11777.htm

CÍMSZÓ: Goldziher

SZEMÉLYNÉV: Goldziher Károly

SZÓCIKK: 2. G. Károly, matematikus, G. Ignác (1. o.) fia szül. Budapesten 1881 febr. 26. A budapesti és göttingeni egyetemeken tanult matematikát s haza jövet középiskolai és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett, majd a polgári iskolai tanítóképzőn a matematika és a József-műegyetemen a politikai és kereskedelmi számtan magántanára lett. Főkép biztosítástudománnyal foglalkozik és titkára volt az amszterdami VII. ilynemü kongresszusnak. A matematika-pedagógia terén és a középiskolai tanáregyesületben is a matematikatanítás reformja terén élénk munkásságot fejtett ki. Számos hazai és külföldi szakfolyóirat állandó munkatársa. Egyik művét az amerikai kormány adta ki (1912). Nagyobb műve: Nyugdíjbiztosítás (1919).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1777. címszó a lexikon => 320. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11777.htm

CÍMSZÓ: Goldziher

SZEMÉLYNÉV: Goldziher Károly

SZÓCIKK: 2. G. Károly, matematikus, G. Ignác 1. o. fia szül. Budapesten 1881 febr. 26. A budapesti és göttingeni egyetemeken tanult matematikát s haza jövet középiskolai és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett, majd a polgári iskolai tanítóképzőn a matematika és a József-műegyetemen a politikai és kereskedelmi számtan magántanára lett. Főkép biztosítástudománnyal foglalkozik és titkára volt az amszterdami VII. ilynemü kongresszusnak. A matematika-pedagógia terén és a középiskolai tanáregyesületben is a matematikatanítás reformja terén élénk munkásságot fejtett ki. Számos hazai és külföldi szakfolyóirat állandó munkatársa. Egyik művét az amerikai kormány adta ki 1912 . Nagyobb műve: Nyugdíjbiztosítás 1919 .

11777.ht

CÍMSZÓ Goldzihe

SZEMÉLYNÉV Goldzihe Károl

SZÓCIKK 2 G Károly matematikus G Igná 1 o fi szül Budapeste 188 febr 26 budapest é göttingen egyetemeke tanul matematiká haz jöve középiskola é bölcsészetdoktor oklevele szerzett maj polgár iskola tanítóképző matematik é József-műegyeteme politika é kereskedelm számta magántanár lett Főké biztosítástudománnya foglalkozi é titkár vol a amszterdam VII ilynem kongresszusnak matematika-pedagógi teré é középiskola tanáregyesületbe i matematikatanítá reformj teré élén munkásságo fejtet ki Számo haza é külföld szakfolyóira álland munkatársa Egyi művé a amerika kormán adt k 191 Nagyob műve Nyugdíjbiztosítá 191

11777.h

CÍMSZ Goldzih

SZEMÉLYNÉ Goldzih Káro

SZÓCIK Károl matematiku Ign f szü Budapest 18 feb 2 budapes göttinge egyetemek tanu matematik ha jöv középiskol bölcsészetdokto oklevel szerzet ma polgá iskol tanítóképz matemati József-műegyetem politik kereskedel számt magántaná let Fők biztosítástudománny foglalkoz titká vo amszterda VI ilyne kongresszusna matematika-pedagóg ter középiskol tanáregyesületb matematikatanít reform ter élé munkásság fejte k Szám haz külföl szakfolyóir állan munkatárs Egy műv amerik kormá ad 19 Nagyo műv Nyugdíjbiztosít 19

11777.

CÍMS Goldzi

SZEMÉLYN Goldzi Kár

SZÓCI Káro matematik Ig sz Budapes 1 fe budape götting egyeteme tan matemati h jö középisko bölcsészetdokt okleve szerze m polg isko tanítókép matemat József-műegyete politi kereskede szám magántan le Fő biztosítástudománn foglalko titk v amszterd V ilyn kongresszusn matematika-pedagó te középisko tanáregyesület matematikataní refor te él munkássá fejt Szá ha külfö szakfolyói álla munkatár Eg mű ameri korm a 1 Nagy mű Nyugdíjbiztosí 1

11777

CÍM Goldz

SZEMÉLY Goldz Ká

SZÓC Kár matemati I s Budape f budap göttin egyetem ta matemat j középisk bölcsészetdok oklev szerz pol isk tanítóké matema József-műegyet polit keresked szá magánta l F biztosítástudomán foglalk tit amszter ily kongresszus matematika-pedag t középisk tanáregyesüle matematikatan refo t é munkáss fej Sz h külf szakfolyó áll munkatá E m amer kor Nag m Nyugdíjbiztos

1177

CÍ Gold

SZEMÉL Gold K

SZÓ Ká matemat Budap buda götti egyete t matema középis bölcsészetdo okle szer po is tanítók matem József-műegye poli kereske sz magánt biztosítástudomá foglal ti amszte il kongresszu matematika-peda középis tanáregyesül matematikata ref munkás fe S kül szakfoly ál munkat ame ko Na Nyugdíjbizto