11691.htm

CÍMSZÓ: Gáspárné Dávid

SZEMÉLYNÉV: Gáspárné Dávid Margit

SZÓCIKK: "Gásparné Dávid Margit, írónő, szül. Budapesten 1887. A tanítónőképző elvégzése után főképpen az ifjúsági irodalom terén működött. 1919 óta a Pester Lloyd belső munkatársa. Ifjúsági könyvei: Huncut Böske kalandjai; A huncut kölyök Pesten; Csöppike Parisban. Egyéb munkái: Liselotte (regény 1917); Pesti dámák (regény 1919); Szerelmek városa (Regény 1926); Máglyahalál (Regény 1927). A divat története c. kétkötetes erkölcstörténeti művét (1922) dicsérettel tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1691. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11691.htm

CÍMSZÓ: Gáspárné Dávid

SZEMÉLYNÉV: Gáspárné Dávid Margit

SZÓCIKK: Gásparné Dávid Margit, írónő, szül. Budapesten 1887. A tanítónőképző elvégzése után főképpen az ifjúsági irodalom terén működött. 1919 óta a Pester Lloyd belső munkatársa. Ifjúsági könyvei: Huncut Böske kalandjai; A huncut kölyök Pesten; Csöppike Parisban. Egyéb munkái: Liselotte regény 1917 ; Pesti dámák regény 1919 ; Szerelmek városa Regény 1926 ; Máglyahalál Regény 1927 . A divat története c. kétkötetes erkölcstörténeti művét 1922 dicsérettel tüntette ki a Magyar Tudományos Akadémia.

11691.ht

CÍMSZÓ Gáspárn Dávi

SZEMÉLYNÉV Gáspárn Dávi Margi

SZÓCIKK Gásparn Dávi Margit írónő szül Budapeste 1887 tanítónőképz elvégzés utá főképpe a ifjúság irodalo teré működött 191 ót Peste Lloy bels munkatársa Ifjúság könyvei Huncu Bösk kalandjai huncu kölyö Pesten Csöppik Parisban Egyé munkái Liselott regén 191 Pest dámá regén 191 Szerelme város Regén 192 Máglyahalá Regén 192 diva történet c kétkötete erkölcstörténet művé 192 dicsérette tüntett k Magya Tudományo Akadémia

11691.h

CÍMSZ Gáspár Dáv

SZEMÉLYNÉ Gáspár Dáv Marg

SZÓCIK Gáspar Dáv Margi írón szü Budapest 188 tanítónőkép elvégzé ut főképp ifjúsá irodal ter működöt 19 ó Pest Llo bel munkatárs Ifjúsá könyve Hunc Bös kalandja hunc köly Peste Csöppi Parisba Egy munká Liselot regé 19 Pes dám regé 19 Szerelm váro Regé 19 Máglyahal Regé 19 div történe kétkötet erkölcstörténe műv 19 dicsérett tüntet Magy Tudomány Akadémi

11691.

CÍMS Gáspá Dá

SZEMÉLYN Gáspá Dá Mar

SZÓCI Gáspa Dá Marg író sz Budapes 18 tanítónőké elvégz u főkép ifjús iroda te működö 1 Pes Ll be munkatár Ifjús könyv Hun Bö kalandj hun köl Pest Csöpp Parisb Eg munk Liselo reg 1 Pe dá reg 1 Szerel vár Reg 1 Máglyaha Reg 1 di történ kétköte erkölcstörtén mű 1 dicséret tünte Mag Tudomán Akadém

11691

CÍM Gásp D

SZEMÉLY Gásp D Ma

SZÓC Gásp D Mar ír s Budape 1 tanítónők elvég főké ifjú irod t működ Pe L b munkatá Ifjú köny Hu B kaland hu kö Pes Csöp Paris E mun Lisel re P d re Szere vá Re Máglyah Re d törté kétköt erkölcstörté m dicsére tünt Ma Tudomá Akadé

1169

CÍ Gás

SZEMÉL Gás M

SZÓ Gás Ma í Budap tanítónő elvé fők ifj iro műkö P munkat Ifj kön H kalan h k Pe Csö Pari mu Lise r r Szer v R Máglya R tört kétkö erkölcstört dicsér tün M Tudom Akad