11668.htm

CÍMSZÓ: Gallia

SZEMÉLYNÉV: Gallia Béla

SZÓCIKK: "Gallia Béla, kúriai bíró és jogtudományi író, szül. Kecskeméten, 1870. Miután elvégezte jogi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen, bírói pályára lépett. Előbb a budapesti kereskedelmi és váltó törvényszéknél volt albíró, majd bíró lett és gyorsan emelkedett a rangsorban. Jelenleg a magyar királyi kúria bírája. A jogi szaklapokban igen sok cikke jelent meg, különösen a kereskedelmi és váltójog köréből. 1909 óta a Jogtudományi Közlöny mellékletét, a Hiteljogi Döntvénytárt szerkeszti, amely a kereskedelmi joggal foglalkozó szakemberek számára alapvető forrásmunka. Főbb önálló művei: A házassági jogról, az állami anyakönyvekről és a gyermekek vallásáról szóló törvények magyarázata (Budapest 1895); Észrevételek a szövetkezetekről szóló törvényjavaslatra (Budapest 1904)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1668. címszó a lexikon => 303. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11668.htm

CÍMSZÓ: Gallia

SZEMÉLYNÉV: Gallia Béla

SZÓCIKK: Gallia Béla, kúriai bíró és jogtudományi író, szül. Kecskeméten, 1870. Miután elvégezte jogi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen, bírói pályára lépett. Előbb a budapesti kereskedelmi és váltó törvényszéknél volt albíró, majd bíró lett és gyorsan emelkedett a rangsorban. Jelenleg a magyar királyi kúria bírája. A jogi szaklapokban igen sok cikke jelent meg, különösen a kereskedelmi és váltójog köréből. 1909 óta a Jogtudományi Közlöny mellékletét, a Hiteljogi Döntvénytárt szerkeszti, amely a kereskedelmi joggal foglalkozó szakemberek számára alapvető forrásmunka. Főbb önálló művei: A házassági jogról, az állami anyakönyvekről és a gyermekek vallásáról szóló törvények magyarázata Budapest 1895 ; Észrevételek a szövetkezetekről szóló törvényjavaslatra Budapest 1904

11668.ht

CÍMSZÓ Galli

SZEMÉLYNÉV Galli Bél

SZÓCIKK Galli Béla kúria bír é jogtudomány író szül Kecskeméten 1870 Miutá elvégezt jog tanulmányai budapest tudományegyetemen bíró pályár lépett Előb budapest kereskedelm é vált törvényszékné vol albíró maj bír let é gyorsa emelkedet rangsorban Jelenle magya király kúri bírája jog szaklapokba ige so cikk jelen meg különöse kereskedelm é váltójo köréből 190 ót Jogtudomány Közlön mellékletét Hiteljog Döntvénytár szerkeszti amel kereskedelm jogga foglalkoz szakembere számár alapvet forrásmunka Főb önáll művei házasság jogról a állam anyakönyvekrő é gyermeke vallásáró szól törvénye magyarázat Budapes 189 Észrevétele szövetkezetekrő szól törvényjavaslatr Budapes 190

11668.h

CÍMSZ Gall

SZEMÉLYNÉ Gall Bé

SZÓCIK Gall Bél kúri bí jogtudomán ír szü Kecskeméte 187 Miut elvégez jo tanulmánya budapes tudományegyeteme bír pályá lépet Elő budapes kereskedel vál törvényszékn vo albír ma bí le gyors emelkede rangsorba Jelenl magy királ kúr bíráj jo szaklapokb ig s cik jele me különös kereskedel váltój körébő 19 ó Jogtudomán Közlö mellékleté Hiteljo Döntvénytá szerkeszt ame kereskedel jogg foglalko szakember számá alapve forrásmunk Fő önál műve házassá jogró álla anyakönyvekr gyermek vallásár szó törvény magyaráza Budape 18 Észrevétel szövetkezetekr szó törvényjavaslat Budape 19

11668.

CÍMS Gal

SZEMÉLYN Gal B

SZÓCI Gal Bé kúr b jogtudomá í sz Kecskemét 18 Miu elvége j tanulmány budape tudományegyetem bí pály lépe El budape kereskede vá törvényszék v albí m b l gyor emelked rangsorb Jelen mag kirá kú bírá j szaklapok i ci jel m különö kereskede váltó köréb 1 Jogtudomá Közl melléklet Hitelj Döntvényt szerkesz am kereskede jog foglalk szakembe szám alapv forrásmun F öná műv házass jogr áll anyakönyvek gyerme vallásá sz törvén magyaráz Budap 1 Észrevéte szövetkezetek sz törvényjavasla Budap 1

11668

CÍM Ga

SZEMÉLY Ga

SZÓC Ga B kú jogtudom s Kecskemé 1 Mi elvég tanulmán budap tudományegyete b pál lép E budap keresked v törvényszé alb gyo emelke rangsor Jele ma kir k bír szaklapo c je külön keresked vált köré Jogtudom Köz mellékle Hitel Döntvény szerkes a keresked jo foglal szakemb szá alap forrásmu ön mű házas jog ál anyakönyve gyerm vallás s törvé magyará Buda Észrevét szövetkezete s törvényjavasl Buda

1166

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G k jogtudo Kecskem M elvé tanulmá buda tudományegyet pá lé buda kereske törvénysz al gy emelk rangso Jel m ki bí szaklap j külö kereske vál kör Jogtudo Kö mellékl Hite Döntvén szerke kereske j fogla szakem sz ala forrásm ö m háza jo á anyakönyv gyer vallá törv magyar Bud Észrevé szövetkezet törvényjavas Bud