11695.htm

CÍMSZÓ: Gedő

SZEMÉLYNÉV: Gedő Lipót

SZÓCIKK: Gedő Lipót, festő és rajzoló, szül. Turkevén 1887. 1914-ben főleg figurális tanulmányokból kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Művészházban. A háború után a bécsi képes lapok és napilapok egyik legnépszerűbb arckép és karikatúra-rajzolója lett. 1928-ban gyűjteményes kiállítást rendezett Zágrábban. Olajfestményein, melyek a bibliából is merítenek tárgyat, leginkább kompozicionális tehetsége jut érvényre. Hagada-illusztrációkat is készített. Karikatúrái Száz színész egy sorban címen jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1695. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11695.htm

CÍMSZÓ: Gedő

SZEMÉLYNÉV: Gedő Lipót

SZÓCIKK: Gedő Lipót, festő és rajzoló, szül. Turkevén 1887. 1914-ben főleg figurális tanulmányokból kisebb gyűjteményes kiállítása volt a Művészházban. A háború után a bécsi képes lapok és napilapok egyik legnépszerűbb arckép és karikatúra-rajzolója lett. 1928-ban gyűjteményes kiállítást rendezett Zágrábban. Olajfestményein, melyek a bibliából is merítenek tárgyat, leginkább kompozicionális tehetsége jut érvényre. Hagada-illusztrációkat is készített. Karikatúrái Száz színész egy sorban címen jelentek meg.

11695.ht

CÍMSZÓ Ged

SZEMÉLYNÉV Ged Lipó

SZÓCIKK Ged Lipót fest é rajzoló szül Turkevé 1887 1914-be főle figuráli tanulmányokbó kiseb gyűjteménye kiállítás vol Művészházban hábor utá bécs képe lapo é napilapo egyi legnépszerűb arcké é karikatúra-rajzolój lett 1928-ba gyűjteménye kiállítás rendezet Zágrábban Olajfestményein melye bibliábó i merítene tárgyat leginkáb kompozicionáli tehetség ju érvényre Hagada-illusztrációka i készített Karikatúrá Szá színés eg sorba címe jelente meg

11695.h

CÍMSZ Ge

SZEMÉLYNÉ Ge Lip

SZÓCIK Ge Lipó fes rajzol szü Turkev 188 1914-b fől figurál tanulmányokb kise gyűjtemény kiállítá vo Művészházba hábo ut béc kép lap napilap egy legnépszerű arck karikatúra-rajzoló let 1928-b gyűjtemény kiállítá rendeze Zágrábba Olajfestményei mely bibliáb meríten tárgya leginká kompozicionál tehetsé j érvényr Hagada-illusztrációk készítet Karikatúr Sz színé e sorb cím jelent me

11695.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Li

SZÓCI G Lip fe rajzo sz Turke 18 1914- fő figurá tanulmányok kis gyűjtemén kiállít v Művészházb háb u bé ké la napila eg legnépszer arc karikatúra-rajzol le 1928- gyűjtemén kiállít rendez Zágrább Olajfestménye mel bibliá meríte tárgy legink kompozicioná tehets érvény Hagada-illusztráció készíte Karikatú S szín sor cí jelen m

11695

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC Li f rajz s Turk 1 1914 f figur tanulmányo ki gyűjtemé kiállí Művészház há b k l napil e legnépsze ar karikatúra-rajzo l 1928 gyűjtemé kiállí rende Zágráb Olajfestmény me bibli merít tárg legin kompozicion tehet érvén Hagada-illusztráci készít Karikat szí so c jele

1169SZEMÉL

SZÓ L raj Tur 191 figu tanulmány k gyűjtem kiáll Művészhá h napi legnépsz a karikatúra-rajz 192 gyűjtem kiáll rend Zágrá Olajfestmén m bibl merí tár legi kompozicio tehe érvé Hagada-illusztrác készí Karika sz s jel