11692.htm

CÍMSZÓ: Géber

SZEMÉLYNÉV: Géber Ede

SZÓCIKK: Géber Ede, egyetemi orvostanár, szül. Körmenden 1841., megh. Kolozsvárott 1891. Az első zsidóvallású egyetemi tanár. Teljesen szegény családból származott, Bécsben tanult s a bécsi egyetemen Hebra, Siegmund, Zeissl tanárok kedvenc tanítványa volt. Az Allgemeines Krankenhaus orvosa lett s főként bőrgyógyászattal és bujakórral foglalkozott. Osztrák ösztöndíjjal beutazta Egyiptomot, Kis-Ázsiát. Hívták Grácba, Innsbruckba egyetemi tanárnak, ő azonban Trefort miniszter ajánlatát fogadta el és 1874. kolozsvári rendkívüli, majd rendes tanár. 1887. pedig rektor lett. A bőrbajok európai hírű specialistája volt. Tanulmányai a magyar és német szaksajtóban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1692. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11692.htm

CÍMSZÓ: Géber

SZEMÉLYNÉV: Géber Ede

SZÓCIKK: Géber Ede, egyetemi orvostanár, szül. Körmenden 1841., megh. Kolozsvárott 1891. Az első zsidóvallású egyetemi tanár. Teljesen szegény családból származott, Bécsben tanult s a bécsi egyetemen Hebra, Siegmund, Zeissl tanárok kedvenc tanítványa volt. Az Allgemeines Krankenhaus orvosa lett s főként bőrgyógyászattal és bujakórral foglalkozott. Osztrák ösztöndíjjal beutazta Egyiptomot, Kis-Ázsiát. Hívták Grácba, Innsbruckba egyetemi tanárnak, ő azonban Trefort miniszter ajánlatát fogadta el és 1874. kolozsvári rendkívüli, majd rendes tanár. 1887. pedig rektor lett. A bőrbajok európai hírű specialistája volt. Tanulmányai a magyar és német szaksajtóban jelentek meg.

11692.ht

CÍMSZÓ Gébe

SZEMÉLYNÉV Gébe Ed

SZÓCIKK Gébe Ede egyetem orvostanár szül Körmende 1841. megh Kolozsvárot 1891 A els zsidóvallás egyetem tanár Teljese szegén családbó származott Bécsbe tanul bécs egyeteme Hebra Siegmund Zeiss tanáro kedven tanítvány volt A Allgemeine Krankenhau orvos let főkén bőrgyógyászatta é bujakórra foglalkozott Osztrá ösztöndíjja beutazt Egyiptomot Kis-Ázsiát Hívtá Grácba Innsbruckb egyetem tanárnak azonba Trefor miniszte ajánlatá fogadt e é 1874 kolozsvár rendkívüli maj rende tanár 1887 pedi rekto lett bőrbajo európa hír specialistáj volt Tanulmánya magya é néme szaksajtóba jelente meg

11692.h

CÍMSZ Géb

SZEMÉLYNÉ Géb E

SZÓCIK Géb Ed egyete orvostaná szü Körmend 1841 meg Kolozsváro 189 el zsidóvallá egyete taná Teljes szegé családb származot Bécsb tanu béc egyetem Hebr Siegmun Zeis tanár kedve tanítván vol Allgemein Krankenha orvo le főké bőrgyógyászatt bujakórr foglalkozot Osztr ösztöndíjj beutaz Egyiptomo Kis-Ázsiá Hívt Grácb Innsbruck egyete tanárna azonb Trefo miniszt ajánlat fogad 187 kolozsvá rendkívül ma rend taná 188 ped rekt let bőrbaj európ hí specialistá vol Tanulmány magy ném szaksajtób jelent me

11692.

CÍMS Gé

SZEMÉLYN Gé

SZÓCI Gé E egyet orvostan sz Körmen 184 me Kolozsvár 18 e zsidóvall egyet tan Telje szeg család származo Bécs tan bé egyete Heb Siegmu Zei taná kedv tanítvá vo Allgemei Krankenh orv l fők bőrgyógyászat bujakór foglalkozo Oszt ösztöndíj beuta Egyiptom Kis-Ázsi Hív Grác Innsbruc egyet tanárn azon Tref minisz ajánla foga 18 kolozsv rendkívü m ren tan 18 pe rek le bőrba euró h specialist vo Tanulmán mag né szaksajtó jelen m

11692

CÍM G

SZEMÉLY G

SZÓC G egye orvosta s Körme 18 m Kolozsvá 1 zsidóval egye ta Telj sze csalá származ Béc ta b egyet He Siegm Ze tan ked tanítv v Allgeme Kranken or fő bőrgyógyásza bujakó foglalkoz Osz ösztöndí beut Egyipto Kis-Ázs Hí Grá Innsbru egye tanár azo Tre minis ajánl fog 1 kolozs rendkív re ta 1 p re l bőrb eur specialis v Tanulmá ma n szaksajt jele

1169SZEMÉL

SZÓ egy orvost Körm 1 Kolozsv zsidóva egy t Tel sz csal szárma Bé t egye H Sieg Z ta ke tanít Allgem Kranke o f bőrgyógyász bujak foglalko Os ösztönd beu Egyipt Kis-Áz H Gr Innsbr egy taná az Tr mini aján fo koloz rendkí r t r bőr eu speciali Tanulm m szaksaj jel