11684.htm

CÍMSZÓ: Garvay

SZEMÉLYNÉV: Garvay Andor

SZÓCIKK: "Garvay Andor*, hírlapíró és színműíró, szül. Máramarosszigeten 1875., megh. Amerikában 1927. Évekig az Egyetértés, majd Az Ujság belső munkatársa volt. A világháború előtt Amerikába költözött és eleinte New Yorkban magyar lapoknál működött, majd hosszabb ideig gyári munkás volt. Cikkeiben a szegények és elnyomottak életét festette erős szociális érzékkel. Színművei a szenvedélyek kiélezett összeütköztetésével és csattanós felvonásvégekkel nagy hatást keltettek. Több egyfelvonásosán kívül egész estét betöltő színművei: A pénz (1908. Vígszínház); A becstelen (1910. Nemzeti Színház); Bent az erdőben (1913. Budai Színkör)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1684. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11684.htm

CÍMSZÓ: Garvay

SZEMÉLYNÉV: Garvay Andor

SZÓCIKK: Garvay Andor*, hírlapíró és színműíró, szül. Máramarosszigeten 1875., megh. Amerikában 1927. Évekig az Egyetértés, majd Az Ujság belső munkatársa volt. A világháború előtt Amerikába költözött és eleinte New Yorkban magyar lapoknál működött, majd hosszabb ideig gyári munkás volt. Cikkeiben a szegények és elnyomottak életét festette erős szociális érzékkel. Színművei a szenvedélyek kiélezett összeütköztetésével és csattanós felvonásvégekkel nagy hatást keltettek. Több egyfelvonásosán kívül egész estét betöltő színművei: A pénz 1908. Vígszínház ; A becstelen 1910. Nemzeti Színház ; Bent az erdőben 1913. Budai Színkör .

11684.ht

CÍMSZÓ Garva

SZEMÉLYNÉV Garva Ando

SZÓCIKK Garva Andor* hírlapír é színműíró szül Máramarosszigete 1875. megh Amerikába 1927 Éveki a Egyetértés maj A Ujsá bels munkatárs volt világhábor előt Amerikáb költözöt é eleint Ne Yorkba magya lapokná működött maj hosszab idei gyár munká volt Cikkeibe szegénye é elnyomotta életé festett erő szociáli érzékkel Színműve szenvedélye kiélezet összeütköztetéséve é csattanó felvonásvégekke nag hatás keltettek Töb egyfelvonásosá kívü egés esté betölt színművei pén 1908 Vígszínhá becstele 1910 Nemzet Színhá Ben a erdőbe 1913 Buda Színkö

11684.h

CÍMSZ Garv

SZEMÉLYNÉ Garv And

SZÓCIK Garv Andor hírlapí színműír szü Máramarossziget 1875 meg Amerikáb 192 Évek Egyetérté ma Ujs bel munkatár vol világhábo elő Ameriká költözö elein N Yorkb magy lapokn működöt ma hossza ide gyá munk vol Cikkeib szegény elnyomott élet festet er szociál érzékke Színműv szenvedély kiéleze összeütköztetésév csattan felvonásvégekk na hatá keltette Tö egyfelvonásos kív egé est betöl színműve pé 190 Vígszính becstel 191 Nemze Szính Be erdőb 191 Bud Színk

11684.

CÍMS Gar

SZEMÉLYN Gar An

SZÓCI Gar Ando hírlap színműí sz Máramarosszige 187 me Ameriká 19 Éve Egyetért m Uj be munkatá vo világháb el Amerik költöz elei York mag lapok működö m hossz id gy mun vo Cikkei szegén elnyomot éle feste e szociá érzékk Színmű szenvedél kiélez összeütköztetésé csatta felvonásvégek n hat keltett T egyfelvonáso kí eg es betö színműv p 19 Vígszín becste 19 Nemz Szín B erdő 19 Bu Szín

11684

CÍM Ga

SZEMÉLY Ga A

SZÓC Ga And hírla színmű s Máramarosszig 18 m Amerik 1 Év Egyetér U b munkat v világhá e Ameri költö ele Yor ma lapo működ hoss i g mu v Cikke szegé elnyomo él fest szoci érzék Színm szenvedé kiéle összeütköztetés csatt felvonásvége ha keltet egyfelvonás k e e bet színmű 1 Vígszí becst 1 Nem Szí erd 1 B Szí

1168

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G An hírl színm Máramarosszi 1 Ameri É Egyeté munka világh Amer költ el Yo m lap műkö hos m Cikk szeg elnyom é fes szoc érzé Szín szenved kiél összeütközteté csat felvonásvég h kelte egyfelvoná be színm Vígsz becs Ne Sz er Sz