11744.htm

CÍMSZÓ: Glatter

SZEMÉLYNÉV: Glatter Gyula

SZÓCIKK: "2. G. Gyula, festő, szül. Münchenben 1886., megh. Budapesten 1927. G. Ármin festő (1. o.) fia. 1901-4-ig Budapesten a mintarajziskolában, azután a müncheni akadémián, Nagybányán, majd a Benczúr-mesteriskolában tanult. A Műcsarnok 1908-iki tavaszi tárlatán állított ki először. Huszonkét éves korában Öreg asszony és fiatal leány c. képével a Harkányi-díjat nyerte el. 1908 tavaszán egy Kohner-féle ösztöndíjjal az év végéig Szolnokon folytatott tanulmányokat. A Műcsarnok 1909-10-iki téli kiállításán egy női arcképével huszonhárom éves korában az állami kisaranyérmet, a Nemzeti Szalon 1911-iki 200-ik jubiláris kiállításán pedig az arckép-díjat nyerte. Általában korán tűnt föl és a sors különös kedvencének tartották. A felső tízezrek legkeresettebb arcképfestője volt már a háborút megelőző évben, de a maga kedvtelésére életképet, aktot, tájképet és csendéletet is festett. Számtalan arcképe közül fölemlítendők: Wernhardt Pál altábornagy Budapest katonai parancsnoka (1912); Csáky Albin gr. a főrendiház elnöke (1912); Gr. Zichy Jánosné (1915-16); Bánffy Miklós gr. (1915); Huszár Pufi színművész (1918); Koessler János zeneszerző; Gr. Bethlen Istvánné; Pécsi József fényképész (valamennyi 1923); Mikes János gr. szombathelyi püspök; Róna József szobrász (mindkettő 1926). 1926-ban Lequietóban lfestette Ottó királyfit. Műtermében maradt utolsó arcképei voltak: Anna kir. hercegnő; József Ferenc kir. herceg ; Csáky Károly gr. honvédelmi miniszter. Külföldön is sikerrel állított ki Velencében, Münchenben és Bécsben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1744. címszó a lexikon => 314. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11744.htm

CÍMSZÓ: Glatter

SZEMÉLYNÉV: Glatter Gyula

SZÓCIKK: 2. G. Gyula, festő, szül. Münchenben 1886., megh. Budapesten 1927. G. Ármin festő 1. o. fia. 1901-4-ig Budapesten a mintarajziskolában, azután a müncheni akadémián, Nagybányán, majd a Benczúr-mesteriskolában tanult. A Műcsarnok 1908-iki tavaszi tárlatán állított ki először. Huszonkét éves korában Öreg asszony és fiatal leány c. képével a Harkányi-díjat nyerte el. 1908 tavaszán egy Kohner-féle ösztöndíjjal az év végéig Szolnokon folytatott tanulmányokat. A Műcsarnok 1909-10-iki téli kiállításán egy női arcképével huszonhárom éves korában az állami kisaranyérmet, a Nemzeti Szalon 1911-iki 200-ik jubiláris kiállításán pedig az arckép-díjat nyerte. Általában korán tűnt föl és a sors különös kedvencének tartották. A felső tízezrek legkeresettebb arcképfestője volt már a háborút megelőző évben, de a maga kedvtelésére életképet, aktot, tájképet és csendéletet is festett. Számtalan arcképe közül fölemlítendők: Wernhardt Pál altábornagy Budapest katonai parancsnoka 1912 ; Csáky Albin gr. a főrendiház elnöke 1912 ; Gr. Zichy Jánosné 1915-16 ; Bánffy Miklós gr. 1915 ; Huszár Pufi színművész 1918 ; Koessler János zeneszerző; Gr. Bethlen Istvánné; Pécsi József fényképész valamennyi 1923 ; Mikes János gr. szombathelyi püspök; Róna József szobrász mindkettő 1926 . 1926-ban Lequietóban lfestette Ottó királyfit. Műtermében maradt utolsó arcképei voltak: Anna kir. hercegnő; József Ferenc kir. herceg ; Csáky Károly gr. honvédelmi miniszter. Külföldön is sikerrel állított ki Velencében, Münchenben és Bécsben.

11744.ht

CÍMSZÓ Glatte

SZEMÉLYNÉV Glatte Gyul

SZÓCIKK 2 G Gyula festő szül Münchenbe 1886. megh Budapeste 1927 G Ármi fest 1 o fia 1901-4-i Budapeste mintarajziskolában azutá münchen akadémián Nagybányán maj Benczúr-mesteriskolába tanult Műcsarno 1908-ik tavasz tárlatá állítot k először Huszonké éve korába Öre asszon é fiata leán c képéve Harkányi-díja nyert el 190 tavaszá eg Kohner-fél ösztöndíjja a é végéi Szolnoko folytatot tanulmányokat Műcsarno 1909-10-ik tél kiállításá eg nő arcképéve huszonháro éve korába a állam kisaranyérmet Nemzet Szalo 1911-ik 200-i jubilári kiállításá pedi a arckép-díja nyerte Általába korá tűn fö é sor különö kedvencéne tartották fels tízezre legkeresetteb arcképfestőj vol má háború megelőz évben d mag kedvtelésér életképet aktot tájképe é csendélete i festett Számtala arckép közü fölemlítendők Wernhard Pá altábornag Budapes katona parancsnok 191 Csák Albi gr főrendihá elnök 191 Gr Zich Jánosn 1915-1 Bánff Mikló gr 191 Huszá Puf színművés 191 Koessle Jáno zeneszerző Gr Bethle Istvánné Pécs Józse fényképés valamenny 192 Mike Jáno gr szombathely püspök Rón Józse szobrás mindkett 192 1926-ba Lequietóba lfestett Ott királyfit Műtermébe marad utols arcképe voltak Ann kir hercegnő Józse Feren kir herce Csák Károl gr honvédelm miniszter Külföldö i sikerre állítot k Velencében Münchenbe é Bécsben

11744.h

CÍMSZ Glatt

SZEMÉLYNÉ Glatt Gyu

SZÓCIK Gyul fest szü Münchenb 1886 meg Budapest 192 Árm fes fi 1901-4- Budapest mintarajziskolába azut münche akadémiá Nagybányá ma Benczúr-mesteriskoláb tanul Műcsarn 1908-i tavas tárlat állíto előszö Huszonk év koráb Ör asszo fiat leá képév Harkányi-díj nyer e 19 tavasz e Kohner-fé ösztöndíjj végé Szolnok folytato tanulmányoka Műcsarn 1909-10-i té kiállítás e n arcképév huszonhár év koráb álla kisaranyérme Nemze Szal 1911-i 200- jubilár kiállítás ped arckép-díj nyert Általáb kor tű f so külön kedvencén tartottá fel tízezr legkeresette arcképfestő vo m hábor megelő évbe ma kedvtelésé életképe akto tájkép csendélet festet Számtal arcké köz fölemlítendő Wernhar P altáborna Budape katon parancsno 19 Csá Alb g főrendih elnö 19 G Zic János 1915- Bánf Mikl g 19 Husz Pu színművé 19 Koessl Ján zeneszerz G Bethl Istvánn Péc Józs fényképé valamenn 19 Mik Ján g szombathel püspö Ró Józs szobrá mindket 19 1926-b Lequietób lfestet Ot királyfi Műterméb mara utol arckép volta An ki hercegn Józs Fere ki herc Csá Káro g honvédel miniszte Külföld sikerr állíto Velencébe Münchenb Bécsbe

11744.

CÍMS Glat

SZEMÉLYN Glat Gy

SZÓCI Gyu fes sz München 188 me Budapes 19 Ár fe f 1901-4 Budapes mintarajziskoláb azu münch akadémi Nagybány m Benczúr-mesteriskolá tanu Műcsar 1908- tava tárla állít elősz Huszon é korá Ö assz fia le képé Harkányi-dí nye 1 tavas Kohner-f ösztöndíj vég Szolno folytat tanulmányok Műcsar 1909-10- t kiállítá arcképé huszonhá é korá áll kisaranyérm Nemz Sza 1911- 200 jubilá kiállítá pe arckép-dí nyer Általá ko t s külö kedvencé tartott fe tízez legkeresett arcképfest v hábo megel évb m kedvtelés életkép akt tájké csendéle feste Számta arck kö fölemlítend Wernha altáborn Budap kato parancsn 1 Cs Al főrendi eln 1 Zi Jáno 1915 Bán Mik 1 Hus P színműv 1 Koess Já zeneszer Beth István Pé Józ fénykép valamen 1 Mi Já szombathe püsp R Józ szobr mindke 1 1926- Lequietó lfeste O királyf Műtermé mar uto arcké volt A k herceg Józ Fer k her Cs Kár honvéde miniszt Külföl siker állít Velencéb München Bécsb

11744

CÍM Gla

SZEMÉLY Gla G

SZÓC Gy fe s Münche 18 m Budape 1 Á f 1901- Budape mintarajziskolá az münc akadém Nagybán Benczúr-mesteriskol tan Műcsa 1908 tav tárl állí elős Huszo kor ass fi l kép Harkányi-d ny tava Kohner- ösztöndí vé Szoln folyta tanulmányo Műcsa 1909-10 kiállít arckép huszonh kor ál kisaranyér Nem Sz 1911 20 jubil kiállít p arckép-d nye Által k kül kedvenc tartot f tíze legkereset arcképfes háb mege év kedvtelé életké ak tájk csendél fest Számt arc k fölemlíten Wernh altábor Buda kat parancs C A főrend el Z Ján 191 Bá Mi Hu színmű Koes J zenesze Bet Istvá P Jó fényké valame M J szombath püs Jó szob mindk 1926 Lequiet lfest király Műterm ma ut arck vol herce Jó Fe he C Ká honvéd minisz Külfö sike állí Velencé Münche Bécs

1174

CÍ Gl

SZEMÉL Gl

SZÓ G f Münch 1 Budap 1901 Budap mintarajziskol a mün akadé Nagybá Benczúr-mesterisko ta Műcs 190 ta tár áll elő Husz ko as f ké Harkányi- n tav Kohner ösztönd v Szol folyt tanulmány Műcs 1909-1 kiállí arcké huszon ko á kisaranyé Ne S 191 2 jubi kiállí arckép- ny Álta kü kedven tarto tíz legkerese arcképfe há meg é kedvtel életk a táj csendé fes Szám ar fölemlíte Wern altábo Bud ka paranc főren e Já 19 B M H színm Koe zenesz Be Istv J fényk valam szombat pü J szo mind 192 Lequie lfes királ Műter m u arc vo herc J F h K honvé minis Külf sik áll Velenc Münch Béc