11776.htm

CÍMSZÓ: Goldziher

SZEMÉLYNÉV: Goldziher Ignác

SZÓCIKK: "Goldziher, 1. Ignác, világhírű orientalista, szül. Székesfehérváron 1850 jún.22., megh. Budapesten 1921 nov. 13. Atyja jómódú, művelt és vallásos kereskedő volt, G. Vilmos szemésztanár (1. o.) és Bacher Vilmosné G. Ilona kiváló pedagógus (l. o.) pedig unokatestvérei voltak. Gimnáziumi tanulmányait a cisztercitáknál végezte szülővárosában, de már 16 éves korában a budapesti egyetemen Vámbéry tanítványa volt s mellesleg állandóan képezte magát a zsidó tudományokban is. 19 éves korában a berlini, majd a lipcsei egyetemen folytatta tanulmányait s itt a hírneves Fleischer kedvenc tanítványa volt. Miután az utóbbinál fil. doktorátust tett, 1870. a leideni, majd oxfordi és cambridgei egyetemek keleti kéziratait tanulmányozta.1872-ben hazajött s 22 éves korában egy. magántanárnak habilitálták, de már a következő évben b. Eötvös József kultuszminiszter nagyobb áll. ösztöndíjjal keleti tanulmányútra küldte s G. hosszabb ideig Cairó-ban, Damaszkuszban és Palesztinában tanulmányozta az arab filológiát, mohamedán teológiát és egyházjogot. 1875 óta a Magyar Tud. Akadémia lev., majd 1892. rendes tagja, gróf Kuun Géza halála után pedig a nyelvtudományi szakosztály elnöke lett s az Akadémia belső életében haláláig vezető szerepet vitt. Tagja volt számos legelőkelőbb külföldi akadémiának és tudományos intézetnek, így a szentpétervári Császári és a Porosz Kir. Akadémiának Berlinben, a göttingeni Tudós Társaságnak, a müncheni Bajor Kir. Akadémiának, a madridi Acadeinia Reálnak, a londoni Royal Asiatic Societynek, a Deutsche Morgenlándische Gesellschaftnak, a svéd, a hollandi, kalkuttai és egyiptomi Keleti Társaságoknak, az Académie Francaisenek, a leideni és amszterdami akadémiáknak, a londoni Jewish Historical Societynek és más nagyhírű tudományos társulatoknak a világ minden részén, az aberdeeni és cambridgei egyetemeknek pedig díszdoktorává avatták. Számos alkalommal képviselte a Magy. Tud. Akadémiát és a magyar kormányt a jelentékenyebb külföldi tudományos kongresszusokon, így többek közt az 1889-i Stockholmban tartott orientalista kongresszuson, amelyen maga a svéd király nyújtotta át G.-nek a legkiválóbb orientalistának kitüntetésére szolgáló nagy aranyérmet. Az 1901. párisi és az 1908. saint-louisi világkiállítások alkalmával tartott akadémiák kongresszusára is G.-t küldték ki, mint a magyar tudományosság legméltóbb reprezentánsát. G. a budapesti egyetemen 1870 óta tanított mint magántanár és 1894. kapott nyilvános rendes tanári címet jogok nélkül, azonban katedrához csak 1905. jutott s ez alkalommal köszönt le a Pesti Izr. Hitközségnél harminc év óta viselt főtitkári állásáról. Közben számos külföldi egyetem meghívta tanárának, így a prágai, leideni, oxfordi és cambridgei egyetemek, az utóbbi közvetlen a hírneves Robertson Smith halála után, de G. valamennyit elhárította példátlanul álló szerénységgel. G. az Orsz. Rabbiszemináriumnak 1899 óta tanára volt, mint a zsidó vallásbölcselet leghivatottabb művelője. Óriási irodalmi működést fejtett ki s fiatal korától élete végéig munkatársa volt a legszámottevőbb magyar, német, francia és angol tudományos folyóiratoknak és enciklopédiáknak, így a Magy. Tud. Akadémia kiadványainak, a Zeitschrift d. Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, a Journal of Royal Asiatic Society, a Journal Asiatique, a Wiener Zschr. f. Kundé d. Morgenlandes, a Zeitschrift für Völkerpsychologie, a Revue de Histoire des Réligions, a Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Literaturblatt f. orientalische Philologie, Zeitsebrift f.alttestamentliche Wissensehaft, Zeitschrift f. Assyriologie, Byzantinisehe Zeitschrift, Zeitschrift d. Deutschen Palestina-Vereins, Jewish Quarterly Review, a Revue des Études Juives, Jüdische Zeitschrift,Monatsschrift f.d. Geschichte des Judeatums, Magyar Zsidó Szemle stb. folyóiratoknak, a, Nöldeke, Kaufmann, Steinschneider stb. Emlékkönyveknek, a héber Jesurun és az olasz Scienzia folyóiratnak. Mint orientalistának legnagyobb érdeme, hogy óriási apparátussal felszerelve, ő volt az első, aki a tudományos kritika szempontjából feldolgozta az iszlám tradícióit, úgyszintén, aki interpretálta a mohamedán jogot, valamint a mohamedán világ másfél évezredes vallási fejlődését és belső szellemi, különösen teológiai küzdelmeit. Kutatási területe ennélfogva kiterjedt az egész iszlám-kultúrkörre, tekintet nélkül a legkülönbözőbb nyelvekre. Így G. szanszkritul és oroszul is megtanult, miután ezen nyelvterületekre is kihatolt az iszlám kultúrköre, de éppenígy már fiatal korában megtanult törökül és új-perzsa nyelven is. Az orientális tudományok történetében G. neve közvetlenül De Sacy, Renan és Fleischer neve mellett említtetik, mint azok legméltóbb szellemi örököse. 1913-ban elfogadta az upsalai egyetem meghívását több hónapra ferjedő előadások tartására, de 1920. a párisi egyetem kitüntető meghívását ismét elhárította. 1917-18-ban dékánja volt a bpesti egy. filozófiai fakultásának. Születése 60. évfordulóján 1910. tanítványai emlékkötetben rótták le iránta hálájukat,1911. pedig a külföld legkiválóbb orientalistái nyújtották át a G.-Festschriftet. G. főbb művei: I. Zsidó tudományra vonatkozóak: Studien über Tanchum Jerusalmi (Leipz. 1870); Ballagi Mór héber nyelvtanának átdolgozása (1872); Der Mythos bei den Hebráern und seine geschichtliche Entuickelung (Leipzig 1876. angolul 1877 London); Das arabische Original von Maimunis Sefer Hamischpot; Über eine formel in der jüdischen Responsenliteratur und in den muhammedanischen Fetwas; Die Sabbathinstitution im Islam; Proben mu-hammedanischer Polemik gegen den Talmud; Ibn Hut, the mohammedan mystic and the Jews of Damascus; Bemerkungen zur neuhebraischen Poesie; Said ben Hasan d‘Alexandrie; Mélanges Judeo-Arabes; Hebraische Elemente in muhammedanischen Zauberformeln; Az álmok jelentősége a régi hébereknél; A talmud és midrás grammatikájáról; Muhammedanische Traditionen über den Grabesort des Josua; Über das Patriarchengrab in Hebron ; Maimo-nides Gutachten über Musik ; Über jüdische Sitten und Brauche aus muhammedanischen Schriften; Polemik der Drusen gegen den Pentateuch, Renseignements de source musulmane sur la dignité de Réch-Galouta; A zsidóság lényeg és fejlődése (1922) stb. II. Az egész Iszlám kultúrkörének filológiájára, teológiájára, vallásbölcsészetére, költészetére, tudománytörténetére, polgári és egyházjogára, archeológiájára vonatkozó főbb művei: Beitrage zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern (3 k., Wien 1871-73); Beitrage zur LÁteratur geschichte der Schia (u. o. 1874); Az iszlám (1871, franciául is); Die Zahiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte (Leipzig 1884); Abhandlungen zur aralnschen Philologie (2 Bde. Leyden 1896 - 99); Die Legende vom Mönch Barschische (Kirehhain 1896); A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődésében (1877); Le culte des ancétres et le culte des morts chez les Arabes (Paris 1885); A mohamedán jog eredete (1884); Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben (1885); Mohammedanische Studien (2 Bde. Halló 1889- 1890., G. leghíresebb munkája); A pogány arabok költészetének hagyománya (1893); Der Dican des Garwal ben Al Huteja (Leipzig 1893); Salid b. Abd-el Kuddush und das Zindikhtumu wahrend d. Regierung d. Chalifen Al-Mahti (1893); Renan mint orientalista (1894); A történetírás az arab irodalomban (1895); Emlék-beszéd R. Fleicher felett (1899); A buddhizmus hatása az iszlámra (1903); Vorlesungen über der Islam (Heidelberg 1910. 2. kiad. 1925, Becker porosz kultuszminiszter előszavával, magyarul 1912); The influence of partition on Islam (1912); Tradition als Dogma (Stockholm 1918); Katholische Tendenz und Partikularismus im lslam (u.o. 1914); Islam fordomoch nu(u.o. 1915) Vámbéry Ármin emlékezete (1915); Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften (Berlin 1916); Streitschrift des Garali gegen die Batmijja Sekte (Leiden 1916); Die Richtungen der islamischen Koranauslegung (u. o. 1920). Ezeken kívül ő írta az arab történelmi és irodalmi részt a Nagy Képes Világtörténet, az Egyetemes Irodalomtörténet, a Pallas, Révai és a Brockhaus Lexikon nagy kiadásába s az iszlámról szóló részt a Kultur der Gegenwartba. Sajtó alatt vannak több kötetre tervezett hátrahagyott munkái és szétszórt értekezései Gesammelte Schriften címen. 1926-ban az École Nationale de Langues Orientales Vivantes Parisban kiadta G. műveinek jegyzékét Heller Bernát feldolgozásában s ebben 580 nagyobb művét és tanulmányát sorolja fel. G.-t halála után a külföld legilletékesebb tényezői úgy említették, mint nem csupán az iszlám legkimagaslóbb ismerőjét és legkiválóbb orientalistát, hanem mint korának egyik legkimagaslóbb elméjét is. 1924-ben szülő városa méltó ünnepségek közt avatta fel a G. szülőházán elhelyezett emléktáblát."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1776. címszó a lexikon => 319. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11776.htm

CÍMSZÓ: Goldziher

SZEMÉLYNÉV: Goldziher Ignác

SZÓCIKK: Goldziher, 1. Ignác, világhírű orientalista, szül. Székesfehérváron 1850 jún.22., megh. Budapesten 1921 nov. 13. Atyja jómódú, művelt és vallásos kereskedő volt, G. Vilmos szemésztanár 1. o. és Bacher Vilmosné G. Ilona kiváló pedagógus l. o. pedig unokatestvérei voltak. Gimnáziumi tanulmányait a cisztercitáknál végezte szülővárosában, de már 16 éves korában a budapesti egyetemen Vámbéry tanítványa volt s mellesleg állandóan képezte magát a zsidó tudományokban is. 19 éves korában a berlini, majd a lipcsei egyetemen folytatta tanulmányait s itt a hírneves Fleischer kedvenc tanítványa volt. Miután az utóbbinál fil. doktorátust tett, 1870. a leideni, majd oxfordi és cambridgei egyetemek keleti kéziratait tanulmányozta.1872-ben hazajött s 22 éves korában egy. magántanárnak habilitálták, de már a következő évben b. Eötvös József kultuszminiszter nagyobb áll. ösztöndíjjal keleti tanulmányútra küldte s G. hosszabb ideig Cairó-ban, Damaszkuszban és Palesztinában tanulmányozta az arab filológiát, mohamedán teológiát és egyházjogot. 1875 óta a Magyar Tud. Akadémia lev., majd 1892. rendes tagja, gróf Kuun Géza halála után pedig a nyelvtudományi szakosztály elnöke lett s az Akadémia belső életében haláláig vezető szerepet vitt. Tagja volt számos legelőkelőbb külföldi akadémiának és tudományos intézetnek, így a szentpétervári Császári és a Porosz Kir. Akadémiának Berlinben, a göttingeni Tudós Társaságnak, a müncheni Bajor Kir. Akadémiának, a madridi Acadeinia Reálnak, a londoni Royal Asiatic Societynek, a Deutsche Morgenlándische Gesellschaftnak, a svéd, a hollandi, kalkuttai és egyiptomi Keleti Társaságoknak, az Académie Francaisenek, a leideni és amszterdami akadémiáknak, a londoni Jewish Historical Societynek és más nagyhírű tudományos társulatoknak a világ minden részén, az aberdeeni és cambridgei egyetemeknek pedig díszdoktorává avatták. Számos alkalommal képviselte a Magy. Tud. Akadémiát és a magyar kormányt a jelentékenyebb külföldi tudományos kongresszusokon, így többek közt az 1889-i Stockholmban tartott orientalista kongresszuson, amelyen maga a svéd király nyújtotta át G.-nek a legkiválóbb orientalistának kitüntetésére szolgáló nagy aranyérmet. Az 1901. párisi és az 1908. saint-louisi világkiállítások alkalmával tartott akadémiák kongresszusára is G.-t küldték ki, mint a magyar tudományosság legméltóbb reprezentánsát. G. a budapesti egyetemen 1870 óta tanított mint magántanár és 1894. kapott nyilvános rendes tanári címet jogok nélkül, azonban katedrához csak 1905. jutott s ez alkalommal köszönt le a Pesti Izr. Hitközségnél harminc év óta viselt főtitkári állásáról. Közben számos külföldi egyetem meghívta tanárának, így a prágai, leideni, oxfordi és cambridgei egyetemek, az utóbbi közvetlen a hírneves Robertson Smith halála után, de G. valamennyit elhárította példátlanul álló szerénységgel. G. az Orsz. Rabbiszemináriumnak 1899 óta tanára volt, mint a zsidó vallásbölcselet leghivatottabb művelője. Óriási irodalmi működést fejtett ki s fiatal korától élete végéig munkatársa volt a legszámottevőbb magyar, német, francia és angol tudományos folyóiratoknak és enciklopédiáknak, így a Magy. Tud. Akadémia kiadványainak, a Zeitschrift d. Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft, a Journal of Royal Asiatic Society, a Journal Asiatique, a Wiener Zschr. f. Kundé d. Morgenlandes, a Zeitschrift für Völkerpsychologie, a Revue de Histoire des Réligions, a Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Literaturblatt f. orientalische Philologie, Zeitsebrift f.alttestamentliche Wissensehaft, Zeitschrift f. Assyriologie, Byzantinisehe Zeitschrift, Zeitschrift d. Deutschen Palestina-Vereins, Jewish Quarterly Review, a Revue des Études Juives, Jüdische Zeitschrift,Monatsschrift f.d. Geschichte des Judeatums, Magyar Zsidó Szemle stb. folyóiratoknak, a, Nöldeke, Kaufmann, Steinschneider stb. Emlékkönyveknek, a héber Jesurun és az olasz Scienzia folyóiratnak. Mint orientalistának legnagyobb érdeme, hogy óriási apparátussal felszerelve, ő volt az első, aki a tudományos kritika szempontjából feldolgozta az iszlám tradícióit, úgyszintén, aki interpretálta a mohamedán jogot, valamint a mohamedán világ másfél évezredes vallási fejlődését és belső szellemi, különösen teológiai küzdelmeit. Kutatási területe ennélfogva kiterjedt az egész iszlám-kultúrkörre, tekintet nélkül a legkülönbözőbb nyelvekre. Így G. szanszkritul és oroszul is megtanult, miután ezen nyelvterületekre is kihatolt az iszlám kultúrköre, de éppenígy már fiatal korában megtanult törökül és új-perzsa nyelven is. Az orientális tudományok történetében G. neve közvetlenül De Sacy, Renan és Fleischer neve mellett említtetik, mint azok legméltóbb szellemi örököse. 1913-ban elfogadta az upsalai egyetem meghívását több hónapra ferjedő előadások tartására, de 1920. a párisi egyetem kitüntető meghívását ismét elhárította. 1917-18-ban dékánja volt a bpesti egy. filozófiai fakultásának. Születése 60. évfordulóján 1910. tanítványai emlékkötetben rótták le iránta hálájukat,1911. pedig a külföld legkiválóbb orientalistái nyújtották át a G.-Festschriftet. G. főbb művei: I. Zsidó tudományra vonatkozóak: Studien über Tanchum Jerusalmi Leipz. 1870 ; Ballagi Mór héber nyelvtanának átdolgozása 1872 ; Der Mythos bei den Hebráern und seine geschichtliche Entuickelung Leipzig 1876. angolul 1877 London ; Das arabische Original von Maimunis Sefer Hamischpot; Über eine formel in der jüdischen Responsenliteratur und in den muhammedanischen Fetwas; Die Sabbathinstitution im Islam; Proben mu-hammedanischer Polemik gegen den Talmud; Ibn Hut, the mohammedan mystic and the Jews of Damascus; Bemerkungen zur neuhebraischen Poesie; Said ben Hasan d‘Alexandrie; Mélanges Judeo-Arabes; Hebraische Elemente in muhammedanischen Zauberformeln; Az álmok jelentősége a régi hébereknél; A talmud és midrás grammatikájáról; Muhammedanische Traditionen über den Grabesort des Josua; Über das Patriarchengrab in Hebron ; Maimo-nides Gutachten über Musik ; Über jüdische Sitten und Brauche aus muhammedanischen Schriften; Polemik der Drusen gegen den Pentateuch, Renseignements de source musulmane sur la dignité de Réch-Galouta; A zsidóság lényeg és fejlődése 1922 stb. II. Az egész Iszlám kultúrkörének filológiájára, teológiájára, vallásbölcsészetére, költészetére, tudománytörténetére, polgári és egyházjogára, archeológiájára vonatkozó főbb művei: Beitrage zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern 3 k., Wien 1871-73 ; Beitrage zur LÁteratur geschichte der Schia u. o. 1874 ; Az iszlám 1871, franciául is ; Die Zahiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte Leipzig 1884 ; Abhandlungen zur aralnschen Philologie 2 Bde. Leyden 1896 - 99 ; Die Legende vom Mönch Barschische Kirehhain 1896 ; A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődésében 1877 ; Le culte des ancétres et le culte des morts chez les Arabes Paris 1885 ; A mohamedán jog eredete 1884 ; Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben 1885 ; Mohammedanische Studien 2 Bde. Halló 1889- 1890., G. leghíresebb munkája ; A pogány arabok költészetének hagyománya 1893 ; Der Dican des Garwal ben Al Huteja Leipzig 1893 ; Salid b. Abd-el Kuddush und das Zindikhtumu wahrend d. Regierung d. Chalifen Al-Mahti 1893 ; Renan mint orientalista 1894 ; A történetírás az arab irodalomban 1895 ; Emlék-beszéd R. Fleicher felett 1899 ; A buddhizmus hatása az iszlámra 1903 ; Vorlesungen über der Islam Heidelberg 1910. 2. kiad. 1925, Becker porosz kultuszminiszter előszavával, magyarul 1912 ; The influence of partition on Islam 1912 ; Tradition als Dogma Stockholm 1918 ; Katholische Tendenz und Partikularismus im lslam u.o. 1914 ; Islam fordomoch nu u.o. 1915 Vámbéry Ármin emlékezete 1915 ; Stellung der alten islamischen Orthodoxie zu den antiken Wissenschaften Berlin 1916 ; Streitschrift des Garali gegen die Batmijja Sekte Leiden 1916 ; Die Richtungen der islamischen Koranauslegung u. o. 1920 . Ezeken kívül ő írta az arab történelmi és irodalmi részt a Nagy Képes Világtörténet, az Egyetemes Irodalomtörténet, a Pallas, Révai és a Brockhaus Lexikon nagy kiadásába s az iszlámról szóló részt a Kultur der Gegenwartba. Sajtó alatt vannak több kötetre tervezett hátrahagyott munkái és szétszórt értekezései Gesammelte Schriften címen. 1926-ban az École Nationale de Langues Orientales Vivantes Parisban kiadta G. műveinek jegyzékét Heller Bernát feldolgozásában s ebben 580 nagyobb művét és tanulmányát sorolja fel. G.-t halála után a külföld legilletékesebb tényezői úgy említették, mint nem csupán az iszlám legkimagaslóbb ismerőjét és legkiválóbb orientalistát, hanem mint korának egyik legkimagaslóbb elméjét is. 1924-ben szülő városa méltó ünnepségek közt avatta fel a G. szülőházán elhelyezett emléktáblát.

11776.ht

CÍMSZÓ Goldzihe

SZEMÉLYNÉV Goldzihe Igná

SZÓCIKK Goldziher 1 Ignác világhír orientalista szül Székesfehérváro 185 jún.22. megh Budapeste 192 nov 13 Atyj jómódú művel é valláso keresked volt G Vilmo szemésztaná 1 o é Bache Vilmosn G Ilon kivál pedagógu l o pedi unokatestvére voltak Gimnázium tanulmányai cisztercitákná végezt szülővárosában d má 1 éve korába budapest egyeteme Vámbér tanítvány vol mellesle állandóa képezt magá zsid tudományokba is 1 éve korába berlini maj lipcse egyeteme folytatt tanulmányai it hírneve Fleische kedven tanítvány volt Miutá a utóbbiná fil doktorátus tett 1870 leideni maj oxford é cambridge egyeteme kelet kéziratai tanulmányozta.1872-be hazajöt 2 éve korába egy magántanárna habilitálták d má következ évbe b Eötvö Józse kultuszminiszte nagyob áll ösztöndíjja kelet tanulmányútr küldt G hosszab idei Cairó-ban Damaszkuszba é Palesztinába tanulmányozt a ara filológiát mohamedá teológiá é egyházjogot 187 ót Magya Tud Akadémi lev. maj 1892 rende tagja gró Kuu Géz halál utá pedi nyelvtudomány szakosztál elnök let a Akadémi bels életébe halálái vezet szerepe vitt Tagj vol számo legelőkelőb külföld akadémiána é tudományo intézetnek íg szentpétervár Császár é Poros Kir Akadémiána Berlinben göttingen Tudó Társaságnak münchen Bajo Kir Akadémiának madrid Acadeini Reálnak london Roya Asiati Societynek Deutsch Morgenlándisch Gesellschaftnak svéd hollandi kalkutta é egyiptom Kelet Társaságoknak a Académi Francaisenek leiden é amszterdam akadémiáknak london Jewis Historica Societyne é má nagyhír tudományo társulatokna vilá minde részén a aberdeen é cambridge egyetemekne pedi díszdoktoráv avatták Számo alkalomma képviselt Magy Tud Akadémiá é magya kormány jelentékenyeb külföld tudományo kongresszusokon íg többe köz a 1889- Stockholmba tartot orientalist kongresszuson amelye mag své királ nyújtott á G.-ne legkiválób orientalistána kitüntetésér szolgál nag aranyérmet A 1901 páris é a 1908 saint-louis világkiállításo alkalmáva tartot akadémiá kongresszusár i G.- küldté ki min magya tudományossá legméltób reprezentánsát G budapest egyeteme 187 ót tanítot min magántaná é 1894 kapot nyilváno rende tanár címe jogo nélkül azonba katedráho csa 1905 jutot e alkalomma köszön l Pest Izr Hitközségné harmin é ót visel főtitkár állásáról Közbe számo külföld egyete meghívt tanárának íg prágai leideni oxford é cambridge egyetemek a utóbb közvetle hírneve Robertso Smit halál után d G valamennyi elhárított példátlanu áll szerénységgel G a Orsz Rabbiszemináriumna 189 ót tanár volt min zsid vallásbölcsele leghivatottab művelője Óriás irodalm működés fejtet k fiata korátó élet végéi munkatárs vol legszámottevőb magyar német franci é ango tudományo folyóiratokna é enciklopédiáknak íg Magy Tud Akadémi kiadványainak Zeitschrif d Deutsche Morgenlándische Gesellschaft Journa o Roya Asiati Society Journa Asiatique Wiene Zschr f Kund d Morgenlandes Zeitschrif fü Völkerpsychologie Revu d Histoir de Réligions Zeitschrif fü vergleichend Rechtswissenschaft Literaturblat f orientalisch Philologie Zeitsebrif f.alttestamentlich Wissensehaft Zeitschrif f Assyriologie Byzantiniseh Zeitschrift Zeitschrif d Deutsche Palestina-Vereins Jewis Quarterl Review Revu de Étude Juives Jüdisch Zeitschrift,Monatsschrif f.d Geschicht de Judeatums Magya Zsid Szeml stb folyóiratoknak a Nöldeke Kaufmann Steinschneide stb Emlékkönyveknek hébe Jesuru é a olas Scienzi folyóiratnak Min orientalistána legnagyob érdeme hog óriás apparátussa felszerelve vol a első ak tudományo kritik szempontjábó feldolgozt a iszlá tradícióit úgyszintén ak interpretált mohamedá jogot valamin mohamedá vilá másfé évezrede vallás fejlődésé é bels szellemi különöse teológia küzdelmeit Kutatás terület ennélfogv kiterjed a egés iszlám-kultúrkörre tekinte nélkü legkülönbözőb nyelvekre Íg G szanszkritu é oroszu i megtanult miutá eze nyelvterületekr i kihatol a iszlá kultúrköre d éppeníg má fiata korába megtanul törökü é új-perzs nyelve is A orientáli tudományo történetébe G nev közvetlenü D Sacy Rena é Fleische nev mellet említtetik min azo legméltób szellem örököse 1913-ba elfogadt a upsala egyete meghívásá töb hónapr ferjed előadáso tartására d 1920 páris egyete kitüntet meghívásá ismé elhárította 1917-18-ba dékánj vol bpest egy filozófia fakultásának Születés 60 évfordulójá 1910 tanítványa emlékkötetbe róttá l iránt hálájukat,1911 pedi külföl legkiválób orientalistá nyújtottá á G.-Festschriftet G főb művei I Zsid tudományr vonatkozóak Studie übe Tanchu Jerusalm Leipz 187 Ballag Mó hébe nyelvtanána átdolgozás 187 De Mytho be de Hebráer un sein geschichtlich Entuickelun Leipzi 1876 angolu 187 Londo Da arabisch Origina vo Maimuni Sefe Hamischpot Übe ein forme i de jüdische Responsenliteratu un i de muhammedanische Fetwas Di Sabbathinstitutio i Islam Probe mu-hammedanische Polemi gege de Talmud Ib Hut th mohammeda mysti an th Jew o Damascus Bemerkunge zu neuhebraische Poesie Sai be Hasa d‘Alexandrie Mélange Judeo-Arabes Hebraisch Element i muhammedanische Zauberformeln A álmo jelentőség rég hébereknél talmu é midrá grammatikájáról Muhammedanisch Traditione übe de Grabesor de Josua Übe da Patriarchengra i Hebro Maimo-nide Gutachte übe Musi Übe jüdisch Sitte un Brauch au muhammedanische Schriften Polemi de Druse gege de Pentateuch Renseignement d sourc musulman su l dignit d Réch-Galouta zsidósá lénye é fejlődés 192 stb II A egés Iszlá kultúrköréne filológiájára teológiájára vallásbölcsészetére költészetére tudománytörténetére polgár é egyházjogára archeológiájár vonatkoz főb művei Beitrag zu Geschicht de Sprachgelehrsamkei be de Araber k. Wie 1871-7 Beitrag zu LÁteratu geschicht de Schi u o 187 A iszlá 1871 franciáu i Di Zahiriten ih Lehrsyste un ihr Geschicht Leipzi 188 Abhandlunge zu aralnsche Philologi Bde Leyde 189 9 Di Legend vo Mönc Barschisch Kirehhai 189 spanyolország arabo hely a iszlá fejlődésébe 187 L cult de ancétre e l cult de mort che le Arabe Pari 188 mohamedá jo eredet 188 Palesztin ismereténe haladás a utols háro évtizedbe 188 Mohammedanisch Studie Bde Hall 1889 1890. G leghíreseb munkáj pogán arabo költészeténe hagyomány 189 De Dica de Garwa be A Hutej Leipzi 189 Sali b Abd-e Kuddus un da Zindikhtum wahren d Regierun d Chalife Al-Maht 189 Rena min orientalist 189 történetírá a ara irodalomba 189 Emlék-beszé R Fleiche felet 189 buddhizmu hatás a iszlámr 190 Vorlesunge übe de Isla Heidelber 1910 2 kiad 1925 Becke poros kultuszminiszte előszavával magyaru 191 Th influenc o partitio o Isla 191 Traditio al Dogm Stockhol 191 Katholisch Tenden un Partikularismu i lsla u.o 191 Isla fordomoc n u.o 191 Vámbér Ármi emlékezet 191 Stellun de alte islamische Orthodoxi z de antike Wissenschafte Berli 191 Streitschrif de Garal gege di Batmijj Sekt Leide 191 Di Richtunge de islamische Koranauslegun u o 192 Ezeke kívü írt a ara történelm é irodalm rész Nag Képe Világtörténet a Egyeteme Irodalomtörténet Pallas Réva é Brockhau Lexiko nag kiadásáb a iszlámró szól rész Kultu de Gegenwartba Sajt alat vanna töb kötetr tervezet hátrahagyot munká é szétszór értekezése Gesammelt Schrifte címen 1926-ba a Écol National d Langue Orientale Vivante Parisba kiadt G műveine jegyzéké Helle Berná feldolgozásába ebbe 58 nagyob művé é tanulmányá sorolj fel G.- halál utá külföl legilletékeseb tényező úg említették min ne csupá a iszlá legkimagaslób ismerőjé é legkiválób orientalistát hane min korána egyi legkimagaslób elméjé is 1924-be szül város mélt ünnepsége köz avatt fe G szülőházá elhelyezet emléktáblát

11776.h

CÍMSZ Goldzih

SZEMÉLYNÉ Goldzih Ign

SZÓCIK Goldzihe Igná világhí orientalist szü Székesfehérvár 18 jún.22 meg Budapest 19 no 1 Aty jómód műve vallás kereske vol Vilm szemésztan Bach Vilmos Ilo kivá pedagóg ped unokatestvér volta Gimnáziu tanulmánya cisztercitákn végez szülővárosába m év koráb budapes egyetem Vámbé tanítván vo mellesl állandó képez mag zsi tudományokb i év koráb berlin ma lipcs egyetem folytat tanulmánya i hírnev Fleisch kedve tanítván vol Miut utóbbin fi doktorátu tet 187 leiden ma oxfor cambridg egyetem kele kézirata tanulmányozta.1872-b hazajö év koráb eg magántanárn habilitáltá m követke évb Eötv Józs kultuszminiszt nagyo ál ösztöndíjj kele tanulmányút küld hossza ide Cairó-ba Damaszkuszb Palesztináb tanulmányoz ar filológiá mohamed teológi egyházjogo 18 ó Magy Tu Akadém lev ma 189 rend tagj gr Ku Gé halá ut ped nyelvtudomán szakosztá elnö le Akadém bel életéb halálá veze szerep vit Tag vo szám legelőkelő külföl akadémián tudomány intézetne í szentpétervá Császá Poro Ki Akadémián Berlinbe göttinge Tud Társaságna münche Baj Ki Akadémiána madri Acadein Reálna londo Roy Asiat Societyne Deutsc Morgenlándisc Gesellschaftna své holland kalkutt egyipto Kele Társaságokna Académ Francaisene leide amszterda akadémiákna londo Jewi Historic Societyn m nagyhí tudomány társulatokn vil mind részé aberdee cambridg egyetemekn ped díszdoktorá avattá Szám alkalomm képvisel Mag Tu Akadémi magy kormán jelentékenye külföl tudomány kongresszusoko í több kö 1889 Stockholmb tarto orientalis kongresszuso amely ma sv kirá nyújtot G.-n legkiváló orientalistán kitüntetésé szolgá na aranyérme 190 pári 190 saint-loui világkiállítás alkalmáv tarto akadémi kongresszusá G. küldt k mi magy tudományoss legméltó reprezentánsá budapes egyetem 18 ó taníto mi magántan 189 kapo nyilván rend taná cím jog nélkü azonb katedráh cs 190 juto alkalomm köszö Pes Iz Hitközségn harmi ó vise főtitká állásáró Közb szám külföl egyet meghív tanárána í prága leiden oxfor cambridg egyeteme utób közvetl hírnev Roberts Smi halá utá valamenny elhárítot példátlan ál szerénységge Ors Rabbiszemináriumn 18 ó taná vol mi zsi vallásbölcsel leghivatotta művelőj Óriá irodal működé fejte fiat korát éle végé munkatár vo legszámottevő magya néme franc ang tudomány folyóiratokn enciklopédiákna í Mag Tu Akadém kiadványaina Zeitschri Deutsch Morgenlándisch Gesellschaf Journ Roy Asiat Societ Journ Asiatiqu Wien Zsch Kun Morgenlande Zeitschri f Völkerpsychologi Rev Histoi d Réligion Zeitschri f vergleichen Rechtswissenschaf Literaturbla orientalisc Philologi Zeitsebri f.alttestamentlic Wissensehaf Zeitschri Assyriologi Byzantinise Zeitschrif Zeitschri Deutsch Palestina-Verein Jewi Quarter Revie Rev d Étud Juive Jüdisc Zeitschrift,Monatsschri f. Geschich d Judeatum Magy Zsi Szem st folyóiratokna Nöldek Kaufman Steinschneid st Emlékkönyvekne héb Jesur ola Scienz folyóiratna Mi orientalistán legnagyo érdem ho óriá apparátuss felszerelv vo els a tudomány kriti szempontjáb feldolgoz iszl tradíciói úgyszinté a interpretál mohamed jogo valami mohamed vil másf évezred vallá fejlődés bel szellem különös teológi küzdelmei Kutatá terüle ennélfog kiterje egé iszlám-kultúrkörr tekint nélk legkülönböző nyelvekr Í szanszkrit orosz megtanul miut ez nyelvterületek kihato iszl kultúrkör éppení m fiat koráb megtanu török új-perz nyelv i orientál tudomány történetéb ne közvetlen Sac Ren Fleisch ne melle említteti mi az legméltó szelle örökös 1913-b elfogad upsal egyet meghívás tö hónap ferje előadás tartásár 192 pári egyet kitünte meghívás ism elhárított 1917-18-b dékán vo bpes eg filozófi fakultásána Születé 6 évfordulój 191 tanítvány emlékkötetb rótt irán hálájukat,191 ped külfö legkiváló orientalist nyújtott G.-Festschrifte fő műve Zsi tudomány vonatkozóa Studi üb Tanch Jerusal Leip 18 Balla M héb nyelvtanán átdolgozá 18 D Myth b d Hebráe u sei geschichtlic Entuickelu Leipz 187 angol 18 Lond D arabisc Origin v Maimun Sef Hamischpo Üb ei form d jüdisch Responsenliterat u d muhammedanisch Fetwa D Sabbathinstituti Isla Prob mu-hammedanisch Polem geg d Talmu I Hu t mohammed myst a t Je Damascu Bemerkung z neuhebraisch Poesi Sa b Has d‘Alexandri Mélang Judeo-Arabe Hebraisc Elemen muhammedanisch Zauberformel álm jelentősé ré héberekné talm midr grammatikájáró Muhammedanisc Tradition üb d Grabeso d Josu Üb d Patriarchengr Hebr Maimo-nid Gutacht üb Mus Üb jüdisc Sitt u Brauc a muhammedanisch Schrifte Polem d Drus geg d Pentateuc Renseignemen sour musulma s digni Réch-Galout zsidós lény fejlődé 19 st I egé Iszl kultúrkörén filológiájár teológiájár vallásbölcsészetér költészetér tudománytörténetér polgá egyházjogár archeológiájá vonatko fő műve Beitra z Geschich d Sprachgelehrsamke b d Arabe k Wi 1871- Beitra z LÁterat geschich d Sch 18 iszl 187 franciá D Zahirite i Lehrsyst u ih Geschich Leipz 18 Abhandlung z aralnsch Philolog Bd Leyd 18 D Legen v Mön Barschisc Kirehha 18 spanyolorszá arab hel iszl fejlődéséb 18 cul d ancétr cul d mor ch l Arab Par 18 mohamed j erede 18 Paleszti ismeretén haladá utol hár évtizedb 18 Mohammedanisc Studi Bd Hal 188 1890 leghírese munká pogá arab költészetén hagyomán 18 D Dic d Garw b Hute Leipz 18 Sal Abd- Kuddu u d Zindikhtu wahre Regieru Chalif Al-Mah 18 Ren mi orientalis 18 történetír ar irodalomb 18 Emlék-besz Fleich fele 18 buddhizm hatá iszlám 19 Vorlesung üb d Isl Heidelbe 191 kia 192 Beck poro kultuszminiszt előszaváva magyar 19 T influen partiti Isl 19 Traditi a Dog Stockho 19 Katholisc Tende u Partikularism lsl u. 19 Isl fordomo u. 19 Vámbé Árm emlékeze 19 Stellu d alt islamisch Orthodox d antik Wissenschaft Berl 19 Streitschri d Gara geg d Batmij Sek Leid 19 D Richtung d islamisch Koranauslegu 19 Ezek kív ír ar történel irodal rés Na Kép Világtörténe Egyetem Irodalomtörténe Palla Rév Brockha Lexik na kiadásá iszlámr szó rés Kult d Gegenwartb Saj ala vann tö kötet terveze hátrahagyo munk szétszó értekezés Gesammel Schrift címe 1926-b Éco Nationa Langu Oriental Vivant Parisb kiad művein jegyzék Hell Bern feldolgozásáb ebb 5 nagyo műv tanulmány sorol fe G. halá ut külfö legilletékese tényez ú említetté mi n csup iszl legkimagasló ismerőj legkiváló orientalistá han mi korán egy legkimagasló elméj i 1924-b szü váro mél ünnepség kö avat f szülőház elhelyeze emléktáblá

11776.

CÍMS Goldzi

SZEMÉLYN Goldzi Ig

SZÓCI Goldzih Ign világh orientalis sz Székesfehérvá 1 jún.2 me Budapes 1 n At jómó műv vallá keresk vo Vil szemészta Bac Vilmo Il kiv pedagó pe unokatestvé volt Gimnázi tanulmány ciszterciták vége szülővárosáb é korá budape egyete Vámb tanítvá v melles álland képe ma zs tudományok é korá berli m lipc egyete folyta tanulmány hírne Fleisc kedv tanítvá vo Miu utóbbi f doktorát te 18 leide m oxfo cambrid egyete kel kézirat tanulmányozta.1872- hazaj é korá e magántanár habilitált követk év Eöt Józ kultuszminisz nagy á ösztöndíj kel tanulmányú kül hossz id Cairó-b Damaszkusz Palesztiná tanulmányo a filológi mohame teológ egyházjog 1 Mag T Akadé le m 18 ren tag g K G hal u pe nyelvtudomá szakoszt eln l Akadé be életé halál vez szere vi Ta v szá legelőkel külfö akadémiá tudomán intézetn szentpéterv Csász Por K Akadémiá Berlinb götting Tu Társaságn münch Ba K Akadémián madr Acadei Reáln lond Ro Asia Societyn Deuts Morgenlándis Gesellschaftn sv hollan kalkut egyipt Kel Társaságokn Acadé Francaisen leid amszterd akadémiákn lond Jew Histori Society nagyh tudomán társulatok vi min rész aberde cambrid egyetemek pe díszdoktor avatt Szá alkalom képvise Ma T Akadém mag kormá jelentékeny külfö tudomán kongresszusok töb k 188 Stockholm tart orientali kongresszus amel m s kir nyújto G.- legkivál orientalistá kitüntetés szolg n aranyérm 19 pár 19 saint-lou világkiállítá alkalmá tart akadém kongresszus G küld m mag tudományos legmélt reprezentáns budape egyete 1 tanít m magánta 18 kap nyilvá ren tan cí jo nélk azon katedrá c 19 jut alkalom kösz Pe I Hitközség harm vis főtitk állásár Köz szá külfö egye meghí tanárán prág leide oxfo cambrid egyetem utó közvet hírne Robert Sm hal ut valamenn elháríto példátla á szerénységg Or Rabbiszeminárium 1 tan vo m zs vallásbölcse leghivatott művelő Óri iroda működ fejt fia korá él vég munkatá v legszámottev magy ném fran an tudomán folyóiratok enciklopédiákn Ma T Akadé kiadványain Zeitschr Deutsc Morgenlándisc Gesellscha Jour Ro Asia Socie Jour Asiatiq Wie Zsc Ku Morgenland Zeitschr Völkerpsycholog Re Histo Réligio Zeitschr vergleiche Rechtswissenscha Literaturbl orientalis Philolog Zeitsebr f.alttestamentli Wissenseha Zeitschr Assyriolog Byzantinis Zeitschri Zeitschr Deutsc Palestina-Verei Jew Quarte Revi Re Étu Juiv Jüdis Zeitschrift,Monatsschr f Geschic Judeatu Mag Zs Sze s folyóiratokn Nölde Kaufma Steinschnei s Emlékkönyvekn hé Jesu ol Scien folyóiratn M orientalistá legnagy érde h óri apparátus felszerel v el tudomán krit szempontjá feldolgo isz tradíció úgyszint interpretá mohame jog valam mohame vi más évezre vall fejlődé be szelle különö teológ küzdelme Kutat terül ennélfo kiterj eg iszlám-kultúrkör tekin nél legkülönböz nyelvek szanszkri oros megtanu miu e nyelvterülete kihat isz kultúrkö éppen fia korá megtan törö új-per nyel orientá tudomán történeté n közvetle Sa Re Fleisc n mell említtet m a legmélt szell örökö 1913- elfoga upsa egye meghívá t hóna ferj előadá tartásá 19 pár egye kitünt meghívá is elhárítot 1917-18- déká v bpe e filozóf fakultásán Szület évforduló 19 tanítván emlékkötet rót irá hálájukat,19 pe külf legkivál orientalis nyújtot G.-Festschrift f műv Zs tudomán vonatkozó Stud ü Tanc Jerusa Lei 1 Ball hé nyelvtaná átdolgoz 1 Myt Hebrá se geschichtli Entuickel Leip 18 ango 1 Lon arabis Origi Maimu Se Hamischp Ü e for jüdisc Responsenlitera muhammedanisc Fetw Sabbathinstitut Isl Pro mu-hammedanisc Pole ge Talm H mohamme mys J Damasc Bemerkun neuhebraisc Poes S Ha d‘Alexandr Mélan Judeo-Arab Hebrais Eleme muhammedanisc Zauberforme ál jelentős r héberekn tal mid grammatikájár Muhammedanis Traditio ü Grabes Jos Ü Patriarcheng Heb Maimo-ni Gutach ü Mu Ü jüdis Sit Brau muhammedanisc Schrift Pole Dru ge Pentateu Renseigneme sou musulm dign Réch-Galou zsidó lén fejlőd 1 s eg Isz kultúrköré filológiájá teológiájá vallásbölcsészeté költészeté tudománytörténeté polg egyházjogá archeológiáj vonatk f műv Beitr Geschic Sprachgelehrsamk Arab W 1871 Beitr LÁtera geschic Sc 1 isz 18 franci Zahirit Lehrsys i Geschic Leip 1 Abhandlun aralnsc Philolo B Ley 1 Lege Mö Barschis Kirehh 1 spanyolorsz ara he isz fejlődésé 1 cu ancét cu mo c Ara Pa 1 mohame ered 1 Paleszt ismereté halad uto há évtized 1 Mohammedanis Stud B Ha 18 189 leghíres munk pog ara költészeté hagyomá 1 Di Gar Hut Leip 1 Sa Abd Kudd Zindikht wahr Regier Chali Al-Ma 1 Re m orientali 1 történetí a irodalom 1 Emlék-bes Fleic fel 1 buddhiz hat iszlá 1 Vorlesun ü Is Heidelb 19 ki 19 Bec por kultuszminisz előszaváv magya 1 influe partit Is 1 Tradit Do Stockh 1 Katholis Tend Partikularis ls u 1 Is fordom u 1 Vámb Ár emlékez 1 Stell al islamisc Orthodo anti Wissenschaf Ber 1 Streitschr Gar ge Batmi Se Lei 1 Richtun islamisc Koranausleg 1 Eze kí í a történe iroda ré N Ké Világtörtén Egyete Irodalomtörtén Pall Ré Brockh Lexi n kiadás iszlám sz ré Kul Gegenwart Sa al van t köte tervez hátrahagy mun szétsz értekezé Gesamme Schrif cím 1926- Éc Nation Lang Orienta Vivan Paris kia művei jegyzé Hel Ber feldolgozásá eb nagy mű tanulmán soro f G hal u külf legilletékes ténye említett m csu isz legkimagasl ismerő legkivál orientalist ha m korá eg legkimagasl elmé 1924- sz vár mé ünnepsé k ava szülőhá elhelyez emléktábl

11776

CÍM Goldz

SZEMÉLY Goldz I

SZÓC Goldzi Ig világ orientali s Székesfehérv jún. m Budape A jóm mű vall keres v Vi szemészt Ba Vilm I ki pedag p unokatestv vol Gimnáz tanulmán cisztercitá vég szülővárosá kor budap egyet Vám tanítv melle állan kép m z tudományo kor berl lip egyet folyt tanulmán hírn Fleis ked tanítv v Mi utóbb doktorá t 1 leid oxf cambri egyet ke kézira tanulmányozta.1872 haza kor magántaná habilitál követ é Eö Jó kultuszminis nag ösztöndí ke tanulmány kü hoss i Cairó- Damaszkus Palesztin tanulmány filológ moham teoló egyházjo Ma Akad l 1 re ta ha p nyelvtudom szakosz el Akad b élet halá ve szer v T sz legelőke külf akadémi tudomá intézet szentpéter Csás Po Akadémi Berlin göttin T Társaság münc B Akadémiá mad Acade Reál lon R Asi Society Deut Morgenlándi Gesellschaft s holla kalku egyip Ke Társaságok Acad Francaise lei amszter akadémiák lon Je Histor Societ nagy tudomá társulato v mi rés aberd cambri egyeteme p díszdokto avat Sz alkalo képvis M Akadé ma korm jelentéken külf tudomá kongresszuso tö 18 Stockhol tar oriental kongresszu ame ki nyújt G. legkivá orientalist kitünteté szol aranyér 1 pá 1 saint-lo világkiállít alkalm tar akadé kongresszu kül ma tudományo legmél reprezentán budap egyet taní magánt 1 ka nyilv re ta c j nél azo katedr 1 ju alkalo kös P Hitközsé har vi főtit állásá Kö sz külf egy megh tanárá prá leid oxf cambri egyete ut közve hírn Rober S ha u valamen elhárít példátl szerénység O Rabbiszemináriu ta v z vallásbölcs leghivatot művel Ór irod műkö fej fi kor é vé munkat legszámotte mag né fra a tudomá folyóirato enciklopédiák M Akad kiadványai Zeitsch Deuts Morgenlándis Gesellsch Jou R Asi Soci Jou Asiati Wi Zs K Morgenlan Zeitsch Völkerpsycholo R Hist Réligi Zeitsch vergleich Rechtswissensch Literaturb orientali Philolo Zeitseb f.alttestamentl Wissenseh Zeitsch Assyriolo Byzantini Zeitschr Zeitsch Deuts Palestina-Vere Je Quart Rev R Ét Jui Jüdi Zeitschrift,Monatssch Geschi Judeat Ma Z Sz folyóiratok Nöld Kaufm Steinschne Emlékkönyvek h Jes o Scie folyóirat orientalist legnag érd ór apparátu felszere e tudomá kri szempontj feldolg is tradíci úgyszin interpret moham jo vala moham v má évezr val fejlőd b szell külön teoló küzdelm Kuta terü ennélf kiter e iszlám-kultúrkö teki né legkülönbö nyelve szanszkr oro megtan mi nyelvterület kiha is kultúrk éppe fi kor megta tör új-pe nye orient tudomá történet közvetl S R Fleis mel említte legmél szel örök 1913 elfog ups egy meghív hón fer előad tartás 1 pá egy kitün meghív i elháríto 1917-18 dék bp filozó fakultásá Szüle évfordul 1 tanítvá emlékköte ró ir hálájukat,1 p kül legkivá orientali nyújto G.-Festschrif mű Z tudomá vonatkoz Stu Tan Jerus Le Bal h nyelvtan átdolgo My Hebr s geschichtl Entuicke Lei 1 ang Lo arabi Orig Maim S Hamisch fo jüdis Responsenliter muhammedanis Fet Sabbathinstitu Is Pr mu-hammedanis Pol g Tal mohamm my Damas Bemerku neuhebrais Poe H d‘Alexand Méla Judeo-Ara Hebrai Elem muhammedanis Zauberform á jelentő héberek ta mi grammatikájá Muhammedani Traditi Grabe Jo Patriarchen He Maimo-n Gutac M jüdi Si Bra muhammedanis Schrif Pol Dr g Pentate Renseignem so musul dig Réch-Galo zsid lé fejlő e Is kultúrkör filológiáj teológiáj vallásbölcsészet költészet tudománytörténet pol egyházjog archeológiá vonat mű Beit Geschi Sprachgelehrsam Ara 187 Beit LÁter geschi S is 1 franc Zahiri Lehrsy Geschi Lei Abhandlu aralns Philol Le Leg M Barschi Kireh spanyolors ar h is fejlődés c ancé c m Ar P moham ere Palesz ismeret hala ut h évtize Mohammedani Stu H 1 18 leghíre mun po ar költészet hagyom D Ga Hu Lei S Ab Kud Zindikh wah Regie Chal Al-M R oriental történet irodalo Emlék-be Flei fe buddhi ha iszl Vorlesu I Heidel 1 k 1 Be po kultuszminis előszavá magy influ parti I Tradi D Stock Katholi Ten Partikulari l I fordo Vám Á emléke Stel a islamis Orthod ant Wissenscha Be Streitsch Ga g Batm S Le Richtu islamis Koranausle Ez k történ irod r K Világtörté Egyet Irodalomtörté Pal R Brock Lex kiadá iszlá s r Ku Gegenwar S a va köt terve hátrahag mu széts értekez Gesamm Schri cí 1926 É Natio Lan Orient Viva Pari ki műve jegyz He Be feldolgozás e nag m tanulmá sor ha kül legilletéke tény említet cs is legkimagas ismer legkivá orientalis h kor e legkimagas elm 1924 s vá m ünneps av szülőh elhelye emléktáb

1177

CÍ Gold

SZEMÉL Gold

SZÓ Goldz I vilá oriental Székesfehér jún Budap jó m val kere V szemész B Vil k peda unokatest vo Gimná tanulmá cisztercit vé szülőváros ko buda egye Vá tanít mell álla ké tudomány ko ber li egye foly tanulmá hír Flei ke tanít M utób doktor lei ox cambr egye k kézir tanulmányozta.187 haz ko magántan habilitá köve E J kultuszmini na ösztönd k tanulmán k hos Cairó Damaszku Paleszti tanulmán filoló moha teol egyházj M Aka r t h nyelvtudo szakos e Aka éle hal v sze s legelők kül akadém tudom intéze szentpéte Csá P Akadém Berli götti Társasá mün Akadémi ma Acad Reá lo As Societ Deu Morgenlánd Gesellschaf holl kalk egyi K Társaságo Aca Francais le amszte akadémiá lo J Histo Socie nag tudom társulat m ré aber cambr egyetem díszdokt ava S alkal képvi Akad m kor jelentéke kül tudom kongresszus t 1 Stockho ta orienta kongressz am k nyúj G legkiv orientalis kitüntet szo aranyé p saint-l világkiállí alkal ta akad kongressz kü m tudomány legmé reprezentá buda egye tan magán k nyil r t né az kated j alkal kö Hitközs ha v főti állás K s kül eg meg tanár pr lei ox cambr egyet u közv hír Robe h valame elhárí példát szerénysé Rabbiszeminári t vallásbölc leghivato műve Ó iro műk fe f ko v munka legszámott ma n fr tudom folyóirat enciklopédiá Aka kiadványa Zeitsc Deut Morgenlándi Gesellsc Jo As Soc Jo Asiat W Z Morgenla Zeitsc Völkerpsychol His Rélig Zeitsc vergleic Rechtswissensc Literatur oriental Philol Zeitse f.alttestament Wissense Zeitsc Assyriol Byzantin Zeitsch Zeitsc Deut Palestina-Ver J Quar Re É Ju Jüd Zeitschrift,Monatssc Gesch Judea M S folyóirato Nöl Kauf Steinschn Emlékkönyve Je Sci folyóira orientalis legna ér ó apparát felszer tudom kr szempont feldol i tradíc úgyszi interpre moha j val moha m évez va fejlő szel külö teol küzdel Kut ter ennél kite iszlám-kultúrk tek n legkülönb nyelv szanszk or megta m nyelvterüle kih i kultúr épp f ko megt tö új-p ny orien tudom történe közvet Flei me említt legmé sze örö 191 elfo up eg meghí hó fe előa tartá p eg kitü meghí elhárít 1917-1 dé b filoz fakultás Szül évfordu tanítv emlékköt r i hálájukat, kü legkiv oriental nyújt G.-Festschri m tudom vonatko St Ta Jeru L Ba nyelvta átdolg M Heb geschicht Entuick Le an L arab Ori Mai Hamisc f jüdi Responsenlite muhammedani Fe Sabbathinstit I P mu-hammedani Po Ta moham m Dama Bemerk neuhebrai Po d‘Alexan Mél Judeo-Ar Hebra Ele muhammedani Zauberfor jelent hébere t m grammatikáj Muhammedan Tradit Grab J Patriarche H Maimo- Guta jüd S Br muhammedani Schri Po D Pentat Renseigne s musu di Réch-Gal zsi l fejl I kultúrkö filológiá teológiá vallásbölcsésze költésze tudománytörténe po egyházjo archeológi vona m Bei Gesch Sprachgelehrsa Ar 18 Bei LÁte gesch i fran Zahir Lehrs Gesch Le Abhandl araln Philo L Le Barsch Kire spanyolor a i fejlődé anc A moha er Pales ismere hal u évtiz Mohammedan St 1 leghír mu p a költésze hagyo G H Le A Ku Zindik wa Regi Cha Al- orienta történe irodal Emlék-b Fle f buddh h isz Vorles Heide B p kultuszmini előszav mag infl part Trad Stoc Kathol Te Partikular ford Vá emlék Ste islami Ortho an Wissensch B Streitsc G Bat L Richt islami Koranausl E törté iro Világtört Egye Irodalomtört Pa Broc Le kiad iszl K Gegenwa v kö terv hátraha m szét érteke Gesam Schr c 192 Nati La Orien Viv Par k műv jegy H B feldolgozá na tanulm so h kü legilleték tén említe c i legkimaga isme legkiv orientali ko legkimaga el 192 v ünnep a szülő elhely emléktá