11774.htm

CÍMSZÓ: Goldstein

SZEMÉLYNÉV: Goldstein József

SZÓCIKK: "Goldstein, 1. József, osztrák kántor és komponista, szül. Kecskeméten 1836 márc. 27., megh. Bécsben 1899 jún. 17. A bécsi lipótvárosi nagytemplom főkántora volt negyven éven át. Atyja is kántor volt Nyitrán s midőn ez meghalt, tizenhét éves korában utódává választották. Két év múlva otthagyta állását és Német- és Olaszországban tanult tovább, közben fellépett. 1857-ben meghívták Bécsbe főkántornak, ahol haláláig működött. Művei közül megjelent: Siré Jesúrun (1865), szombat- és ünnepnapi énekek; Egy requiem (1892) és egy kötet Fedgesange címmel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1774. címszó a lexikon => 319. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11774.htm

CÍMSZÓ: Goldstein

SZEMÉLYNÉV: Goldstein József

SZÓCIKK: Goldstein, 1. József, osztrák kántor és komponista, szül. Kecskeméten 1836 márc. 27., megh. Bécsben 1899 jún. 17. A bécsi lipótvárosi nagytemplom főkántora volt negyven éven át. Atyja is kántor volt Nyitrán s midőn ez meghalt, tizenhét éves korában utódává választották. Két év múlva otthagyta állását és Német- és Olaszországban tanult tovább, közben fellépett. 1857-ben meghívták Bécsbe főkántornak, ahol haláláig működött. Művei közül megjelent: Siré Jesúrun 1865 , szombat- és ünnepnapi énekek; Egy requiem 1892 és egy kötet Fedgesange címmel.

11774.ht

CÍMSZÓ Goldstei

SZEMÉLYNÉV Goldstei Józse

SZÓCIKK Goldstein 1 József osztrá kánto é komponista szül Kecskeméte 183 márc 27. megh Bécsbe 189 jún 17 bécs lipótváros nagytemplo főkántor vol negyve éve át Atyj i kánto vol Nyitrá midő e meghalt tizenhé éve korába utódáv választották Ké é múlv otthagyt állásá é Német é Olaszországba tanul tovább közbe fellépett 1857-be meghívtá Bécsb főkántornak aho halálái működött Műve közü megjelent Sir Jesúru 186 szombat é ünnepnap énekek Eg requie 189 é eg köte Fedgesang címmel

11774.h

CÍMSZ Goldste

SZEMÉLYNÉ Goldste Józs

SZÓCIK Goldstei Józse osztr kánt komponist szü Kecskemét 18 már 27 meg Bécsb 18 jú 1 béc lipótváro nagytempl főkánto vo negyv év á Aty kánt vo Nyitr mid meghal tizenh év koráb utódá választottá K múl otthagy állás Néme Olaszországb tanu továb közb fellépet 1857-b meghívt Bécs főkántorna ah halálá működöt Műv köz megjelen Si Jesúr 18 szomba ünnepna éneke E requi 18 e köt Fedgesan címme

11774.

CÍMS Goldst

SZEMÉLYN Goldst Józ

SZÓCI Goldste Józs oszt kán komponis sz Kecskemé 1 má 2 me Bécs 1 j bé lipótvár nagytemp főkánt v negy é At kán v Nyit mi megha tizen é korá utód választott mú otthag állá Ném Olaszország tan tová köz fellépe 1857- meghív Béc főkántorn a halál működö Mű kö megjele S Jesú 1 szomb ünnepn ének requ 1 kö Fedgesa címm

11774

CÍM Golds

SZEMÉLY Golds Jó

SZÓC Goldst Józ osz ká komponi s Kecskem m m Béc b lipótvá nagytem főkán neg A ká Nyi m megh tize kor utó választot m ottha áll Né Olaszorszá ta tov kö fellép 1857 meghí Bé főkántor halá működ M k megjel Jes szom ünnep éne req k Fedges cím

1177

CÍ Gold

SZEMÉL Gold J

SZÓ Golds Jó os k kompon Kecske Bé lipótv nagyte főká ne k Ny meg tiz ko ut választo otth ál N Olaszorsz t to k fellé 185 megh B főkánto hal műkö megje Je szo ünne én re Fedge cí