11771.htm

CÍMSZÓ: Goldmark

SZEMÉLYNÉV: Goldmark József

SZÓCIKK: Goldmark, 1. József, orvos és osztrák képviselő. Gr. Károly testvérbátyja, szül. Német-Kereszturon 1818 aug. 15., megh. New-Yorkban a nyolcvanas évek elején. Magyarországon járt gimnáziumba, azután a bécsi egyetemen orvostudományt hallgatott s főleg kémiával foglalkozott behatóan. Némelyek szerint a vörös foszfort ő találta fel már ebben az időben. 1847-ben orvosdoktor lett és egy bécsi kórházban gyógyított, amikor a forradalom kitört. Azonnal légionárius, majd parlamenti képviselő és elismert szónok lett. Rövidesen kapitányi rangot kapott, az egyetemi hallgatók bizottságának elnöke. Bécs város egyik képviselőjévé választották s a négy zsidóvallású 1848-i képviselő egyike volt. G. a szélsőbaloldalhoz csatlakozott és csekély politikai judiciumot árult el. Jóllehet Latour megöletéséhez semmi köze nem volt, mégis in contumaciam halálra ítélték, amiért elmenekült s Amerikába ment. Amerikába történt emigrálása után New-Yorkban kémiai laboratóriumot alapított s az első gyufagyárat is ő létesítette, azonkívül puskaporgyára is volt, miáltal óriási vagyont szerzett. Már az abszolutizmus idején meglátogatta szülőföldjét és Bécset, ezzel is dokumentálva az ellene hangoztatott vádak alaptalanságát. Tíz gyermeke volt, akik közül többen vallásalapítók lettek


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1771. címszó a lexikon => 318. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11771.htm

CÍMSZÓ: Goldmark

SZEMÉLYNÉV: Goldmark József

SZÓCIKK: Goldmark, 1. József, orvos és osztrák képviselő. Gr. Károly testvérbátyja, szül. Német-Kereszturon 1818 aug. 15., megh. New-Yorkban a nyolcvanas évek elején. Magyarországon járt gimnáziumba, azután a bécsi egyetemen orvostudományt hallgatott s főleg kémiával foglalkozott behatóan. Némelyek szerint a vörös foszfort ő találta fel már ebben az időben. 1847-ben orvosdoktor lett és egy bécsi kórházban gyógyított, amikor a forradalom kitört. Azonnal légionárius, majd parlamenti képviselő és elismert szónok lett. Rövidesen kapitányi rangot kapott, az egyetemi hallgatók bizottságának elnöke. Bécs város egyik képviselőjévé választották s a négy zsidóvallású 1848-i képviselő egyike volt. G. a szélsőbaloldalhoz csatlakozott és csekély politikai judiciumot árult el. Jóllehet Latour megöletéséhez semmi köze nem volt, mégis in contumaciam halálra ítélték, amiért elmenekült s Amerikába ment. Amerikába történt emigrálása után New-Yorkban kémiai laboratóriumot alapított s az első gyufagyárat is ő létesítette, azonkívül puskaporgyára is volt, miáltal óriási vagyont szerzett. Már az abszolutizmus idején meglátogatta szülőföldjét és Bécset, ezzel is dokumentálva az ellene hangoztatott vádak alaptalanságát. Tíz gyermeke volt, akik közül többen vallásalapítók lettek

11771.ht

CÍMSZÓ Goldmar

SZEMÉLYNÉV Goldmar Józse

SZÓCIKK Goldmark 1 József orvo é osztrá képviselő Gr Károl testvérbátyja szül Német-Kereszturo 181 aug 15. megh New-Yorkba nyolcvana éve elején Magyarországo jár gimnáziumba azutá bécs egyeteme orvostudomány hallgatot főle kémiáva foglalkozot behatóan Némelye szerin vörö foszfor talált fe má ebbe a időben 1847-be orvosdokto let é eg bécs kórházba gyógyított amiko forradalo kitört Azonna légionárius maj parlament képvisel é elismer szóno lett Rövidese kapitány rango kapott a egyetem hallgató bizottságána elnöke Béc váro egyi képviselőjév választottá nég zsidóvallás 1848- képvisel egyik volt G szélsőbaloldalho csatlakozot é csekél politika judiciumo árul el Jóllehe Latou megöletéséhe semm köz ne volt mégi i contumacia halálr ítélték amiér elmenekül Amerikáb ment Amerikáb történ emigrálás utá New-Yorkba kémia laboratóriumo alapítot a els gyufagyára i létesítette azonkívü puskaporgyár i volt miálta óriás vagyon szerzett Má a abszolutizmu idejé meglátogatt szülőföldjé é Bécset ezze i dokumentálv a ellen hangoztatot váda alaptalanságát Tí gyermek volt aki közü többe vallásalapító lette

11771.h

CÍMSZ Goldma

SZEMÉLYNÉ Goldma Józs

SZÓCIK Goldmar Józse orv osztr képvisel G Káro testvérbátyj szü Német-Keresztur 18 au 15 meg New-Yorkb nyolcvan év elejé Magyarország já gimnáziumb azut béc egyetem orvostudomán hallgato fől kémiáv foglalkozo behatóa Némely szeri vör foszfo talál f m ebb időbe 1847-b orvosdokt le e béc kórházb gyógyítot amik forradal kitör Azonn légionáriu ma parlamen képvise elisme szón let Rövides kapitán rang kapot egyete hallgat bizottságán elnök Bé vár egy képviselőjé választott né zsidóvallá 1848 képvise egyi vol szélsőbaloldalh csatlakozo cseké politik judicium áru e Jólleh Lato megöletéséh sem kö n vol még contumaci halál ítélté amié elmenekü Ameriká men Ameriká törté emigrálá ut New-Yorkb kémi laboratórium alapíto el gyufagyár létesített azonkív puskaporgyá vol miált óriá vagyo szerzet M abszolutizm idej meglátogat szülőföldj Bécse ezz dokumentál elle hangoztato vád alaptalanságá T gyerme vol ak köz több vallásalapít lett

11771.

CÍMS Goldm

SZEMÉLYN Goldm Józ

SZÓCI Goldma Józs or oszt képvise Kár testvérbáty sz Német-Keresztu 1 a 1 me New-York nyolcva é elej Magyarorszá j gimnázium azu bé egyete orvostudomá hallgat fő kémiá foglalkoz beható Némel szer vö foszf talá eb időb 1847- orvosdok l bé kórház gyógyíto ami forrada kitö Azon légionári m parlame képvis elism szó le Rövide kapitá ran kapo egyet hallga bizottságá elnö B vá eg képviselőj választot n zsidóvall 184 képvis egy vo szélsőbaloldal csatlakoz csek politi judiciu ár Jólle Lat megöletésé se k vo mé contumac halá ítélt ami elmenek Amerik me Amerik tört emigrál u New-York kém laboratóriu alapít e gyufagyá létesítet azonkí puskaporgy vo miál óri vagy szerze abszolutiz ide meglátoga szülőföld Bécs ez dokumentá ell hangoztat vá alaptalanság gyerm vo a kö töb vallásalapí let

11771

CÍM Gold

SZEMÉLY Gold Jó

SZÓC Goldm Józ o osz képvis Ká testvérbát s Német-Kereszt m New-Yor nyolcv ele Magyarorsz gimnáziu az b egyet orvostudom hallga f kémi foglalko behat Néme sze v fosz tal e idő 1847 orvosdo b kórhá gyógyít am forrad kit Azo légionár parlam képvi elis sz l Rövid kapit ra kap egye hallg bizottság eln v e képviselő választo zsidóval 18 képvi eg v szélsőbalolda csatlako cse polit judici á Jóll La megöletés s v m contuma hal ítél am elmene Ameri m Ameri tör emigrá New-Yor ké laboratóri alapí gyufagy létesíte azonk puskaporg v miá ór vag szerz abszoluti id meglátog szülőföl Béc e dokument el hangozta v alaptalansá gyer v k tö vallásalap le

1177

CÍ Gol

SZEMÉL Gol J

SZÓ Gold Jó os képvi K testvérbá Német-Keresz New-Yo nyolc el Magyarors gimnázi a egye orvostudo hallg kém foglalk beha Ném sz fos ta id 184 orvosd kórh gyógyí a forra ki Az légioná parla képv eli s Rövi kapi r ka egy hall bizottsá el képvisel választ zsidóva 1 képv e szélsőbalold csatlak cs poli judic Jól L megöleté contum ha íté a elmen Amer Amer tö emigr New-Yo k laboratór alap gyufag létesít azon puskapor mi ó va szer abszolut i megláto szülőfö Bé dokumen e hangozt alaptalans gye t vallásala l