11778.htm

CÍMSZÓ: Goldziher

SZEMÉLYNÉV: Goldzieher Vilmos

SZÓCIKK: "3.  G. Vilmos, orvostanár, szül. Köpcsényben (Moson vm.) 1849 jan. 1., megh. Budapesten 1916 jún. 15. Bécs, Berlin, Prága és Heidelberg egyetemein tanult és Bécsben lett orvosdoktor. 1874-ben Budapestre jött, mint szemészspecialista. 1876-ban egyetemi magántanár, 1895. rk. tanár lett. Több nagy kórháznak, majd a Rókuskórháznak volt szemészfőorvosa. Számos hazai és külföldi előkelő orvosi társaságnak volt tagja. Dolgozatai bel- és külföldi folyóiratokban nagyszámban jelentek meg. Főmunkatársa volt az Eulenburg-féle Realencyclopedie der Medizinischen Wissenschaften-nek, melybe az opthalmológiai részt ő irta. Az első magyarnyelvű Szemészeti kézikönyvét is G. írta (1890). Nagyobb művei: Die Therapie der Augenkrankheiten (1881) Zur Theorie des Elektrotonus (1870 az Archiv f. Physiologieben); Az idült ragályos szemgyulladások (1889); A trachoma (1889); Adatok a szem új képződményeinek tanához (1899): A szembetegségek gyógyítása (1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1778. címszó a lexikon => 320. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11778.htm

CÍMSZÓ: Goldziher

SZEMÉLYNÉV: Goldzieher Vilmos

SZÓCIKK: 3. G. Vilmos, orvostanár, szül. Köpcsényben Moson vm. 1849 jan. 1., megh. Budapesten 1916 jún. 15. Bécs, Berlin, Prága és Heidelberg egyetemein tanult és Bécsben lett orvosdoktor. 1874-ben Budapestre jött, mint szemészspecialista. 1876-ban egyetemi magántanár, 1895. rk. tanár lett. Több nagy kórháznak, majd a Rókuskórháznak volt szemészfőorvosa. Számos hazai és külföldi előkelő orvosi társaságnak volt tagja. Dolgozatai bel- és külföldi folyóiratokban nagyszámban jelentek meg. Főmunkatársa volt az Eulenburg-féle Realencyclopedie der Medizinischen Wissenschaften-nek, melybe az opthalmológiai részt ő irta. Az első magyarnyelvű Szemészeti kézikönyvét is G. írta 1890 . Nagyobb művei: Die Therapie der Augenkrankheiten 1881 Zur Theorie des Elektrotonus 1870 az Archiv f. Physiologieben ; Az idült ragályos szemgyulladások 1889 ; A trachoma 1889 ; Adatok a szem új képződményeinek tanához 1899 : A szembetegségek gyógyítása 1903 .

11778.ht

CÍMSZÓ Goldzihe

SZEMÉLYNÉV Goldziehe Vilmo

SZÓCIKK 3 G Vilmos orvostanár szül Köpcsénybe Moso vm 184 jan 1. megh Budapeste 191 jún 15 Bécs Berlin Prág é Heidelber egyetemei tanul é Bécsbe let orvosdoktor 1874-be Budapestr jött min szemészspecialista 1876-ba egyetem magántanár 1895 rk taná lett Töb nag kórháznak maj Rókuskórházna vol szemészfőorvosa Számo haza é külföld előkel orvos társaságna vol tagja Dolgozata bel é külföld folyóiratokba nagyszámba jelente meg Főmunkatárs vol a Eulenburg-fél Realencyclopedi de Medizinische Wissenschaften-nek melyb a opthalmológia rész irta A els magyarnyelv Szemészet kézikönyvé i G írt 189 Nagyob művei Di Therapi de Augenkrankheite 188 Zu Theori de Elektrotonu 187 a Archi f Physiologiebe A idül ragályo szemgyulladáso 188 trachom 188 Adato sze ú képződményeine tanáho 189 szembetegsége gyógyítás 190

11778.h

CÍMSZ Goldzih

SZEMÉLYNÉ Goldzieh Vilm

SZÓCIK Vilmo orvostaná szü Köpcsényb Mos v 18 ja 1 meg Budapest 19 jú 1 Béc Berli Prá Heidelbe egyeteme tanu Bécsb le orvosdokto 1874-b Budapest jöt mi szemészspecialist 1876-b egyete magántaná 189 r tan let Tö na kórházna ma Rókuskórházn vo szemészfőorvos Szám haz külföl előke orvo társaságn vo tagj Dolgozat be külföl folyóiratokb nagyszámb jelent me Főmunkatár vo Eulenburg-fé Realencycloped d Medizinisch Wissenschaften-ne mely opthalmológi rés irt el magyarnyel Szemésze kézikönyv ír 18 Nagyo műve D Therap d Augenkrankheit 18 Z Theor d Elektroton 18 Arch Physiologieb idü ragály szemgyulladás 18 tracho 18 Adat sz képződményein tanáh 18 szembetegség gyógyítá 19

11778.

CÍMS Goldzi

SZEMÉLYN Goldzie Vil

SZÓCI Vilm orvostan sz Köpcsény Mo 1 j me Budapes 1 j Bé Berl Pr Heidelb egyetem tan Bécs l orvosdokt 1874- Budapes jö m szemészspecialis 1876- egyet magántan 18 ta le T n kórházn m Rókuskórház v szemészfőorvo Szá ha külfö elők orv társaság v tag Dolgoza b külfö folyóiratok nagyszám jelen m Főmunkatá v Eulenburg-f Realencyclope Medizinisc Wissenschaften-n mel opthalmológ ré ir e magyarnye Szemész kéziköny í 1 Nagy műv Thera Augenkrankhei 1 Theo Elektroto 1 Arc Physiologie id ragál szemgyulladá 1 trach 1 Ada s képződményei taná 1 szembetegsé gyógyít 1

11778

CÍM Goldz

SZEMÉLY Goldzi Vi

SZÓC Vil orvosta s Köpcsén M m Budape B Ber P Heidel egyete ta Béc orvosdok 1874 Budape j szemészspeciali 1876 egye magánta 1 t l kórház Rókuskórhá szemészfőorv Sz h külf elő or társasá ta Dolgoz külf folyóirato nagyszá jele Főmunkat Eulenburg- Realencyclop Medizinis Wissenschaften- me opthalmoló r i magyarny Szemés kézikön Nag mű Ther Augenkrankhe The Elektrot Ar Physiologi i ragá szemgyullad trac Ad képződménye tan szembetegs gyógyí

1177

CÍ Gold

SZEMÉL Goldz V

SZÓ Vi orvost Köpcsé Budap Be Heide egyet t Bé orvosdo 187 Budap szemészspecial 187 egy magánt kórhá Rókuskórh szemészfőor S kül el o társas t Dolgo kül folyóirat nagysz jel Főmunka Eulenburg Realencyclo Medizini Wissenschaften m opthalmol magyarn Szemé kézikö Na m The Augenkrankh Th Elektro A Physiolog rag szemgyulla tra A képződmény ta szembeteg gyógy