11702.htm

CÍMSZÓ: Gelléri

SZEMÉLYNÉV: Gelléri Mór

SZÓCIKK: "Gelléri Mór, közgazdász és publicista, szül. Apátfalván 1854 jan. 14. megh. Budapesten 1915 szept. 1. Szegeden járt gimnáziumba, majd a fővárosba kerülve az Orsz. Iparegyesület tisztviselője, egyszersmind iparügyi író lett. 1872-től kezdve az Iparosszövetség lapját, a Heti Postát, 1873. a Kézműiparosok Lapját, 1876. Szegeden az Alföldi Iparlapot szerkesztette és titkára volt a szegedi iparkiállításnak. 1879-ben megalapította a Magyar Ipar és Kereskedelmi Lapot, majd a Magyar Iparosok Lapját, aztán mint az Orsz. Iparegyesület titkára a Magyar Ipart. Miután az 1881. orsz. nőiparkiállítást és a Kereskedelmi Múzeum megvalósítását előkészítette, a milleniumi kiállítás titkárává s az Orsz. Ipar-egyesület igazgatójának nevezték ki. Elnöke volt a Magyar Szakíróknak, a magyarorsz. szabad-kőmüvespáholyok főtitkára és lapjuknak, a Keletnek 26 éven át szerkesztője volt. Mint szabadkőműves egyik alapítója volt a Demokráciapáholynak és örökös tiszteletbeli főtitkára a magyarországi szimbolikus nagypáholynak. A III. osztályú vaskorona-rend és számos külföldi rendjel tulajdonosa volt. Érdemei elismeréséül királyi tanácsosi címet kapott. Önállóan megjelent művei : A magyar ipar úttörői (1887); Ötven év a magyar ipar történetéből (1892); Magyar milléniúm (1896); Az ezeréves Magyarország múltjáról és jelenéről (1896); Szociális napikérdések(1902); Egy amerikai világkiállítás körül (l904); Ipartörténeti vázlatok (1906); Az újabb ipari mozgalmak köréből (1910); Újabb modern kiállítások (1900); Szociális problémák (1910); Régi írások és újak (1910); Hetven év a magyar ipar történetéből (1912), mely egyszersmind az Orsz. Iparegyesület történetét is adja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1702. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11702.htm

CÍMSZÓ: Gelléri

SZEMÉLYNÉV: Gelléri Mór

SZÓCIKK: Gelléri Mór, közgazdász és publicista, szül. Apátfalván 1854 jan. 14. megh. Budapesten 1915 szept. 1. Szegeden járt gimnáziumba, majd a fővárosba kerülve az Orsz. Iparegyesület tisztviselője, egyszersmind iparügyi író lett. 1872-től kezdve az Iparosszövetség lapját, a Heti Postát, 1873. a Kézműiparosok Lapját, 1876. Szegeden az Alföldi Iparlapot szerkesztette és titkára volt a szegedi iparkiállításnak. 1879-ben megalapította a Magyar Ipar és Kereskedelmi Lapot, majd a Magyar Iparosok Lapját, aztán mint az Orsz. Iparegyesület titkára a Magyar Ipart. Miután az 1881. orsz. nőiparkiállítást és a Kereskedelmi Múzeum megvalósítását előkészítette, a milleniumi kiállítás titkárává s az Orsz. Ipar-egyesület igazgatójának nevezték ki. Elnöke volt a Magyar Szakíróknak, a magyarorsz. szabad-kőmüvespáholyok főtitkára és lapjuknak, a Keletnek 26 éven át szerkesztője volt. Mint szabadkőműves egyik alapítója volt a Demokráciapáholynak és örökös tiszteletbeli főtitkára a magyarországi szimbolikus nagypáholynak. A III. osztályú vaskorona-rend és számos külföldi rendjel tulajdonosa volt. Érdemei elismeréséül királyi tanácsosi címet kapott. Önállóan megjelent művei : A magyar ipar úttörői 1887 ; Ötven év a magyar ipar történetéből 1892 ; Magyar milléniúm 1896 ; Az ezeréves Magyarország múltjáról és jelenéről 1896 ; Szociális napikérdések 1902 ; Egy amerikai világkiállítás körül l904 ; Ipartörténeti vázlatok 1906 ; Az újabb ipari mozgalmak köréből 1910 ; Újabb modern kiállítások 1900 ; Szociális problémák 1910 ; Régi írások és újak 1910 ; Hetven év a magyar ipar történetéből 1912 , mely egyszersmind az Orsz. Iparegyesület történetét is adja.

11702.ht

CÍMSZÓ Gellér

SZEMÉLYNÉV Gellér Mó

SZÓCIKK Gellér Mór közgazdás é publicista szül Apátfalvá 185 jan 14 megh Budapeste 191 szept 1 Szegede jár gimnáziumba maj fővárosb kerülv a Orsz Iparegyesüle tisztviselője egyszersmin iparügy ír lett 1872-tő kezdv a Iparosszövetsé lapját Het Postát 1873 Kézműiparoso Lapját 1876 Szegede a Alföld Iparlapo szerkesztett é titkár vol szeged iparkiállításnak 1879-be megalapított Magya Ipa é Kereskedelm Lapot maj Magya Iparoso Lapját aztá min a Orsz Iparegyesüle titkár Magya Ipart Miutá a 1881 orsz nőiparkiállítás é Kereskedelm Múzeu megvalósításá előkészítette millenium kiállítá titkáráv a Orsz Ipar-egyesüle igazgatójána nevezté ki Elnök vol Magya Szakíróknak magyarorsz szabad-kőmüvespáholyo főtitkár é lapjuknak Keletne 2 éve á szerkesztőj volt Min szabadkőműve egyi alapítój vol Demokráciapáholyna é örökö tiszteletbel főtitkár magyarország szimboliku nagypáholynak III osztály vaskorona-ren é számo külföld rendje tulajdonos volt Érdeme elismeréséü király tanácsos címe kapott Önállóa megjelen műve magya ipa úttörő 188 Ötve é magya ipa történetébő 189 Magya milléniú 189 A ezeréve Magyarorszá múltjáró é jelenérő 189 Szociáli napikérdése 190 Eg amerika világkiállítá körü l90 Ipartörténet vázlato 190 A újab ipar mozgalma körébő 191 Újab moder kiállításo 190 Szociáli problémá 191 Rég íráso é úja 191 Hetve é magya ipa történetébő 191 mel egyszersmin a Orsz Iparegyesüle történeté i adja

11702.h

CÍMSZ Gellé

SZEMÉLYNÉ Gellé M

SZÓCIK Gellé Mó közgazdá publicist szü Apátfalv 18 ja 1 meg Budapest 19 szep Szeged já gimnáziumb ma főváros kerül Ors Iparegyesül tisztviselőj egyszersmi iparüg í let 1872-t kezd Iparosszövets lapjá He Postá 187 Kézműiparos Lapjá 187 Szeged Alföl Iparlap szerkesztet titká vo szege iparkiállításna 1879-b megalapítot Magy Ip Kereskedel Lapo ma Magy Iparos Lapjá azt mi Ors Iparegyesül titká Magy Ipar Miut 188 ors nőiparkiállítá Kereskedel Múze megvalósítás előkészített milleniu kiállít titkárá Ors Ipar-egyesül igazgatóján nevezt k Elnö vo Magy Szakírókna magyarors szabad-kőmüvespáholy főtitká lapjukna Keletn év szerkesztő vol Mi szabadkőműv egy alapító vo Demokráciapáholyn örök tiszteletbe főtitká magyarorszá szimbolik nagypáholyna II osztál vaskorona-re szám külföl rendj tulajdono vol Érdem elismerésé királ tanácso cím kapot Önálló megjele műv magy ip úttör 18 Ötv magy ip történetéb 18 Magy milléni 18 ezerév Magyarorsz múltjár jelenér 18 Szociál napikérdés 19 E amerik világkiállít kör l9 Ipartörténe vázlat 19 úja ipa mozgalm köréb 19 Úja mode kiállítás 19 Szociál problém 19 Ré írás új 19 Hetv magy ip történetéb 19 me egyszersmi Ors Iparegyesül történet adj

11702.

CÍMS Gell

SZEMÉLYN Gell

SZÓCI Gell M közgazd publicis sz Apátfal 1 j me Budapes 1 sze Szege j gimnázium m főváro kerü Or Iparegyesü tisztviselő egyszersm iparü le 1872- kez Iparosszövet lapj H Post 18 Kézműiparo Lapj 18 Szege Alfö Iparla szerkeszte titk v szeg iparkiállításn 1879- megalapíto Mag I Kereskede Lap m Mag Iparo Lapj az m Or Iparegyesü titk Mag Ipa Miu 18 or nőiparkiállít Kereskede Múz megvalósítá előkészítet milleni kiállí titkár Or Ipar-egyesü igazgatójá nevez Eln v Mag Szakírókn magyaror szabad-kőmüvespáhol főtitk lapjukn Kelet é szerkeszt vo M szabadkőmű eg alapít v Demokráciapáholy örö tiszteletb főtitk magyarorsz szimboli nagypáholyn I osztá vaskorona-r szá külfö rend tulajdon vo Érde elismerés kirá tanács cí kapo Önáll megjel mű mag i úttö 1 Öt mag i történeté 1 Mag millén 1 ezeré Magyarors múltjá jelené 1 Szociá napikérdé 1 ameri világkiállí kö l Ipartörtén vázla 1 új ip mozgal köré 1 Új mod kiállítá 1 Szociá problé 1 R írá ú 1 Het mag i történeté 1 m egyszersm Or Iparegyesü történe ad

11702

CÍM Gel

SZEMÉLY Gel

SZÓC Gel közgaz publici s Apátfa m Budape sz Szeg gimnáziu fővár ker O Iparegyes tisztvisel egyszers ipar l 1872 ke Iparosszöve lap Pos 1 Kézműipar Lap 1 Szeg Alf Iparl szerkeszt tit sze iparkiállítás 1879 megalapít Ma Keresked La Ma Ipar Lap a O Iparegyes tit Ma Ip Mi 1 o nőiparkiállí Keresked Mú megvalósít előkészíte millen kiáll titká O Ipar-egyes igazgatój neve El Ma Szakírók magyaro szabad-kőmüvespáho főtit lapjuk Kele szerkesz v szabadkőm e alapí Demokráciapáhol ör tisztelet főtit magyarors szimbol nagypáholy oszt vaskorona- sz külf ren tulajdo v Érd elismeré kir tanác c kap Önál megje m ma útt Ö ma történet Ma millé ezer Magyaror múltj jelen Szoci napikérd amer világkiáll k Ipartörté vázl ú i mozga kör Ú mo kiállít Szoci probl ír He ma történet egyszers O Iparegyes történ a

1170

CÍ Ge

SZEMÉL Ge

SZÓ Ge közga public Apátf Budap s Sze gimnázi fővá ke Iparegye tisztvise egyszer ipa 187 k Iparosszöv la Po Kézműipa La Sze Al Ipar szerkesz ti sz iparkiállítá 187 megalapí M Kereske L M Ipa La Iparegye ti M I M nőiparkiáll Kereske M megvalósí előkészít mille kiál titk Ipar-egye igazgató nev E M Szakíró magyar szabad-kőmüvespáh főti lapju Kel szerkes szabadkő alap Demokráciapáho ö tisztele főti magyaror szimbo nagypáhol osz vaskorona s kül re tulajd Ér elismer ki taná ka Öná megj m út m történe M mill eze Magyaro múlt jele Szoc napikér ame világkiál Ipartört váz mozg kö m kiállí Szoc prob í H m történe egyszer Iparegye törté