11762.htm

CÍMSZÓ: Goj

SZÓCIKK: Goj (h.), szűkebb értelemben népet, tágabb értelemben nemzsidót jelent. Az egyházi cenzúra fellépése előtt a héber irodalom ilyen értelemben használta. Alkalmazása sok félreértésre adott alkalmat, de minden ok nélkül. Sohasem használták bántó célzatossággal, legkevésbé a kereszténnyel szemben. Gúnyt, lenézést vagy megvetést csak az hámozhat ki belőle, aki a héber nyelv szellemét nem ismeri, A G. szóval már akkor éltek a zsidók, mikor a kereszténység még nem is létezett és magát a zsidóságot is a kódos (szent) és caddik (igazságos) szóval kapcsolatban a G. szóval jelölték. Már pedig magamagát nem gúnyolhatta ki a zsidó nép, prófétái és törvényhozói sem illethették gúnynévvel. A keresztény egyház cenzúrája mégis ellenezte a G. használatát, kiüldözte a talmudikus irodalomból és az akkum szóval helyettesítette. Ezt a szót az ovde kochóvim umazólosz (csillagok és csillagképek szolgái = pogányok) szavak kezdőbetűinek összevonásából alkották meg. De később még az akkum is gyanú alá esett, mert néhány író eredetének és értelmének félreismerésével az Ovede Krisztusz u Mária első betűinek összevonását olvasta ki belőle. A kellemetlen félremagyarázások megelőzése végett az a szokás honosodott meg, hogy minden szerző könyve címlapjának belső oldalán a következő figyelmeztetést nyomatta ki: «Az akkum szó, valahányszor ebben a könyvben előfordul, kizáróan pogányt jelent, nem keresztényt». Ma már ez a szó is kiavult az irodalomból és a keresztényt a nocri (názáreti) szó fejezi ki. A vulgáris nyelvhasználatban azonban még ma is G.-nak mondják a nemzsidót, de a tisztességtelen lekicsinyítés szándóka nélkül. Az értéke éppen annyi, mint a brahman, mozlim vagy buddhista szónak más nyelvben, csak azzal a különbséggel, hogy G. nem csak egy népet vagy egy felekezetet, de minden népet és minden embert jelent, aki nem zsidó.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1762. címszó a lexikon => 316. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11762.htm

CÍMSZÓ: Goj

SZÓCIKK: Goj h. , szűkebb értelemben népet, tágabb értelemben nemzsidót jelent. Az egyházi cenzúra fellépése előtt a héber irodalom ilyen értelemben használta. Alkalmazása sok félreértésre adott alkalmat, de minden ok nélkül. Sohasem használták bántó célzatossággal, legkevésbé a kereszténnyel szemben. Gúnyt, lenézést vagy megvetést csak az hámozhat ki belőle, aki a héber nyelv szellemét nem ismeri, A G. szóval már akkor éltek a zsidók, mikor a kereszténység még nem is létezett és magát a zsidóságot is a kódos szent és caddik igazságos szóval kapcsolatban a G. szóval jelölték. Már pedig magamagát nem gúnyolhatta ki a zsidó nép, prófétái és törvényhozói sem illethették gúnynévvel. A keresztény egyház cenzúrája mégis ellenezte a G. használatát, kiüldözte a talmudikus irodalomból és az akkum szóval helyettesítette. Ezt a szót az ovde kochóvim umazólosz csillagok és csillagképek szolgái = pogányok szavak kezdőbetűinek összevonásából alkották meg. De később még az akkum is gyanú alá esett, mert néhány író eredetének és értelmének félreismerésével az Ovede Krisztusz u Mária első betűinek összevonását olvasta ki belőle. A kellemetlen félremagyarázások megelőzése végett az a szokás honosodott meg, hogy minden szerző könyve címlapjának belső oldalán a következő figyelmeztetést nyomatta ki: Az akkum szó, valahányszor ebben a könyvben előfordul, kizáróan pogányt jelent, nem keresztényt . Ma már ez a szó is kiavult az irodalomból és a keresztényt a nocri názáreti szó fejezi ki. A vulgáris nyelvhasználatban azonban még ma is G.-nak mondják a nemzsidót, de a tisztességtelen lekicsinyítés szándóka nélkül. Az értéke éppen annyi, mint a brahman, mozlim vagy buddhista szónak más nyelvben, csak azzal a különbséggel, hogy G. nem csak egy népet vagy egy felekezetet, de minden népet és minden embert jelent, aki nem zsidó.

11762.ht

CÍMSZÓ Go

SZÓCIKK Go h szűkeb értelembe népet tágab értelembe nemzsidó jelent A egyház cenzúr fellépés előt hébe irodalo ilye értelembe használta Alkalmazás so félreértésr adot alkalmat d minde o nélkül Sohase használtá bánt célzatossággal legkevésb kereszténnye szemben Gúnyt lenézés vag megvetés csa a hámozha k belőle ak hébe nyel szellemé ne ismeri G szóva má akko élte zsidók miko kereszténysé mé ne i létezet é magá zsidóságo i kódo szen é caddi igazságo szóva kapcsolatba G szóva jelölték Má pedi magamagá ne gúnyolhatt k zsid nép prófétá é törvényhozó se illethetté gúnynévvel keresztén egyhá cenzúráj mégi ellenezt G használatát kiüldözt talmudiku irodalombó é a akku szóva helyettesítette Ez szó a ovd kochóvi umazólos csillago é csillagképe szolgá pogányo szava kezdőbetűine összevonásábó alkottá meg D későb mé a akku i gyan al esett mer néhán ír eredeténe é értelméne félreismeréséve a Oved Krisztus Mári els betűine összevonásá olvast k belőle kellemetle félremagyarázáso megelőzés véget a szoká honosodot meg hog minde szerz könyv címlapjána bels oldalá következ figyelmeztetés nyomatt ki A akku szó valahányszo ebbe könyvbe előfordul kizáróa pogány jelent ne keresztény M má e sz i kiavul a irodalombó é keresztény nocr názáret sz fejez ki vulgári nyelvhasználatba azonba mé m i G.-na mondjá nemzsidót d tisztességtele lekicsinyíté szándók nélkül A érték éppe annyi min brahman mozli vag buddhist szóna má nyelvben csa azza különbséggel hog G ne csa eg népe vag eg felekezetet d minde népe é minde ember jelent ak ne zsidó

11762.h

CÍMSZ G

SZÓCIK G szűke értelemb népe tága értelemb nemzsid jelen egyhá cenzú fellépé elő héb irodal ily értelemb használt Alkalmazá s félreértés ado alkalma mind nélkü Sohas használt bán célzatosságga legkevés kereszténny szembe Gúny lenézé va megveté cs hámozh belől a héb nye szellem n ismer szóv m akk élt zsidó mik kereszténys m n léteze mag zsidóság kód sze cadd igazság szóv kapcsolatb szóv jelölté M ped magamag n gúnyolhat zsi né prófét törvényhoz s illethett gúnynévve kereszté egyh cenzúrá még ellenez használatá kiüldöz talmudik irodalomb akk szóv helyettesített E sz ov kochóv umazólo csillag csillagkép szolg pogány szav kezdőbetűin összevonásáb alkott me késő m akk gya a eset me néhá í eredetén értelmén félreismerésév Ove Krisztu Már el betűin összevonás olvas belől kellemetl félremagyarázás megelőzé vége szok honosodo me ho mind szer köny címlapján bel oldal követke figyelmezteté nyomat k akk sz valahánysz ebb könyvb előfordu kizáró pogán jelen n keresztén m s kiavu irodalomb keresztén noc názáre s feje k vulgár nyelvhasználatb azonb m G.-n mondj nemzsidó tisztességtel lekicsinyít szándó nélkü érté épp anny mi brahma mozl va buddhis szón m nyelvbe cs azz különbségge ho n cs e nép va e felekezete mind nép mind embe jelen a n zsid

11762.

CÍMS

SZÓCI szűk értelem nép tág értelem nemzsi jele egyh cenz fellép el hé iroda il értelem használ Alkalmaz félreérté ad alkalm min nélk Soha használ bá célzatosságg legkevé kereszténn szemb Gún lenéz v megvet c hámoz belő hé ny szelle isme szó ak él zsid mi keresztény létez ma zsidósá kó sz cad igazsá szó kapcsolat szó jelölt pe magama gúnyolha zs n prófé törvényho illethet gúnynévv kereszt egy cenzúr mé ellene használat kiüldö talmudi irodalom ak szó helyettesítet s o kochó umazól csilla csillagké szol pogán sza kezdőbetűi összevonásá alkot m kés ak gy ese m néh eredeté értelmé félreismerésé Ov Kriszt Má e betűi összevoná olva belő kellemet félremagyarázá megelőz vég szo honosod m h min sze kön címlapjá be olda követk figyelmeztet nyoma ak s valahánys eb könyv előford kizár pogá jele kereszté kiav irodalom kereszté no názár fej vulgá nyelvhasználat azon G.- mond nemzsid tisztességte lekicsinyí szánd nélk ért ép ann m brahm moz v buddhi szó nyelvb c az különbségg h c né v felekezet min né min emb jele zsi

11762

CÍM

SZÓC szű értele né tá értele nemzs jel egy cen fellé e h irod i értele haszná Alkalma félreért a alkal mi nél Soh haszná b célzatosság legkev keresztén szem Gú lené megve hámo bel h n szell ism sz a é zsi m keresztén léte m zsidós k s ca igazs sz kapcsola sz jelöl p magam gúnyolh z próf törvényh illethe gúnynév keresz eg cenzú m ellen használa kiüld talmud irodalo a sz helyettesíte koch umazó csill csillagk szo pogá sz kezdőbetű összevonás alko ké a g es né eredet értelm félreismerés O Krisz M betű összevon olv bel kelleme félremagyaráz megelő vé sz honoso mi sz kö címlapj b old követ figyelmezte nyom a valahány e köny előfor kizá pog jel kereszt kia irodalo kereszt n názá fe vulg nyelvhasznála azo G. mon nemzsi tisztességt lekicsiny szán nél ér é an brah mo buddh sz nyelv a különbség n felekeze mi n mi em jel zs

1176SZÓ sz értel n t értel nemz je eg ce fell iro értel haszn Alkalm félreér alka m né So haszn célzatossá legke kereszté sze G len megv hám be szel is s zs kereszté lét zsidó c igaz s kapcsol s jelö maga gúnyol pró törvény illeth gúnyné keres e cenz elle használ kiül talmu irodal s helyettesít koc umaz csil csillag sz pog s kezdőbet összevoná alk k e n erede értel félreismeré Kris bet összevo ol be kellem félremagyará megel v s honos m s k címlap ol köve figyelmezt nyo valahán kön előfo kiz po je keresz ki irodal keresz náz f vul nyelvhasznál az G mo nemzs tisztesség lekicsin szá né é a bra m budd s nyel különbsé felekez m m e je z