11740.htm

CÍMSZÓ: Giszkalay

SZEMÉLYNÉV: Giszkalay János

SZÓCIKK: "Giszkalay János, (Widder Dávid írói neve), író és költő, szül. 1888. Erda név alatt már egészen fiatalon cikkeket és elbeszéléseket írt a Budapesten megjelenő felekezeti lapokban. Szerzője a Kezet fel az égre, ki férfi, ki bátor» kezdetű országszerte ismert és népszerű cionista eskü-dalnak. 1918-ban átvette a Zsidó Szemle szerkesztését. Egy vezércikkének állásfoglalása miatt az ügyészség elfogatási parancsot adott ki ellene, amely elől külföldre menekült. 1926-ban főszerkesztője lett az. Új Kelet c. cionista napilapnak és annak főmunkatársa jelenleg is. Művei Erdélyben jelentek meg : Új Próféciák (versek; Gus Chalav látomása (versek); Lesz még egy Kippur napja (novellák); Támár (regény); Vitéz Bénája három útja (zsidó ifjúsági regény). Lefordította: Goldschmiedt Zsidó sors c. regényét. Az erdélyi zsidó közélet ismert vezéralakja."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1740. címszó a lexikon => 314. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11740.htm

CÍMSZÓ: Giszkalay

SZEMÉLYNÉV: Giszkalay János

SZÓCIKK: Giszkalay János, Widder Dávid írói neve , író és költő, szül. 1888. Erda név alatt már egészen fiatalon cikkeket és elbeszéléseket írt a Budapesten megjelenő felekezeti lapokban. Szerzője a Kezet fel az égre, ki férfi, ki bátor kezdetű országszerte ismert és népszerű cionista eskü-dalnak. 1918-ban átvette a Zsidó Szemle szerkesztését. Egy vezércikkének állásfoglalása miatt az ügyészség elfogatási parancsot adott ki ellene, amely elől külföldre menekült. 1926-ban főszerkesztője lett az. Új Kelet c. cionista napilapnak és annak főmunkatársa jelenleg is. Művei Erdélyben jelentek meg : Új Próféciák versek; Gus Chalav látomása versek ; Lesz még egy Kippur napja novellák ; Támár regény ; Vitéz Bénája három útja zsidó ifjúsági regény . Lefordította: Goldschmiedt Zsidó sors c. regényét. Az erdélyi zsidó közélet ismert vezéralakja.

11740.ht

CÍMSZÓ Giszkala

SZEMÉLYNÉV Giszkala Jáno

SZÓCIKK Giszkala János Widde Dávi író nev ír é költő szül 1888 Erd né alat má egésze fiatalo cikkeke é elbeszéléseke ír Budapeste megjelen felekezet lapokban Szerzőj Keze fe a égre k férfi k báto kezdet országszert ismer é népszer cionist eskü-dalnak 1918-ba átvett Zsid Szeml szerkesztését Eg vezércikkéne állásfoglalás miat a ügyészsé elfogatás parancso adot k ellene amel elő külföldr menekült 1926-ba főszerkesztőj let az Ú Kele c cionist napilapna é anna főmunkatárs jelenle is Műve Erdélybe jelente me Ú Próféciá versek Gu Chala látomás verse Les mé eg Kippu napj novellá Támá regén Vité Bénáj háro útj zsid ifjúság regén Lefordította Goldschmied Zsid sor c regényét A erdély zsid közéle ismer vezéralakja

11740.h

CÍMSZ Giszkal

SZEMÉLYNÉ Giszkal Ján

SZÓCIK Giszkal Jáno Widd Dáv ír ne í költ szü 188 Er n ala m egész fiatal cikkek elbeszélések í Budapest megjele felekeze lapokba Szerző Kez f égr férf bát kezde országszer isme népsze cionis eskü-dalna 1918-b átvet Zsi Szem szerkesztésé E vezércikkén állásfoglalá mia ügyészs elfogatá parancs ado ellen ame el külföld menekül 1926-b főszerkesztő le a Kel cionis napilapn ann főmunkatár jelenl i Műv Erdélyb jelent m Próféci verse G Chal látomá vers Le m e Kipp nap novell Tám regé Vit Béná hár út zsi ifjúsá regé Lefordított Goldschmie Zsi so regényé erdél zsi közél isme vezéralakj

11740.

CÍMS Giszka

SZEMÉLYN Giszka Já

SZÓCI Giszka Ján Wid Dá í n köl sz 18 E al egés fiata cikke elbeszélése Budapes megjel felekez lapokb Szerz Ke ég fér bá kezd országsze ism népsz cioni eskü-daln 1918- átve Zs Sze szerkesztés vezércikké állásfoglal mi ügyész elfogat paranc ad elle am e külföl menekü 1926- főszerkeszt l Ke cioni napilap an főmunkatá jelen Mű Erdély jelen Próféc vers Cha látom ver L Kip na novel Tá reg Vi Bén há ú zs ifjús reg Lefordítot Goldschmi Zs s regény erdé zs közé ism vezéralak

11740

CÍM Giszk

SZEMÉLY Giszk J

SZÓC Giszk Já Wi D kö s 1 a egé fiat cikk elbeszélés Budape megje feleke lapok Szer K é fé b kez országsz is néps cion eskü-dal 1918 átv Z Sz szerkeszté vezércikk állásfogla m ügyés elfoga paran a ell a külfö menek 1926 főszerkesz K cion napila a főmunkat jele M Erdél jele Prófé ver Ch láto ve Ki n nove T re V Bé h z ifjú re Lefordíto Goldschm Z regén erd z köz is vezérala

1174

CÍ Gisz

SZEMÉL Gisz

SZÓ Gisz J W k eg fia cik elbeszélé Budap megj felek lapo Sze f ke országs i nép cio eskü-da 191 át S szerkeszt vezércik állásfogl ügyé elfog para el külf mene 192 főszerkes cio napil főmunka jel Erdé jel Próf ve C lát v K nov r B ifj r Lefordít Goldsch regé er kö i vezéral