11739.htm

CÍMSZÓ: Giskalai

SZÓCIKK: "Giskalai Jochanan (János), a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolása idején a zsidó ellenállás legkimagaslóbb katonai szereplője. Eredeti neve; Johanan ben Lévi Giscala galileai városból. Életrajzi adatait halálos ellenségétől Josephustól (l. o.) tudjuk. Szerinte G. fiatal korában gyenge és harcviselésre alkalmatlan volt, emellett szülővárosában a rómaiak pártján állt. Ez az adat egészen valószínűtlen, mert Josephus maga is állítja, hogy a falakat G. újraépíttette. A hadjárat kezdetén kb. ötezer embert gyűjtött maga köré és zsoldosait ő fizette abból a pénzből, amit olajért neki fizetett Caesarea város lakossága. G. Josephustól, mint a Nagy Szinhedrion által kiküldött galileai kormányzótól kért engedélyt a gabona beszedésére, de minthogy ezt Josephus a római császárnak tartogatta, G. ezt kerülő úton szerezte meg a Szinhedrion kiküldöttjei útján, akik hozzá csatlakoztak. Ez volt a Josephusszal való ellentét kezdete, mely annyira elfajult, hogy G. Josephus visszahívását kérte Jeruzsálemben. Simon ben Gamaliel patriárka (l. o.), a farizeus-párt vezetője G. mellett volt, míg Josephust származása miatt a szadduceus főpapi családok támogatták, de a papság mégis elrendelte visszahívását, aminek ez nem tett eleget s G.-vel az ellentét egyre mélyült s csupán az vetett véget, hogy Josephus megszállta Tiberiást, míg G. szülővárosában, egy fontos határerődítésen maradt s a nyílt hadjárat idején Vespasianus seregével szemben valódi hősnek bizonyult. Kitartott hősiesen még akkor is, amikor Josephus már a rómaiaknak megadta magát s Galileát. G. ellen maga Titus vonult ezer lovassal, de G. szombatra fegyverszünetet kért s ezalatt kiszökött, Jeruzsálembe ment s ott főképp galileaiakból erős sereget toborzott; csupán 2000 tiberiási volt közöttük. G. ettől kezdve a háború legvégéig vezére volt seregének és Jeruzsálemben is fontos személy lett. Ezért a békepárti ellenzék Simon ben Giorát, a másik vezért kérte Jeruzsálembe, ahol két tyrannus, sőt a G -tól elpártolt Eleazar b. Simonnal egy harmadik is ténykedett. G. az idumeaiakat is magának nyerte meg, de ezek nemsokára kivonultak a városból, miután Anan főpapot megölték, valószínűen G. beleegyezésével. Ez időtől kezdve a belső ellentétek és ellenzékieskedések, másrészt a honvédelem feltétlen szükségessége miatt, érthetően, a diktatúrára törekedett s Eleazartól a Nagy Templom megszállt részét visszafoglalta. Ekkor összesen 8 és félezer követője volt. Ellentéte Simonnal tovább tartott s csak akkor szűnt meg, amikor Titus Jeruzsálem falai alá ért. Igen nagyszabású hadműveletek fűződnek G. nevéhez s ezek horderejét, valamint G. hozzáértését Josephus is kénytelen elismerni. Mégis G. természetesen kénytelen volt idővel megadni magát, mert a város élelem nélkül állott. Ö azonban szabad elvonulást követelt, amit nem kapott meg Titus-tól, akinek főtanácsadója akkor már Josephus volt. G. tehát a legvégsőig fokozta az ellenállást s tovább folytatta a harcot, amely még több hétig tartott s már Elül hónap volt, amikor G.-t kiéhezve a rómaiak elfogták, életfogytiglani bilincsekre ítélték s miután Titus diadalmenetében részt vett, valószínűen börtönben vagy gladiátori játékokon halt meg, mint a zsidó nép hőse. Alakját számos író örökítette meg regényekben. Irodalom. Kransz Sámuel (Jewish Encyclop.); Schürer, Geschichte d. jüdischen Volkes (3. kiad. I.); Wellhausen, israelitische und jüdische Geschichte (4. kiad.); Graetz, Geschichte des jüdischen Volkes (4. kiad. III.). G.-ra vonatkozó források: Josephus «Bellum Judaicium» II., IV. és V. könyvei és «Vita» c. önéletrajza. A Templom elpusztítást Tacitus «Historia»-ja V. könyve is közli."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1739. címszó a lexikon => 313. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11739.htm

CÍMSZÓ: Giskalai

SZÓCIKK: Giskalai Jochanan János , a jeruzsálemi Nagy Templom lerombolása idején a zsidó ellenállás legkimagaslóbb katonai szereplője. Eredeti neve; Johanan ben Lévi Giscala galileai városból. Életrajzi adatait halálos ellenségétől Josephustól l. o. tudjuk. Szerinte G. fiatal korában gyenge és harcviselésre alkalmatlan volt, emellett szülővárosában a rómaiak pártján állt. Ez az adat egészen valószínűtlen, mert Josephus maga is állítja, hogy a falakat G. újraépíttette. A hadjárat kezdetén kb. ötezer embert gyűjtött maga köré és zsoldosait ő fizette abból a pénzből, amit olajért neki fizetett Caesarea város lakossága. G. Josephustól, mint a Nagy Szinhedrion által kiküldött galileai kormányzótól kért engedélyt a gabona beszedésére, de minthogy ezt Josephus a római császárnak tartogatta, G. ezt kerülő úton szerezte meg a Szinhedrion kiküldöttjei útján, akik hozzá csatlakoztak. Ez volt a Josephusszal való ellentét kezdete, mely annyira elfajult, hogy G. Josephus visszahívását kérte Jeruzsálemben. Simon ben Gamaliel patriárka l. o. , a farizeus-párt vezetője G. mellett volt, míg Josephust származása miatt a szadduceus főpapi családok támogatták, de a papság mégis elrendelte visszahívását, aminek ez nem tett eleget s G.-vel az ellentét egyre mélyült s csupán az vetett véget, hogy Josephus megszállta Tiberiást, míg G. szülővárosában, egy fontos határerődítésen maradt s a nyílt hadjárat idején Vespasianus seregével szemben valódi hősnek bizonyult. Kitartott hősiesen még akkor is, amikor Josephus már a rómaiaknak megadta magát s Galileát. G. ellen maga Titus vonult ezer lovassal, de G. szombatra fegyverszünetet kért s ezalatt kiszökött, Jeruzsálembe ment s ott főképp galileaiakból erős sereget toborzott; csupán 2000 tiberiási volt közöttük. G. ettől kezdve a háború legvégéig vezére volt seregének és Jeruzsálemben is fontos személy lett. Ezért a békepárti ellenzék Simon ben Giorát, a másik vezért kérte Jeruzsálembe, ahol két tyrannus, sőt a G -tól elpártolt Eleazar b. Simonnal egy harmadik is ténykedett. G. az idumeaiakat is magának nyerte meg, de ezek nemsokára kivonultak a városból, miután Anan főpapot megölték, valószínűen G. beleegyezésével. Ez időtől kezdve a belső ellentétek és ellenzékieskedések, másrészt a honvédelem feltétlen szükségessége miatt, érthetően, a diktatúrára törekedett s Eleazartól a Nagy Templom megszállt részét visszafoglalta. Ekkor összesen 8 és félezer követője volt. Ellentéte Simonnal tovább tartott s csak akkor szűnt meg, amikor Titus Jeruzsálem falai alá ért. Igen nagyszabású hadműveletek fűződnek G. nevéhez s ezek horderejét, valamint G. hozzáértését Josephus is kénytelen elismerni. Mégis G. természetesen kénytelen volt idővel megadni magát, mert a város élelem nélkül állott. Ö azonban szabad elvonulást követelt, amit nem kapott meg Titus-tól, akinek főtanácsadója akkor már Josephus volt. G. tehát a legvégsőig fokozta az ellenállást s tovább folytatta a harcot, amely még több hétig tartott s már Elül hónap volt, amikor G.-t kiéhezve a rómaiak elfogták, életfogytiglani bilincsekre ítélték s miután Titus diadalmenetében részt vett, valószínűen börtönben vagy gladiátori játékokon halt meg, mint a zsidó nép hőse. Alakját számos író örökítette meg regényekben. Irodalom. Kransz Sámuel Jewish Encyclop. ; Schürer, Geschichte d. jüdischen Volkes 3. kiad. I. ; Wellhausen, israelitische und jüdische Geschichte 4. kiad. ; Graetz, Geschichte des jüdischen Volkes 4. kiad. III. . G.-ra vonatkozó források: Josephus Bellum Judaicium II., IV. és V. könyvei és Vita c. önéletrajza. A Templom elpusztítást Tacitus Historia -ja V. könyve is közli.

11739.ht

CÍMSZÓ Giskala

SZÓCIKK Giskala Jochana Jáno jeruzsálem Nag Templo lerombolás idejé zsid ellenállá legkimagaslób katona szereplője Eredet neve Johana be Lév Giscal galilea városból Életrajz adatai halálo ellenségétő Josephustó l o tudjuk Szerint G fiata korába gyeng é harcviselésr alkalmatla volt emellet szülővárosába rómaia pártjá állt E a ada egésze valószínűtlen mer Josephu mag i állítja hog falaka G újraépíttette hadjára kezdeté kb öteze ember gyűjtöt mag kör é zsoldosai fizett abbó pénzből ami olajér nek fizetet Caesare váro lakossága G Josephustól min Nag Szinhedrio álta kiküldöt galilea kormányzótó kér engedély gabon beszedésére d minthog ez Josephu róma császárna tartogatta G ez kerül úto szerezt me Szinhedrio kiküldöttje útján aki hozz csatlakoztak E vol Josephussza val ellenté kezdete mel annyir elfajult hog G Josephu visszahívásá kért Jeruzsálemben Simo be Gamalie patriárk l o farizeus-pár vezetőj G mellet volt mí Josephus származás miat szadduceu főpap családo támogatták d papsá mégi elrendelt visszahívását amine e ne tet elege G.-ve a ellenté egyr mélyül csupá a vetet véget hog Josephu megszállt Tiberiást mí G szülővárosában eg fonto határerődítése marad nyíl hadjára idejé Vespasianu seregéve szembe valód hősne bizonyult Kitartot hősiese mé akko is amiko Josephu má rómaiakna megadt magá Galileát G elle mag Titu vonul eze lovassal d G szombatr fegyverszünete kér ezalat kiszökött Jeruzsálemb men ot főkép galileaiakbó erő serege toborzott csupá 200 tiberiás vol közöttük G ettő kezdv hábor legvégéi vezér vol seregéne é Jeruzsálembe i fonto személ lett Ezér békepárt ellenzé Simo be Giorát mási vezér kért Jeruzsálembe aho ké tyrannus ső -tó elpártol Eleaza b Simonna eg harmadi i ténykedett G a idumeaiaka i magána nyert meg d eze nemsokár kivonulta városból miutá Ana főpapo megölték valószínűe G beleegyezésével E időtő kezdv bels ellentéte é ellenzékieskedések másrész honvédele feltétle szükségesség miatt érthetően diktatúrár törekedet Eleazartó Nag Templo megszáll részé visszafoglalta Ekko összese é féleze követőj volt Ellentét Simonna továb tartot csa akko szűn meg amiko Titu Jeruzsále fala al ért Ige nagyszabás hadművelete fűződne G nevéhe eze horderejét valamin G hozzáértésé Josephu i kénytele elismerni Mégi G természetese kénytele vol időve megadn magát mer váro élele nélkü állott azonba szaba elvonulás követelt ami ne kapot me Titus-tól akine főtanácsadój akko má Josephu volt G tehá legvégsői fokozt a ellenállás továb folytatt harcot amel mé töb héti tartot má Elü hóna volt amiko G.- kiéhezv rómaia elfogták életfogytiglan bilincsekr ítélté miutá Titu diadalmenetébe rész vett valószínűe börtönbe vag gladiátor játékoko hal meg min zsid né hőse Alakjá számo ír örökített me regényekben Irodalom Krans Sámue Jewis Encyclop Schürer Geschicht d jüdische Volke 3 kiad I Wellhausen israelitisch un jüdisch Geschicht 4 kiad Graetz Geschicht de jüdische Volke 4 kiad III G.-r vonatkoz források Josephu Bellu Judaiciu II. IV é V könyve é Vit c önéletrajza Templo elpusztítás Tacitu Histori -j V könyv i közli

11739.h

CÍMSZ Giskal

SZÓCIK Giskal Jochan Ján jeruzsále Na Templ lerombolá idej zsi ellenáll legkimagasló katon szereplőj Erede nev Johan b Lé Gisca galile városbó Életraj adata halál ellenségét Josephust tudju Szerin fiat koráb gyen harcviselés alkalmatl vol emelle szülővárosáb római pártj áll ad egész valószínűtle me Joseph ma állítj ho falak újraépíttett hadjár kezdet k ötez embe gyűjtö ma kö zsoldosa fizet abb pénzbő am olajé ne fizete Caesar vár lakosság Josephustó mi Na Szinhedri ált kiküldö galile kormányzót ké engedél gabo beszedésér mintho e Joseph róm császárn tartogatt e kerü út szerez m Szinhedri kiküldöttj útjá ak hoz csatlakozta vo Josephussz va ellent kezdet me annyi elfajul ho Joseph visszahívás kér Jeruzsálembe Sim b Gamali patriár farizeus-pá vezető melle vol m Josephu származá mia szadduce főpa család támogattá paps még elrendel visszahívásá amin n te eleg G.-v ellent egy mélyü csup vete vége ho Joseph megszáll Tiberiás m szülővárosába e font határerődítés mara nyí hadjár idej Vespasian seregév szemb való hősn bizonyul Kitarto hősies m akk i amik Joseph m rómaiakn megad mag Galileá ell ma Tit vonu ez lovassa szombat fegyverszünet ké ezala kiszököt Jeruzsálem me o főké galileaiakb er sereg toborzot csup 20 tiberiá vo közöttü ett kezd hábo legvégé vezé vo seregén Jeruzsálemb font szemé let Ezé békepár ellenz Sim b Giorá más vezé kér Jeruzsálemb ah k tyrannu s -t elpárto Eleaz Simonn e harmad ténykedet idumeaiak magán nyer me ez nemsoká kivonult városbó miut An főpap megölté valószínű beleegyezéséve időt kezd bel ellentét ellenzékieskedése másrés honvédel feltétl szükségessé miat érthetőe diktatúrá törekede Eleazart Na Templ megszál rész visszafoglalt Ekk összes félez követő vol Ellenté Simonn tová tarto cs akk szű me amik Tit Jeruzsál fal a ér Ig nagyszabá hadművelet fűződn nevéh ez horderejé valami hozzáértés Joseph kénytel elismern Még természetes kénytel vo időv megad magá me vár élel nélk állot azonb szab elvonulá követel am n kapo m Titus-tó akin főtanácsadó akk m Joseph vol teh legvégső fokoz ellenállá tová folytat harco ame m tö hét tarto m El hón vol amik G. kiéhez római elfogtá életfogytigla bilincsek ítélt miut Tit diadalmenetéb rés vet valószínű börtönb va gladiáto játékok ha me mi zsi n hős Alakj szám í örökítet m regényekbe Irodalo Kran Sámu Jewi Encyclo Schüre Geschich jüdisch Volk kia Wellhause israelitisc u jüdisc Geschich kia Graet Geschich d jüdisch Volk kia II G.- vonatko forráso Joseph Bell Judaici II I könyv Vi önéletrajz Templ elpusztítá Tacit Histor - köny közl

11739.

CÍMS Giska

SZÓCI Giska Jocha Já jeruzsál N Temp lerombol ide zs ellenál legkimagasl kato szereplő Ered ne Joha L Gisc galil városb Életra adat halá ellenségé Josephus tudj Szeri fia korá gye harcviselé alkalmat vo emell szülővárosá róma párt ál a egés valószínűtl m Josep m állít h fala újraépíttet hadjá kezde öte emb gyűjt m k zsoldos fize ab pénzb a olaj n fizet Caesa vá lakossá Josephust m N Szinhedr ál kiküld galil kormányzó k engedé gab beszedésé minth Josep ró császár tartogat ker ú szere Szinhedr kiküldött útj a ho csatlakozt v Josephuss v ellen kezde m anny elfaju h Josep visszahívá ké Jeruzsálemb Si Gamal patriá farizeus-p vezet mell vo Joseph származ mi szadduc főp csalá támogatt pap mé elrende visszahívás ami t ele G.- ellen eg mély csu vet vég h Josep megszál Tiberiá szülővárosáb fon határerődíté mar ny hadjá ide Vespasia seregé szem val hős bizonyu Kitart hősie ak ami Josep rómaiak mega ma Galile el m Ti von e lovass szomba fegyverszüne k ezal kiszökö Jeruzsále m fők galileaiak e sere toborzo csu 2 tiberi v között et kez háb legvég vez v seregé Jeruzsálem fon szem le Ez békepá ellen Si Gior má vez ké Jeruzsálem a tyrann - elpárt Elea Simon harma ténykede idumeaia magá nye m e nemsok kivonul városb miu A főpa megölt valószín beleegyezésév idő kez be ellenté ellenzékieskedés másré honvéde feltét szükségess mia érthető diktatúr töreked Eleazar N Temp megszá rés visszafoglal Ek össze féle követ vo Ellent Simon tov tart c ak sz m ami Ti Jeruzsá fa é I nagyszab hadművele fűződ nevé e horderej valam hozzáérté Josep kényte elismer Mé természete kényte v idő mega mag m vá éle nél állo azon sza elvonul követe a kap Titus-t aki főtanácsad ak Josep vo te legvégs foko ellenáll tov folyta harc am t hé tart E hó vo ami G kiéhe róma elfogt életfogytigl bilincse ítél miu Ti diadalmeneté ré ve valószín börtön v gladiát játéko h m m zs hő Alak szá örökíte regényekb Irodal Kra Sám Jew Encycl Schür Geschic jüdisc Vol ki Wellhaus israelitis jüdis Geschic ki Grae Geschic jüdisc Vol ki I G. vonatk forrás Josep Bel Judaic I köny V önéletraj Temp elpusztít Taci Histo kön köz

11739

CÍM Gisk

SZÓC Gisk Joch J jeruzsá Tem lerombo id z ellená legkimagas kat szerepl Ere n Joh Gis gali város Életr ada hal ellenség Josephu tud Szer fi kor gy harcvisel alkalma v emel szülőváros róm pár á egé valószínűt Jose állí fal újraépítte hadj kezd öt em gyűj zsoldo fiz a pénz ola fize Caes v lakoss Josephus Szinhed á kikül gali kormányz enged ga beszedés mint Jose r császá tartoga ke szer Szinhed kiküldöt út h csatlakoz Josephus elle kezd ann elfaj Jose visszahív k Jeruzsálem S Gama patri farizeus- veze mel v Josep szárma m szaddu fő csal támogat pa m elrend visszahívá am el G. elle e mél cs ve vé Jose megszá Tiberi szülővárosá fo határerődít ma n hadj id Vespasi sereg sze va hő bizony Kitar hősi a am Jose rómaia meg m Galil e T vo lovas szomb fegyverszün eza kiszök Jeruzsál fő galileaia ser toborz cs tiber közöt e ke há legvé ve sereg Jeruzsále fo sze l E békep elle S Gio m ve k Jeruzsále tyran elpár Ele Simo harm tényked idumeai mag ny nemso kivonu város mi főp megöl valószí beleegyezésé id ke b ellent ellenzékieskedé másr honvéd felté szükséges mi érthet diktatú töreke Eleaza Tem megsz ré visszafogla E össz fél köve v Ellen Simo to tar a s am T Jeruzs f nagysza hadművel fűző nev hordere vala hozzáért Jose kényt elisme M természet kényt id meg ma v él né áll azo sz elvonu követ ka Titus- ak főtanácsa a Jose v t legvég fok ellenál to folyt har a h tar h v am kiéh róm elfog életfogytig bilincs íté mi T diadalmenet r v valószí börtö gladiá játék z h Ala sz örökít regények Iroda Kr Sá Je Encyc Schü Geschi jüdis Vo k Wellhau israeliti jüdi Geschi k Gra Geschi jüdis Vo k G vonat forrá Jose Be Judai kön önéletra Tem elpusztí Tac Hist kö kö

1173

CÍ Gis

SZÓ Gis Joc jeruzs Te leromb i ellen legkimaga ka szerep Er Jo Gi gal váro Élet ad ha ellensé Joseph tu Sze f ko g harcvise alkalm eme szülőváro ró pá eg valószínű Jos áll fa újraépítt had kez ö e gyű zsold fi pén ol fiz Cae lakos Josephu Szinhe kikü gal kormány enge g beszedé min Jos csász tartog k sze Szinhe kiküldö ú csatlako Josephu ell kez an elfa Jos visszahí Jeruzsále Gam patr farizeus vez me Jose szárm szadd f csa támoga p elren visszahív a e G ell mé c v v Jos megsz Tiber szülőváros f határerődí m had i Vespas sere sz v h bizon Kita hős a Jos római me Gali v lova szom fegyverszü ez kiszö Jeruzsá f galileai se tobor c tibe közö k h legv v sere Jeruzsál f sz béke ell Gi v Jeruzsál tyra elpá El Sim har tényke idumea ma n nems kivon váro m fő megö valósz beleegyezés i k ellen ellenzékiesked más honvé felt szüksége m érthe diktat törek Eleaz Te megs r visszafogl öss fé köv Elle Sim t ta a Jeruz nagysz hadműve fűz ne horder val hozzáér Jos kény elism természe kény i me m é n ál az s elvon köve k Titus a főtanács Jos legvé fo ellená t foly ha ta a kié ró elfo életfogyti bilinc ít m diadalmene valósz bört gladi játé Al s örökí regénye Irod K S J Ency Sch Gesch jüdi V Wellha israelit jüd Gesch Gr Gesch jüdi V vona forr Jos B Juda kö önéletr Te elpuszt Ta His k k