11742.htm

CÍMSZÓ: Glasner

SZEMÉLYNÉV: Glasner Mózes

SZÓCIKK: G. Mózes, főrabbi, szül. Pozsonyban 1856., megh. Jeruzsálemben 1924 okt. 19. Elvégezte a pozsonyi jesivát, amelynek akkori vezetője Sámuel Benjámin Szofer anyai részről nagybátyja volt. Tizenkilenc éves korában rabbidiplomát nyert és 1878. Kolozsvár orthodox hitközsége főrabbijává választotta. Ezt az állását 44 évig töltötte be. 1919-ben a cionista mozgalomhoz csatlakozott és a vallásos cionistáknak, a mizrachi-csoportnak vezetőegyénisége lett. 1922-ben fia, Akiba javára lemondott állásáról és Palesztinába költözött. Itt a héber tanítóképzőn talmudi előadásokat tartott. Művei közül legismertebb a Chulin traktátusára írott halachikus munkája : Dor revii (1922).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1742. címszó a lexikon => 314. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11742.htm

CÍMSZÓ: Glasner

SZEMÉLYNÉV: Glasner Mózes

SZÓCIKK: G. Mózes, főrabbi, szül. Pozsonyban 1856., megh. Jeruzsálemben 1924 okt. 19. Elvégezte a pozsonyi jesivát, amelynek akkori vezetője Sámuel Benjámin Szofer anyai részről nagybátyja volt. Tizenkilenc éves korában rabbidiplomát nyert és 1878. Kolozsvár orthodox hitközsége főrabbijává választotta. Ezt az állását 44 évig töltötte be. 1919-ben a cionista mozgalomhoz csatlakozott és a vallásos cionistáknak, a mizrachi-csoportnak vezetőegyénisége lett. 1922-ben fia, Akiba javára lemondott állásáról és Palesztinába költözött. Itt a héber tanítóképzőn talmudi előadásokat tartott. Művei közül legismertebb a Chulin traktátusára írott halachikus munkája : Dor revii 1922 .

11742.ht

CÍMSZÓ Glasne

SZEMÉLYNÉV Glasne Móze

SZÓCIKK G Mózes főrabbi szül Pozsonyba 1856. megh Jeruzsálembe 192 okt 19 Elvégezt pozsony jesivát amelyne akkor vezetőj Sámue Benjámi Szofe anya részrő nagybátyj volt Tizenkilen éve korába rabbidiplomá nyer é 1878 Kolozsvá orthodo hitközség főrabbijáv választotta Ez a állásá 4 évi töltött be 1919-be cionist mozgalomho csatlakozot é valláso cionistáknak mizrachi-csoportna vezetőegyéniség lett 1922-be fia Akib javár lemondot állásáró é Palesztináb költözött It hébe tanítóképző talmud előadásoka tartott Műve közü legismerteb Chuli traktátusár írot halachiku munkáj Do revi 192

11742.h

CÍMSZ Glasn

SZEMÉLYNÉ Glasn Móz

SZÓCIK Móze főrabb szü Pozsonyb 1856 meg Jeruzsálemb 19 ok 1 Elvégez pozson jesivá amelyn akko vezető Sámu Benjám Szof any részr nagybáty vol Tizenkile év koráb rabbidiplom nye 187 Kolozsv orthod hitközsé főrabbijá választott E állás év töltöt b 1919-b cionis mozgalomh csatlakozo vallás cionistákna mizrachi-csoportn vezetőegyénisé let 1922-b fi Aki javá lemondo állásár Palesztiná költözöt I héb tanítóképz talmu előadások tartot Műv köz legismerte Chul traktátusá íro halachik munká D rev 19

11742.

CÍMS Glas

SZEMÉLYN Glas Mó

SZÓCI Móz főrab sz Pozsony 185 me Jeruzsálem 1 o Elvége pozso jesiv amely akk vezet Sám Benjá Szo an rész nagybát vo Tizenkil é korá rabbidiplo ny 18 Kolozs ortho hitközs főrabbij választot állá é töltö 1919- cioni mozgalom csatlakoz vallá cionistákn mizrachi-csoport vezetőegyénis le 1922- f Ak jav lemond állásá Palesztin költözö hé tanítókép talm előadáso tarto Mű kö legismert Chu traktátus ír halachi munk re 1

11742

CÍM Gla

SZEMÉLY Gla M

SZÓC Mó főra s Pozson 18 m Jeruzsále Elvég pozs jesi amel ak veze Sá Benj Sz a rés nagybá v Tizenki kor rabbidipl n 1 Koloz orth hitköz főrabbi választo áll tölt 1919 cion mozgalo csatlako vall cionisták mizrachi-csopor vezetőegyéni l 1922 A ja lemon állás Paleszti költöz h tanítóké tal előadás tart M k legismer Ch traktátu í halach mun r

1174

CÍ Gl

SZEMÉL Gl

SZÓ M főr Pozso 1 Jeruzsál Elvé poz jes ame a vez S Ben S ré nagyb Tizenk ko rabbidip Kolo ort hitkö főrabb választ ál töl 191 cio mozgal csatlak val cionistá mizrachi-csopo vezetőegyén 192 j lemo állá Paleszt költö tanítók ta előadá tar legisme C traktát halac mu