11773.htm

CÍMSZÓ: Goldschmied

SZEMÉLYNÉV: Goldschmied Lipót

SZÓCIKK: "Goldschmied Lipót, rabbi, szül. Losoncon (Nógrád vm.) 1867 dec. 10. 1882-1892. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. Előbb Misslitzben, 1897 óta pedig Prossnitzben rabbi. Főbb művei: A görög szobrászat történeti fejlődése (Budapest, 1892); Modernet Judentum (Wien, 1898); Geschichte des jüdischen Volkes (tankönyv, Wien, 1901); Der Kampf um Bibel u. Babel im Lichte des Judentums (Frankfurt a/M. 1913); Les impots en droits de donánes en Judea sous les Romains; Zur Chronologie der Königsbücher. Cikkei az Oesterreichische Wochenschriftben, a Neue Freie Presseben, a Selbstwehrben, a Jüdische Volkszeitungban, a Budapesti Szemlében jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1773. címszó a lexikon => 319. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11773.htm

CÍMSZÓ: Goldschmied

SZEMÉLYNÉV: Goldschmied Lipót

SZÓCIKK: Goldschmied Lipót, rabbi, szül. Losoncon Nógrád vm. 1867 dec. 10. 1882-1892. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1891-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1893. pedig rabbivá. Előbb Misslitzben, 1897 óta pedig Prossnitzben rabbi. Főbb művei: A görög szobrászat történeti fejlődése Budapest, 1892 ; Modernet Judentum Wien, 1898 ; Geschichte des jüdischen Volkes tankönyv, Wien, 1901 ; Der Kampf um Bibel u. Babel im Lichte des Judentums Frankfurt a/M. 1913 ; Les impots en droits de donánes en Judea sous les Romains; Zur Chronologie der Königsbücher. Cikkei az Oesterreichische Wochenschriftben, a Neue Freie Presseben, a Selbstwehrben, a Jüdische Volkszeitungban, a Budapesti Szemlében jelentek meg.

11773.ht

CÍMSZÓ Goldschmie

SZEMÉLYNÉV Goldschmie Lipó

SZÓCIKK Goldschmie Lipót rabbi szül Losonco Nógrá vm 186 dec 10 1882-1892 vol budapest Rabbiképz növendéke 1891-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1893 pedi rabbivá Előb Misslitzben 189 ót pedi Prossnitzbe rabbi Főb művei görö szobrásza történet fejlődés Budapest 189 Moderne Judentu Wien 189 Geschicht de jüdische Volke tankönyv Wien 190 De Kamp u Bibe u Babe i Licht de Judentum Frankfur a/M 191 Le impot e droit d donáne e Jude sou le Romains Zu Chronologi de Königsbücher Cikke a Oesterreichisch Wochenschriftben Neu Frei Presseben Selbstwehrben Jüdisch Volkszeitungban Budapest Szemlébe jelente meg

11773.h

CÍMSZ Goldschmi

SZEMÉLYNÉ Goldschmi Lip

SZÓCIK Goldschmi Lipó rabb szü Losonc Nógr v 18 de 1 1882-189 vo budapes Rabbikép növendék 1891-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv Elő Misslitzbe 18 ó ped Prossnitzb rabb Fő műve gör szobrász történe fejlődé Budapes 18 Modern Judent Wie 18 Geschich d jüdisch Volk tanköny Wie 19 D Kam Bib Bab Lich d Judentu Frankfu a/ 19 L impo droi donán Jud so l Romain Z Chronolog d Königsbüche Cikk Oesterreichisc Wochenschriftbe Ne Fre Pressebe Selbstwehrbe Jüdisc Volkszeitungba Budapes Szemléb jelent me

11773.

CÍMS Goldschm

SZEMÉLYN Goldschm Li

SZÓCI Goldschm Lip rab sz Loson Nóg 1 d 1882-18 v budape Rabbiké növendé 1891- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi El Misslitzb 1 pe Prossnitz rab F műv gö szobrás történ fejlőd Budape 1 Moder Juden Wi 1 Geschic jüdisc Vol tankön Wi 1 Ka Bi Ba Lic Judent Frankf a 1 imp dro doná Ju s Romai Chronolo Königsbüch Cik Oesterreichis Wochenschriftb N Fr Presseb Selbstwehrb Jüdis Volkszeitungb Budape Szemlé jelen m

11773

CÍM Goldsch

SZEMÉLY Goldsch L

SZÓC Goldsch Li ra s Loso Nó 1882-1 budap Rabbik növend 1891 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E Misslitz p Prossnit ra mű g szobrá törté fejlő Budap Mode Jude W Geschi jüdis Vo tankö W K B B Li Juden Frank im dr don J Roma Chronol Königsbüc Ci Oesterreichi Wochenschrift F Presse Selbstwehr Jüdi Volkszeitung Budap Szeml jele

1177

CÍ Goldsc

SZEMÉL Goldsc

SZÓ Goldsc L r Los N 1882- buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab Misslit Prossni r m szobr tört fejl Buda Mod Jud Gesch jüdi V tank L Jude Fran i d do Rom Chrono Königsbü C Oesterreich Wochenschrif Press Selbstweh Jüd Volkszeitun Buda Szem jel