11686.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Artúr

SZÓCIKK: Gáspár, 1. Artúr*, volt h. államtitkár, közgazdász, szül. Budapesten 1876. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután jogi doktorátust tett, újságírói pályára lépett. Sokáig a Magyar Hírlap belső munkatársa volt, majd 1906. a koalíciós kormány alatt a belügyminisztériumban volt miniszteri titkár, majd osztálytanácsos, később pedig a külügyminisztérium szolgálatába osztották be ugyanolyan minőségben. A proletárdiktatúra bukása után 1919. h. államtitkárrá nevezték ki s mint ilyen ment nyugalomba. Azóta az Angol-Magyar Bank egyik igazgatója. Számos közgazdasági tanulmányt és cikket írt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1686. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11686.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Artúr

SZÓCIKK: Gáspár, 1. Artúr*, volt h. államtitkár, közgazdász, szül. Budapesten 1876. Egyetemi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte s miután jogi doktorátust tett, újságírói pályára lépett. Sokáig a Magyar Hírlap belső munkatársa volt, majd 1906. a koalíciós kormány alatt a belügyminisztériumban volt miniszteri titkár, majd osztálytanácsos, később pedig a külügyminisztérium szolgálatába osztották be ugyanolyan minőségben. A proletárdiktatúra bukása után 1919. h. államtitkárrá nevezték ki s mint ilyen ment nyugalomba. Azóta az Angol-Magyar Bank egyik igazgatója. Számos közgazdasági tanulmányt és cikket írt.

11686.ht

CÍMSZÓ Gáspá

SZEMÉLYNÉV Gáspá Artú

SZÓCIKK Gáspár 1 Artúr* vol h államtitkár közgazdász szül Budapeste 1876 Egyetem tanulmányai budapest egyeteme végezt miutá jog doktorátus tett újságíró pályár lépett Sokái Magya Hírla bels munkatárs volt maj 1906 koalíció kormán alat belügyminisztériumba vol miniszter titkár maj osztálytanácsos későb pedi külügyminisztériu szolgálatáb osztottá b ugyanolya minőségben proletárdiktatúr bukás utá 1919 h államtitkárr nevezté k min ilye men nyugalomba Azót a Angol-Magya Ban egyi igazgatója Számo közgazdaság tanulmány é cikke írt

11686.h

CÍMSZ Gásp

SZEMÉLYNÉ Gásp Art

SZÓCIK Gáspá Artúr vo államtitká közgazdás szü Budapest 187 Egyete tanulmánya budapes egyetem végez miut jo doktorátu tet újságír pályá lépet Soká Magy Hírl bel munkatár vol ma 190 koalíci kormá ala belügyminisztériumb vo miniszte titká ma osztálytanácso késő ped külügyminisztéri szolgálatá osztott ugyanoly minőségbe proletárdiktatú buká ut 191 államtitkár nevezt mi ily me nyugalomb Azó Angol-Magy Ba egy igazgatój Szám közgazdasá tanulmán cikk ír

11686.

CÍMS Gás

SZEMÉLYN Gás Ar

SZÓCI Gásp Artú v államtitk közgazdá sz Budapes 18 Egyet tanulmány budape egyete vége miu j doktorát te újságí pály lépe Sok Mag Hír be munkatá vo m 19 koalíc korm al belügyminisztérium v miniszt titk m osztálytanács kés pe külügyminisztér szolgálat osztot ugyanol minőségb proletárdiktat buk u 19 államtitká nevez m il m nyugalom Az Angol-Mag B eg igazgató Szá közgazdas tanulmá cik í

11686

CÍM Gá

SZEMÉLY Gá A

SZÓC Gás Art államtit közgazd s Budape 1 Egye tanulmán budap egyet vég mi doktorá t újság pál lép So Ma Hí b munkat v 1 koalí kor a belügyminisztériu minisz tit osztálytanác ké p külügyminiszté szolgála oszto ugyano minőség proletárdikta bu 1 államtitk neve i nyugalo A Angol-Ma e igazgat Sz közgazda tanulm ci

1168

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ Gá Ar államti közgaz Budap Egy tanulmá buda egye vé m doktor újsá pá lé S M H munka koal ko belügyminisztéri minis ti osztálytaná k külügyminiszt szolgál oszt ugyan minősé proletárdikt b államtit nev nyugal Angol-M igazga S közgazd tanul c