11758.htm

CÍMSZÓ: Goda

SZEMÉLYNÉV: Goda Géza

SZÓCIKK: Goda Géza, író és hírlapíró, szül. Komáromban 1874. A budapesti egyetemen folytatott jogi tanulmányainak elvégzése után 1898. a Budapesti Napló szerkesztőségének tagja lett. Parlamenti tudósításokat, novellákat és vezércikkeket írt. A Világ c. napilapban, különböző hetilapokban és társadalmi folyóiratokban harcot folytatott a polgári demokrácia célkitűzéseiért, elsősorban az általános választójogért. Erről, valamint a kivándorlás kérdéséről és a cselédtörvény javaslatról Marforius néven jelent meg több tanulmánya. Az utóbbi években visszavonult a hírlapírástól és a közgazdasági életben tevékenykedik. A Tőzsdeklub egyik alapítója.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1758. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11758.htm

CÍMSZÓ: Goda

SZEMÉLYNÉV: Goda Géza

SZÓCIKK: Goda Géza, író és hírlapíró, szül. Komáromban 1874. A budapesti egyetemen folytatott jogi tanulmányainak elvégzése után 1898. a Budapesti Napló szerkesztőségének tagja lett. Parlamenti tudósításokat, novellákat és vezércikkeket írt. A Világ c. napilapban, különböző hetilapokban és társadalmi folyóiratokban harcot folytatott a polgári demokrácia célkitűzéseiért, elsősorban az általános választójogért. Erről, valamint a kivándorlás kérdéséről és a cselédtörvény javaslatról Marforius néven jelent meg több tanulmánya. Az utóbbi években visszavonult a hírlapírástól és a közgazdasági életben tevékenykedik. A Tőzsdeklub egyik alapítója.

11758.ht

CÍMSZÓ God

SZEMÉLYNÉV God Géz

SZÓCIKK God Géza ír é hírlapíró szül Komáromba 1874 budapest egyeteme folytatot jog tanulmányaina elvégzés utá 1898 Budapest Napl szerkesztőségéne tagj lett Parlament tudósításokat novelláka é vezércikkeke írt Vilá c napilapban különböz hetilapokba é társadalm folyóiratokba harco folytatot polgár demokráci célkitűzéseiért elsősorba a általáno választójogért Erről valamin kivándorlá kérdésérő é cselédtörvén javaslatró Marforiu néve jelen me töb tanulmánya A utóbb évekbe visszavonul hírlapírástó é közgazdaság életbe tevékenykedik Tőzsdeklu egyi alapítója

11758.h

CÍMSZ Go

SZEMÉLYNÉ Go Gé

SZÓCIK Go Géz í hírlapír szü Komáromb 187 budapes egyetem folytato jo tanulmányain elvégzé ut 189 Budapes Nap szerkesztőségén tag let Parlamen tudósításoka novellák vezércikkek ír Vil napilapba különbö hetilapokb társadal folyóiratokb harc folytato polgá demokrác célkitűzéseiér elsősorb általán választójogér Errő valami kivándorl kérdésér cselédtörvé javaslatr Marfori név jele m tö tanulmány utób évekb visszavonu hírlapírást közgazdasá életb tevékenykedi Tőzsdekl egy alapítój

11758.

CÍMS G

SZEMÉLYN G G

SZÓCI G Gé hírlapí sz Komárom 18 budape egyete folytat j tanulmányai elvégz u 18 Budape Na szerkesztőségé ta le Parlame tudósítások novellá vezércikke í Vi napilapb különb hetilapok társada folyóiratok har folytat polg demokrá célkitűzéseié elsősor általá választójogé Err valam kivándor kérdésé cselédtörv javaslat Marfor né jel t tanulmán utó évek visszavon hírlapírás közgazdas élet tevékenyked Tőzsdek eg alapító

11758

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC G hírlap s Komáro 1 budap egyet folyta tanulmánya elvég 1 Budap N szerkesztőség t l Parlam tudósításo novell vezércikk V napilap külön hetilapo társad folyóirato ha folyta pol demokr célkitűzései elsőso által választójog Er vala kivándo kérdés cselédtör javasla Marfo n je tanulmá ut éve visszavo hírlapírá közgazda éle tevékenyke Tőzsde e alapít

1175SZEMÉL

SZÓ hírla Komár buda egye folyt tanulmány elvé Buda szerkesztősé Parla tudósítás novel vezércik napila külö hetilap társa folyóirat h folyt po demok célkitűzése elsős álta választójo E val kivánd kérdé cselédtö javasl Marf j tanulm u év visszav hírlapír közgazd él tevékenyk Tőzsd alapí