11711.htm

CÍMSZÓ: Genévasz daász

SZÓCIKK: Genévasz daász (h). Lelki tolvajlás. Ez alatt olyan beszédet értenek, amelynek az a célja, hogy a hallgatóban hamis feltevéseket idézzen elő a beszélő javára. Tehát olyan beszédet is, amellyel hálára, vagy jóindulatra bírja a beszélő a hallgatót, holott ezt nem érdemelte meg. Ha valaki vendégül hív meg valakit, mert arra számit hogy az úgysem fogadja el a meghívást, akkor az lelki tolvajlás bűnébe esik, mert meglopta a másik értelmét. Ugyanez áll rabbinikas felfogás szerint arra is, aki a kereskedőnél érdeklődik az áru iránt és benne a vásárlás reményét kelti, mikor nincs is szándékában, hogy az árut megvegye.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1711. címszó a lexikon => 309. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11711.htm

CÍMSZÓ: Genévasz daász

SZÓCIKK: Genévasz daász h . Lelki tolvajlás. Ez alatt olyan beszédet értenek, amelynek az a célja, hogy a hallgatóban hamis feltevéseket idézzen elő a beszélő javára. Tehát olyan beszédet is, amellyel hálára, vagy jóindulatra bírja a beszélő a hallgatót, holott ezt nem érdemelte meg. Ha valaki vendégül hív meg valakit, mert arra számit hogy az úgysem fogadja el a meghívást, akkor az lelki tolvajlás bűnébe esik, mert meglopta a másik értelmét. Ugyanez áll rabbinikas felfogás szerint arra is, aki a kereskedőnél érdeklődik az áru iránt és benne a vásárlás reményét kelti, mikor nincs is szándékában, hogy az árut megvegye.

11711.ht

CÍMSZÓ Genévas daás

SZÓCIKK Genévas daás Lelk tolvajlás E alat olya beszéde értenek amelyne a célja hog hallgatóba hami feltevéseke idézze el beszél javára Tehá olya beszéde is amellye hálára vag jóindulatr bírj beszél hallgatót holot ez ne érdemelt meg H valak vendégü hí me valakit mer arr számi hog a úgyse fogadj e meghívást akko a lelk tolvajlá bűnéb esik mer meglopt mási értelmét Ugyane ál rabbinika felfogá szerin arr is ak kereskedőné érdeklődi a ár irán é benn vásárlá reményé kelti miko ninc i szándékában hog a áru megvegye

11711.h

CÍMSZ Genéva daá

SZÓCIK Genéva daá Lel tolvajlá ala oly beszéd értene amelyn célj ho hallgatób ham feltevések idézz e beszé javár Teh oly beszéd i amelly hálár va jóindulat bír beszé hallgató holo e n érdemel me vala vendég h m valaki me ar szám ho úgys fogad meghívás akk lel tolvajl bűné esi me meglop más értelmé Ugyan á rabbinik felfog szeri ar i a kereskedőn érdeklőd á irá ben vásárl remény kelt mik nin szándékába ho ár megvegy

11711.

CÍMS Genév da

SZÓCI Genév da Le tolvajl al ol beszé érten amely cél h hallgató ha feltevése idéz besz javá Te ol beszé amell hálá v jóindula bí besz hallgat hol érdeme m val vendé valak m a szá h úgy foga meghívá ak le tolvaj bűn es m meglo má értelm Ugya rabbini felfo szer a kereskedő érdeklő ir be vásár remén kel mi ni szándékáb h á megveg

11711

CÍM Gené d

SZÓC Gené d L tolvaj a o besz érte amel cé hallgat h feltevés idé bes jav T o besz amel hál jóindul b bes hallga ho érdem va vend vala sz úg fog meghív a l tolva bű e megl m értel Ugy rabbin felf sze keresked érdekl i b vásá remé ke m n szándéká megve

1171

CÍ Gen

SZÓ Gen tolva bes ért ame c hallga feltevé id be ja bes ame há jóindu be hallg h érde v ven val s ú fo meghí tolv b meg érte Ug rabbi fel sz kereske érdek vás rem k szándék megv