11719.htm

CÍMSZÓ: Gerő

SZEMÉLYNÉV: Gerő Attila

SZÓCIKK: "Gerő, 1. Attila, író, szül. Nagyváradon 1870 jún. 1., megh. Budapesten 1916 okt. 8. Szülővárosában és Bécsben tanult s újságírói pályáját a Nagyvárad-nál kezdte, majd a fővárosi napilapokban és az Egyenlőségben folytatta. Lefordította Zola Pascal orvosát és A három várost, továbbá Daudet és R. Voss több regényét is, részben nejével Cserhalmi Irén írónővel. Szerkesztette a Külföld, Hasznos Tanácsadó és a Család c. szépirodalmi lapokat, önállóan megjelent kötetei: Pálmák (versek, 1892); Mámor (u. a., 1905); Szerelmes zsoltárok (u. a., 1906)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1719. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11719.htm

CÍMSZÓ: Gerő

SZEMÉLYNÉV: Gerő Attila

SZÓCIKK: Gerő, 1. Attila, író, szül. Nagyváradon 1870 jún. 1., megh. Budapesten 1916 okt. 8. Szülővárosában és Bécsben tanult s újságírói pályáját a Nagyvárad-nál kezdte, majd a fővárosi napilapokban és az Egyenlőségben folytatta. Lefordította Zola Pascal orvosát és A három várost, továbbá Daudet és R. Voss több regényét is, részben nejével Cserhalmi Irén írónővel. Szerkesztette a Külföld, Hasznos Tanácsadó és a Család c. szépirodalmi lapokat, önállóan megjelent kötetei: Pálmák versek, 1892 ; Mámor u. a., 1905 ; Szerelmes zsoltárok u. a., 1906 .

11719.ht

CÍMSZÓ Ger

SZEMÉLYNÉV Ger Attil

SZÓCIKK Gerő 1 Attila író szül Nagyvárado 187 jún 1. megh Budapeste 191 okt 8 Szülővárosába é Bécsbe tanul újságíró pályájá Nagyvárad-ná kezdte maj főváros napilapokba é a Egyenlőségbe folytatta Lefordított Zol Pasca orvosá é háro várost tovább Daude é R Vos töb regényé is részbe nejéve Cserhalm Iré írónővel Szerkesztett Külföld Haszno Tanácsad é Csalá c szépirodalm lapokat önállóa megjelen kötetei Pálmá versek 189 Mámo u a. 190 Szerelme zsoltáro u a. 190

11719.h

CÍMSZ Ge

SZEMÉLYNÉ Ge Atti

SZÓCIK Ger Attil ír szü Nagyvárad 18 jú 1 meg Budapest 19 ok Szülővárosáb Bécsb tanu újságír pályáj Nagyvárad-n kezdt ma főváro napilapokb Egyenlőségb folytatt Lefordítot Zo Pasc orvos hár város továb Daud Vo tö regény i részb nejév Cserhal Ir írónőve Szerkesztet Külföl Haszn Tanácsa Csal szépirodal lapoka önálló megjele kötete Pálm verse 18 Mám a 19 Szerelm zsoltár a 19

11719.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Att

SZÓCI Ge Atti í sz Nagyvára 1 j me Budapes 1 o Szülővárosá Bécs tan újságí pályá Nagyvárad- kezd m fővár napilapok Egyenlőség folytat Lefordíto Z Pas orvo há váro tová Dau V t regén rész nejé Cserha I írónőv Szerkeszte Külfö Hasz Tanács Csa szépiroda lapok önáll megjel kötet Pál vers 1 Má 1 Szerel zsoltá 1

11719

CÍM

SZEMÉLY At

SZÓC G Att s Nagyvár m Budape Szülőváros Béc ta újság pály Nagyvárad kez fővá napilapo Egyenlősé folyta Lefordít Pa orv h vár tov Da regé rés nej Cserh írónő Szerkeszt Külf Has Tanác Cs szépirod lapo önál megje köte Pá ver M Szere zsolt

1171SZEMÉL A

SZÓ At Nagyvá Budap Szülőváro Bé t újsá pál Nagyvára ke főv napilap Egyenlős folyt Lefordí P or vá to D reg ré ne Cser írón Szerkesz Kül Ha Taná C szépiro lap öná megj köt P ve Szer zsol