11720.htm

CÍMSZÓ: Gerő

SZEMÉLYNÉV: Gerő Károly

SZÓCIKK: 2. G. Károly, népszínműíró, szül. Hévizgyörkön (Pest vm.) 1856 okt. 18., megh. Budapesten 1904 okt. 30. Előbb jogot tanult, de korán elkezdett népszínműveket írni. Az 1883. a Népszínházban előadott Túri Borcsa c. darabjának sikere azután végkép eltérítették pályájától s előbb a Népszínháznak, majd a Nemzeti Színháznak lett a titkára. Később a Városi Villamos Vasút titkára volt, amidőn betegsége miatt az irodalmat már nem művelhette. Darabjait egyenesen Blaha Lujza számára írta és néhánynak közülük igen nagy és tartós sikere volt. Ilyenek: A vadgalamb (1885), melyet a Népszínházban és a Próbaházasság (1893) c. énekes népszínműi melyet u. o. adtak elő, míg legsikerültebb darabját Az eladó leányt (1888) a Nemzeti Színház adta elő és az Akadémia a Teleki-jutalommal tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1720. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11720.htm

CÍMSZÓ: Gerő

SZEMÉLYNÉV: Gerő Károly

SZÓCIKK: 2. G. Károly, népszínműíró, szül. Hévizgyörkön Pest vm. 1856 okt. 18., megh. Budapesten 1904 okt. 30. Előbb jogot tanult, de korán elkezdett népszínműveket írni. Az 1883. a Népszínházban előadott Túri Borcsa c. darabjának sikere azután végkép eltérítették pályájától s előbb a Népszínháznak, majd a Nemzeti Színháznak lett a titkára. Később a Városi Villamos Vasút titkára volt, amidőn betegsége miatt az irodalmat már nem művelhette. Darabjait egyenesen Blaha Lujza számára írta és néhánynak közülük igen nagy és tartós sikere volt. Ilyenek: A vadgalamb 1885 , melyet a Népszínházban és a Próbaházasság 1893 c. énekes népszínműi melyet u. o. adtak elő, míg legsikerültebb darabját Az eladó leányt 1888 a Nemzeti Színház adta elő és az Akadémia a Teleki-jutalommal tüntette ki.

11720.ht

CÍMSZÓ Ger

SZEMÉLYNÉV Ger Károl

SZÓCIKK 2 G Károly népszínműíró szül Hévizgyörkö Pes vm 185 okt 18. megh Budapeste 190 okt 30 Előb jogo tanult d korá elkezdet népszínműveke írni A 1883 Népszínházba előadot Túr Borcs c darabjána siker azutá végké eltérítetté pályájátó előb Népszínháznak maj Nemzet Színházna let titkára Későb Város Villamo Vasú titkár volt amidő betegség miat a irodalma má ne művelhette Darabjai egyenese Blah Lujz számár írt é néhányna közülü ige nag é tartó siker volt Ilyenek vadgalam 188 melye Népszínházba é Próbaházassá 189 c éneke népszínmű melye u o adta elő mí legsikerülteb darabjá A elad leány 188 Nemzet Színhá adt el é a Akadémi Teleki-jutalomma tüntett ki

11720.h

CÍMSZ Ge

SZEMÉLYNÉ Ge Káro

SZÓCIK Károl népszínműír szü Hévizgyörk Pe v 18 ok 18 meg Budapest 19 ok 3 Elő jog tanul kor elkezde népszínművek írn 188 Népszínházb előado Tú Borc darabján sike azut végk eltérített pályáját elő Népszínházna ma Nemze Színházn le titkár Késő Váro Villam Vas titká vol amid betegsé mia irodalm m n művelhett Darabja egyenes Bla Luj számá ír néhányn közül ig na tart sike vol Ilyene vadgala 18 mely Népszínházb Próbaházass 18 ének népszínm mely adt el m legsikerülte darabj ela leán 18 Nemze Szính ad e Akadém Teleki-jutalomm tüntet k

11720.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Kár

SZÓCI Káro népszínműí sz Hévizgyör P 1 o 1 me Budapes 1 o El jo tanu ko elkezd népszínműve ír 18 Népszínház előad T Bor darabjá sik azu vég eltérítet pályájá el Népszínházn m Nemz Színház l titká Kés Vár Villa Va titk vo ami betegs mi irodal művelhet Darabj egyene Bl Lu szám í néhány közü i n tar sik vo Ilyen vadgal 1 mel Népszínház Próbaházas 1 éne népszín mel ad e legsikerült darab el leá 1 Nemz Szín a Akadé Teleki-jutalom tünte

11720

CÍM

SZEMÉLY Ká

SZÓC Kár népszínmű s Hévizgyö m Budape E j tan k elkez népszínműv í 1 Népszínhá előa Bo darabj si az vé eltéríte pályáj e Népszínház Nem Színhá titk Ké Vá Vill V tit v am beteg m iroda művelhe Darab egyen B L szá néhán köz ta si v Ilye vadga me Népszínhá Próbaháza én népszí me a legsikerül dara e le Nem Szí Akad Teleki-jutalo tünt

1172SZEMÉL K

SZÓ Ká népszínm Hévizgy Budap ta elke népszínmű Népszính elő B darab s a v eltérít pályá Népszínhá Ne Szính tit K V Vil ti a bete irod művelh Dara egye sz néhá kö t s Ily vadg m Népszính Próbaház é népsz m legsikerü dar l Ne Sz Aka Teleki-jutal tün