11768.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Izidor

SZÓCIKK: "2.   G. Izidor, rabbi, szül. Bátorkeszin (Esztergom vm.) 1876 júl. 1. 1893-1902-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1903. pedig rabbivá. 1903 óta sátoraljaújhelyi, 1912 óta pedig tatai rabbi. Számos bel- és külföldi szaklap munkatársa, sok cikke jelent meg a különböző német-és hébernyelvű zsidó lexikonokban. Előszeretettel foglalkozik a talmudi perszonáliákkal és a magyar zsidó történettel. Jelentősebb művei: Durán polémiája az iszlám ellen (Budapest, 1901); Midras Jiszróel. Midrásszemelvények a Tanchumából (Szinórváralja, 1907); Zemplén vármegyei zsidó családfők az 1811-12. években és szereplésük a Napóleon elleni nemesi felkelésben (Sátoraljaújhely, 1910); Zsidó-anyag Tafa monographiájához (Tata, 1914); Chacham Cebi Budán. (Budpest, 1920); Mekorosz lekorosz hajhudim be-Hungária (Budapest, 1923); Resimasz Amoróim (Budapest, 1923). Cikkei és tanulmányai az Ocár Jiszrael-ben, a Haeskol-ban, az Imit évkönyveiben, a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacófe-ban, a Magyar Izraelben, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, az Adalékok Zemplénvármegyetörténetéhez-ben, az Országos Egyetértésben, a Blau Emlékkönyvben, a Monatsschrift für Geschiehte und Wissenschaft des Judentumsban jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1768. címszó a lexikon => 318. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11768.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Izidor

SZÓCIKK: 2. G. Izidor, rabbi, szül. Bátorkeszin Esztergom vm. 1876 júl. 1. 1893-1902-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1901-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1903. pedig rabbivá. 1903 óta sátoraljaújhelyi, 1912 óta pedig tatai rabbi. Számos bel- és külföldi szaklap munkatársa, sok cikke jelent meg a különböző német-és hébernyelvű zsidó lexikonokban. Előszeretettel foglalkozik a talmudi perszonáliákkal és a magyar zsidó történettel. Jelentősebb művei: Durán polémiája az iszlám ellen Budapest, 1901 ; Midras Jiszróel. Midrásszemelvények a Tanchumából Szinórváralja, 1907 ; Zemplén vármegyei zsidó családfők az 1811-12. években és szereplésük a Napóleon elleni nemesi felkelésben Sátoraljaújhely, 1910 ; Zsidó-anyag Tafa monographiájához Tata, 1914 ; Chacham Cebi Budán. Budpest, 1920 ; Mekorosz lekorosz hajhudim be-Hungária Budapest, 1923 ; Resimasz Amoróim Budapest, 1923 . Cikkei és tanulmányai az Ocár Jiszrael-ben, a Haeskol-ban, az Imit évkönyveiben, a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacófe-ban, a Magyar Izraelben, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, az Adalékok Zemplénvármegyetörténetéhez-ben, az Országos Egyetértésben, a Blau Emlékkönyvben, a Monatsschrift für Geschiehte und Wissenschaft des Judentumsban jelentek meg.

11768.ht

CÍMSZÓ Goldberge

SZEMÉLYNÉV Goldberge Izido

SZÓCIKK 2 G Izidor rabbi szül Bátorkeszi Esztergo vm 187 júl 1 1893-1902-i vol budapest rabbiképz növendéke 1901-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1903 pedi rabbivá 190 ót sátoraljaújhelyi 191 ót pedi tata rabbi Számo bel é külföld szakla munkatársa so cikk jelen me különböz német-é hébernyelv zsid lexikonokban Előszeretette foglalkozi talmud perszonáliákka é magya zsid történettel Jelentőseb művei Durá polémiáj a iszlá elle Budapest 190 Midra Jiszróel Midrásszemelvénye Tanchumábó Szinórváralja 190 Zemplé vármegye zsid családfő a 1811-12 évekbe é szereplésü Napóleo ellen nemes felkelésbe Sátoraljaújhely 191 Zsidó-anya Taf monographiájáho Tata 191 Chacha Ceb Budán Budpest 192 Mekoros lekoros hajhudi be-Hungári Budapest 192 Resimas Amorói Budapest 192 Cikke é tanulmánya a Ocá Jiszrael-ben Haeskol-ban a Imi évkönyveiben Magya Zsid Szemlében Hacófe-ban Magya Izraelben a Egyenlőségben Múl é Jövőben a Adaléko Zemplénvármegyetörténetéhez-ben a Országo Egyetértésben Bla Emlékkönyvben Monatsschrif fü Geschieht un Wissenschaf de Judentumsba jelente meg

11768.h

CÍMSZ Goldberg

SZEMÉLYNÉ Goldberg Izid

SZÓCIK Izido rabb szü Bátorkesz Eszterg v 18 jú 1893-1902- vo budapes rabbikép növendék 1901-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 190 ped rabbiv 19 ó sátoraljaújhely 19 ó ped tat rabb Szám be külföl szakl munkatárs s cik jele m különbö német- hébernyel zsi lexikonokba Előszeretett foglalkoz talmu perszonáliákk magy zsi történette Jelentőse műve Dur polémiá iszl ell Budapes 19 Midr Jiszróe Midrásszemelvény Tanchumáb Szinórváralj 19 Zempl vármegy zsi családf 1811-1 évekb szereplés Napóle elle neme felkelésb Sátoraljaújhel 19 Zsidó-any Ta monographiájáh Tat 19 Chach Ce Budá Budpes 19 Mekoro lekoro hajhud be-Hungár Budapes 19 Resima Amoró Budapes 19 Cikk tanulmány Oc Jiszrael-be Haeskol-ba Im évkönyveibe Magy Zsi Szemlébe Hacófe-ba Magy Izraelbe Egyenlőségbe Mú Jövőbe Adalék Zemplénvármegyetörténetéhez-be Ország Egyetértésbe Bl Emlékkönyvbe Monatsschri f Geschieh u Wissenscha d Judentumsb jelent me

11768.

CÍMS Goldber

SZEMÉLYN Goldber Izi

SZÓCI Izid rab sz Bátorkes Eszter 1 j 1893-1902 v budape rabbiké növendé 1901- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 sátoraljaújhel 1 pe ta rab Szá b külfö szak munkatár ci jel különb német hébernye zs lexikonokb Előszeretet foglalko talm perszonáliák mag zs történett Jelentős műv Du polémi isz el Budape 1 Mid Jiszró Midrásszemelvén Tanchumá Szinórváral 1 Zemp vármeg zs család 1811- évek szereplé Napól ell nem felkelés Sátoraljaújhe 1 Zsidó-an T monographiájá Ta 1 Chac C Bud Budpe 1 Mekor lekor hajhu be-Hungá Budape 1 Resim Amor Budape 1 Cik tanulmán O Jiszrael-b Haeskol-b I évkönyveib Mag Zs Szemléb Hacófe-b Mag Izraelb Egyenlőségb M Jövőb Adalé Zemplénvármegyetörténetéhez-b Orszá Egyetértésb B Emlékkönyvb Monatsschr Geschie Wissensch Judentums jelen m

11768

CÍM Goldbe

SZEMÉLY Goldbe Iz

SZÓC Izi ra s Bátorke Eszte 1893-190 budap rabbik növend 1901 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb sátoraljaújhe p t ra Sz külf sza munkatá c je külön néme héberny z lexikonok Előszerete foglalk tal perszonáliá ma z történet Jelentő mű D polém is e Budap Mi Jiszr Midrásszemelvé Tanchum Szinórvára Zem várme z csalá 1811 éve szerepl Napó el ne felkelé Sátoraljaújh Zsidó-a monographiáj T Cha Bu Budp Meko leko hajh be-Hung Budap Resi Amo Budap Ci tanulmá Jiszrael- Haeskol- évkönyvei Ma Z Szemlé Hacófe- Ma Izrael Egyenlőség Jövő Adal Zemplénvármegyetörténetéhez- Orsz Egyetértés Emlékkönyv Monatssch Geschi Wissensc Judentum jele

1176

CÍ Goldb

SZEMÉL Goldb I

SZÓ Iz r Bátork Eszt 1893-19 buda rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape rab sátoraljaújh r S kül sz munkat j külö ném hébern lexikono Előszeret foglal ta perszonáli m történe Jelent m polé i Buda M Jisz Midrásszemelv Tanchu Szinórvár Ze várm csal 181 év szerep Nap e n felkel Sátoraljaúj Zsidó- monographiá Ch B Bud Mek lek haj be-Hun Buda Res Am Buda C tanulm Jiszrael Haeskol évkönyve M Szeml Hacófe M Izrae Egyenlősé Jöv Ada Zemplénvármegyetörténetéhez Ors Egyetérté Emlékköny Monatssc Gesch Wissens Judentu jel