11761.htm

CÍMSZÓ: Goitein

SZÓCIKK: Goitein, rabbi-család, 1. Baruch (Benedikt), rabbi, megh. Hőgyészen 1839 nov. 16. U. o. volt huzamosabb ideig rabbi és kitűnő munkát írt Keszef Nivchor címen (Prága 1827-28. és több kiadás) a talmudi módszertanról. A rabbinikus törvények analízise ez, visszavezetve a forrásokra, melyeket pontosan megjelöl, azonkívül a törvények szellemét és azoknak praktikus alkalmazását is nyújtja. A nehéz és bonyolult anyagot ritka világos stílusban mutatja be, amiért munkája máig nagy értékű. G. 1841. visszavonult a rabbihivataltól, melyben örököse lett fia: 2. G. Hermann Hirsch, szül. Hőgyészen 1805., megh. u. o. 1860. Ennek utóda, szintén fia: 3. G. Elijáhu Menáchem, szül. u. o. 1837., megh. u. o. 1902 szept. 25. Ennek fiai közül az egyik: 4. G. Hirsch, szül. u. o. 1863., megh. 1903. Koppenhágában, ahol rabbi volt. Műve: Optimismus und Pessimismus in der jüdischen Religions-philosophie. Másik fia: 5. G. Eduárd, rabbi Burgkunstadtban (Bajorország), műve: Das Vergeltungsprincip im biblischen und talmudischen Strafrecht (1893).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1761. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11761.htm

CÍMSZÓ: Goitein

SZÓCIKK: Goitein, rabbi-család, 1. Baruch Benedikt , rabbi, megh. Hőgyészen 1839 nov. 16. U. o. volt huzamosabb ideig rabbi és kitűnő munkát írt Keszef Nivchor címen Prága 1827-28. és több kiadás a talmudi módszertanról. A rabbinikus törvények analízise ez, visszavezetve a forrásokra, melyeket pontosan megjelöl, azonkívül a törvények szellemét és azoknak praktikus alkalmazását is nyújtja. A nehéz és bonyolult anyagot ritka világos stílusban mutatja be, amiért munkája máig nagy értékű. G. 1841. visszavonult a rabbihivataltól, melyben örököse lett fia: 2. G. Hermann Hirsch, szül. Hőgyészen 1805., megh. u. o. 1860. Ennek utóda, szintén fia: 3. G. Elijáhu Menáchem, szül. u. o. 1837., megh. u. o. 1902 szept. 25. Ennek fiai közül az egyik: 4. G. Hirsch, szül. u. o. 1863., megh. 1903. Koppenhágában, ahol rabbi volt. Műve: Optimismus und Pessimismus in der jüdischen Religions-philosophie. Másik fia: 5. G. Eduárd, rabbi Burgkunstadtban Bajorország , műve: Das Vergeltungsprincip im biblischen und talmudischen Strafrecht 1893 .

11761.ht

CÍMSZÓ Goitei

SZÓCIKK Goitein rabbi-család 1 Baruc Benedik rabbi megh Hőgyésze 183 nov 16 U o vol huzamosab idei rabb é kitűn munká ír Kesze Nivcho címe Prág 1827-28 é töb kiadá talmud módszertanról rabbiniku törvénye analízis ez visszavezetv forrásokra melyeke pontosa megjelöl azonkívü törvénye szellemé é azokna praktiku alkalmazásá i nyújtja nehé é bonyolul anyago ritk világo stílusba mutatj be amiér munkáj mái nag értékű G 1841 visszavonul rabbihivataltól melybe örökös let fia 2 G Herman Hirsch szül Hőgyésze 1805. megh u o 1860 Enne utóda szinté fia 3 G Elijáh Menáchem szül u o 1837. megh u o 190 szept 25 Enne fia közü a egyik 4 G Hirsch szül u o 1863. megh 1903 Koppenhágában aho rabb volt Műve Optimismu un Pessimismu i de jüdische Religions-philosophie Mási fia 5 G Eduárd rabb Burgkunstadtba Bajororszá műve Da Vergeltungsprinci i biblische un talmudische Strafrech 189

11761.h

CÍMSZ Goite

SZÓCIK Goitei rabbi-csalá Baru Benedi rabb meg Hőgyész 18 no 1 vo huzamosa ide rab kitű munk í Kesz Nivch cím Prá 1827-2 tö kiad talmu módszertanró rabbinik törvény analízi e visszavezet forrásokr melyek pontos megjelö azonkív törvény szellem azokn praktik alkalmazás nyújtj neh bonyolu anyag rit világ stílusb mutat b amié munká má na érték 184 visszavonu rabbihivataltó melyb örökö le fi Herma Hirsc szü Hőgyész 1805 meg 186 Enn utód szint fi Elijá Menáche szü 1837 meg 19 szep 2 Enn fi köz egyi Hirsc szü 1863 meg 190 Koppenhágába ah rab vol Műv Optimism u Pessimism d jüdisch Religions-philosophi Más fi Eduár rab Burgkunstadtb Bajororsz műv D Vergeltungsprinc biblisch u talmudisch Strafrec 18

11761.

CÍMS Goit

SZÓCI Goite rabbi-csal Bar Bened rab me Hőgyés 1 n v huzamos id ra kit mun Kes Nivc cí Pr 1827- t kia talm módszertanr rabbini törvén analíz visszaveze források melye ponto megjel azonkí törvén szelle azok prakti alkalmazá nyújt ne bonyol anya ri vilá stílus muta ami munk m n érté 18 visszavon rabbihivatalt mely örök l f Herm Hirs sz Hőgyés 180 me 18 En utó szin f Elij Menách sz 183 me 1 sze En f kö egy Hirs sz 186 me 19 Koppenhágáb a ra vo Mű Optimis Pessimis jüdisc Religions-philosoph Má f Eduá ra Burgkunstadt Bajorors mű Vergeltungsprin biblisc talmudisc Strafre 1

11761

CÍM Goi

SZÓC Goit rabbi-csa Ba Bene ra m Hőgyé huzamo i r ki mu Ke Niv c P 1827 ki tal módszertan rabbin törvé analí visszavez forráso mely pont megje azonk törvé szell azo prakt alkalmaz nyúj n bonyo any r vil stílu mut am mun ért 1 visszavo rabbihivatal mel örö Her Hir s Hőgyé 18 m 1 E ut szi Eli Menác s 18 m sz E k eg Hir s 18 m 1 Koppenhágá r v M Optimi Pessimi jüdis Religions-philosop M Edu r Burgkunstad Bajoror m Vergeltungspri biblis talmudis Strafr

1176

CÍ Go

SZÓ Goi rabbi-cs B Ben r Hőgy huzam k m K Ni 182 k ta módszerta rabbi törv anal visszave forrás mel pon megj azon törv szel az prak alkalma nyú bony an vi stíl mu a mu ér visszav rabbihivata me ör He Hi Hőgy 1 u sz El Mená 1 s e Hi 1 Koppenhág Optim Pessim jüdi Religions-philoso Ed Burgkunsta Bajoro Vergeltungspr bibli talmudi Straf