11767.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Ferenc

SZÓCIKK: Goldberger, 1. Ferenc, nagyiparos, a Goldberger Sámuel és fiai kékfestőgyár alapítója, szül. Budán 1750., megh. u.o. 1834. Eleinte aranyműves volt és 1785. alapította meg gyárát, melyet fia, G. Sámuel (1787-1848) nagy mértékben tovább fejlesztett. A negyvenes évek ipari mozgalmai és a hazai termékek felkarolása az új iparágnak oly nagy lendületet adott, hogy a G.-gyár rövidesen az ország határain túl is ismert lett. G. Sámuel fiai még nagyobb mértékben fejlesztették gyártelepüket s érdemeikért 1867. a «budai» előnevet és magyar nemességet kapták. Ugyanekkor a gyár jótékony tulajdonosai nagyobb alapítványt tettek kereskedelmi és egyéb célokra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1767. címszó a lexikon => 317. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11767.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Ferenc

SZÓCIKK: Goldberger, 1. Ferenc, nagyiparos, a Goldberger Sámuel és fiai kékfestőgyár alapítója, szül. Budán 1750., megh. u.o. 1834. Eleinte aranyműves volt és 1785. alapította meg gyárát, melyet fia, G. Sámuel 1787-1848 nagy mértékben tovább fejlesztett. A negyvenes évek ipari mozgalmai és a hazai termékek felkarolása az új iparágnak oly nagy lendületet adott, hogy a G.-gyár rövidesen az ország határain túl is ismert lett. G. Sámuel fiai még nagyobb mértékben fejlesztették gyártelepüket s érdemeikért 1867. a budai előnevet és magyar nemességet kapták. Ugyanekkor a gyár jótékony tulajdonosai nagyobb alapítványt tettek kereskedelmi és egyéb célokra.

11767.ht

CÍMSZÓ Goldberge

SZEMÉLYNÉV Goldberge Feren

SZÓCIKK Goldberger 1 Ferenc nagyiparos Goldberge Sámue é fia kékfestőgyá alapítója szül Budá 1750. megh u.o 1834 Eleint aranyműve vol é 1785 alapított me gyárát melye fia G Sámue 1787-184 nag mértékbe továb fejlesztett negyvene éve ipar mozgalma é haza terméke felkarolás a ú iparágna ol nag lendülete adott hog G.-gyá rövidese a orszá határai tú i ismer lett G Sámue fia mé nagyob mértékbe fejlesztetté gyártelepüke érdemeikér 1867 buda előneve é magya nemessége kapták Ugyanekko gyá jótékon tulajdonosa nagyob alapítvány tette kereskedelm é egyé célokra

11767.h

CÍMSZ Goldberg

SZEMÉLYNÉ Goldberg Fere

SZÓCIK Goldberge Feren nagyiparo Goldberg Sámu fi kékfestőgy alapítój szü Bud 1750 meg u. 183 Elein aranyműv vo 178 alapítot m gyárá mely fi Sámu 1787-18 na mértékb tová fejlesztet negyven év ipa mozgalm haz termék felkarolá iparágn o na lendület adot ho G.-gy rövides orsz határa t isme let Sámu fi m nagyo mértékb fejlesztett gyártelepük érdemeiké 186 bud előnev magy nemesség kaptá Ugyanekk gy jótéko tulajdonos nagyo alapítván tett kereskedel egy célokr

11767.

CÍMS Goldber

SZEMÉLYN Goldber Fer

SZÓCI Goldberg Fere nagyipar Goldber Sám f kékfestőg alapító sz Bu 175 me u 18 Elei aranymű v 17 alapíto gyár mel f Sám 1787-1 n mérték tov fejleszte negyve é ip mozgal ha termé felkarol iparág n lendüle ado h G.-g rövide ors határ ism le Sám f nagy mérték fejlesztet gyártelepü érdemeik 18 bu előne mag nemessé kapt Ugyanek g jóték tulajdono nagy alapítvá tet kereskede eg célok

11767

CÍM Goldbe

SZEMÉLY Goldbe Fe

SZÓC Goldber Fer nagyipa Goldbe Sá kékfestő alapít s B 17 m 1 Ele aranym 1 alapít gyá me Sá 1787- mérté to fejleszt negyv i mozga h term felkaro ipará lendül ad G.- rövid or hatá is l Sá nag mérté fejleszte gyártelep érdemei 1 b előn ma nemess kap Ugyane jóté tulajdon nag alapítv te keresked e célo

1176

CÍ Goldb

SZEMÉL Goldb F

SZÓ Goldbe Fe nagyip Goldb S kékfest alapí 1 El arany alapí gy m S 1787 mért t fejlesz negy mozg ter felkar ipar lendü a G. rövi o hat i S na mért fejleszt gyártele érdeme elő m nemes ka Ugyan jót tulajdo na alapít t kereske cél