11714.htm

CÍMSZÓ: Geréb

SZEMÉLYNÉV: Geréb József

SZÓCIKK: "Geréb József, klassz. filológus, tanár, szül. Szabadkán 1861 máj. 1. A budapesti egyetemen tanult; majd állami ösztöndíjon Berlinben, Münchenben és Parisban tanulmányozta tovább az ókori irodalmakat és művészeteket. Több ízben beutazta Olaszországot, 1902. pedig Dörpfeld vezetése mellett Görögországot és az Ioni szigeteket. Előbb Losoncon, majd 1896 óta a gyakorló főgimnáziumban működött, mint c. igazgató 1920-ig, amikor nyugalomba vonult s azóta a zsidó leánygimnáziumban tanít. Irt több kitűnő latin és görög nyelvű tankönyvet s egyik főmunkatársa volt az Ókori Lexikonnak. Nagyobb önállóan megjelent művei: Aristoteles Poétkája (1891); Görög vallás és művészet (1891); Herodotos történeti könyvei (1892-94. A Magy. Tud. Akadémia kiadásában. Ez az első teljes magyar Herodotos); Olympos. Görög-római mythologia (1893); Szemelvények Herodotos, Xenophon és Plato műveiből (3. kiad., 1908); A rómaiak története (a Marcali-féle Nagy Képes Világtörténet III. kötete); Szemelvények Herodotos történeti könyveiből (4. kiad., 1910); Klasszikus-világ és modern műveltség (1907., 2. kiad. 1919); A római kultúra legjelentősebb vonásai (1907); A görög szellem Európa kultúrájában (1921). Ezenkívül lefordította Epiktetos Eucheiriduszát Epiktetos, az erkölcsi élet kis tükre címen."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1714. címszó a lexikon => 309. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11714.htm

CÍMSZÓ: Geréb

SZEMÉLYNÉV: Geréb József

SZÓCIKK: Geréb József, klassz. filológus, tanár, szül. Szabadkán 1861 máj. 1. A budapesti egyetemen tanult; majd állami ösztöndíjon Berlinben, Münchenben és Parisban tanulmányozta tovább az ókori irodalmakat és művészeteket. Több ízben beutazta Olaszországot, 1902. pedig Dörpfeld vezetése mellett Görögországot és az Ioni szigeteket. Előbb Losoncon, majd 1896 óta a gyakorló főgimnáziumban működött, mint c. igazgató 1920-ig, amikor nyugalomba vonult s azóta a zsidó leánygimnáziumban tanít. Irt több kitűnő latin és görög nyelvű tankönyvet s egyik főmunkatársa volt az Ókori Lexikonnak. Nagyobb önállóan megjelent művei: Aristoteles Poétkája 1891 ; Görög vallás és művészet 1891 ; Herodotos történeti könyvei 1892-94. A Magy. Tud. Akadémia kiadásában. Ez az első teljes magyar Herodotos ; Olympos. Görög-római mythologia 1893 ; Szemelvények Herodotos, Xenophon és Plato műveiből 3. kiad., 1908 ; A rómaiak története a Marcali-féle Nagy Képes Világtörténet III. kötete ; Szemelvények Herodotos történeti könyveiből 4. kiad., 1910 ; Klasszikus-világ és modern műveltség 1907., 2. kiad. 1919 ; A római kultúra legjelentősebb vonásai 1907 ; A görög szellem Európa kultúrájában 1921 . Ezenkívül lefordította Epiktetos Eucheiriduszát Epiktetos, az erkölcsi élet kis tükre címen.

11714.ht

CÍMSZÓ Geré

SZEMÉLYNÉV Geré Józse

SZÓCIKK Geré József klassz filológus tanár szül Szabadká 186 máj 1 budapest egyeteme tanult maj állam ösztöndíjo Berlinben Münchenbe é Parisba tanulmányozt továb a ókor irodalmaka é művészeteket Töb ízbe beutazt Olaszországot 1902 pedi Dörpfel vezetés mellet Görögországo é a Ion szigeteket Előb Losoncon maj 189 ót gyakorl főgimnáziumba működött min c igazgat 1920-ig amiko nyugalomb vonul azót zsid leánygimnáziumba tanít Ir töb kitűn lati é görö nyelv tankönyve egyi főmunkatárs vol a Ókor Lexikonnak Nagyob önállóa megjelen művei Aristotele Poétkáj 189 Görö vallá é művésze 189 Herodoto történet könyve 1892-94 Magy Tud Akadémi kiadásában E a els telje magya Herodoto Olympos Görög-róma mythologi 189 Szemelvénye Herodotos Xenopho é Plat műveibő 3 kiad. 190 rómaia történet Marcali-fél Nag Képe Világtörténe III kötet Szemelvénye Herodoto történet könyveibő 4 kiad. 191 Klasszikus-vilá é moder műveltsé 1907. 2 kiad 191 róma kultúr legjelentőseb vonása 190 görö szelle Európ kultúrájába 192 Ezenkívü lefordított Epikteto Eucheiriduszá Epiktetos a erkölcs éle ki tükr címen

11714.h

CÍMSZ Ger

SZEMÉLYNÉ Ger Józs

SZÓCIK Ger Józse klass filológu taná szü Szabadk 18 má budapes egyetem tanul ma álla ösztöndíj Berlinbe Münchenb Parisb tanulmányoz tová óko irodalmak művészeteke Tö ízb beutaz Olaszországo 190 ped Dörpfe vezeté melle Görögország Io szigeteke Elő Losonco ma 18 ó gyakor főgimnáziumb működöt mi igazga 1920-i amik nyugalom vonu azó zsi leánygimnáziumb taní I tö kitű lat gör nyel tankönyv egy főmunkatár vo Óko Lexikonna Nagyo önálló megjele műve Aristotel Poétká 18 Gör vall művész 18 Herodot történe könyv 1892-9 Mag Tu Akadém kiadásába el telj magy Herodot Olympo Görög-róm mytholog 18 Szemelvény Herodoto Xenoph Pla műveib kiad 19 római történe Marcali-fé Na Kép Világtörtén II köte Szemelvény Herodot történe könyveib kiad 19 Klasszikus-vil mode művelts 1907 kia 19 róm kultú legjelentőse vonás 19 gör szell Euró kultúrájáb 19 Ezenkív lefordítot Epiktet Eucheiridusz Epikteto erkölc él k tük címe

11714.

CÍMS Ge

SZEMÉLYN Ge Józ

SZÓCI Ge Józs klas filológ tan sz Szabad 1 m budape egyete tanu m áll ösztöndí Berlinb München Paris tanulmányo tov ók irodalma művészetek T íz beuta Olaszország 19 pe Dörpf vezet mell Görögorszá I szigetek El Losonc m 1 gyako főgimnázium működö m igazg 1920- ami nyugalo von az zs leánygimnázium tan t kit la gö nye tanköny eg főmunkatá v Ók Lexikonn Nagy önáll megjel műv Aristote Poétk 1 Gö val művés 1 Herodo történ köny 1892- Ma T Akadé kiadásáb e tel mag Herodo Olymp Görög-ró mytholo 1 Szemelvén Herodot Xenop Pl művei kia 1 róma történ Marcali-f N Ké Világtörté I köt Szemelvén Herodo történ könyvei kia 1 Klasszikus-vi mod művelt 190 ki 1 ró kult legjelentős voná 1 gö szel Eur kultúrájá 1 Ezenkí lefordíto Epikte Eucheiridus Epiktet erköl é tü cím

11714

CÍM G

SZEMÉLY G Jó

SZÓC G Józ kla filoló ta s Szaba budap egyet tan ál ösztönd Berlin Münche Pari tanulmány to ó irodalm művészete í beut Olaszorszá 1 p Dörp veze mel Görögorsz szigete E Loson gyak főgimnáziu működ igaz 1920 am nyugal vo a z leánygimnáziu ta ki l g ny tankön e főmunkat Ó Lexikon Nag önál megje mű Aristot Poét G va művé Herod törté kön 1892 M Akad kiadásá te ma Herod Olym Görög-r mythol Szemelvé Herodo Xeno P műve ki róm törté Marcali- K Világtört kö Szemelvé Herod törté könyve ki Klasszikus-v mo művel 19 k r kul legjelentő von g sze Eu kultúráj Ezenk lefordít Epikt Eucheiridu Epikte erkö t cí

1171SZEMÉL J

SZÓ Jó kl filol t Szab buda egye ta á ösztön Berli Münch Par tanulmán t irodal művészet beu Olaszorsz Dör vez me Görögors sziget Loso gya főgimnázi műkö iga 192 a nyuga v leánygimnázi t k n tankö főmunka Lexiko Na öná megj m Aristo Poé v műv Hero tört kö 189 Aka kiadás t m Hero Oly Görög- mytho Szemelv Herod Xen műv k ró tört Marcali Világtör k Szemelv Hero tört könyv k Klasszikus- m műve 1 ku legjelent vo sz E kultúrá Ezen lefordí Epik Eucheirid Epikt erk c