11687.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Bernát

SZÓCIKK: G. Bernát, műfordító, szül. Tiszalökön (Szabolcs vm.) 1867 márc. 21. Iskolákat nem végzett, hanem autodidaktikus úton tanult. Társadalmi kérdésekről számos cikket írt különböző lapokban. A Kossuth-irodalom szempontjából jelentősek idevágó nagyobb tanulmányai: A művelt külföld nagyjainak véleménye Kossuthról és Kossuth Lajos angolországi és amerikai beszédeiről (Régi oklevelek és okiratok tára). Lefordította Kossuth Lajos összes angolországi és amerikai beszédeit magyarra. Lefordította Madách Az ember tragédiáját angol nyelvre, azonkívül mintegy 600 magyar népdalt ugyancsak angolra. Számos magyar népdalt fordított még francia és jiddis nyelvre is Több pedagógiai találmánya van. Megjelent könyve: A francia igeragozás elmélete (1907).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1687. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11687.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Bernát

SZÓCIKK: G. Bernát, műfordító, szül. Tiszalökön Szabolcs vm. 1867 márc. 21. Iskolákat nem végzett, hanem autodidaktikus úton tanult. Társadalmi kérdésekről számos cikket írt különböző lapokban. A Kossuth-irodalom szempontjából jelentősek idevágó nagyobb tanulmányai: A művelt külföld nagyjainak véleménye Kossuthról és Kossuth Lajos angolországi és amerikai beszédeiről Régi oklevelek és okiratok tára . Lefordította Kossuth Lajos összes angolországi és amerikai beszédeit magyarra. Lefordította Madách Az ember tragédiáját angol nyelvre, azonkívül mintegy 600 magyar népdalt ugyancsak angolra. Számos magyar népdalt fordított még francia és jiddis nyelvre is Több pedagógiai találmánya van. Megjelent könyve: A francia igeragozás elmélete 1907 .

11687.ht

CÍMSZÓ Gáspá

SZEMÉLYNÉV Gáspá Berná

SZÓCIKK G Bernát műfordító szül Tiszalökö Szabolc vm 186 márc 21 Iskoláka ne végzett hane autodidaktiku úto tanult Társadalm kérdésekrő számo cikke ír különböz lapokban Kossuth-irodalo szempontjábó jelentőse idevág nagyob tanulmányai művel külföl nagyjaina vélemény Kossuthró é Kossut Lajo angolország é amerika beszédeirő Rég oklevele é okirato tár Lefordított Kossut Lajo össze angolország é amerika beszédei magyarra Lefordított Madác A embe tragédiájá ango nyelvre azonkívü minteg 60 magya népdal ugyancsa angolra Számo magya népdal fordítot mé franci é jiddi nyelvr i Töb pedagógia találmány van Megjelen könyve franci igeragozá elmélet 190

11687.h

CÍMSZ Gásp

SZEMÉLYNÉ Gásp Bern

SZÓCIK Berná műfordít szü Tiszalök Szabol v 18 már 2 Iskolák n végzet han autodidaktik út tanul Társadal kérdésekr szám cikk í különbö lapokba Kossuth-irodal szempontjáb jelentős idevá nagyo tanulmánya műve külfö nagyjain vélemén Kossuthr Kossu Laj angolorszá amerik beszédeir Ré oklevel okirat tá Lefordítot Kossu Laj össz angolorszá amerik beszéde magyarr Lefordítot Madá emb tragédiáj ang nyelvr azonkív minte 6 magy népda ugyancs angolr Szám magy népda fordíto m franc jidd nyelv Tö pedagógi találmán va Megjele könyv franc igeragoz elméle 19

11687.

CÍMS Gás

SZEMÉLYN Gás Ber

SZÓCI Bern műfordí sz Tiszalö Szabo 1 má Iskolá végze ha autodidakti ú tanu Társada kérdések szá cik különb lapokb Kossuth-iroda szempontjá jelentő idev nagy tanulmány műv külf nagyjai vélemé Kossuth Koss La angolorsz ameri beszédei R okleve okira t Lefordíto Koss La öss angolorsz ameri beszéd magyar Lefordíto Mad em tragédiá an nyelv azonkí mint mag népd ugyanc angol Szá mag népd fordít fran jid nyel T pedagóg találmá v Megjel köny fran igerago elmél 1

11687

CÍM Gá

SZEMÉLY Gá Be

SZÓC Ber műford s Tiszal Szab m Iskol végz h autodidakt tan Társad kérdése sz ci külön lapok Kossuth-irod szempontj jelent ide nag tanulmán mű kül nagyja vélem Kossut Kos L angolors amer beszéde oklev okir Lefordít Kos L ös angolors amer beszé magya Lefordít Ma e tragédi a nyel azonk min ma nép ugyan ango Sz ma nép fordí fra ji nye pedagó találm Megje kön fra igerag elmé

1168

CÍ G

SZEMÉL G B

SZÓ Be műfor Tisza Sza Isko vég autodidak ta Társa kérdés s c külö lapo Kossuth-iro szempont jelen id na tanulmá m kü nagyj véle Kossu Ko angolor ame beszéd okle oki Lefordí Ko ö angolor ame besz magy Lefordí M tragéd nye azon mi m né ugya ang S m né ford fr j ny pedag talál Megj kö fr igera elm