11718.htm

CÍMSZÓ: Germanus

SZEMÉLYNÉV: Germanus Gyula

SZÓCIKK: "Germanus Gyula*, filológus, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1884. Az egyetemet Bécsben és Lipcsében végezte és hosszabb ideig tartózkodott Angliában. 1912-ben kinevezték a török és az élő arab nyelv tanárává, 1920. pedig a Közgazdaságtani Egyetem Keleti Intézetében az élő keleti nyelvek és kultúrák történetének tanára. Számos tanulmánya jelent meg folyóiratokban. Irt több nyelvkönyvet, többek közt egy török nyelvtant is. Főbb tanulmányai és önállóan megjelent munkái: Az oszmán állam megalakulása ; Az arab kereszténység; A XVII. századi török céhek; Az oszmán versirodalom; Túrán ; A föld és faj hatása a történelemben; Az iszlám kultúrtörténete; Török történelmi forrástan."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1718. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11718.htm

CÍMSZÓ: Germanus

SZEMÉLYNÉV: Germanus Gyula

SZÓCIKK: Germanus Gyula*, filológus, egyetemi tanár, szül. Budapesten 1884. Az egyetemet Bécsben és Lipcsében végezte és hosszabb ideig tartózkodott Angliában. 1912-ben kinevezték a török és az élő arab nyelv tanárává, 1920. pedig a Közgazdaságtani Egyetem Keleti Intézetében az élő keleti nyelvek és kultúrák történetének tanára. Számos tanulmánya jelent meg folyóiratokban. Irt több nyelvkönyvet, többek közt egy török nyelvtant is. Főbb tanulmányai és önállóan megjelent munkái: Az oszmán állam megalakulása ; Az arab kereszténység; A XVII. századi török céhek; Az oszmán versirodalom; Túrán ; A föld és faj hatása a történelemben; Az iszlám kultúrtörténete; Török történelmi forrástan.

11718.ht

CÍMSZÓ Germanu

SZEMÉLYNÉV Germanu Gyul

SZÓCIKK Germanu Gyula* filológus egyetem tanár szül Budapeste 1884 A egyeteme Bécsbe é Lipcsébe végezt é hosszab idei tartózkodot Angliában 1912-be kinevezté törö é a él ara nyel tanárává 1920 pedi Közgazdaságtan Egyete Kelet Intézetébe a él kelet nyelve é kultúrá történeténe tanára Számo tanulmány jelen me folyóiratokban Ir töb nyelvkönyvet többe köz eg törö nyelvtan is Főb tanulmánya é önállóa megjelen munkái A oszmá álla megalakulás A ara kereszténység XVII század törö céhek A oszmá versirodalom Túrá föl é fa hatás történelemben A iszlá kultúrtörténete Törö történelm forrástan

11718.h

CÍMSZ German

SZEMÉLYNÉ German Gyu

SZÓCIK German Gyula filológu egyete taná szü Budapest 188 egyetem Bécsb Lipcséb végez hossza ide tartózkodo Angliába 1912-b kinevezt tör é ar nye tanáráv 192 ped Közgazdaságta Egyet Kele Intézetéb é kele nyelv kultúr történetén tanár Szám tanulmán jele m folyóiratokba I tö nyelvkönyve több kö e tör nyelvta i Fő tanulmány önálló megjele munká oszm áll megalakulá ar kereszténysé XVI száza tör céhe oszm versirodalo Túr fö f hatá történelembe iszl kultúrtörténet Tör történel forrásta

11718.

CÍMS Germa

SZEMÉLYN Germa Gy

SZÓCI Germa Gyul filológ egyet tan sz Budapes 18 egyete Bécs Lipcsé vége hossz id tartózkod Angliáb 1912- kinevez tö a ny tanárá 19 pe Közgazdaságt Egye Kel Intézeté kel nyel kultú történeté taná Szá tanulmá jel folyóiratokb t nyelvkönyv töb k tö nyelvt F tanulmán önáll megjel munk osz ál megalakul a kereszténys XV száz tö céh osz versirodal Tú f hat történelemb isz kultúrtörténe Tö történe forrást

11718

CÍM Germ

SZEMÉLY Germ G

SZÓC Germ Gyu filoló egye ta s Budape 1 egyet Béc Lipcs vég hoss i tartózko Angliá 1912 kineve t n tanár 1 p Közgazdaság Egy Ke Intézet ke nye kult történet tan Sz tanulm je folyóiratok nyelvköny tö t nyelv tanulmá önál megje mun os á megalaku keresztény X szá t cé os versiroda T ha történelem is kultúrtörtén T történ forrás

1171

CÍ Ger

SZEMÉL Ger

SZÓ Ger Gy filol egy t Budap egye Bé Lipc vé hos tartózk Angli 191 kinev taná Közgazdasá Eg K Intéze k ny kul történe ta S tanul j folyóirato nyelvkön t nyel tanulm öná megj mu o megalak keresztén sz c o versirod h történele i kultúrtörté törté forrá