11748.htm

CÍMSZÓ: Glück

SZEMÉLYNÉV: Glüch Ábrahám

SZÓCIKK: "Glück, 1. Ábrahám Jicchok, rabbi, szül. Hajduvértesen 1826., megh. 1909. Tanulmányai elvégzése után földműveléssel foglalkozott, tönkremenvén, elfoglalta a tolcsvai rabbiállást1859. Nagy talmudi tudása folytán az egész környéken nagy tiszteletnek és tekintélynek örvendett. Tolcsvai állását 50 esztendeig töltötte be. Megjelent munkái: Beér Jicchok talmudi glosszák; Jad Jicchok responsumok (3 kötet). R. Mordecháj Benét (1. o.) responsumait ő rendezte sajtó alá. 20 kötetre terjedő kézirat maradt utána."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1748. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11748.htm

CÍMSZÓ: Glück

SZEMÉLYNÉV: Glüch Ábrahám

SZÓCIKK: Glück, 1. Ábrahám Jicchok, rabbi, szül. Hajduvértesen 1826., megh. 1909. Tanulmányai elvégzése után földműveléssel foglalkozott, tönkremenvén, elfoglalta a tolcsvai rabbiállást1859. Nagy talmudi tudása folytán az egész környéken nagy tiszteletnek és tekintélynek örvendett. Tolcsvai állását 50 esztendeig töltötte be. Megjelent munkái: Beér Jicchok talmudi glosszák; Jad Jicchok responsumok 3 kötet . R. Mordecháj Benét 1. o. responsumait ő rendezte sajtó alá. 20 kötetre terjedő kézirat maradt utána.

11748.ht

CÍMSZÓ Glüc

SZEMÉLYNÉV Glüc Ábrahá

SZÓCIKK Glück 1 Ábrahá Jicchok rabbi szül Hajduvértese 1826. megh 1909 Tanulmánya elvégzés utá földművelésse foglalkozott tönkremenvén elfoglalt tolcsva rabbiállást1859 Nag talmud tudás folytá a egés környéke nag tiszteletne é tekintélyne örvendett Tolcsva állásá 5 esztendei töltött be Megjelen munkái Beé Jiccho talmud glosszák Ja Jiccho responsumo köte R Mordechá Bené 1 o responsumai rendezt sajt alá 2 kötetr terjed kézira marad utána

11748.h

CÍMSZ Glü

SZEMÉLYNÉ Glü Ábrah

SZÓCIK Glüc Ábrah Jiccho rabb szü Hajduvértes 1826 meg 190 Tanulmány elvégzé ut földműveléss foglalkozot tönkremenvé elfoglal tolcsv rabbiállást185 Na talmu tudá folyt egé környék na tiszteletn tekintélyn örvendet Tolcsv állás esztende töltöt b Megjele munká Be Jicch talmu glosszá J Jicch responsum köt Mordech Ben responsuma rendez saj al kötet terje kézir mara után

11748.

CÍMS Gl

SZEMÉLYN Gl Ábra

SZÓCI Glü Ábra Jicch rab sz Hajduvérte 182 me 19 Tanulmán elvégz u földművelés foglalkozo tönkremenv elfogla tolcs rabbiállást18 N talm tud foly eg környé n tisztelet tekintély örvende Tolcs állá esztend töltö Megjel munk B Jicc talm glossz Jicc responsu kö Mordec Be responsum rende sa a köte terj kézi mar utá

11748

CÍM G

SZEMÉLY G Ábr

SZÓC Gl Ábr Jicc ra s Hajduvért 18 m 1 Tanulmá elvég földművelé foglalkoz tönkremen elfogl tolc rabbiállást1 tal tu fol e körny tisztele tekintél örvend Tolc áll eszten tölt Megje mun Jic tal gloss Jic respons k Morde B responsu rend s köt ter kéz ma ut

1174SZEMÉL Áb

SZÓ G Áb Jic r Hajduvér 1 Tanulm elvé földművel foglalko tönkreme elfog tol rabbiállást ta t fo körn tisztel tekinté örven Tol ál eszte töl Megj mu Ji ta glos Ji respon Mord respons ren kö te ké m u