11764.htm

CÍMSZÓ: Gondviselés

SZÓCIKK: "Gondviselés (gör. pronoia), Isten előretudása és rendelkezése a dolgokról, akaratának megvalósítása céljából; jelenti még a világegyetem és minden történés ellenőrzését is. A G.-re nincsen eredeti héber szó, de a K. e. 2. sz.~i apokrypha, a Bölcsesség Könyve (14. 3, 17, 2) használja azt, majd az arabból fordítás útján a hosgóchó szó ment át a héberbe. A G. doktrínája nem-zsidó, sőt nem is monoteista gondolkodóktól ered, így Cicero és Seneca (De Providentia) fejtegették azt. Habár a számos attribútum közt, mellyel a zsidó gondolkodók az Egy-Istent, a személytelen legfőbb Lényt felruházták, a G. mint külön szó nem szerepel, mégis a fogalom sűrűn meg van magyarázva. A G.-ben való hit az örökkévaló akaratában, mindentudásában, az emberiséghez és különösen Izraelhez való viszonyában nyilvánul meg s ez a régi héber iratokban számos helyen kifejezésre jut. A következő bibliai helyek tanúskodnak a zsidóságnak a G.-be vetett spontán hitmegnyilatkozásáról, mely különbözik a mélyen átgondolt és kidolgozott isteneszmétől: ő látja az ember fiait (Zsolt. 33. 13,14); Uralma kiterjed minden emberi nemzedékre (Zsolt. 145. 13); Király és Pásztor (Zsolt. 123.1; továbbá Zsolt. 66. 8); idejében gondoskodik mindenkiről (Zsolt. 145. 16); az ember megszakítás nélkül isteni G. alatt áll (Zsolt. 22. 10, és Jób 14. 5); Isten irányítja az emberi dolgok menetét, a népek sorsát és szerencséjét (Zsolt. 37. 5, 46.10,46. 7, 91.1-7, 104. 13, 16, Példab. 16.4, Dániel 2.21, 4. 14, Jesája 10.5-10, Jer. 5. 24,18. 7-8, Jób 37. 2-7, Ámosz 4. 7). A Biblia a pátriárkák, de az egész Izrael életében és sorsában is a G.-nek döntő szerepet juttat. A G.-ben való hittel kapcsolatos az az optimizmus, amely jellemzi a bibliai világnézetet. A rosszat vagy az ember maga okozta, miután a rossz és jó közötti választás az ő szabad akaratán múlik, vagy az ember nevelése és büntetése miatt történt az. A bűnös talán legkedvesebb tárgya volt az isteni G.-nek és szeretetnek. A bibliai szerzők egyszerű hite a G.-t és az emberi szabadságot összhangzatba tudta hozni. A talmudszerző tannaiták és amórák állásfoglalása a G.-t illetőleg nem igen különbözött a bibliaitól. Véleményeiket számos feljegyzett paraboláik, allegóriáik, homiletikai és exegetikai fejtegetéseik tükröztetik vissza. «Minden, amit Isten tesz, jó célból teszi.» (Beráchót 60b). R. Akiba szerint minden esemény előre van meghatározva, jóllehet az embernek szabadságában áll a választás; a világ jóságosán ítéltetik meg, de a döntés az ember viselete és szelleme szerint történik (Ábót 3.24; Ábót di R. Natan 39). Isten célja tudatos még a gonosztevők látszólagos tenyészésében és az igazságosak szenvedésében is (Ábót 3-16, Jóma 86b); Isten a döntő bírája az ember sorsának és szerencséjének (Lev. R. 8.; Gen. R. 68» Peszikta 11b; Midrás Sámuel 5.; Tanchuma, Bamidbor 18); Isten őrködik az országok felett, Izrael és valamennyi nép felett (Szifré Deuter-40); senki sem sebezheti meg egy ujját sem, amíg azt a G. úgy nem rendeli (Chullin 7b). A Deuter. 31. 15 arról tanúskodik, hogy az ember testi, morális és szellemi képességeit születése előtt meghatározza a G., jóllehet a szabad választást, azaz akaratszabadságot meghagyja neki. (Tanchuma, Pekkudé; Jalkut 2. 716). A G. a zsidó liturgiában is sűrűn előfordul, már a legrégibb imaszövegekben is. A liturgia szerint Isten teremtő aktivitása szünet nélküli, «minden nap újra teremti a kezdet művét». G.-e nyilvánvaló Izrael történetében; segíti és támogatja az élőket, feltámasztja a halottakat, felemeli az elesőket, gyógyítja a betegeket, megszabadítja a foglyokat. Ez a naponként háromszor elmondott Semóne Eszrében foglaltatik. A rós-ha-sónó-liturgia különösen az Uneszane Tókef dicsérő imában hangsúlyozza a G. jelentőségét az ember fennmaradására, valamint az emberi sors előre-megállapítottságát. Mindezek a spontán vallási megnyilvánulások Philonál rendszerbe vannak foglalva. Szerinte Isten mint a világ jóságos Teremtője, művének Gondviselője is; ki folytatja alkotását s gondoskodik gyermekeiről, a világegyetemről pedig annak törvényszerűsége által; jósága kimeríthetetlen, ítélete kegyelemmel párosult. A középkori vallásfilozófusok közül Juda Ha-Levi a Cuzariban foglalkozik a G.-sel, amelyet az emberi szabadsággal összeegyeztethetőnek tart; a fatalizmust ellenben elveti. Végső analízisben minden dolog végoka Isten, de ő nem közvetlen okozója a történéseknek, hanem csupán távolabbi, kezdeti, míg a másodlagos vagy közvetítő okok főhelyén áll az ember szabad akarata; az ember nincs kényszerítve, de szabadságában áll a választás. Isten tudja, milyen lesz az ember választása, de nem oka a választásnak; hogy Isten a dolgokat előre tudja, ez nem mozgató ok. Egy másik középkori vallásbölcsész, Ábrahám ibn Daud, az Emunó Rómó szerzője a rossz létezését egyezteti a G.-sel. A rosszat nem okozhatja Isten, aki jóságos. A rossz nem pozitívum, hanem csupán tagadása a jónak, tehát nincs szerzője. Isten és az anyag nem ellentétes sarkpontok; Isten abszolút lényeg, az anyagnak nincs léte, hanem az minden tökéletlenség oka. Nem minden tökéletlenség rossz, mert az isteni G. valamennyi teremtményt a tökéletesség ama fokával ruházott fel, amely leginkább megfelel az ő természetének. Látszólagos tökéletlenséget a közösség nagyobb látókörének szempontjából kell tekinteni; így, ha valaki csekélyebb szellemi képességgel van megáldva a G.-től, akkor az a társadalomnak keze munkája útján lehet hasznára. Az emberi akaratszabadságnak ő is híve s mint aristoteliánus egyik legfőbb megelőzője Maimonidesnek. Utóbbi a Móré Nebuchimban foglalkozik a G.-sel (III. rész). Maimonides elveti az epikureusok tanítását, amely szerint minden véletlen és nincs G., de az aristoteliánusokét is annyiban, hogy ezek csupán a holdszférára vonatkoztatják azt. Maimonides szerint a G. nem egyedekkel törődik. Az aristotelesi Nicomachoszi Etika nyomán szól az általános és speciális G.-ről (Hasgóchó perótisz u-klólisz), de elveti a fatalizmus hitét, amely szerint mindent korlátoz Isten akarata és hatalma; ellenben vallja azt, hogy Isten bölcsessége kormányozza a világot, de ezen belül az embernek szabad akarata van. Az ember szabadnak teremtetett, Isten pedig igazságos s az embert jóval jutalmazza, rosszal bünteti, érdemei szerint. A G.-nek nem egyforma a viszonya minden emberhez; az Isteni befolyást az embernél az intellektus teszi lehetővé s minél nagyobb az ember része ebben, annál nagyobb a G.-ben is. A prófétai képességűek, a jámbor és jóságos emberek ezen tulajdonságaik mértékéhez képest részesei az isteni G.-nek, viszont az istentelenek az állatokhoz hasonlatosan sohasem részesei annak. Istennél a dolgok előretudása lényegénél fogva nem hasonlít az emberi tudáshoz, mert Isten tudása mindent magában foglal, magát a Végtelent is s nem vonatkozik időre; amit tud, mindazt öröktől fogva tudja, az nincs változásnak alávetve s Tudása azonos Lényegével Isten ismeri a dolgokat, még mielőtt kialakultak volna, ezért parancsolta az embernek, hogy bizonyos lehetőségektől óvakodjék. Maimonides theodiceája abban kulminál, hogy a rossz tagadó és fosztó, annak Isten nem lehet szerzője, aminthogy nincs is annak szerzője, mely utóbbi tétele szofiszta szójáték. A G.-t vallásfilozófiái alapon még Josef Albo és Gersonides, az Ikkórium és a Milchamosz La-Sém szerzői, továbbá Bachja ibn Josef, a Chóvósz ha-Levóvósz (A szív kötelességei) szerzője (l. Etika) fejtették ki. A modern zsidó vallásbölcselet nincs túl azon, amit a G.-ről Maimonides tanított. A vallástanok a G.-t mint az ember morális kötelességéről szóló tant tanítják, tekintet nélkül egyéb vallási irányukra vagy pártállásukra. Meg kell még jegyezni, hogy Josephus szerint (Antiquitates XVIII. 1, § 2) a G. elismerése vagy elvetése képezte a vita és ellentót tárgyát a farizeusok, szadduceusok és esszénusok között is. (V. ö. Emil Birsek, «Jew. Encycl» (1904); Drummond, «Philo Judaeus II.»; Muller, «De Godsleer der Joden» (Gröningen 1898). (L. még Akaratszabadság és Etika.) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1764. címszó a lexikon => 316. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11764.htm

CÍMSZÓ: Gondviselés

SZÓCIKK: Gondviselés gör. pronoia , Isten előretudása és rendelkezése a dolgokról, akaratának megvalósítása céljából; jelenti még a világegyetem és minden történés ellenőrzését is. A G.-re nincsen eredeti héber szó, de a K. e. 2. sz.~i apokrypha, a Bölcsesség Könyve 14. 3, 17, 2 használja azt, majd az arabból fordítás útján a hosgóchó szó ment át a héberbe. A G. doktrínája nem-zsidó, sőt nem is monoteista gondolkodóktól ered, így Cicero és Seneca De Providentia fejtegették azt. Habár a számos attribútum közt, mellyel a zsidó gondolkodók az Egy-Istent, a személytelen legfőbb Lényt felruházták, a G. mint külön szó nem szerepel, mégis a fogalom sűrűn meg van magyarázva. A G.-ben való hit az örökkévaló akaratában, mindentudásában, az emberiséghez és különösen Izraelhez való viszonyában nyilvánul meg s ez a régi héber iratokban számos helyen kifejezésre jut. A következő bibliai helyek tanúskodnak a zsidóságnak a G.-be vetett spontán hitmegnyilatkozásáról, mely különbözik a mélyen átgondolt és kidolgozott isteneszmétől: ő látja az ember fiait Zsolt. 33. 13,14 ; Uralma kiterjed minden emberi nemzedékre Zsolt. 145. 13 ; Király és Pásztor Zsolt. 123.1; továbbá Zsolt. 66. 8 ; idejében gondoskodik mindenkiről Zsolt. 145. 16 ; az ember megszakítás nélkül isteni G. alatt áll Zsolt. 22. 10, és Jób 14. 5 ; Isten irányítja az emberi dolgok menetét, a népek sorsát és szerencséjét Zsolt. 37. 5, 46.10,46. 7, 91.1-7, 104. 13, 16, Példab. 16.4, Dániel 2.21, 4. 14, Jesája 10.5-10, Jer. 5. 24,18. 7-8, Jób 37. 2-7, Ámosz 4. 7 . A Biblia a pátriárkák, de az egész Izrael életében és sorsában is a G.-nek döntő szerepet juttat. A G.-ben való hittel kapcsolatos az az optimizmus, amely jellemzi a bibliai világnézetet. A rosszat vagy az ember maga okozta, miután a rossz és jó közötti választás az ő szabad akaratán múlik, vagy az ember nevelése és büntetése miatt történt az. A bűnös talán legkedvesebb tárgya volt az isteni G.-nek és szeretetnek. A bibliai szerzők egyszerű hite a G.-t és az emberi szabadságot összhangzatba tudta hozni. A talmudszerző tannaiták és amórák állásfoglalása a G.-t illetőleg nem igen különbözött a bibliaitól. Véleményeiket számos feljegyzett paraboláik, allegóriáik, homiletikai és exegetikai fejtegetéseik tükröztetik vissza. Minden, amit Isten tesz, jó célból teszi. Beráchót 60b . R. Akiba szerint minden esemény előre van meghatározva, jóllehet az embernek szabadságában áll a választás; a világ jóságosán ítéltetik meg, de a döntés az ember viselete és szelleme szerint történik Ábót 3.24; Ábót di R. Natan 39 . Isten célja tudatos még a gonosztevők látszólagos tenyészésében és az igazságosak szenvedésében is Ábót 3-16, Jóma 86b ; Isten a döntő bírája az ember sorsának és szerencséjének Lev. R. 8.; Gen. R. 68 Peszikta 11b; Midrás Sámuel 5.; Tanchuma, Bamidbor 18 ; Isten őrködik az országok felett, Izrael és valamennyi nép felett Szifré Deuter-40 ; senki sem sebezheti meg egy ujját sem, amíg azt a G. úgy nem rendeli Chullin 7b . A Deuter. 31. 15 arról tanúskodik, hogy az ember testi, morális és szellemi képességeit születése előtt meghatározza a G., jóllehet a szabad választást, azaz akaratszabadságot meghagyja neki. Tanchuma, Pekkudé; Jalkut 2. 716 . A G. a zsidó liturgiában is sűrűn előfordul, már a legrégibb imaszövegekben is. A liturgia szerint Isten teremtő aktivitása szünet nélküli, minden nap újra teremti a kezdet művét . G.-e nyilvánvaló Izrael történetében; segíti és támogatja az élőket, feltámasztja a halottakat, felemeli az elesőket, gyógyítja a betegeket, megszabadítja a foglyokat. Ez a naponként háromszor elmondott Semóne Eszrében foglaltatik. A rós-ha-sónó-liturgia különösen az Uneszane Tókef dicsérő imában hangsúlyozza a G. jelentőségét az ember fennmaradására, valamint az emberi sors előre-megállapítottságát. Mindezek a spontán vallási megnyilvánulások Philonál rendszerbe vannak foglalva. Szerinte Isten mint a világ jóságos Teremtője, művének Gondviselője is; ki folytatja alkotását s gondoskodik gyermekeiről, a világegyetemről pedig annak törvényszerűsége által; jósága kimeríthetetlen, ítélete kegyelemmel párosult. A középkori vallásfilozófusok közül Juda Ha-Levi a Cuzariban foglalkozik a G.-sel, amelyet az emberi szabadsággal összeegyeztethetőnek tart; a fatalizmust ellenben elveti. Végső analízisben minden dolog végoka Isten, de ő nem közvetlen okozója a történéseknek, hanem csupán távolabbi, kezdeti, míg a másodlagos vagy közvetítő okok főhelyén áll az ember szabad akarata; az ember nincs kényszerítve, de szabadságában áll a választás. Isten tudja, milyen lesz az ember választása, de nem oka a választásnak; hogy Isten a dolgokat előre tudja, ez nem mozgató ok. Egy másik középkori vallásbölcsész, Ábrahám ibn Daud, az Emunó Rómó szerzője a rossz létezését egyezteti a G.-sel. A rosszat nem okozhatja Isten, aki jóságos. A rossz nem pozitívum, hanem csupán tagadása a jónak, tehát nincs szerzője. Isten és az anyag nem ellentétes sarkpontok; Isten abszolút lényeg, az anyagnak nincs léte, hanem az minden tökéletlenség oka. Nem minden tökéletlenség rossz, mert az isteni G. valamennyi teremtményt a tökéletesség ama fokával ruházott fel, amely leginkább megfelel az ő természetének. Látszólagos tökéletlenséget a közösség nagyobb látókörének szempontjából kell tekinteni; így, ha valaki csekélyebb szellemi képességgel van megáldva a G.-től, akkor az a társadalomnak keze munkája útján lehet hasznára. Az emberi akaratszabadságnak ő is híve s mint aristoteliánus egyik legfőbb megelőzője Maimonidesnek. Utóbbi a Móré Nebuchimban foglalkozik a G.-sel III. rész . Maimonides elveti az epikureusok tanítását, amely szerint minden véletlen és nincs G., de az aristoteliánusokét is annyiban, hogy ezek csupán a holdszférára vonatkoztatják azt. Maimonides szerint a G. nem egyedekkel törődik. Az aristotelesi Nicomachoszi Etika nyomán szól az általános és speciális G.-ről Hasgóchó perótisz u-klólisz , de elveti a fatalizmus hitét, amely szerint mindent korlátoz Isten akarata és hatalma; ellenben vallja azt, hogy Isten bölcsessége kormányozza a világot, de ezen belül az embernek szabad akarata van. Az ember szabadnak teremtetett, Isten pedig igazságos s az embert jóval jutalmazza, rosszal bünteti, érdemei szerint. A G.-nek nem egyforma a viszonya minden emberhez; az Isteni befolyást az embernél az intellektus teszi lehetővé s minél nagyobb az ember része ebben, annál nagyobb a G.-ben is. A prófétai képességűek, a jámbor és jóságos emberek ezen tulajdonságaik mértékéhez képest részesei az isteni G.-nek, viszont az istentelenek az állatokhoz hasonlatosan sohasem részesei annak. Istennél a dolgok előretudása lényegénél fogva nem hasonlít az emberi tudáshoz, mert Isten tudása mindent magában foglal, magát a Végtelent is s nem vonatkozik időre; amit tud, mindazt öröktől fogva tudja, az nincs változásnak alávetve s Tudása azonos Lényegével Isten ismeri a dolgokat, még mielőtt kialakultak volna, ezért parancsolta az embernek, hogy bizonyos lehetőségektől óvakodjék. Maimonides theodiceája abban kulminál, hogy a rossz tagadó és fosztó, annak Isten nem lehet szerzője, aminthogy nincs is annak szerzője, mely utóbbi tétele szofiszta szójáték. A G.-t vallásfilozófiái alapon még Josef Albo és Gersonides, az Ikkórium és a Milchamosz La-Sém szerzői, továbbá Bachja ibn Josef, a Chóvósz ha-Levóvósz A szív kötelességei szerzője l. Etika fejtették ki. A modern zsidó vallásbölcselet nincs túl azon, amit a G.-ről Maimonides tanított. A vallástanok a G.-t mint az ember morális kötelességéről szóló tant tanítják, tekintet nélkül egyéb vallási irányukra vagy pártállásukra. Meg kell még jegyezni, hogy Josephus szerint Antiquitates XVIII. 1, § 2 a G. elismerése vagy elvetése képezte a vita és ellentót tárgyát a farizeusok, szadduceusok és esszénusok között is. V. ö. Emil Birsek, Jew. Encycl 1904 ; Drummond, Philo Judaeus II. ; Muller, De Godsleer der Joden Gröningen 1898 . L. még Akaratszabadság és Etika.

11764.ht

CÍMSZÓ Gondviselé

SZÓCIKK Gondviselé gör pronoi Iste előretudás é rendelkezés dolgokról akaratána megvalósítás céljából jelent mé világegyete é minde történé ellenőrzésé is G.-r nincse eredet hébe szó d K e 2 sz.~ apokrypha Bölcsessé Könyv 14 3 17 használj azt maj a arabbó fordítá útjá hosgóch sz men á héberbe G doktrínáj nem-zsidó ső ne i monoteist gondolkodóktó ered íg Cicer é Senec D Providenti fejtegetté azt Habá számo attribútu közt mellye zsid gondolkodó a Egy-Istent személytele legfőb Lény felruházták G min külö sz ne szerepel mégi fogalo sűrű me va magyarázva G.-be val hi a örökkéval akaratában mindentudásában a emberiséghe é különöse Izraelhe val viszonyába nyilvánu me e rég hébe iratokba számo helye kifejezésr jut következ biblia helye tanúskodna zsidóságna G.-b vetet spontá hitmegnyilatkozásáról mel különbözi mélye átgondol é kidolgozot isteneszmétől látj a embe fiai Zsolt 33 13,1 Uralm kiterje minde ember nemzedékr Zsolt 145 1 Királ é Pászto Zsolt 123.1 tovább Zsolt 66 idejébe gondoskodi mindenkirő Zsolt 145 1 a embe megszakítá nélkü isten G alat ál Zsolt 22 10 é Jó 14 Iste irányítj a ember dolgo menetét népe sorsá é szerencséjé Zsolt 37 5 46.10,46 7 91.1-7 104 13 16 Példab 16.4 Dánie 2.21 4 14 Jesáj 10.5-10 Jer 5 24,18 7-8 Jó 37 2-7 Ámos 4 Bibli pátriárkák d a egés Izrae életébe é sorsába i G.-ne dönt szerepe juttat G.-be val hitte kapcsolato a a optimizmus amel jellemz biblia világnézetet rossza vag a embe mag okozta miutá ross é j között választá a szaba akaratá múlik vag a embe nevelés é büntetés miat történ az bűnö talá legkedveseb tárgy vol a isten G.-ne é szeretetnek biblia szerző egyszer hit G.- é a ember szabadságo összhangzatb tudt hozni talmudszerz tannaitá é amórá állásfoglalás G.- illetőle ne ige különbözöt bibliaitól Véleményeike számo feljegyzet paraboláik allegóriáik homiletika é exegetika fejtegetései tükrözteti vissza Minden ami Iste tesz j célbó teszi Beráchó 60 R Akib szerin minde esemén előr va meghatározva jóllehe a emberne szabadságába ál választás vilá jóságosá ítélteti meg d dönté a embe viselet é szellem szerin történi Ábó 3.24 Ábó d R Nata 3 Iste célj tudato mé gonosztevő látszólago tenyészésébe é a igazságosa szenvedésébe i Ábó 3-16 Jóm 86 Iste dönt bíráj a embe sorsána é szerencséjéne Lev R 8. Gen R 6 Peszikt 11b Midrá Sámue 5. Tanchuma Bamidbo 1 Iste őrködi a országo felett Izrae é valamenny né felet Szifr Deuter-4 senk se sebezhet me eg ujjá sem amí az G úg ne rendel Chulli 7 Deuter 31 1 arró tanúskodik hog a embe testi moráli é szellem képességei születés előt meghatározz G. jóllehe szaba választást aza akaratszabadságo meghagyj neki Tanchuma Pekkudé Jalku 2 71 G zsid liturgiába i sűrű előfordul má legrégib imaszövegekbe is liturgi szerin Iste teremt aktivitás szüne nélküli minde na újr teremt kezde művé G.- nyilvánval Izrae történetében segít é támogatj a élőket feltámasztj halottakat felemel a elesőket gyógyítj betegeket megszabadítj foglyokat E naponkén háromszo elmondot Semón Eszrébe foglaltatik rós-ha-sónó-liturgi különöse a Uneszan Tóke dicsér imába hangsúlyozz G jelentőségé a embe fennmaradására valamin a ember sor előre-megállapítottságát Mindeze spontá vallás megnyilvánuláso Philoná rendszerb vanna foglalva Szerint Iste min vilá jóságo Teremtője művéne Gondviselőj is k folytatj alkotásá gondoskodi gyermekeiről világegyetemrő pedi anna törvényszerűség által jóság kimeríthetetlen ítélet kegyelemme párosult középkor vallásfilozófuso közü Jud Ha-Lev Cuzariba foglalkozi G.-sel amelye a ember szabadságga összeegyeztethetőne tart fatalizmus ellenbe elveti Végs analízisbe minde dolo végok Isten d ne közvetle okozój történéseknek hane csupá távolabbi kezdeti mí másodlago vag közvetít oko főhelyé ál a embe szaba akarata a embe ninc kényszerítve d szabadságába ál választás Iste tudja milye les a embe választása d ne ok választásnak hog Iste dolgoka előr tudja e ne mozgat ok Eg mási középkor vallásbölcsész Ábrahá ib Daud a Emun Róm szerzőj ross létezésé egyeztet G.-sel rossza ne okozhatj Isten ak jóságos ross ne pozitívum hane csupá tagadás jónak tehá ninc szerzője Iste é a anya ne ellentéte sarkpontok Iste abszolú lényeg a anyagna ninc léte hane a minde tökéletlensé oka Ne minde tökéletlensé rossz mer a isten G valamenny teremtmény tökéletessé am fokáva ruházot fel amel leginkáb megfele a természetének Látszólago tökéletlensége közössé nagyob látóköréne szempontjábó kel tekinteni így h valak csekélyeb szellem képességge va megáldv G.-től akko a társadalomna kez munkáj útjá lehe hasznára A ember akaratszabadságna i hív min aristoteliánu egyi legfőb megelőzőj Maimonidesnek Utóbb Mór Nebuchimba foglalkozi G.-se III rés Maimonide elvet a epikureuso tanítását amel szerin minde véletle é ninc G. d a aristoteliánusoké i annyiban hog eze csupá holdszférár vonatkoztatjá azt Maimonide szerin G ne egyedekke törődik A aristoteles Nicomachosz Etik nyomá szó a általáno é speciáli G.-rő Hasgóch perótis u-klólis d elvet fatalizmu hitét amel szerin minden korláto Iste akarat é hatalma ellenbe vallj azt hog Iste bölcsesség kormányozz világot d eze belü a emberne szaba akarat van A embe szabadna teremtetett Iste pedi igazságo a ember jóva jutalmazza rossza bünteti érdeme szerint G.-ne ne egyform viszony minde emberhez a Isten befolyás a emberné a intellektu tesz lehetőv miné nagyob a embe rész ebben anná nagyob G.-be is próféta képességűek jámbo é jóságo embere eze tulajdonságai mértékéhe képes részese a isten G.-nek viszon a istentelene a állatokho hasonlatosa sohase részese annak Istenné dolgo előretudás lényegéné fogv ne hasonlí a ember tudáshoz mer Iste tudás minden magába foglal magá Végtelen i ne vonatkozi időre ami tud mindaz öröktő fogv tudja a ninc változásna alávetv Tudás azono Lényegéve Iste ismer dolgokat mé mielőt kialakulta volna ezér parancsolt a embernek hog bizonyo lehetőségektő óvakodjék Maimonide theodiceáj abba kulminál hog ross tagad é fosztó anna Iste ne lehe szerzője aminthog ninc i anna szerzője mel utóbb tétel szofiszt szójáték G.- vallásfilozófiá alapo mé Jose Alb é Gersonides a Ikkóriu é Milchamos La-Sé szerzői tovább Bachj ib Josef Chóvós ha-Levóvós szí kötelessége szerzőj l Etik fejtetté ki moder zsid vallásbölcsele ninc tú azon ami G.-rő Maimonide tanított vallástano G.- min a embe moráli kötelességérő szól tan tanítják tekinte nélkü egyé vallás irányukr vag pártállásukra Me kel mé jegyezni hog Josephu szerin Antiquitate XVIII 1 G elismerés vag elvetés képezt vit é ellentó tárgyá farizeusok szadduceuso é esszénuso közöt is V ö Emi Birsek Jew Encyc 190 Drummond Phil Judaeu II Muller D Godslee de Jode Gröninge 189 L mé Akaratszabadsá é Etika

11764.h

CÍMSZ Gondvisel

SZÓCIK Gondvisel gö prono Ist előretudá rendelkezé dolgokró akaratán megvalósítá céljábó jelen m világegyet mind történ ellenőrzés i G.- nincs erede héb sz sz. apokryph Bölcsess Köny 1 1 használ az ma arabb fordít útj hosgóc s me héberb doktríná nem-zsid s n monoteis gondolkodókt ere í Cice Sene Provident fejtegett az Hab szám attribút köz melly zsi gondolkod Egy-Isten személytel legfő Lén felruháztá mi kül s n szerepe még fogal sűr m v magyarázv G.-b va h örökkéva akaratába mindentudásába emberiségh különös Izraelh va viszonyáb nyilván m ré héb iratokb szám hely kifejezés ju követke bibli hely tanúskodn zsidóságn G.- vete spont hitmegnyilatkozásáró me különböz mély átgondo kidolgozo isteneszmétő lát emb fia Zsol 3 13, Ural kiterj mind embe nemzedék Zsol 14 Kirá Pászt Zsol 123. továb Zsol 6 idejéb gondoskod mindenkir Zsol 14 emb megszakít nélk iste ala á Zsol 2 1 J 1 Ist irányít embe dolg meneté nép sors szerencséj Zsol 3 46.10,4 91.1- 10 1 1 Példa 16. Dáni 2.2 1 Jesá 10.5-1 Je 24,1 7- J 3 2- Ámo Bibl pátriárká egé Izra életéb sorsáb G.-n dön szerep jutta G.-b va hitt kapcsolat optimizmu ame jellem bibli világnézete rossz va emb ma okozt miut ros közöt választ szab akarat múli va emb nevelé bünteté mia törté a bűn tal legkedvese tárg vo iste G.-n szeretetne bibli szerz egysze hi G. embe szabadság összhangzat tud hozn talmudszer tannait amór állásfoglalá G. illetől n ig különbözö bibliaitó Véleményeik szám feljegyze parabolái allegóriái homiletik exegetik fejtegetése tükröztet vissz Minde am Ist tes célb tesz Berách 6 Aki szeri mind esemé elő v meghatározv jólleh embern szabadságáb á választá vil jóságos ítéltet me dönt emb visele szelle szeri történ Áb 3.2 Áb Nat Ist cél tudat m gonosztev látszólag tenyészéséb igazságos szenvedéséb Áb 3-1 Jó 8 Ist dön bírá emb sorsán szerencséjén Le 8 Ge Peszik 11 Midr Sámu 5 Tanchum Bamidb Ist őrköd ország felet Izra valamenn n fele Szif Deuter- sen s sebezhe m e ujj se am a ú n rende Chull Deute 3 arr tanúskodi ho emb test morál szelle képessége születé elő meghatároz G jólleh szab választás az akaratszabadság meghagy nek Tanchum Pekkud Jalk 7 zsi liturgiáb sűr előfordu m legrégi imaszövegekb i liturg szeri Ist terem aktivitá szün nélkül mind n új terem kezd műv G. nyilvánva Izra történetébe segí támogat élőke feltámaszt halottaka feleme elesőke gyógyít betegeke megszabadít foglyoka naponké háromsz elmondo Semó Eszréb foglaltati rós-ha-sónó-liturg különös Unesza Tók dicsé imáb hangsúlyoz jelentőség emb fennmaradásár valami embe so előre-megállapítottságá Mindez spont vallá megnyilvánulás Philon rendszer vann foglalv Szerin Ist mi vil jóság Teremtőj művén Gondviselő i folytat alkotás gondoskod gyermekeirő világegyetemr ped ann törvényszerűsé álta jósá kimeríthetetle ítéle kegyelemm párosul középko vallásfilozófus köz Ju Ha-Le Cuzarib foglalkoz G.-se amely embe szabadságg összeegyeztethetőn tar fatalizmu ellenb elvet Vég analízisb mind dol végo Iste n közvetl okozó történésekne han csup távolabb kezdet m másodlag va közvetí ok főhely á emb szab akarat emb nin kényszerítv szabadságáb á választá Ist tudj mily le emb választás n o választásna ho Ist dolgok elő tudj n mozga o E más középko vallásbölcsés Ábrah i Dau Emu Ró szerző ros létezés egyezte G.-se rossz n okozhat Iste a jóságo ros n pozitívu han csup tagadá jóna teh nin szerzőj Ist any n ellentét sarkponto Ist abszol lénye anyagn nin lét han mind tökéletlens ok N mind tökéletlens ross me iste valamenn teremtmén tökéletess a fokáv ruházo fe ame leginká megfel természeténe Látszólag tökéletlenség közöss nagyo látókörén szempontjáb ke tekinten íg vala csekélye szelle képességg v megáld G.-tő akk társadalomn ke munká útj leh hasznár embe akaratszabadságn hí mi aristotelián egy legfő megelőző Maimonidesne Utób Mó Nebuchimb foglalkoz G.-s II ré Maimonid elve epikureus tanításá ame szeri mind véletl nin G aristoteliánusok annyiba ho ez csup holdszférá vonatkoztatj az Maimonid szeri n egyedekk törődi aristotele Nicomachos Eti nyom sz általán speciál G.-r Hasgóc peróti u-klóli elve fatalizm hité ame szeri minde korlát Ist akara hatalm ellenb vall az ho Ist bölcsessé kormányoz világo ez bel embern szab akara va emb szabadn teremtetet Ist ped igazság embe jóv jutalmazz rossz büntet érdem szerin G.-n n egyfor viszon mind emberhe Iste befolyá embern intellekt tes lehető min nagyo emb rés ebbe ann nagyo G.-b i prófét képességűe jámb jóság ember ez tulajdonsága mértékéh képe részes iste G.-ne viszo istentelen állatokh hasonlatos sohas részes anna Istenn dolg előretudá lényegén fog n hasonl embe tudásho me Ist tudá minde magáb fogla mag Végtele n vonatkoz időr am tu minda örökt fog tudj nin változásn alávet Tudá azon Lényegév Ist isme dolgoka m mielő kialakult voln ezé parancsol emberne ho bizony lehetőségekt óvakodjé Maimonid theodiceá abb kulminá ho ros taga foszt ann Ist n leh szerzőj amintho nin ann szerzőj me utób téte szofisz szójáté G. vallásfilozófi alap m Jos Al Gersonide Ikkóri Milchamo La-S szerző továb Bach i Jose Chóvó ha-Levóvó sz kötelesség szerző Eti fejtett k mode zsi vallásbölcsel nin t azo am G.-r Maimonid tanítot vallástan G. mi emb morál kötelességér szó ta tanítjá tekint nélk egy vallá irányuk va pártállásukr M ke m jegyezn ho Joseph szeri Antiquitat XVII elismeré va elveté képez vi ellent tárgy farizeuso szadduceus esszénus közö i Em Birse Je Ency 19 Drummon Phi Judae I Mulle Godsle d Jod Gröning 18 m Akaratszabads Etik

11764.

CÍMS Gondvise

SZÓCI Gondvise g pron Is előretud rendelkez dolgokr akaratá megvalósít céljáb jele világegye min törté ellenőrzé G. ninc ered hé s sz apokryp Bölcses Kön haszná a m arab fordí út hosgó m héber doktrín nem-zsi monotei gondolkodók er Cic Sen Providen fejteget a Ha szá attribú kö mell zs gondolko Egy-Iste személyte legf Lé felruházt m kü szerep mé foga sű magyaráz G.- v örökkév akaratáb mindentudásáb emberiség különö Izrael v viszonyá nyilvá r hé iratok szá hel kifejezé j követk bibl hel tanúskod zsidóság G. vet spon hitmegnyilatkozásár m különbö mél átgond kidolgoz isteneszmét lá em fi Zso 13 Ura kiter min emb nemzedé Zso 1 Kir Pász Zso 123 tová Zso idejé gondosko mindenki Zso 1 em megszakí nél ist al Zso Is irányí emb dol menet né sor szerencsé Zso 46.10, 91.1 1 Péld 16 Dán 2. Jes 10.5- J 24, 7 2 Ám Bib pátriárk eg Izr életé sorsá G.- dö szere jutt G.- v hit kapcsola optimizm am jelle bibl világnézet ross v em m okoz miu ro közö válasz sza akara múl v em nevel büntet mi tört bű ta legkedves tár v ist G.- szeretetn bibl szer egysz h G emb szabadsá összhangza tu hoz talmudsze tannai amó állásfoglal G illető i különböz bibliait Véleményei szá feljegyz parabolá allegóriá homileti exegeti fejtegetés tükrözte viss Mind a Is te cél tes Berác Ak szer min esem el meghatároz jólle ember szabadságá választ vi jóságo ítélte m dön em visel szell szer törté Á 3. Á Na Is cé tuda gonoszte látszóla tenyészésé igazságo szenvedésé Á 3- J Is dö bír em sorsá szerencséjé L G Peszi 1 Mid Sám Tanchu Bamid Is őrkö orszá fele Izr valamen fel Szi Deuter se sebezh uj s a rend Chul Deut ar tanúskod h em tes morá szell képesség szület el meghatáro jólle sza választá a akaratszabadsá meghag ne Tanchu Pekku Jal zs liturgiá sű előford legrég imaszövegek litur szer Is tere aktivit szü nélkü min ú tere kez mű G nyilvánv Izr történetéb seg támoga élők feltámasz halottak felem elesők gyógyí betegek megszabadí foglyok naponk hároms elmond Sem Eszré foglaltat rós-ha-sónó-litur különö Unesz Tó dics imá hangsúlyo jelentősé em fennmaradásá valam emb s előre-megállapítottság Minde spon vall megnyilvánulá Philo rendsze van foglal Szeri Is m vi jósá Teremtő művé Gondvisel folyta alkotá gondosko gyermekeir világegyetem pe an törvényszerűs ált jós kimeríthetetl ítél kegyelem párosu középk vallásfilozófu kö J Ha-L Cuzari foglalko G.-s amel emb szabadság összeegyeztethető ta fatalizm ellen elve Vé analízis min do vég Ist közvet okoz történésekn ha csu távolab kezde másodla v közvet o főhel em sza akara em ni kényszerít szabadságá választ Is tud mil l em választá választásn h Is dolgo el tud mozg má középk vallásbölcsé Ábra Da Em R szerz ro létezé egyezt G.-s ross okozha Ist jóság ro pozitív ha csu tagad jón te ni szerző Is an ellenté sarkpont Is abszo lény anyag ni lé ha min tökéletlen o min tökéletlen ros m ist valamen teremtmé tökéletes foká ruház f am legink megfe természetén Látszóla tökéletlensé közös nagy látóköré szempontjá k tekinte í val csekély szell képesség megál G.-t ak társadalom k munk út le haszná emb akaratszabadság h m aristoteliá eg legf megelőz Maimonidesn Utó M Nebuchim foglalko G.- I r Maimoni elv epikureu tanítás am szer min vélet ni aristoteliánuso annyib h e csu holdszfér vonatkoztat a Maimoni szer egyedek törőd aristotel Nicomacho Et nyo s általá speciá G.- Hasgó perót u-klól elv fataliz hit am szer mind korlá Is akar hatal ellen val a h Is bölcsess kormányo világ e be ember sza akar v em szabad teremtete Is pe igazsá emb jó jutalmaz ross bünte érde szeri G.- egyfo viszo min emberh Ist befoly ember intellek te lehet mi nagy em ré ebb an nagy G.- prófé képességű jám jósá embe e tulajdonság mértéké kép része ist G.-n visz istentele állatok hasonlato soha része ann Isten dol előretud lényegé fo hason emb tudásh m Is tud mind magá fogl ma Végtel vonatko idő a t mind örök fo tud ni változás aláve Tud azo Lényegé Is ism dolgok miel kialakul vol ez parancso embern h bizon lehetőségek óvakodj Maimoni theodice ab kulmin h ro tag fosz an Is le szerző aminth ni an szerző m utó tét szofis szóját G vallásfilozóf ala Jo A Gersonid Ikkór Milcham La- szerz tová Bac Jos Chóv ha-Levóv s kötelessé szerz Et fejtet mod zs vallásbölcse ni az a G.- Maimoni taníto vallásta G m em morá kötelességé sz t tanítj tekin nél eg vall irányu v pártállásuk k jegyez h Josep szer Antiquita XVI elismer v elvet képe v ellen tárg farizeus szadduceu esszénu köz E Birs J Enc 1 Drummo Ph Juda Mull Godsl Jo Grönin 1 Akaratszabad Eti

11764

CÍM Gondvis

SZÓC Gondvis pro I előretu rendelke dolgok akarat megvalósí céljá jel világegy mi tört ellenőrz G nin ere h s apokry Bölcse Kö haszn ara ford ú hosg hébe doktrí nem-zs monote gondolkodó e Ci Se Provide fejtege H sz attrib k mel z gondolk Egy-Ist személyt leg L felruház k szere m fog s magyará G. örökké akaratá mindentudásá emberisé külön Izrae viszony nyilv h irato sz he kifejez követ bib he tanúsko zsidósá G ve spo hitmegnyilatkozásá különb mé átgon kidolgo isteneszmé l e f Zs 1 Ur kite mi em nemzed Zs Ki Pás Zs 12 tov Zs idej gondosk mindenk Zs e megszak né is a Zs I irány em do mene n so szerencs Zs 46.10 91. Pél 1 Dá 2 Je 10.5 24 Á Bi pátriár e Iz élet sors G. d szer jut G. hi kapcsol optimiz a jell bib világnéze ros e oko mi r köz válas sz akar mú e neve bünte m tör b t legkedve tá is G. szeretet bib sze egys em szabads összhangz t ho talmudsz tanna am állásfogla illet különbö bibliai Véleménye sz feljegy parabol allegóri homilet exeget fejtegeté tükrözt vis Min I t cé te Berá A sze mi ese e meghatáro jóll embe szabadság válasz v jóság ítélt dö e vise szel sze tört 3 N I c tud gonoszt látszól tenyészés igazság szenvedés 3 I d bí e sors szerencséj Pesz Mi Sá Tanch Bami I őrk orsz fel Iz valame fe Sz Deute s sebez u ren Chu Deu a tanúsko e te mor szel képessé szüle e meghatár jóll sz választ akaratszabads megha n Tanch Pekk Ja z liturgi s előfor legré imaszövege litu sze I ter aktivi sz nélk mi ter ke m nyilván Iz történeté se támog élő feltámas halotta fele eleső gyógy betege megszabad foglyo napon három elmon Se Eszr foglalta rós-ha-sónó-litu külön Unes T dic im hangsúly jelentős e fennmaradás vala em előre-megállapítottsá Mind spo val megnyilvánul Phil rendsz va fogla Szer I v jós Teremt műv Gondvise folyt alkot gondosk gyermekei világegyete p a törvényszerű ál jó kimeríthetet íté kegyele páros közép vallásfilozóf k Ha- Cuzar foglalk G.- ame em szabadsá összeegyeztethet t fataliz elle elv V analízi mi d vé Is közve oko történések h cs távola kezd másodl közve főhe e sz akar e n kényszerí szabadság válasz I tu mi e választ választás I dolg e tu moz m közép vallásbölcs Ábr D E szer r létez egyez G.- ros okozh Is jósá r pozití h cs taga jó t n szerz I a ellent sarkpon I absz lén anya n l h mi tökéletle mi tökéletle ro is valame teremtm tökélete fok ruhá a legin megf természeté Látszól tökéletlens közö nag látókör szempontj tekint va csekél szel képessé megá G.- a társadalo mun ú l haszn em akaratszabadsá aristoteli e leg megelő Maimonides Ut Nebuchi foglalk G. Maimon el epikure tanítá a sze mi véle n aristoteliánus annyi cs holdszfé vonatkozta Maimon sze egyede törő aristote Nicomach E ny által speci G. Hasg peró u-kló el fatali hi a sze min korl I aka hata elle va I bölcses kormány vilá b embe sz aka e szaba teremtet I p igazs em j jutalma ros bünt érd szer G. egyf visz mi ember Is befol embe intelle t lehe m nag e r eb a nag G. próf képesség já jós emb tulajdonsá mérték ké rész is G.- vis istentel állato hasonlat soh rész an Iste do előretu lényeg f haso em tudás I tu min mag fog m Végte vonatk id min örö f tu n változá aláv Tu az Lényeg I is dolgo mie kialaku vo e parancs ember bizo lehetősége óvakod Maimon theodic a kulmi r ta fos a I l szerz amint n a szerz ut té szofi szójá vallásfilozó al J Gersoni Ikkó Milcha La szer tov Ba Jo Chó ha-Levó köteless szer E fejte mo z vallásbölcs n a G. Maimon tanít vallást e mor kötelesség s tanít teki né e val irány pártállásu jegye Jose sze Antiquit XV elisme elve kép elle tár farizeu szadduce esszén kö Bir En Drumm P Jud Mul Gods J Gröni Akaratszaba Et

1176

CÍ Gondvi

SZÓ Gondvi pr előret rendelk dolgo akara megvalós célj je világeg m tör ellenőr ni er apokr Bölcs K hasz ar for hos héb doktr nem-z monot gondolkod C S Provid fejteg s attri me gondol Egy-Is személy le felruhá szer fo magyar G örökk akarat mindentudás emberis külö Izra viszon nyil irat s h kifeje köve bi h tanúsk zsidós v sp hitmegnyilatkozás külön m átgo kidolg isteneszm Z U kit m e nemze Z K Pá Z 1 to Z ide gondos minden Z megsza n i Z irán e d men s szerenc Z 46.1 91 Pé D J 10. 2 B pátriá I éle sor G sze ju G h kapcso optimi jel bi világnéz ro ok m kö vála s aka m nev bünt tö legkedv t i G szerete bi sz egy e szabad összhang h talmuds tann a állásfogl ille különb biblia Vélemény s feljeg parabo allegór homile exege fejteget tükröz vi Mi c t Ber sz m es meghatár jól emb szabadsá válas jósá ítél d vis sze sz tör tu gonosz látszó tenyészé igazsá szenvedé b sor szerencsé Pes M S Tanc Bam őr ors fe I valam f S Deut sebe re Ch De tanúsk t mo sze képess szül meghatá jól s válasz akaratszabad megh Tanc Pek J liturg előfo legr imaszöveg lit sz te aktiv s nél m te k nyilvá I történet s támo él feltáma halott fel eles gyóg beteg megszaba fogly napo háro elmo S Esz foglalt rós-ha-sónó-lit külö Une di i hangsúl jelentő fennmaradá val e előre-megállapítotts Min sp va megnyilvánu Phi rends v fogl Sze jó Terem mű Gondvis foly alko gondos gyermeke világegyet törvényszer á j kimeríthete ít kegyel páro közé vallásfilozó Ha Cuza foglal G. am e szabads összeegyeztethe fatali ell el analíz m v I közv ok történése c távol kez másod közv főh s aka kényszer szabadsá válas t m válasz választá dol t mo közé vallásbölc Áb sze léte egye G. ro okoz I jós pozit c tag j szer ellen sarkpo abs lé any m tökéletl m tökéletl r i valam teremt tökélet fo ruh legi meg természet Látszó tökéletlen köz na látókö szempont tekin v cseké sze képess meg G. társadal mu hasz e akaratszabads aristotel le megel Maimonide U Nebuch foglal G Maimo e epikur tanít sz m vél aristoteliánu anny c holdszf vonatkozt Maimo sz egyed tör aristot Nicomac n álta spec G Has per u-kl e fatal h sz mi kor ak hat ell v bölcse kormán vil emb s ak szab teremte igaz e jutalm ro bün ér sze G egy vis m embe I befo emb intell leh na e na G pró képessé j jó em tulajdons mérté k rés i G. vi istente állat hasonla so rés a Ist d előret lénye has e tudá t mi ma fo Végt vonat i mi ör t változ alá T a Lénye i dolg mi kialak v paranc embe biz lehetőség óvako Maimo theodi kulm t fo szer amin szer u t szof szój vallásfiloz a Gerson Ikk Milch L sze to B J Ch ha-Lev köteles sze fejt m vallásbölc G Maimo taní vallás mo kötelessé taní tek n va irán pártállás jegy Jos sz Antiqui X elism elv ké ell tá farize szadduc esszé k Bi E Drum Ju Mu God Grön Akaratszab E