11703.htm

CÍMSZÓ: Gencsi

SZEMÉLYNÉV: Gencsi Samu

SZÓCIKK: Gencsi Samu ügyvéd, szül. Gesztelyen (Zemplén vm.) 1853., megh. Miskolcon 1919. Országos hírű ügyvéd, jogtudós és politikus volt Miskolc város közéletének vezető embere. Két cikluson keresztül a miskolci izraelita hitközség elnöke volt. Elnökségéhez fűződik a miskolci új zsidó templom és a monumentális izraelita elemi iskola felépítése. A miskolci szabadelvű-párt elnöke is volt. A közélet terén kifejtett hasznos működéséért 1912. a vaskorona-rend harmadik osztályával tüntették ki. Nevéről Miskolc városa utcát nevezett el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1703. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11703.htm

CÍMSZÓ: Gencsi

SZEMÉLYNÉV: Gencsi Samu

SZÓCIKK: Gencsi Samu ügyvéd, szül. Gesztelyen Zemplén vm. 1853., megh. Miskolcon 1919. Országos hírű ügyvéd, jogtudós és politikus volt Miskolc város közéletének vezető embere. Két cikluson keresztül a miskolci izraelita hitközség elnöke volt. Elnökségéhez fűződik a miskolci új zsidó templom és a monumentális izraelita elemi iskola felépítése. A miskolci szabadelvű-párt elnöke is volt. A közélet terén kifejtett hasznos működéséért 1912. a vaskorona-rend harmadik osztályával tüntették ki. Nevéről Miskolc városa utcát nevezett el.

11703.ht

CÍMSZÓ Gencs

SZEMÉLYNÉV Gencs Sam

SZÓCIKK Gencs Sam ügyvéd szül Gesztelye Zemplé vm 1853. megh Miskolco 1919 Országo hír ügyvéd jogtudó é politiku vol Miskol váro közéleténe vezet embere Ké cikluso keresztü miskolc izraelit hitközsé elnök volt Elnökségéhe fűződi miskolc ú zsid templo é monumentáli izraelit elem iskol felépítése miskolc szabadelvű-pár elnök i volt közéle teré kifejtet haszno működéséér 1912 vaskorona-ren harmadi osztályáva tüntetté ki Nevérő Miskol város utcá nevezet el

11703.h

CÍMSZ Genc

SZEMÉLYNÉ Genc Sa

SZÓCIK Genc Sa ügyvé szü Gesztely Zempl v 1853 meg Miskolc 191 Ország hí ügyvé jogtud politik vo Misko vár közéletén veze ember K ciklus kereszt miskol izraeli hitközs elnö vol Elnökségéh fűződ miskol zsi templ monumentál izraeli ele isko felépítés miskol szabadelvű-pá elnö vol közél ter kifejte haszn működéséé 191 vaskorona-re harmad osztályáv tüntett k Nevér Misko váro utc neveze e

11703.

CÍMS Gen

SZEMÉLYN Gen S

SZÓCI Gen S ügyv sz Gesztel Zemp 185 me Miskol 19 Orszá h ügyv jogtu politi v Misk vá közéleté vez embe ciklu keresz misko izrael hitköz eln vo Elnökségé fűző misko zs temp monumentá izrael el isk felépíté misko szabadelvű-p eln vo közé te kifejt hasz működésé 19 vaskorona-r harma osztályá tüntet Nevé Misk vár ut nevez

11703

CÍM Ge

SZEMÉLY Ge

SZÓC Ge ügy s Geszte Zem 18 m Misko 1 Orsz ügy jogt polit Mis v közélet ve emb cikl keres misk izrae hitkö el v Elnökség fűz misk z tem monument izrae e is felépít misk szabadelvű- el v köz t kifej has működés 1 vaskorona- harm osztály tünte Nev Mis vá u neve

1170

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G üg Geszt Ze 1 Misk Ors üg jog poli Mi közéle v em cik kere mis izra hitk e Elnöksé fű mis te monumen izra i felépí mis szabadelvű e kö kife ha működé vaskorona har osztál tünt Ne Mi v nev