11713.htm

CÍMSZÓ: Gér

SZÓCIKK: Gér, a prozelita héber neve, azé, ki nem a zsidó vallásba született, hanem azt felveszi. Lényeges formai kritériuma nőknél a rituális fürdő (l. Mikve), férfiaknál ezt megelőzően a circumcisió (l. o.). A nem zsidó férfi és a nem zsidó nő, ha a feltételeknek alávetette magát, teljes jogú zsidóvá válik. Csak a kohanitákkal való összeházasodásra nem terjed ki ez a teljes egyenlősége, mert a kohanita, akit az öröklött felfogás a keveretlen zsidóvér továbbszármaztatására kötelez, nem vehet el nem zsidó származású nőt, még ha az zsidó hitre is tért. A zsidó hitre tért nőt gijoresz-nek nevezik. Minden zsidó hitre tért férfi és nő héber nevet kap és apai névül Ábrahám pátriárka nevét nyeri, mert nem zsidó apjának neve nem használható a zsinagógában. A vegyes házasságoknál a zsidó vallási jog szerint mindig az anya vallása mérvadó s így sokakra vonatkozik a prozelita-szabály. A prozelita gyermeke, ha már a szülő áttérése után született, a zsidóvérből származóval mindenben egyenlő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1713. címszó a lexikon => 309. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11713.htm

CÍMSZÓ: Gér

SZÓCIKK: Gér, a prozelita héber neve, azé, ki nem a zsidó vallásba született, hanem azt felveszi. Lényeges formai kritériuma nőknél a rituális fürdő l. Mikve , férfiaknál ezt megelőzően a circumcisió l. o. . A nem zsidó férfi és a nem zsidó nő, ha a feltételeknek alávetette magát, teljes jogú zsidóvá válik. Csak a kohanitákkal való összeházasodásra nem terjed ki ez a teljes egyenlősége, mert a kohanita, akit az öröklött felfogás a keveretlen zsidóvér továbbszármaztatására kötelez, nem vehet el nem zsidó származású nőt, még ha az zsidó hitre is tért. A zsidó hitre tért nőt gijoresz-nek nevezik. Minden zsidó hitre tért férfi és nő héber nevet kap és apai névül Ábrahám pátriárka nevét nyeri, mert nem zsidó apjának neve nem használható a zsinagógában. A vegyes házasságoknál a zsidó vallási jog szerint mindig az anya vallása mérvadó s így sokakra vonatkozik a prozelita-szabály. A prozelita gyermeke, ha már a szülő áttérése után született, a zsidóvérből származóval mindenben egyenlő.

11713.ht

CÍMSZÓ Gé

SZÓCIKK Gér prozelit hébe neve azé k ne zsid vallásb született hane az felveszi Lényege forma kritérium nőkné rituáli fürd l Mikv férfiakná ez megelőzőe circumcisi l o ne zsid férf é ne zsid nő h feltételekne alávetett magát telje jog zsidóv válik Csa kohanitákka val összeházasodásr ne terje k e telje egyenlősége mer kohanita aki a öröklöt felfogá keveretle zsidóvé továbbszármaztatásár kötelez ne vehe e ne zsid származás nőt mé h a zsid hitr i tért zsid hitr tér nő gijoresz-ne nevezik Minde zsid hitr tér férf é n hébe neve ka é apa névü Ábrahá pátriárk nevé nyeri mer ne zsid apjána nev ne használhat zsinagógában vegye házasságokná zsid vallás jo szerin mindi a any vallás mérvad íg sokakr vonatkozi prozelita-szabály prozelit gyermeke h má szül áttérés utá született zsidóvérbő származóva mindenbe egyenlő

11713.h

CÍMSZ G

SZÓCIK Gé prozeli héb nev az n zsi vallás születet han a felvesz Lényeg form kritériu nőkn rituál für Mik férfiakn e megelőző circumcis n zsi fér n zsi n feltételekn alávetet magá telj jo zsidó váli Cs kohanitákk va összeházasodás n terj telj egyenlőség me kohanit ak öröklö felfog keveretl zsidóv továbbszármaztatásá kötele n veh n zsi származá nő m zsi hit tér zsi hit té n gijoresz-n nevezi Mind zsi hit té fér héb nev k ap név Ábrah pátriár nev nyer me n zsi apján ne n használha zsinagógába vegy házasságokn zsi vallá j szeri mind an vallá mérva í sokak vonatkoz prozelita-szabál prozeli gyermek m szü áttéré ut születet zsidóvérb származóv mindenb egyenl

11713.

CÍMS

SZÓCI G prozel hé ne a zs vallá születe ha felves Lénye for kritéri nők rituá fü Mi férfiak megelőz circumci zs fé zs feltételek alávete mag tel j zsid vál C kohaniták v összeházasodá ter tel egyenlősé m kohani a örökl felfo keveret zsidó továbbszármaztatás kötel ve zs származ n zs hi té zs hi t gijoresz- nevez Min zs hi t fé hé ne a né Ábra pátriá ne nye m zs apjá n használh zsinagógáb veg házasságok zs vall szer min a vall mérv soka vonatko prozelita-szabá prozel gyerme sz áttér u születe zsidóvér származó minden egyen

11713

CÍM

SZÓC proze h n z vall szület h felve Lény fo kritér nő ritu f M férfia megelő circumc z f z feltétele alávet ma te zsi vá kohanitá összeházasod te te egyenlős kohan örök felf kevere zsid továbbszármaztatá köte v z szárma z h t z h gijoresz neve Mi z h f h n n Ábr pátri n ny z apj használ zsinagógá ve házasságo z val sze mi val mér sok vonatk prozelita-szab proze gyerm s átté szület zsidóvé származ minde egye

1171SZÓ proz val szüle felv Lén f krité n rit férfi megel circum feltétel aláve m t zs v kohanit összeházaso t t egyenlő koha örö fel kever zsi továbbszármaztat köt szárm gijores nev M Áb pátr n ap haszná zsinagóg v házasság va sz m va mé so vonat prozelita-sza proz gyer átt szüle zsidóv szárma mind egy