11670.htm

CÍMSZÓ: Gálos

SZEMÉLYNÉV: Gálos Kálmán

SZÓCIKK: Gálos Kálmán, közgazdász, szül. 1870., megh. Budapesten 1925 máj. 18. Vezérigazgatója volt az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat R.-t.-nak, melyet ő fejlesztett naggyá üzleti érzékével és vállalkozó képességével. Több alkalommal tett nagyobb tanulmányutakat s könyvet írt az idegenforgalomról s irodalmi színvonalon álló jelentéseket szerkesztett. Gyakran kérték fel külföldi nemzetközi konferenciák vezetésére s vállalatának szervezetét a külföldi intézmények is átvették. Harcolt a Balaton vidék fejlesztéséért részt vett az Égisz, Nautika és Balatoni Jachtépítő R.-t. alapításában. A Tátra körül is hervadhatatlan érdemeket szerzett. Elnöke volt a Belvárosi Polgári Körnek, a Royal Vívóklubnak. 1923-ban kormányfőtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1670. címszó a lexikon => 303. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11670.htm

CÍMSZÓ: Gálos

SZEMÉLYNÉV: Gálos Kálmán

SZÓCIKK: Gálos Kálmán, közgazdász, szül. 1870., megh. Budapesten 1925 máj. 18. Vezérigazgatója volt az Idegenforgalmi és Utazási Vállalat R.-t.-nak, melyet ő fejlesztett naggyá üzleti érzékével és vállalkozó képességével. Több alkalommal tett nagyobb tanulmányutakat s könyvet írt az idegenforgalomról s irodalmi színvonalon álló jelentéseket szerkesztett. Gyakran kérték fel külföldi nemzetközi konferenciák vezetésére s vállalatának szervezetét a külföldi intézmények is átvették. Harcolt a Balaton vidék fejlesztéséért részt vett az Égisz, Nautika és Balatoni Jachtépítő R.-t. alapításában. A Tátra körül is hervadhatatlan érdemeket szerzett. Elnöke volt a Belvárosi Polgári Körnek, a Royal Vívóklubnak. 1923-ban kormányfőtanácsossá nevezték ki.

11670.ht

CÍMSZÓ Gálo

SZEMÉLYNÉV Gálo Kálmá

SZÓCIKK Gálo Kálmán közgazdász szül 1870. megh Budapeste 192 máj 18 Vezérigazgatój vol a Idegenforgalm é Utazás Vállala R.-t.-nak melye fejlesztet naggy üzlet érzékéve é vállalkoz képességével Töb alkalomma tet nagyob tanulmányutaka könyve ír a idegenforgalomró irodalm színvonalo áll jelentéseke szerkesztett Gyakra kérté fe külföld nemzetköz konferenciá vezetésér vállalatána szervezeté külföld intézménye i átvették Harcol Balato vidé fejlesztéséér rész vet a Égisz Nautik é Balaton Jachtépít R.-t alapításában Tátr körü i hervadhatatla érdemeke szerzett Elnök vol Belváros Polgár Körnek Roya Vívóklubnak 1923-ba kormányfőtanácsoss nevezté ki

11670.h

CÍMSZ Gál

SZEMÉLYNÉ Gál Kálm

SZÓCIK Gál Kálmá közgazdás szü 1870 meg Budapest 19 má 1 Vezérigazgató vo Idegenforgal Utazá Vállal R.-t.-na mely fejleszte nagg üzle érzékév vállalko képességéve Tö alkalomm te nagyo tanulmányutak könyv í idegenforgalomr irodal színvonal ál jelentések szerkesztet Gyakr kért f külföl nemzetkö konferenci vezetésé vállalatán szervezet külföl intézmény átvetté Harco Balat vid fejlesztéséé rés ve Égis Nauti Balato Jachtépí R.- alapításába Tát kör hervadhatatl érdemek szerzet Elnö vo Belváro Polgá Körne Roy Vívóklubna 1923-b kormányfőtanácsos nevezt k

11670.

CÍMS Gá

SZEMÉLYN Gá Kál

SZÓCI Gá Kálm közgazdá sz 187 me Budapes 1 m Vezérigazgat v Idegenforga Utaz Válla R.-t.-n mel fejleszt nag üzl érzéké vállalk képességév T alkalom t nagy tanulmányuta köny idegenforgalom iroda színvona á jelentése szerkeszte Gyak kér külfö nemzetk konferenc vezetés vállalatá szerveze külfö intézmén átvett Harc Bala vi fejlesztésé ré v Égi Naut Balat Jachtép R. alapításáb Tá kö hervadhatat érdeme szerze Eln v Belvár Polg Körn Ro Vívóklubn 1923- kormányfőtanácso nevez

11670

CÍM G

SZEMÉLY G Ká

SZÓC G Kál közgazd s 18 m Budape Vezérigazga Idegenforg Uta Váll R.-t.- me fejlesz na üz érzék vállal képességé alkalo nag tanulmányut kön idegenforgalo irod színvon jelentés szerkeszt Gya ké külf nemzet konferen vezeté vállalat szervez külf intézmé átvet Har Bal v fejlesztés r Ég Nau Bala Jachté R alapításá T k hervadhata érdem szerz El Belvá Pol Kör R Vívóklub 1923 kormányfőtanács neve

1167SZEMÉL K

SZÓ Ká közgaz 1 Budap Vezérigazg Idegenfor Ut Vál R.-t. m fejles n ü érzé válla képesség alkal na tanulmányu kö idegenforgal iro színvo jelenté szerkesz Gy k kül nemze konfere vezet vállala szerve kül intézm átve Ha Ba fejleszté É Na Bal Jacht alapítás hervadhat érde szer E Belv Po Kö Vívóklu 192 kormányfőtanác nev