11693.htm

CÍMSZÓ: Gebrockts

SZÓCIKK: Gebrockts (j.). Beaprított A peszachi főzetekben a befőtt pászkaliszt. A használata tilos, mert az alatt a gyanú alatt áll, hogy egy atomja főzés alatt megkelhetett. A szigorú rítus szerint élők nem is használnak finomra őrölt pászka-lisztet a peszach hét napja alatt, csak a nyolcadik napon engedik meg maguknak. Olyan messzire mennek ebben a szigorúságban, hogy a pászkalisztet külön edényben tartják és a családapa a szeder estén csak smire-maceszt (l. o.) eszik, mert azt a legszigorúbb óvórendszabályok mellett készítik. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1693. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11693.htm

CÍMSZÓ: Gebrockts

SZÓCIKK: Gebrockts j. . Beaprított A peszachi főzetekben a befőtt pászkaliszt. A használata tilos, mert az alatt a gyanú alatt áll, hogy egy atomja főzés alatt megkelhetett. A szigorú rítus szerint élők nem is használnak finomra őrölt pászka-lisztet a peszach hét napja alatt, csak a nyolcadik napon engedik meg maguknak. Olyan messzire mennek ebben a szigorúságban, hogy a pászkalisztet külön edényben tartják és a családapa a szeder estén csak smire-maceszt l. o. eszik, mert azt a legszigorúbb óvórendszabályok mellett készítik.

11693.ht

CÍMSZÓ Gebrockt

SZÓCIKK Gebrockt j Beaprítot peszach főzetekbe befőt pászkaliszt használat tilos mer a alat gyan alat áll hog eg atomj főzé alat megkelhetett szigor rítu szerin élő ne i használna finomr őröl pászka-liszte peszac hé napj alatt csa nyolcadi napo engedi me maguknak Olya messzir menne ebbe szigorúságban hog pászkaliszte külö edénybe tartjá é családap szede esté csa smire-macesz l o eszik mer az legszigorúb óvórendszabályo mellet készítik

11693.h

CÍMSZ Gebrock

SZÓCIK Gebrock Beapríto peszac főzetekb befő pászkalisz használa tilo me ala gya ala ál ho e atom főz ala megkelhetet szigo rít szeri él n használn finom őrö pászka-liszt pesza h nap alat cs nyolcad nap enged m magukna Oly messzi menn ebb szigorúságba ho pászkaliszt kül edényb tartj családa szed est cs smire-maces eszi me a legszigorú óvórendszabály melle készíti

11693.

CÍMS Gebroc

SZÓCI Gebroc Beaprít pesza főzetek bef pászkalis használ til m al gy al á h ato fő al megkelhete szig rí szer é használ fino őr pászka-lisz pesz na ala c nyolca na enge magukn Ol messz men eb szigorúságb h pászkalisz kü edény tart család sze es c smire-mace esz m legszigor óvórendszabál mell készít

11693

CÍM Gebro

SZÓC Gebro Beaprí pesz főzete be pászkali haszná ti a g a at f a megkelhet szi r sze haszná fin ő pászka-lis pes n al nyolc n eng maguk O mess me e szigorúság pászkalis k edén tar csalá sz e smire-mac es legszigo óvórendszabá mel készí

1169

CÍ Gebr

SZÓ Gebr Beapr pes főzet b pászkal haszn t a megkelhe sz sz haszn fi pászka-li pe a nyol en magu mes m szigorúsá pászkali edé ta csal s smire-ma e legszig óvórendszab me kész