11677.htm

CÍMSZÓ: Gaóni korszak

SZÓCIKK: "Gaóni korszak. A G. a zsidóság történetének egyik legkimagaslóbb és legfontosabb fejezete, amennyiben az amorák (l. o.) és saboreusok (l. o.) talmud-interpretálásait tovább folytatták s annak megértését híres akadémiáikon (l. Akadémiák) lehetővé tették. Ezeknek az akadémiáknak feje volt a gaón Surában és Pambaditában (Perzsia). A G. és ezzel kapcsolatban a gaónok ténykedése 589-től 1038-ig tartott Babilóniában, de a XII. században is fennállott még a Kelet többi részén, Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban. Az első pumbeditai gaón volt Mar Rab Hanam (589), az utolsó a kiváló Hai gaón (1038). A gaónok elsősorban az akadémiák rektorai voltak, akik mint tudósok a talmudszerzők műveit folytatták, azt értelmezték az amoreusok módja szerint, miután a szaboreusok már a talmudszöveget megállapították. A gáón szerepe azonban több volt ennél, mert mint a törvényhozás legfőbb embere, azt a szerepet is betöltötte, arait az egykori nagy Szanhedrin áv-bész-dinje, másodelnöke. A kollégium tanulmányi vezetője a Rés Kaló volt s hetven tanár felett rendelkezett. Mai felfogással nézve, ezek nem csupán teológusok és filológusok, hanem elsősorban jogtudósok voltak valamennyien s éppen azért kollégiumukat Szinhedrionnak is nevezték. A tanulmányozás alapjául szolgáló talmudtraktátust maga a gáón jelölte ki s a kialakult vitatkozásban ő maga is részt vett. Legfőbb funkciója azonban mégis az volt, hogy az egész Keletről és Nyugatról hozzá, mint a zsidóság legkiválóbb akadémiájának vezetőjéhez beérkező kérdésekre írás-válasz (l. Responsum) alakjában döntsön. Ezt a döntést akkor hozta, amikor a szóban forgó kérdést megvitatta. Az adminisztráció kitűnő és pontos volt. Az írásbeli döntést az akadémia titkára levelezte le a gaón nevében s az utóbbi aláírta azt. A gaóni responsumoknak ez az eredete. Némely válasz azonban egyenesen magától a gáóntól származik. Az egész év legfőbb tananyaga éppen a beérkező aktuális kérdések megvitatása volt, az évi talmudszakaszt a «Kaló hónap»-ra tartották fenn. A gáón, mint az egész keleti zsidóság legfőbb bírája nevezte ki a kerületek bíráit, de ezeknek ill. Bész-dinjeiknek ítéleteit megmásíthatta. Joguk volt a talmudi döntéssel ellenkező határozatot is hozni, miután a korviszonyok mások voltak, mint a talmudszerzők idejében. Úgy a surai, mint a pumbaditai gaónok a zsidóság legkiválóbb törvénytudósai közé tartoztak s a maguk idejében világhírű tekintélyek is; kinevezésüket a Rés Galuszótól (l. Exilarcha) kapták. Egyike volt a gáónokuak a híres vallásbölcsész Szaádja szurai gáón is a X. sz.-ban. Egyébként a gáón teljesen független volt az exilarchától, akinél az akadémiák vezetőségével együtt évenként letisztelgett. Az egész keleti, perzsa uralom alatt élő zsidóságra vonatkozó határozatokat az exilarcha és a két gáón aláírásával tudatták. A szurai gáón bizonyos előnyt élvezett a pumbaditaival szemben és az exilarcha jobbján jelent meg a nyilvánosság előtt; nagyobb összejöveteleken az áldást a szurai gáón mondta s még akkor is előbb foglalt helyet, ha kollegája jóval idősebb is volt. Egyébként levelezésében a szurai a pumbaditai gáónt nem is tekintette egyenrangú félnek s nem adta meg neki a gáón megszólítást, csupán tudományát ismerte el. A szurai gáón az exilarcha halála esetén az új megválasztásáig annak hivatalát látta el s jövedelmét élvezte. Ezt az óriási előjogot annak köszönhette, hogy eredetileg a szurai akadémia jóval kimagaslott a pumbaditai felett még az amorák (l. o.) korában, tehát jóval két századdal előbb, hogy gaónok voltak. A liturgia máig is érvényes formáját a szurai gaónok hozták létre, azonkívül a legtöbbnek nagy irodalmi működése volt s velük a pumbaditaiak nem tudták felvenni a versenyt, kivéve az utolsó két gáónt Serirát és Háit. Befolyásuk főképpen a kelet, Észak-Afrika és Spanyolország zsidóságára volt nagy. Az iskolák fenntartására a szétszóródott zsidóság mindenfelől küldött pénzt és értéktárgyakat. A XI. sz.-ban politikai viszonyok okozták a gáóni méltóság megszűnését. A gáónoknak teljesen pontos jegyzékét tudjuk úgy Szurában mint Pumbaditában egykori feljegyzésekből, különösen Serira gáónéból és Abraham ibn Daud Szefer ha-Kabóló-jából. Szura utolsó gáónja Sámuel ha-Kohen (megh. 1034,), Pumbaditáé Hai, mindkettő nagyon jelentékeny tudós volt. Az utóbbi után még rövid időre átvette a méltóságot maga az exilarcha, de pár év múlva mindkét méltóság megszűnt. Ekkor Palesztinában próbálták újra feléleszteni a gáónságot, amely a Ros jesiva-nak felelt meg, másrészt méltóság is volt, nem csupán iskolafő. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a palesztinai gáónnál alacsonyabb rangú volt az Av-bész-din, aki a gáón jobbján ült. Salamon b. Juda-nak hívták az első palesztinai gáónt a XI. sz.-ban s családjában több nemzedéken át örökletes volt a méltóság. Maguknak a babilóniai exilarcháknak a leszármazottjai törekedtek rendszerint a palesztinai gáónságra. A keresztes hadjáratok, sőt már előbb a Szeldzsuk-török invázió véget vetett, de az utolsó gáón, Macliach, áttette székhelyét Egyiptomba, Fosztatba, ahol később is jelentékeny akadémia volt s ahol maga Maimonides is működött s ahol szintén volt exilarcha is. A palesztinai és Egyiptomba átszármazott gaónok kohaniták voltak s Ezrára vezették vissza családfájukat. A tradíció oly erős volt, hogy Tudelai Benjáminnak, a hírneves zsidó útleírónak feljegyzése szerint az iskolafőt Damaszkuszban gaónként tisztelték már akkor is, amikor a méltóság rég megszűnt. L. még Exilarcha. B. B. Irodalom. Bacher Vilmos, Ein neuerechlossenes Capital aus der jüdischen Geschichte; Das Gaonat in Palestina und das Exilarchat in Aegypten, u. o., Gaon. Jew-Enc. 1904; Schechter, Saadyana (Cambridge 1903) ; Graets, Geschichte der Juden v. k. ; Harkavy, Responsen, der Geonim (Berlin 1887); Müller, Einleitung: in die Responsen der babylonischen Geonen ; Neubauer, Mediaeval Jewish Chronices."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1677. címszó a lexikon => 306. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11677.htm

CÍMSZÓ: Gaóni korszak

SZÓCIKK: Gaóni korszak. A G. a zsidóság történetének egyik legkimagaslóbb és legfontosabb fejezete, amennyiben az amorák l. o. és saboreusok l. o. talmud-interpretálásait tovább folytatták s annak megértését híres akadémiáikon l. Akadémiák lehetővé tették. Ezeknek az akadémiáknak feje volt a gaón Surában és Pambaditában Perzsia . A G. és ezzel kapcsolatban a gaónok ténykedése 589-től 1038-ig tartott Babilóniában, de a XII. században is fennállott még a Kelet többi részén, Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban. Az első pumbeditai gaón volt Mar Rab Hanam 589 , az utolsó a kiváló Hai gaón 1038 . A gaónok elsősorban az akadémiák rektorai voltak, akik mint tudósok a talmudszerzők műveit folytatták, azt értelmezték az amoreusok módja szerint, miután a szaboreusok már a talmudszöveget megállapították. A gáón szerepe azonban több volt ennél, mert mint a törvényhozás legfőbb embere, azt a szerepet is betöltötte, arait az egykori nagy Szanhedrin áv-bész-dinje, másodelnöke. A kollégium tanulmányi vezetője a Rés Kaló volt s hetven tanár felett rendelkezett. Mai felfogással nézve, ezek nem csupán teológusok és filológusok, hanem elsősorban jogtudósok voltak valamennyien s éppen azért kollégiumukat Szinhedrionnak is nevezték. A tanulmányozás alapjául szolgáló talmudtraktátust maga a gáón jelölte ki s a kialakult vitatkozásban ő maga is részt vett. Legfőbb funkciója azonban mégis az volt, hogy az egész Keletről és Nyugatról hozzá, mint a zsidóság legkiválóbb akadémiájának vezetőjéhez beérkező kérdésekre írás-válasz l. Responsum alakjában döntsön. Ezt a döntést akkor hozta, amikor a szóban forgó kérdést megvitatta. Az adminisztráció kitűnő és pontos volt. Az írásbeli döntést az akadémia titkára levelezte le a gaón nevében s az utóbbi aláírta azt. A gaóni responsumoknak ez az eredete. Némely válasz azonban egyenesen magától a gáóntól származik. Az egész év legfőbb tananyaga éppen a beérkező aktuális kérdések megvitatása volt, az évi talmudszakaszt a Kaló hónap -ra tartották fenn. A gáón, mint az egész keleti zsidóság legfőbb bírája nevezte ki a kerületek bíráit, de ezeknek ill. Bész-dinjeiknek ítéleteit megmásíthatta. Joguk volt a talmudi döntéssel ellenkező határozatot is hozni, miután a korviszonyok mások voltak, mint a talmudszerzők idejében. Úgy a surai, mint a pumbaditai gaónok a zsidóság legkiválóbb törvénytudósai közé tartoztak s a maguk idejében világhírű tekintélyek is; kinevezésüket a Rés Galuszótól l. Exilarcha kapták. Egyike volt a gáónokuak a híres vallásbölcsész Szaádja szurai gáón is a X. sz.-ban. Egyébként a gáón teljesen független volt az exilarchától, akinél az akadémiák vezetőségével együtt évenként letisztelgett. Az egész keleti, perzsa uralom alatt élő zsidóságra vonatkozó határozatokat az exilarcha és a két gáón aláírásával tudatták. A szurai gáón bizonyos előnyt élvezett a pumbaditaival szemben és az exilarcha jobbján jelent meg a nyilvánosság előtt; nagyobb összejöveteleken az áldást a szurai gáón mondta s még akkor is előbb foglalt helyet, ha kollegája jóval idősebb is volt. Egyébként levelezésében a szurai a pumbaditai gáónt nem is tekintette egyenrangú félnek s nem adta meg neki a gáón megszólítást, csupán tudományát ismerte el. A szurai gáón az exilarcha halála esetén az új megválasztásáig annak hivatalát látta el s jövedelmét élvezte. Ezt az óriási előjogot annak köszönhette, hogy eredetileg a szurai akadémia jóval kimagaslott a pumbaditai felett még az amorák l. o. korában, tehát jóval két századdal előbb, hogy gaónok voltak. A liturgia máig is érvényes formáját a szurai gaónok hozták létre, azonkívül a legtöbbnek nagy irodalmi működése volt s velük a pumbaditaiak nem tudták felvenni a versenyt, kivéve az utolsó két gáónt Serirát és Háit. Befolyásuk főképpen a kelet, Észak-Afrika és Spanyolország zsidóságára volt nagy. Az iskolák fenntartására a szétszóródott zsidóság mindenfelől küldött pénzt és értéktárgyakat. A XI. sz.-ban politikai viszonyok okozták a gáóni méltóság megszűnését. A gáónoknak teljesen pontos jegyzékét tudjuk úgy Szurában mint Pumbaditában egykori feljegyzésekből, különösen Serira gáónéból és Abraham ibn Daud Szefer ha-Kabóló-jából. Szura utolsó gáónja Sámuel ha-Kohen megh. 1034, , Pumbaditáé Hai, mindkettő nagyon jelentékeny tudós volt. Az utóbbi után még rövid időre átvette a méltóságot maga az exilarcha, de pár év múlva mindkét méltóság megszűnt. Ekkor Palesztinában próbálták újra feléleszteni a gáónságot, amely a Ros jesiva-nak felelt meg, másrészt méltóság is volt, nem csupán iskolafő. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a palesztinai gáónnál alacsonyabb rangú volt az Av-bész-din, aki a gáón jobbján ült. Salamon b. Juda-nak hívták az első palesztinai gáónt a XI. sz.-ban s családjában több nemzedéken át örökletes volt a méltóság. Maguknak a babilóniai exilarcháknak a leszármazottjai törekedtek rendszerint a palesztinai gáónságra. A keresztes hadjáratok, sőt már előbb a Szeldzsuk-török invázió véget vetett, de az utolsó gáón, Macliach, áttette székhelyét Egyiptomba, Fosztatba, ahol később is jelentékeny akadémia volt s ahol maga Maimonides is működött s ahol szintén volt exilarcha is. A palesztinai és Egyiptomba átszármazott gaónok kohaniták voltak s Ezrára vezették vissza családfájukat. A tradíció oly erős volt, hogy Tudelai Benjáminnak, a hírneves zsidó útleírónak feljegyzése szerint az iskolafőt Damaszkuszban gaónként tisztelték már akkor is, amikor a méltóság rég megszűnt. L. még Exilarcha. B. B. Irodalom. Bacher Vilmos, Ein neuerechlossenes Capital aus der jüdischen Geschichte; Das Gaonat in Palestina und das Exilarchat in Aegypten, u. o., Gaon. Jew-Enc. 1904; Schechter, Saadyana Cambridge 1903 ; Graets, Geschichte der Juden v. k. ; Harkavy, Responsen, der Geonim Berlin 1887 ; Müller, Einleitung: in die Responsen der babylonischen Geonen ; Neubauer, Mediaeval Jewish Chronices.

11677.ht

CÍMSZÓ Gaón korsza

SZÓCIKK Gaón korszak G zsidósá történeténe egyi legkimagaslób é legfontosab fejezete amennyibe a amorá l o é saboreuso l o talmud-interpretálásai továb folytattá anna megértésé híre akadémiáiko l Akadémiá lehetőv tették Ezekne a akadémiákna fej vol gaó Surába é Pambaditába Perzsi G é ezze kapcsolatba gaóno ténykedés 589-tő 1038-i tartot Babilóniában d XII századba i fennállot mé Kele több részén Szíriában Palesztinába é Egyiptomban A els pumbedita gaó vol Ma Ra Hana 58 a utols kivál Ha gaó 103 gaóno elsősorba a akadémiá rektora voltak aki min tudóso talmudszerző művei folytatták az értelmezté a amoreuso módj szerint miutá szaboreuso má talmudszövege megállapították gáó szerep azonba töb vol ennél mer min törvényhozá legfőb embere az szerepe i betöltötte arai a egykor nag Szanhedri áv-bész-dinje másodelnöke kollégiu tanulmány vezetőj Ré Kal vol hetve taná felet rendelkezett Ma felfogássa nézve eze ne csupá teológuso é filológusok hane elsősorba jogtudóso volta valamennyie éppe azér kollégiumuka Szinhedrionna i nevezték tanulmányozá alapjáu szolgál talmudtraktátus mag gáó jelölt k kialakul vitatkozásba mag i rész vett Legfőb funkciój azonba mégi a volt hog a egés Keletrő é Nyugatró hozzá min zsidósá legkiválób akadémiájána vezetőjéhe beérkez kérdésekr írás-válas l Responsu alakjába döntsön Ez döntés akko hozta amiko szóba forg kérdés megvitatta A adminisztráci kitűn é ponto volt A írásbel döntés a akadémi titkár levelezt l gaó nevébe a utóbb aláírt azt gaón responsumokna e a eredete Némel válas azonba egyenese magátó gáóntó származik A egés é legfőb tananyag éppe beérkez aktuáli kérdése megvitatás volt a év talmudszakasz Kal hóna -r tartottá fenn gáón min a egés kelet zsidósá legfőb bíráj nevezt k kerülete bíráit d ezekne ill Bész-dinjeikne ítéletei megmásíthatta Jogu vol talmud döntésse ellenkez határozato i hozni miutá korviszonyo máso voltak min talmudszerző idejében Úg surai min pumbadita gaóno zsidósá legkiválób törvénytudósa köz tartozta magu idejébe világhír tekintélye is kinevezésüke Ré Galuszótó l Exilarch kapták Egyik vol gáónokua híre vallásbölcsés Szaádj szura gáó i X sz.-ban Egyébkén gáó teljese függetle vol a exilarchától akiné a akadémiá vezetőségéve együt évenkén letisztelgett A egés keleti perzs uralo alat él zsidóságr vonatkoz határozatoka a exilarch é ké gáó aláírásáva tudatták szura gáó bizonyo előny élvezet pumbaditaiva szembe é a exilarch jobbjá jelen me nyilvánossá előtt nagyob összejöveteleke a áldás szura gáó mondt mé akko i előb foglal helyet h kollegáj jóva időseb i volt Egyébkén levelezésébe szura pumbadita gáón ne i tekintett egyenrang félne ne adt me nek gáó megszólítást csupá tudományá ismert el szura gáó a exilarch halál eseté a ú megválasztásái anna hivatalá látt e jövedelmé élvezte Ez a óriás előjogo anna köszönhette hog eredetile szura akadémi jóva kimagaslot pumbadita felet mé a amorá l o korában tehá jóva ké századda előbb hog gaóno voltak liturgi mái i érvénye formájá szura gaóno hoztá létre azonkívü legtöbbne nag irodalm működés vol velü pumbaditaia ne tudtá felvenn versenyt kivév a utols ké gáón Serirá é Háit Befolyásu főképpe kelet Észak-Afrik é Spanyolorszá zsidóságár vol nagy A iskolá fenntartásár szétszóródot zsidósá mindenfelő küldöt pénz é értéktárgyakat XI sz.-ba politika viszonyo okoztá gáón méltósá megszűnését gáónokna teljese ponto jegyzéké tudju úg Szurába min Pumbaditába egykor feljegyzésekből különöse Serir gáónébó é Abraha ib Dau Szefe ha-Kabóló-jából Szur utols gáónj Sámue ha-Kohe megh 1034 Pumbaditá Hai mindkett nagyo jelentéken tudó volt A utóbb utá mé rövi időr átvett méltóságo mag a exilarcha d pá é múlv mindké méltósá megszűnt Ekko Palesztinába próbáltá újr feléleszten gáónságot amel Ro jesiva-na felel meg másrész méltósá i volt ne csupá iskolafő Ez bizonyítj a körülmény hog palesztina gáónná alacsonyab rang vol a Av-bész-din ak gáó jobbjá ült Salamo b Juda-na hívtá a els palesztina gáón XI sz.-ba családjába töb nemzedéke á öröklete vol méltóság Magukna babilónia exilarchákna leszármazottja törekedte rendszerin palesztina gáónságra kereszte hadjáratok ső má előb Szeldzsuk-törö invázi vége vetett d a utols gáón Macliach áttett székhelyé Egyiptomba Fosztatba aho későb i jelentéken akadémi vol aho mag Maimonide i működöt aho szinté vol exilarch is palesztina é Egyiptomb átszármazot gaóno kohanitá volta Ezrár vezetté vissz családfájukat tradíci ol erő volt hog Tudela Benjáminnak hírneve zsid útleíróna feljegyzés szerin a iskolafő Damaszkuszba gaónkén tisztelté má akko is amiko méltósá ré megszűnt L mé Exilarcha B B Irodalom Bache Vilmos Ei neuerechlossene Capita au de jüdische Geschichte Da Gaona i Palestin un da Exilarcha i Aegypten u o. Gaon Jew-Enc 1904 Schechter Saadyan Cambridg 190 Graets Geschicht de Jude v k Harkavy Responsen de Geoni Berli 188 Müller Einleitung i di Response de babylonische Geone Neubauer Mediaeva Jewis Chronices

11677.h

CÍMSZ Gaó korsz

SZÓCIK Gaó korsza zsidós történetén egy legkimagasló legfontosa fejezet amennyib amor saboreus talmud-interpretálása tová folytatt ann megértés hír akadémiáik Akadémi lehető tetté Ezekn akadémiákn fe vo ga Suráb Pambaditáb Perzs ezz kapcsolatb gaón ténykedé 589-t 1038- tarto Babilóniába XI századb fennállo m Kel töb részé Szíriába Palesztináb Egyiptomba el pumbedit ga vo M R Han 5 utol kivá H ga 10 gaón elsősorb akadémi rektor volta ak mi tudós talmudszerz műve folytattá a értelmezt amoreus mód szerin miut szaboreus m talmudszöveg megállapítottá gá szere azonb tö vo enné me mi törvényhoz legfő ember a szerep betöltött ara egyko na Szanhedr áv-bész-dinj másodelnök kollégi tanulmán vezető R Ka vo hetv tan fele rendelkezet M felfogáss nézv ez n csup teológus filológuso han elsősorb jogtudós volt valamennyi épp azé kollégiumuk Szinhedrionn nevezté tanulmányoz alapjá szolgá talmudtraktátu ma gá jelöl kialaku vitatkozásb ma rés vet Legfő funkció azonb még vol ho egé Keletr Nyugatr hozz mi zsidós legkiváló akadémiáján vezetőjéh beérke kérdések írás-vála Respons alakjáb döntsö E dönté akk hozt amik szób for kérdé megvitatt adminisztrác kitű pont vol írásbe dönté akadém titká levelez ga nevéb utób aláír az gaó responsumokn eredet Néme vála azonb egyenes magát gáónt származi egé legfő tananya épp beérke aktuál kérdés megvitatá vol é talmudszakas Ka hón - tartott fen gáó mi egé kele zsidós legfő bírá nevez kerület bírái ezekn il Bész-dinjeikn ítélete megmásíthatt Jog vo talmu döntéss ellenke határozat hozn miut korviszony más volta mi talmudszerz idejébe Ú sura mi pumbadit gaón zsidós legkiváló törvénytudós kö tartozt mag idejéb világhí tekintély i kinevezésük R Galuszót Exilarc kaptá Egyi vo gáónoku hír vallásbölcsé Szaád szur gá sz.-ba Egyébké gá teljes függetl vo exilarchátó akin akadémi vezetőségév együ évenké letisztelget egé kelet perz ural ala é zsidóság vonatko határozatok exilarc k gá aláírásáv tudattá szur gá bizony előn élveze pumbaditaiv szemb exilarc jobbj jele m nyilvánoss előt nagyo összejövetelek áldá szur gá mond m akk elő fogla helye kollegá jóv időse vol Egyébké levelezéséb szur pumbadit gáó n tekintet egyenran féln n ad m ne gá megszólítás csup tudomány ismer e szur gá exilarc halá eset megválasztásá ann hivatal lát jövedelm élvezt E óriá előjog ann köszönhett ho eredetil szur akadém jóv kimagaslo pumbadit fele m amor korába teh jóv k századd előb ho gaón volta liturg má érvény formáj szur gaón hozt létr azonkív legtöbbn na irodal működé vo vel pumbaditai n tudt felven verseny kivé utol k gáó Serir Hái Befolyás főképp kele Észak-Afri Spanyolorsz zsidóságá vo nag iskol fenntartásá szétszóródo zsidós mindenfel küldö pén értéktárgyaka X sz.-b politik viszony okozt gáó méltós megszűnésé gáónokn teljes pont jegyzék tudj ú Szuráb mi Pumbaditáb egyko feljegyzésekbő különös Seri gáónéb Abrah i Da Szef ha-Kabóló-jábó Szu utol gáón Sámu ha-Koh meg 103 Pumbadit Ha mindket nagy jelentéke tud vol utób ut m röv idő átvet méltóság ma exilarch p múl mindk méltós megszűn Ekk Palesztináb próbált új feléleszte gáónságo ame R jesiva-n fele me másrés méltós vol n csup iskolaf E bizonyít körülmén ho palesztin gáónn alacsonya ran vo Av-bész-di a gá jobbj ül Salam Juda-n hívt el palesztin gáó X sz.-b családjáb tö nemzedék öröklet vo méltósá Magukn babilóni exilarchákn leszármazottj törekedt rendszeri palesztin gáónságr kereszt hadjárato s m elő Szeldzsuk-tör inváz vég vetet utol gáó Macliac áttet székhely Egyiptomb Fosztatb ah késő jelentéke akadém vo ah ma Maimonid működö ah szint vo exilarc i palesztin Egyiptom átszármazo gaón kohanit volt Ezrá vezett viss családfájuka tradíc o er vol ho Tudel Benjáminna hírnev zsi útleírón feljegyzé szeri iskolaf Damaszkuszb gaónké tisztelt m akk i amik méltós r megszűn m Exilarch Irodalo Bach Vilmo E neuerechlossen Capit a d jüdisch Geschicht D Gaon Palesti u d Exilarch Aegypte o Gao Jew-En 190 Schechte Saadya Cambrid 19 Graet Geschich d Jud Harkav Response d Geon Berl 18 Mülle Einleitun d Respons d babylonisch Geon Neubaue Mediaev Jewi Chronice

11677.

CÍMS Ga kors

SZÓCI Ga korsz zsidó történeté eg legkimagasl legfontos fejeze amennyi amo saboreu talmud-interpretálás tov folytat an megérté hí akadémiái Akadém lehet tett Ezek akadémiák f v g Surá Pambaditá Perz ez kapcsolat gaó tényked 589- 1038 tart Babilóniáb X század fennáll Ke tö rész Szíriáb Palesztiná Egyiptomb e pumbedi g v Ha uto kiv g 1 gaó elsősor akadém rekto volt a m tudó talmudszer műv folytatt értelmez amoreu mó szeri miu szaboreu talmudszöve megállapított g szer azon t v enn m m törvényho legf embe szere betöltöt ar egyk n Szanhed áv-bész-din másodelnö kollég tanulmá vezet K v het ta fel rendelkeze felfogás néz e csu teológu filológus ha elsősor jogtudó vol valamenny ép az kollégiumu Szinhedrion nevezt tanulmányo alapj szolg talmudtraktát m g jelö kialak vitatkozás m ré ve Legf funkci azon mé vo h eg Kelet Nyugat hoz m zsidó legkivál akadémiájá vezetőjé beérk kérdése írás-vál Respon alakjá dönts dönt ak hoz ami szó fo kérd megvitat adminisztrá kit pon vo írásb dönt akadé titk levele g nevé utó aláí a ga responsumok erede Ném vál azon egyene magá gáón származ eg legf tanany ép beérk aktuá kérdé megvitat vo talmudszaka K hó tartot fe gá m eg kel zsidó legf bír neve kerüle bírá ezek i Bész-dinjeik ítélet megmásíthat Jo v talm döntés ellenk határoza hoz miu korviszon má volt m talmudszer idejéb sur m pumbadi gaó zsidó legkivál törvénytudó k tartoz ma idejé világh tekintél kinevezésü Galuszó Exilar kapt Egy v gáónok hí vallásbölcs Szaá szu g sz.-b Egyébk g telje függet v exilarchát aki akadém vezetőségé egy évenk letisztelge eg kele per ura al zsidósá vonatk határozato exilar g aláírásá tudatt szu g bizon elő élvez pumbaditai szem exilar jobb jel nyilvános elő nagy összejövetele áld szu g mon ak el fogl hely kolleg jó idős vo Egyébk levelezésé szu pumbadi gá tekinte egyenra fél a n g megszólítá csu tudomán isme szu g exilar hal ese megválasztás an hivata lá jövedel élvez óri előjo an köszönhet h eredeti szu akadé jó kimagasl pumbadi fel amo koráb te jó század elő h gaó volt litur m érvén formá szu gaó hoz lét azonkí legtöbb n iroda működ v ve pumbadita tud felve versen kiv uto gá Seri Há Befolyá főkép kel Észak-Afr Spanyolors zsidóság v na isko fenntartás szétszóród zsidó mindenfe küld pé értéktárgyak sz.- politi viszon okoz gá méltó megszűnés gáónok telje pon jegyzé tud Szurá m Pumbaditá egyk feljegyzésekb különö Ser gáóné Abra D Sze ha-Kabóló-jáb Sz uto gáó Sám ha-Ko me 10 Pumbadi H mindke nag jelenték tu vo utó u rö id átve méltósá m exilarc mú mind méltó megszű Ek Palesztiná próbál ú feléleszt gáónság am jesiva- fel m másré méltó vo csu iskola bizonyí körülmé h paleszti gáón alacsony ra v Av-bész-d g jobb ü Sala Juda- hív e paleszti gá sz.- családjá t nemzedé örökle v méltós Maguk babilón exilarchák leszármazott töreked rendszer paleszti gáónság keresz hadjárat el Szeldzsuk-tö invá vé vete uto gá Maclia átte székhel Egyiptom Fosztat a kés jelenték akadé v a m Maimoni működ a szin v exilar paleszti Egyipto átszármaz gaó kohani vol Ezr vezet vis családfájuk tradí e vo h Tude Benjáminn hírne zs útleíró feljegyz szer iskola Damaszkusz gaónk tisztel ak ami méltó megszű Exilarc Irodal Bac Vilm neuerechlosse Capi jüdisc Geschich Gao Palest Exilarc Aegypt Ga Jew-E 19 Schecht Saady Cambri 1 Grae Geschic Ju Harka Respons Geo Ber 1 Müll Einleitu Respon babylonisc Geo Neubau Mediae Jew Chronic

11677

CÍM G kor

SZÓC G kors zsid történet e legkimagas legfonto fejez amenny am sabore talmud-interpretálá to folyta a megért h akadémiá Akadé lehe tet Eze akadémiá Sur Pambadit Per e kapcsola ga tényke 589 103 tar Babilóniá száza fennál K t rés Szíriá Palesztin Egyiptom pumbed H ut ki ga elsőso akadé rekt vol tud talmudsze mű folytat értelme amore m szer mi szabore talmudszöv megállapítot sze azo en törvényh leg emb szer betöltö a egy Szanhe áv-bész-di másodeln kollé tanulm veze he t fe rendelkez felfogá né cs teológ filológu h elsőso jogtud vo valamenn é a kollégium Szinhedrio nevez tanulmány alap szol talmudtraktá jel kiala vitatkozá r v Leg funkc azo m v e Kele Nyuga ho zsid legkivá akadémiáj vezetőj beér kérdés írás-vá Respo alakj dönt dön a ho am sz f kér megvita adminisztr ki po v írás dön akad tit level nev ut alá g responsumo ered Né vá azo egyen mag gáó szárma e leg tanan é beér aktu kérd megvita v talmudszak h tarto f g e ke zsid leg bí nev kerül bír eze Bész-dinjei ítéle megmásítha J tal dönté ellen határoz ho mi korviszo m vol talmudsze idejé su pumbad ga zsid legkivá törvénytud tarto m idej világ tekinté kinevezés Galusz Exila kap Eg gáóno h vallásbölc Sza sz sz.- Egyéb telj függe exilarchá ak akadé vezetőség eg éven letisztelg e kel pe ur a zsidós vonat határozat exila aláírás tudat sz bizo el élve pumbadita sze exila job je nyilváno el nag összejövetel ál sz mo a e fog hel kolle j idő v Egyéb levelezés sz pumbad g tekint egyenr fé megszólít cs tudomá ism sz exila ha es megválasztá a hivat l jövede élve ór előj a köszönhe eredet sz akad j kimagas pumbad fe am korá t j száza el ga vol litu érvé form sz ga ho lé azonk legtöb irod műkö v pumbadit tu felv verse ki ut g Ser H Befoly főké ke Észak-Af Spanyolor zsidósá n isk fenntartá szétszóró zsid mindenf kül p értéktárgya sz. polit viszo oko g mélt megszűné gáóno telj po jegyz tu Szur Pumbadit egy feljegyzések külön Se gáón Abr Sz ha-Kabóló-já S ut gá Sá ha-K m 1 Pumbad mindk na jelenté t v ut r i átv méltós exilar m min mélt megsz E Palesztin próbá felélesz gáónsá a jesiva fe másr mélt v cs iskol bizony körülm paleszt gáó alacson r Av-bész- job Sal Juda hí paleszt g sz. családj nemzed örökl méltó Magu babiló exilarchá leszármazot töreke rendsze paleszt gáónsá keres hadjára e Szeldzsuk-t inv v vet ut g Macli átt székhe Egyipto Foszta ké jelenté akad Maimon műkö szi exila paleszt Egyipt átszárma ga kohan vo Ez veze vi családfáju trad v Tud Benjámin hírn z útleír feljegy sze iskol Damaszkus gaón tiszte a am mélt megsz Exilar Iroda Ba Vil neuerechloss Cap jüdis Geschic Ga Pales Exilar Aegyp G Jew- 1 Schech Saad Cambr Gra Geschi J Hark Respon Ge Be Mül Einleit Respo babylonis Ge Neuba Media Je Chroni

1167

CÍ ko

SZÓ kor zsi történe legkimaga legfont feje amenn a sabor talmud-interpretál t folyt megér akadémi Akad leh te Ez akadémi Su Pambadi Pe kapcsol g tényk 58 10 ta Babilóni száz fenná ré Szíri Paleszti Egyipto pumbe u k g elsős akad rek vo tu talmudsz m folyta értelm amor sze m szabor talmudszö megállapíto sz az e törvény le em sze betölt eg Szanh áv-bész-d másodel koll tanul vez h f rendelke felfog n c teoló filológ elsős jogtu v valamen kollégiu Szinhedri neve tanulmán ala szo talmudtrakt je kial vitatkoz Le funk az Kel Nyug h zsi legkiv akadémiá vezető beé kérdé írás-v Resp alak dön dö h a s ké megvit adminiszt k p írá dö aka ti leve ne u al responsum ere N v az egye ma gá szárm le tana beé akt kér megvit talmudsza tart k zsi le b ne kerü bí ez Bész-dinje ítél megmásíth ta dönt elle határo h m korvisz vo talmudsz idej s pumba g zsi legkiv törvénytu tart ide vilá tekint kinevezé Galus Exil ka E gáón vallásböl Sz s sz. Egyé tel függ exilarch a akad vezetősé e éve letisztel ke p u zsidó vona határoza exil aláírá tuda s biz e élv pumbadit sz exil jo j nyilván e na összejövete á s m fo he koll id Egyé levelezé s pumba tekin egyen f megszólí c tudom is s exil h e megválaszt hiva jöved élv ó elő köszönh erede s aka kimaga pumba f a kor száz e g vo lit érv for s g h l azon legtö iro műk pumbadi t fel vers k u Se Befol fők k Észak-A Spanyolo zsidós is fenntart szétszór zsi minden kü értéktárgy sz poli visz ok mél megszűn gáón tel p jegy t Szu Pumbadi eg feljegyzése külö S gáó Ab S ha-Kabóló-j u g S ha- Pumba mind n jelent u át méltó exila mi mél megs Paleszti prób feléles gáóns jesiv f más mél c isko bizon körül palesz gá alacso Av-bész jo Sa Jud h palesz sz család nemze örök mélt Mag babil exilarch leszármazo törek rendsz palesz gáóns kere hadjár Szeldzsuk- in ve u Macl át székh Egyipt Foszt k jelent aka Maimo műk sz exil palesz Egyip átszárm g koha v E vez v családfáj tra Tu Benjámi hír útleí feljeg sz isko Damaszku gaó tiszt a mél megs Exila Irod B Vi neuerechlos Ca jüdi Geschi G Pale Exila Aegy Jew Schec Saa Camb Gr Gesch Har Respo G B Mü Einlei Resp babyloni G Neub Medi J Chron