11706.htm

CÍMSZÓ: Gellért

SZEMÉLYNÉV: Gellért Oszkár

SZÓCIKK: 2. G. Oszkár*, költő és író, szül. 1882. 1920 óta a Nyugat c. folyóirat társszerkesztője. Az új magyar líra legdekadenciamentesebb költője. Harmóniában él a renddel, az egészséggel, az általános emberivel. Pedig nagyszámú erotikus verseiben feljegyez megdöbbentő indulatokat is, de a legmerészebb leleplezéseket is a jóútonjáró ember nemes biztonságával mondja el. Költészetébe, melynek azelőtt gyakran volt tárgya a szerelmi élet, az utóbbi időben mind nagyobb tejdelemben vonulnak be a háborús és forradalmi évek erkölcsi problémái. Olyan korban, mely csak a sejtetést szerette, ő a szabatos, puritán kimondás varázsával hatott. Sajátos verselésében a szabadvers rugalmasságának és a kötöttvers dallamosságának szépsége egyesül. Verses kötetei : A Deltánál, Ofélia térdein, Rubens asszonya, Testvérbánat csillaga, Velem vagytok, Az utolsó dalért. Egyre fejlődik és egyre népszerűbb. A forradalom után a Károlyi - éra alatt a miniszterelnöki sajtóiroda élére került.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1706. címszó a lexikon => 309. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11706.htm

CÍMSZÓ: Gellért

SZEMÉLYNÉV: Gellért Oszkár

SZÓCIKK: 2. G. Oszkár*, költő és író, szül. 1882. 1920 óta a Nyugat c. folyóirat társszerkesztője. Az új magyar líra legdekadenciamentesebb költője. Harmóniában él a renddel, az egészséggel, az általános emberivel. Pedig nagyszámú erotikus verseiben feljegyez megdöbbentő indulatokat is, de a legmerészebb leleplezéseket is a jóútonjáró ember nemes biztonságával mondja el. Költészetébe, melynek azelőtt gyakran volt tárgya a szerelmi élet, az utóbbi időben mind nagyobb tejdelemben vonulnak be a háborús és forradalmi évek erkölcsi problémái. Olyan korban, mely csak a sejtetést szerette, ő a szabatos, puritán kimondás varázsával hatott. Sajátos verselésében a szabadvers rugalmasságának és a kötöttvers dallamosságának szépsége egyesül. Verses kötetei : A Deltánál, Ofélia térdein, Rubens asszonya, Testvérbánat csillaga, Velem vagytok, Az utolsó dalért. Egyre fejlődik és egyre népszerűbb. A forradalom után a Károlyi - éra alatt a miniszterelnöki sajtóiroda élére került.

11706.ht

CÍMSZÓ Gellér

SZEMÉLYNÉV Gellér Oszká

SZÓCIKK 2 G Oszkár* költ é író szül 1882 192 ót Nyuga c folyóira társszerkesztője A ú magya lír legdekadenciamenteseb költője Harmóniába é renddel a egészséggel a általáno emberivel Pedi nagyszám erotiku verseibe feljegye megdöbbent indulatoka is d legmerészeb leleplezéseke i jóútonjár embe neme biztonságáva mondj el Költészetébe melyne azelőt gyakra vol tárgy szerelm élet a utóbb időbe min nagyob tejdelembe vonulna b háború é forradalm éve erkölcs problémái Olya korban mel csa sejtetés szerette szabatos puritá kimondá varázsáva hatott Sajáto verselésébe szabadver rugalmasságána é kötöttver dallamosságána szépség egyesül Verse kötete Deltánál Oféli térdein Ruben asszonya Testvérbána csillaga Vele vagytok A utols dalért Egyr fejlődi é egyr népszerűbb forradalo utá Károly ér alat miniszterelnök sajtóirod élér került

11706.h

CÍMSZ Gellé

SZEMÉLYNÉ Gellé Oszk

SZÓCIK Oszkár köl ír szü 188 19 ó Nyug folyóir társszerkesztőj magy lí legdekadenciamentese költőj Harmóniáb rendde egészségge általán emberive Ped nagyszá erotik verseib feljegy megdöbben indulatok i legmerésze leleplezések jóútonjá emb nem biztonságáv mond e Költészetéb melyn azelő gyakr vo tárg szerel éle utób időb mi nagyo tejdelemb vonuln hábor forradal év erkölc problémá Oly korba me cs sejteté szerett szabato purit kimond varázsáv hatot Saját verseléséb szabadve rugalmasságán kötöttve dallamosságán szépsé egyesü Vers kötet Deltáná Ofél térdei Rube asszony Testvérbán csillag Vel vagyto utol dalér Egy fejlőd egy népszerűb forradal ut Károl é ala miniszterelnö sajtóiro élé kerül

11706.

CÍMS Gell

SZEMÉLYN Gell Osz

SZÓCI Oszká kö í sz 18 1 Nyu folyói társszerkesztő mag l legdekadenciamentes költő Harmóniá rendd egészségg általá emberiv Pe nagysz eroti versei feljeg megdöbbe indulato legmerész leleplezése jóútonj em ne biztonságá mon Költészeté mely azel gyak v tár szere él utó idő m nagy tejdelem vonul hábo forrada é erköl problém Ol korb m c sejtet szeret szabat puri kimon varázsá hato Sajá verselésé szabadv rugalmasságá kötöttv dallamosságá széps egyes Ver köte Deltán Ofé térde Rub asszon Testvérbá csilla Ve vagyt uto dalé Eg fejlő eg népszerű forrada u Káro al minisztereln sajtóir él kerü

11706

CÍM Gel

SZEMÉLY Gel Os

SZÓC Oszk k s 1 Ny folyó társszerkeszt ma legdekadenciamente költ Harmóni rend egészség által emberi P nagys erot verse felje megdöbb indulat legmerés leleplezés jóúton e n biztonság mo Költészet mel aze gya tá szer é ut id nag tejdele vonu háb forrad erkö problé O kor sejte szere szaba pur kimo varázs hat Saj verselés szabad rugalmasság kötött dallamosság szép egye Ve köt Deltá Of térd Ru asszo Testvérb csill V vagy ut dal E fejl e népszer forrad Kár a miniszterel sajtói é ker

1170

CÍ Ge

SZEMÉL Ge O

SZÓ Osz N foly társszerkesz m legdekadenciament köl Harmón ren egészsé álta ember nagy ero vers felj megdöb indula legmeré leleplezé jóúto biztonsá m Költésze me az gy t sze u i na tejdel von há forra erk probl ko sejt szer szab pu kim varáz ha Sa verselé szaba rugalmassá kötöt dallamossá szé egy V kö Delt O tér R assz Testvér csil vag u da fej népsze forra Ká minisztere sajtó ke