11737.htm

CÍMSZÓ: Gimes

SZEMÉLYNÉV: Gimes Lajos

SZÓCIKK: Gimes Lajos, festő, szül. Miskolcon 1886. tanulmányait Budapesten az Iparművészeti iskolában végezte, ahol képesítő oklevelet nyert. Majd gyalog bejárta az országot és közben értékes etnográfiai rajzokat készített. Utána Berlinben, Brüsszelben és Parisban folytatott tanulmányokat. 1909-ben Miskolcon freskókat festett, 1912. gyűjteményes kiállítást rendezett u. o. Budapesten a Műcsarnok 1911-12. évi jubiláris kiállításán állított ki először. Számos etnográfiailag is érdekes víz festményt festett Mezőkövesdről, honnan 1916. katonának vonult be. 1924-ben kisebb gyűjteményes kiállítása volt olajfestményeiből és temperáiból az Ernst Múzeumban. A Műcsarnok kiállításain megnyerte a Lipótvárosi Kaszinó díját és az Esterházy Miklós emlékdíjat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1737. címszó a lexikon => 313. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11737.htm

CÍMSZÓ: Gimes

SZEMÉLYNÉV: Gimes Lajos

SZÓCIKK: Gimes Lajos, festő, szül. Miskolcon 1886. tanulmányait Budapesten az Iparművészeti iskolában végezte, ahol képesítő oklevelet nyert. Majd gyalog bejárta az országot és közben értékes etnográfiai rajzokat készített. Utána Berlinben, Brüsszelben és Parisban folytatott tanulmányokat. 1909-ben Miskolcon freskókat festett, 1912. gyűjteményes kiállítást rendezett u. o. Budapesten a Műcsarnok 1911-12. évi jubiláris kiállításán állított ki először. Számos etnográfiailag is érdekes víz festményt festett Mezőkövesdről, honnan 1916. katonának vonult be. 1924-ben kisebb gyűjteményes kiállítása volt olajfestményeiből és temperáiból az Ernst Múzeumban. A Műcsarnok kiállításain megnyerte a Lipótvárosi Kaszinó díját és az Esterházy Miklós emlékdíjat.

11737.ht

CÍMSZÓ Gime

SZEMÉLYNÉV Gime Lajo

SZÓCIKK Gime Lajos festő szül Miskolco 1886 tanulmányai Budapeste a Iparművészet iskolába végezte aho képesít oklevele nyert Maj gyalo bejárt a országo é közbe értéke etnográfia rajzoka készített Után Berlinben Brüsszelbe é Parisba folytatot tanulmányokat 1909-be Miskolco freskóka festett 1912 gyűjteménye kiállítás rendezet u o Budapeste Műcsarno 1911-12 év jubilári kiállításá állítot k először Számo etnográfiaila i érdeke ví festmény festet Mezőkövesdről honna 1916 katonána vonul be 1924-be kiseb gyűjteménye kiállítás vol olajfestményeibő é temperáibó a Erns Múzeumban Műcsarno kiállításai megnyert Lipótváros Kaszin díjá é a Esterház Mikló emlékdíjat

11737.h

CÍMSZ Gim

SZEMÉLYNÉ Gim Laj

SZÓCIK Gim Lajo fest szü Miskolc 188 tanulmánya Budapest Iparművésze iskoláb végezt ah képesí oklevel nyer Ma gyal bejár ország közb érték etnográfi rajzok készítet Utá Berlinbe Brüsszelb Parisb folytato tanulmányoka 1909-b Miskolc freskók festet 191 gyűjtemény kiállítá rendeze Budapest Műcsarn 1911-1 é jubilár kiállítás állíto előszö Szám etnográfiail érdek v festmén feste Mezőkövesdrő honn 191 katonán vonu b 1924-b kise gyűjtemény kiállítá vo olajfestményeib temperáib Ern Múzeumba Műcsarn kiállítása megnyer Lipótváro Kaszi díj Esterhá Mikl emlékdíja

11737.

CÍMS Gi

SZEMÉLYN Gi La

SZÓCI Gi Laj fes sz Miskol 18 tanulmány Budapes Iparművész iskolá végez a képes okleve nye M gya bejá orszá köz érté etnográf rajzo készíte Ut Berlinb Brüsszel Paris folytat tanulmányok 1909- Miskol freskó feste 19 gyűjtemén kiállít rendez Budapes Műcsar 1911- jubilá kiállítá állít elősz Szá etnográfiai érde festmé fest Mezőkövesdr hon 19 katoná von 1924- kis gyűjtemén kiállít v olajfestményei temperái Er Múzeumb Műcsar kiállítás megnye Lipótvár Kasz dí Esterh Mik emlékdíj

11737

CÍM G

SZEMÉLY G L

SZÓC G La fe s Misko 1 tanulmán Budape Iparművés iskol vége képe oklev ny gy bej orsz kö ért etnográ rajz készít U Berlin Brüssze Pari folyta tanulmányo 1909 Misko fresk fest 1 gyűjtemé kiállí rende Budape Műcsa 1911 jubil kiállít állí elős Sz etnográfia érd festm fes Mezőkövesd ho 1 katon vo 1924 ki gyűjtemé kiállí olajfestménye temperá E Múzeum Műcsa kiállítá megny Lipótvá Kas d Ester Mi emlékdí

1173SZEMÉL

SZÓ L f Misk tanulmá Budap Iparművé isko vég kép okle n g be ors k ér etnogr raj készí Berli Brüssz Par folyt tanulmány 190 Misk fres fes gyűjtem kiáll rend Budap Műcs 191 jubi kiállí áll elő S etnográfi ér fest fe Mezőköves h kato v 192 k gyűjtem kiáll olajfestmény temper Múzeu Műcs kiállít megn Lipótv Ka Este M emlékd