber Vilmos, Rothfeld Salamon és Freund Ignác."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1667. címszó a lexikon => 303. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11667.htm

CÍMSZÓ: Galgóc

SZÓCIKK: Galgóc Hlohovec, Cs.-Szl.; Nyitra vm. 8096 lak. A G.-i hitközség alapítására vonatkozólag nincsenek pontos adatok. A temetőjében levő sírkövek egyik-másika 200 évesnél is idősebb, amiből következtetni lehet arra, hogy a hitközség a XVII. sz.-ban alakulhatott meg. Alapítói minden valószínűség szerint beköltözött morva családok voltak, amelyek gabona- és borkereskedelemmel foglalkoztak. A hitközség első rabbija R. Mordechaj volt, jeles tudós, aki 1730 körül működött. A hitközség Talmud Tóráját 100 évvel ezelőtt Eisler M. József alapította, akinek fia Eisler Emmanuel, mint elnök képviselte a hitközséget az 1870. kongresszuson. A kongresszus után a hitközség kettészakadt orthodox és status quo hitközségre; 1880-ban Rudolfer Emmanuel Áron elnök és Rosenfeld József főrabbi kezdeményezésére a két hitközség orthodox alapon egyesült. A hitközségnek több kiváló rabbija volt, ezek: Oppenheimer Lőb, Landesberg Izsák Áron, Weinberger Ábrahám Izsák, Rosenfeld József és Schwarc Mózes, a jelenlegi főrabbi. Templomát 1830. építették, 1890. bővítették és restaurálták. Van a hitközségnek jesivája, Talmud Tórája és erős elemi iskolája. A hitközség többi intézményei: Chevra Kadisa, mely Weiner Zsigmond elnöklete alatt működik, a Nőegylet, melynek Nagel Salamonné az elnöke, a Leányegylet, mely Rudolfer Lajosné vezetése alatt áll és a Népkonyha, melyet Müller József vezet. A hitközség területéről származik Mahler Ede l. o. a kiváló orientalista. A hitközség tagjai közül ipari társadalmi téren szerepet játszanak és nagyobb és nagyobb ipari vállalkozásokat létesítettek: néhai Eisler M. József malátagyárat, Szeszler Adolf fatelepet, Nagel Mór kereskedelmi vállalatot és Zweig Mór kocsigyárat. Nagyobb mintagazdaságokat vezetnek : Schwarc Ferenc, Deutschbauer József, Weinberger Ferenc és Schulz Hermán. A hitközségnek értékes levéltára van. G.-on jelent meg Rosenfeld József főrabbi: Chavot Jaér c munkája, Eisler M. Lipót aforizma gyűjteménye, Vajda Miksa és Galgóczi Ábrahám tanítók több pedagógiai munkája. A hitközség 180,000 ?k. évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez 12 község tartozik. Lélekszáma 900, családok száma 230, adót 200-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 8 gazdálkodó, 10 szabadpályán levő, 5 tanító, 75 kereskedő, 4 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 1 művész, 20 munkás, 1 nagyiparos, 4 orvos, 20 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 10 munkanélküli, 20 iparos, 3 mérnök, 3 magánzó és 5 egyéb. A hitközség 200 tagja vett részt a világháborúban s 13-an estek el. A hitközség mai vezetősége : Schwarc Mózes főrabbi, Fuchs Jakab díszelnök, Herzog Jakab elnök, Szeszler Hermann és Müller József alelnökök, Goldstein Samu, Reismann Vilmos, Neumann Ignác, Rechnitzer Dávid elöljárók. A hitközség titkára: Salvendy Emil. Kántorai: Schreiber Vilmos, Rothfeld Salamon és Freund Ignác.

11667.ht

CÍMSZÓ Galgó

SZÓCIKK Galgó Hlohovec Cs.-Szl. Nyitr vm 809 lak G.- hitközsé alapításár vonatkozóla nincsene ponto adatok temetőjébe lev sírköve egyik-másik 20 évesné i idősebb amibő következtetn lehe arra hog hitközsé XVII sz.-ba alakulhatot meg Alapító minde valószínűsé szerin beköltözöt morv családo voltak amelye gabona é borkereskedelemme foglalkoztak hitközsé els rabbij R Mordecha volt jele tudós ak 173 körü működött hitközsé Talmu Tórájá 10 évve ezelőt Eisle M Józse alapította akine fi Eisle Emmanuel min elnö képviselt hitközsége a 1870 kongresszuson kongresszu utá hitközsé kettészakad orthodo é statu qu hitközségre 1880-ba Rudolfe Emmanue Áro elnö é Rosenfel Józse főrabb kezdeményezésér ké hitközsé orthodo alapo egyesült hitközségne töb kivál rabbij volt ezek Oppenheime Lőb Landesber Izsá Áron Weinberge Ábrahá Izsák Rosenfel Józse é Schwar Mózes jelenleg főrabbi Templomá 1830 építették 1890 bővítetté é restaurálták Va hitközségne jesivája Talmu Tóráj é erő elem iskolája hitközsé több intézményei Chevr Kadisa mel Weine Zsigmon elnöklet alat működik Nőegylet melyne Nage Salamonn a elnöke Leányegylet mel Rudolfe Lajosn vezetés alat ál é Népkonyha melye Mülle Józse vezet hitközsé területérő származi Mahle Ed l o kivál orientalista hitközsé tagja közü ipar társadalm tére szerepe játszana é nagyob é nagyob ipar vállalkozásoka létesítettek néha Eisle M Józse malátagyárat Szeszle Adol fatelepet Nage Mó kereskedelm vállalato é Zwei Mó kocsigyárat Nagyob mintagazdaságoka vezetne Schwar Ferenc Deutschbaue József Weinberge Feren é Schul Hermán hitközségne értéke levéltár van G.-o jelen me Rosenfel Józse főrabbi Chavo Jaé munkája Eisle M Lipó aforizm gyűjteménye Vajd Miks é Galgócz Ábrahá tanító töb pedagógia munkája hitközsé 180,00 ?k év költségvetésse dolgozik melyne nag részé szociáli é filantropiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe 1 közsé tartozik Lélekszám 900 családo szám 230 adó 200-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó 1 szabadpályá levő tanító 7 kereskedő ügyvéd köztisztviselő művész 2 munkás nagyiparos orvos 2 magántisztviselő vállalkozó 1 munkanélküli 2 iparos mérnök magánz é egyéb hitközsé 20 tagj vet rész világháborúba 13-a este el hitközsé ma vezetőség Schwar Móze főrabbi Fuch Jaka díszelnök Herzo Jaka elnök Szeszle Herman é Mülle Józse alelnökök Goldstei Samu Reisman Vilmos Neuman Ignác Rechnitze Dávi elöljárók hitközsé titkára Salvend Emil Kántorai Schreibe Vilmos Rothfel Salamo é Freun Ignác

11667.h

CÍMSZ Galg

SZÓCIK Galg Hlohove Cs.-Szl Nyit v 80 la G. hitközs alapításá vonatkozól nincsen pont adato temetőjéb le sírköv egyik-mási 2 évesn időseb amib következtet leh arr ho hitközs XVI sz.-b alakulhato me Alapít mind valószínűs szeri beköltözö mor család volta amely gabon borkereskedelemm foglalkozta hitközs el rabbi Mordech vol jel tudó a 17 kör működöt hitközs Talm Tóráj 1 évv ezelő Eisl Józs alapított akin f Eisl Emmanue mi eln képvisel hitközség 187 kongresszuso kongressz ut hitközs kettészaka orthod stat q hitközségr 1880-b Rudolf Emmanu Ár eln Rosenfe Józs főrab kezdeményezésé k hitközs orthod alap egyesül hitközségn tö kivá rabbi vol eze Oppenheim Lő Landesbe Izs Áro Weinberg Ábrah Izsá Rosenfe Józs Schwa Móze jelenle főrabb Templom 183 építetté 189 bővített restauráltá V hitközségn jesiváj Talm Tórá er ele iskoláj hitközs töb intézménye Chev Kadis me Wein Zsigmo elnökle ala működi Nőegyle melyn Nag Salamon elnök Leányegyle me Rudolf Lajos vezeté ala á Népkonyh mely Müll Józs veze hitközs területér származ Mahl E kivá orientalist hitközs tagj köz ipa társadal tér szerep játszan nagyo nagyo ipa vállalkozások létesítette néh Eisl Józs malátagyára Szeszl Ado fatelepe Nag M kereskedel vállalat Zwe M kocsigyára Nagyo mintagazdaságok vezetn Schwa Feren Deutschbau Józse Weinberg Fere Schu Hermá hitközségn érték levéltá va G.- jele m Rosenfe Józs főrabb Chav Ja munkáj Eisl Lip aforiz gyűjtemény Vaj Mik Galgóc Ábrah tanít tö pedagógi munkáj hitközs 180,0 ? é költségvetéss dolgozi melyn na rész szociál filantropik célok fordítj Anyaköny területéh közs tartozi Lélekszá 90 család szá 23 ad 200- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít keresked ügyvé köztisztvisel művés munká nagyiparo orvo magántisztvisel vállalkoz munkanélkül iparo mérnö magán egyé hitközs 2 tag ve rés világháborúb 13- est e hitközs m vezetősé Schwa Móz főrabb Fuc Jak díszelnö Herz Jak elnö Szeszl Herma Müll Józs alelnökö Goldste Sam Reisma Vilmo Neuma Igná Rechnitz Dáv elöljáró hitközs titkár Salven Emi Kántora Schreib Vilmo Rothfe Salam Freu Igná

11667.

CÍMS Gal

SZÓCI Gal Hlohov Cs.-Sz Nyi 8 l G hitköz alapítás vonatkozó nincse pon adat temetőjé l sírkö egyik-más éves időse ami következte le ar h hitköz XV sz.- alakulhat m Alapí min valószínű szer beköltöz mo csalá volt amel gabo borkereskedelem foglalkozt hitköz e rabb Mordec vo je tud 1 kö működö hitköz Tal Tórá év ezel Eis Józ alapítot aki Eis Emmanu m el képvise hitközsé 18 kongresszus kongress u hitköz kettészak ortho sta hitközség 1880- Rudol Emman Á el Rosenf Józ főra kezdeményezés hitköz ortho ala egyesü hitközség t kiv rabb vo ez Oppenhei L Landesb Iz Ár Weinber Ábra Izs Rosenf Józ Schw Móz jelenl főrab Templo 18 épített 18 bővítet restaurált hitközség jesivá Tal Tór e el iskolá hitköz tö intézmény Che Kadi m Wei Zsigm elnökl al működ Nőegyl mely Na Salamo elnö Leányegyl m Rudol Lajo vezet al Népkony mel Mül Józ vez hitköz területé szárma Mah kiv orientalis hitköz tag kö ip társada té szere játsza nagy nagy ip vállalkozáso létesített né Eis Józ malátagyár Szesz Ad fatelep Na kereskede vállala Zw kocsigyár Nagy mintagazdaságo vezet Schw Fere Deutschba Józs Weinber Fer Sch Herm hitközség érté levélt v G. jel Rosenf Józ főrab Cha J munká Eis Li afori gyűjtemén Va Mi Galgó Ábra taní t pedagóg munká hitköz 180, költségvetés dolgoz mely n rés szociá filantropi célo fordít Anyakön területé köz tartoz Léleksz 9 csalá sz 2 a 200 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise művé munk nagyipar orv magántisztvise vállalko munkanélkü ipar mérn magá egy hitköz ta v ré világháború 13 es hitköz vezetős Schw Mó főrab Fu Ja díszeln Her Ja eln Szesz Herm Mül Józ alelnök Goldst Sa Reism Vilm Neum Ign Rechnit Dá elöljár hitköz titká Salve Em Kántor Schrei Vilm Rothf Sala Fre Ign

11667

CÍM Ga

SZÓC Ga Hloho Cs.-S Ny hitkö alapítá vonatkoz nincs po ada temetőj sírk egyik-má éve idős am következt l a hitkö X sz. alakulha Alap mi valószín sze beköltö m csal vol ame gab borkereskedele foglalkoz hitkö rab Morde v j tu k működ hitkö Ta Tór é eze Ei Jó alapíto ak Ei Emman e képvis hitközs 1 kongresszu kongres hitkö kettésza orth st hitközsé 1880 Rudo Emma e Rosen Jó főr kezdeményezé hitkö orth al egyes hitközsé ki rab v e Oppenhe Landes I Á Weinbe Ábr Iz Rosen Jó Sch Mó jelen főra Templ 1 építet 1 bővíte restaurál hitközsé jesiv Ta Tó e iskol hitkö t intézmén Ch Kad We Zsig elnök a műkö Nőegy mel N Salam eln Leányegy Rudo Laj veze a Népkon me Mü Jó ve hitkö terület szárm Ma ki orientali hitkö ta k i társad t szer játsz nag nag i vállalkozás létesítet n Ei Jó malátagyá Szes A fatele N keresked vállal Z kocsigyá Nag mintagazdaság veze Sch Fer Deutschb Józ Weinbe Fe Sc Her hitközsé ért levél G je Rosen Jó főra Ch munk Ei L afor gyűjtemé V M Galg Ábr tan pedagó munk hitkö 180 költségveté dolgo mel ré szoci filantrop cél fordí Anyakö terület kö tarto Léleks csal s 20 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis műv mun nagyipa or magántisztvis vállalk munkanélk ipa mér mag eg hitkö t r világhábor 1 e hitkö vezető Sch M főra F J díszel He J el Szes Her Mü Jó alelnö Golds S Reis Vil Neu Ig Rechni D elöljá hitkö titk Salv E Kánto Schre Vil Roth Sal Fr Ig

1166

CÍ G

SZÓ G Hloh Cs.- N hitk alapít vonatko ninc p ad temető sír egyik-m év idő a következ hitk sz alakulh Ala m valószí sz bekölt csa vo am ga borkereskedel foglalko hitk ra Mord t műkö hitk T Tó ez E J alapít a E Emma képvi hitköz kongressz kongre hitk kettész ort s hitközs 188 Rud Emm Rose J fő kezdeményez hitk ort a egye hitközs k ra Oppenh Lande Weinb Áb I Rose J Sc M jele főr Temp építe bővít restaurá hitközs jesi T T isko hitk intézmé C Ka W Zsi elnö műk Nőeg me Sala el Leányeg Rud La vez Népko m M J v hitk terüle szár M k oriental hitk t társa sze játs na na vállalkozá létesíte E J malátagy Sze fatel kereske válla kocsigy Na mintagazdasá vez Sc Fe Deutsch Jó Weinb F S He hitközs ér levé j Rose J főr C mun E afo gyűjtem Gal Áb ta pedag mun hitk 18 költségvet dolg me r szoc filantro cé ford Anyak terüle k tart Lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi mű mu nagyip o magántisztvi vállal munkanél ip mé ma e hitk világhábo hitk vezet Sc főr dísze H e Sze He M J aleln Gold Rei Vi Ne I Rechn elölj hitk tit Sal Kánt Schr Vi Rot Sa F I