11689.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Ferenc

SZÓCIKK: "4.  G. Ferenc*, orvos és utazó, szül. Szilágysomlyón 1862 , megh. Budapesten 1923 júl. 12. (Öngyilkos lett.) A bécsi egyetemen tanult s a haditengerészet szolgálatába állott. Hét évig mint fregatta-orvos működött, majd kereskedelmi hajókon, mint hajóorvos több alkalommal bejárta az öt világrészt. Később Budapesten telepedett le s 1907. a kereskedelmi minisztériumban volt az áll. munkásbiztosító hivatal orvosi referense, majd a Ferenc József keresk. kórház kormánybiztosa. Nagy utazásait s ezeken szerzett észrevételeit díszes és élénk színekben írt munkákban tette közzé. Ezek úgy szép leírásuk, mint népszerűen elbeszélt tudományos tartalmuk miatt keresett olvasmányaivá váltak a közönségnek. Önállóan megjelent nagyobb munkái: Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel (1892); Hét év a tengeren (1903); A tengerészet lovagkora (1905); A Föld körül (6 díszes köt., 1908); A fehér ember útja (1911); Tengereken-szigeteken (1913)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1689. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11689.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Ferenc

SZÓCIKK: 4. G. Ferenc*, orvos és utazó, szül. Szilágysomlyón 1862 , megh. Budapesten 1923 júl. 12. Öngyilkos lett. A bécsi egyetemen tanult s a haditengerészet szolgálatába állott. Hét évig mint fregatta-orvos működött, majd kereskedelmi hajókon, mint hajóorvos több alkalommal bejárta az öt világrészt. Később Budapesten telepedett le s 1907. a kereskedelmi minisztériumban volt az áll. munkásbiztosító hivatal orvosi referense, majd a Ferenc József keresk. kórház kormánybiztosa. Nagy utazásait s ezeken szerzett észrevételeit díszes és élénk színekben írt munkákban tette közzé. Ezek úgy szép leírásuk, mint népszerűen elbeszélt tudományos tartalmuk miatt keresett olvasmányaivá váltak a közönségnek. Önállóan megjelent nagyobb munkái: Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel 1892 ; Hét év a tengeren 1903 ; A tengerészet lovagkora 1905 ; A Föld körül 6 díszes köt., 1908 ; A fehér ember útja 1911 ; Tengereken-szigeteken 1913 .

11689.ht

CÍMSZÓ Gáspá

SZEMÉLYNÉV Gáspá Feren

SZÓCIKK 4 G Ferenc* orvo é utazó szül Szilágysomlyó 186 megh Budapeste 192 júl 12 Öngyilko lett bécs egyeteme tanul haditengerésze szolgálatáb állott Hé évi min fregatta-orvo működött maj kereskedelm hajókon min hajóorvo töb alkalomma bejárt a ö világrészt Későb Budapeste telepedet l 1907 kereskedelm minisztériumba vol a áll munkásbiztosít hivata orvos referense maj Feren Józse keresk kórhá kormánybiztosa Nag utazásai ezeke szerzet észrevételei dísze é élén színekbe ír munkákba tett közzé Eze úg szé leírásuk min népszerűe elbeszél tudományo tartalmu miat kereset olvasmányaiv válta közönségnek Önállóa megjelen nagyob munkái Negyveneze mértföl vitorláva é gőzze 189 Hé é tengere 190 tengerésze lovagkor 190 Föl körü dísze köt. 190 fehé embe útj 191 Tengereken-szigeteke 191

11689.h

CÍMSZ Gásp

SZEMÉLYNÉ Gásp Fere

SZÓCIK Ferenc orv utaz szü Szilágysomly 18 meg Budapest 19 jú 1 Öngyilk let béc egyetem tanu haditengerész szolgálatá állot H év mi fregatta-orv működöt ma kereskedel hajóko mi hajóorv tö alkalomm bejár világrész Késő Budapest telepede 190 kereskedel minisztériumb vo ál munkásbiztosí hivat orvo referens ma Fere Józs keres kórh kormánybiztos Na utazása ezek szerze észrevétele dísz élé színekb í munkákb tet közz Ez ú sz leírásu mi népszerű elbeszé tudomány tartalm mia kerese olvasmányai vált közönségne Önálló megjele nagyo munká Negyvenez mértfö vitorláv gőzz 18 H tenger 19 tengerész lovagko 19 Fö kör dísz köt 19 feh emb út 19 Tengereken-szigetek 19

11689.

CÍMS Gás

SZEMÉLYN Gás Fer

SZÓCI Feren or uta sz Szilágysoml 1 me Budapes 1 j Öngyil le bé egyete tan haditengerés szolgálat állo é m fregatta-or működö m kereskede hajók m hajóor t alkalom bejá világrés Kés Budapes teleped 19 kereskede minisztérium v á munkásbiztos hiva orv referen m Fer Józ kere kór kormánybizto N utazás eze szerz észrevétel dís él színek munkák te köz E s leírás m népszer elbesz tudomán tartal mi keres olvasmánya vál közönségn Önáll megjel nagy munk Negyvene mértf vitorlá gőz 1 tenge 1 tengerés lovagk 1 F kö dís kö 1 fe em ú 1 Tengereken-szigete 1

11689

CÍM Gá

SZEMÉLY Gá Fe

SZÓC Fere o ut s Szilágysom m Budape Öngyi l b egyet ta haditengeré szolgála áll fregatta-o működ keresked hajó hajóo alkalo bej világré Ké Budape telepe 1 keresked minisztériu munkásbizto hiv or refere Fe Jó ker kó kormánybizt utazá ez szer észrevéte dí é színe munká t kö leírá népsze elbes tudomá tarta m kere olvasmány vá közönség Önál megje nag mun Negyven mért vitorl gő teng tengeré lovag k dí k f e Tengereken-sziget

1168

CÍ G

SZEMÉL G F

SZÓ Fer u Szilágyso Budap Öngy egye t haditenger szolgál ál fregatta- műkö kereske haj hajó alkal be világr K Budap telep kereske minisztéri munkásbizt hi o refer F J ke k kormánybiz utaz e sze észrevét d szín munk k leír népsz elbe tudom tart ker olvasmán v közönsé Öná megj na mu Negyve mér vitor g ten tenger lova d Tengereken-szige