11676.htm

CÍMSZÓ: Ganzfried

SZEMÉLYNÉV: Ganzfried Salamon

SZÓCIKK: Ganzfried Salamon, rabbi, szül. Ungváron 1880 körül, megh. u. o. 1886 júl. 30. A bonyhádi jesiván tanult Heller Hirschnél, azután kereskedő lett szülővárosában, de ehhez nem értve, elvesztette vagyonát és elfogadta Brezovica hitközségének meghívását a rabbiságra. Itt működött 1830-49., azután pedig szülővárosában lett dajan haláláig. Az 1869-i zsidó kongresszuson ő is egyik delegátus volt. Igen termékeny író volt s főleg a rituális joggal foglalkozott. Művei: Péné Selómó (Zolkiew 1846), Tórasz Zevach (Lemberg 1848 és Ungvár 1869), Appirjon (Ungvár 1864-77), Keszev ha-Szófér (u. o. 1871). Leghíresebb munkája a Kucir Sulchan-Áruch (Varsó 1870), a nagy törvénytárnak ez a praktikus kivonata egymásután tizennégyszer jelent meg. Félmilliónál több példányban forog közkézen ez a könyv és a legolvasottabb héber könyvek közé tartozik. Többi munkája: Oholé Sem (u. o. 1878), a válásról, Lechiem ve-szimló, a rituális fürdésről Jám Slomó. Kéziratokat és jegyzeteket hagyott bátra, azonkívül responsumokat. Dr. Bródy Heinrich (1. o.) prágai főrabbi G. unokája.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1676. címszó a lexikon => 305. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11676.htm

CÍMSZÓ: Ganzfried

SZEMÉLYNÉV: Ganzfried Salamon

SZÓCIKK: Ganzfried Salamon, rabbi, szül. Ungváron 1880 körül, megh. u. o. 1886 júl. 30. A bonyhádi jesiván tanult Heller Hirschnél, azután kereskedő lett szülővárosában, de ehhez nem értve, elvesztette vagyonát és elfogadta Brezovica hitközségének meghívását a rabbiságra. Itt működött 1830-49., azután pedig szülővárosában lett dajan haláláig. Az 1869-i zsidó kongresszuson ő is egyik delegátus volt. Igen termékeny író volt s főleg a rituális joggal foglalkozott. Művei: Péné Selómó Zolkiew 1846 , Tórasz Zevach Lemberg 1848 és Ungvár 1869 , Appirjon Ungvár 1864-77 , Keszev ha-Szófér u. o. 1871 . Leghíresebb munkája a Kucir Sulchan-Áruch Varsó 1870 , a nagy törvénytárnak ez a praktikus kivonata egymásután tizennégyszer jelent meg. Félmilliónál több példányban forog közkézen ez a könyv és a legolvasottabb héber könyvek közé tartozik. Többi munkája: Oholé Sem u. o. 1878 , a válásról, Lechiem ve-szimló, a rituális fürdésről Jám Slomó. Kéziratokat és jegyzeteket hagyott bátra, azonkívül responsumokat. Dr. Bródy Heinrich 1. o. prágai főrabbi G. unokája.

11676.ht

CÍMSZÓ Ganzfrie

SZEMÉLYNÉV Ganzfrie Salamo

SZÓCIKK Ganzfrie Salamon rabbi szül Ungváro 188 körül megh u o 188 júl 30 bonyhád jesivá tanul Helle Hirschnél azutá keresked let szülővárosában d ehhe ne értve elvesztett vagyoná é elfogadt Brezovic hitközségéne meghívásá rabbiságra It működöt 1830-49. azutá pedi szülővárosába let daja haláláig A 1869- zsid kongresszuso i egyi delegátu volt Ige terméken ír vol főle rituáli jogga foglalkozott Művei Pén Selóm Zolkie 184 Tóras Zevac Lember 184 é Ungvá 186 Appirjo Ungvá 1864-7 Kesze ha-Szófé u o 187 Leghíreseb munkáj Kuci Sulchan-Áruc Vars 187 nag törvénytárna e praktiku kivonat egymásutá tizennégysze jelen meg Félmillióná töb példányba foro közkéze e köny é legolvasottab hébe könyve köz tartozik Több munkája Ohol Se u o 187 válásról Lechie ve-szimló rituáli fürdésrő Já Slomó Kéziratoka é jegyzeteke hagyot bátra azonkívü responsumokat Dr Bród Heinric 1 o prága főrabb G unokája

11676.h

CÍMSZ Ganzfri

SZEMÉLYNÉ Ganzfri Salam

SZÓCIK Ganzfri Salamo rabb szü Ungvár 18 körü meg 18 jú 3 bonyhá jesiv tanu Hell Hirschné azut kereske le szülővárosába ehh n értv elvesztet vagyon elfogad Brezovi hitközségén meghívás rabbiságr I működö 1830-49 azut ped szülővárosáb le daj halálái 1869 zsi kongresszus egy delegát vol Ig terméke í vo fől rituál jogg foglalkozot Műve Pé Seló Zolki 18 Tóra Zeva Lembe 18 Ungv 18 Appirj Ungv 1864- Kesz ha-Szóf 18 Leghírese munká Kuc Sulchan-Áru Var 18 na törvénytárn praktik kivona egymásut tizennégysz jele me Félmillión tö példányb for közkéz kön legolvasotta héb könyv kö tartozi Töb munkáj Oho S 18 válásró Lechi ve-sziml rituál fürdésr J Slom Kéziratok jegyzetek hagyo bátr azonkív responsumoka D Bró Heinri prág főrab unokáj

11676.

CÍMS Ganzfr

SZEMÉLYN Ganzfr Sala

SZÓCI Ganzfr Salam rab sz Ungvá 1 kör me 1 j bonyh jesi tan Hel Hirschn azu keresk l szülővárosáb eh ért elveszte vagyo elfoga Brezov hitközségé meghívá rabbiság működ 1830-4 azu pe szülővárosá l da halálá 186 zs kongresszu eg delegá vo I termék v fő rituá jog foglalkozo Műv P Sel Zolk 1 Tór Zev Lemb 1 Ung 1 Appir Ung 1864 Kes ha-Szó 1 Leghíres munk Ku Sulchan-Ár Va 1 n törvénytár prakti kivon egymásu tizennégys jel m Félmillió t példány fo közké kö legolvasott hé köny k tartoz Tö munká Oh 1 válásr Lech ve-szim rituá fürdés Slo Kézirato jegyzete hagy bát azonkí responsumok Br Heinr prá főra unoká

11676

CÍM Ganzf

SZEMÉLY Ganzf Sal

SZÓC Ganzf Sala ra s Ungv kö m bony jes ta He Hirsch az keres szülővárosá e ér elveszt vagy elfog Brezo hitközség meghív rabbisá műkö 1830- az p szülőváros d halál 18 z kongressz e deleg v termé f ritu jo foglalkoz Mű Se Zol Tó Ze Lem Un Appi Un 186 Ke ha-Sz Leghíre mun K Sulchan-Á V törvénytá prakt kivo egymás tizennégy je Félmilli példán f közk k legolvasot h kön tarto T munk O válás Lec ve-szi ritu fürdé Sl Kézirat jegyzet hag bá azonk responsumo B Hein pr főr unok

1167

CÍ Ganz

SZEMÉL Ganz Sa

SZÓ Ganz Sal r Ung k bon je t H Hirsc a kere szülőváros é elvesz vag elfo Brez hitközsé meghí rabbis műk 1830 a szülőváro halá 1 kongress dele term rit j foglalko M S Zo T Z Le U App U 18 K ha-S Leghír mu Sulchan- törvényt prak kiv egymá tizennég j Félmill példá köz legolvaso kö tart mun válá Le ve-sz rit fürd S Kézira jegyze ha b azon responsum Hei p fő uno