11781.htm

CÍMSZÓ: Gombaszögi

SZEMÉLYNÉV: Gombaszögi Frida

SZÓCIKK: "Gombaszögi Frida*, színművésznő, szül. Budapesten 1890 dec. 9. Miklós Andor (l. o.) főszerkesztő felesége. A színiakadémián tanult s onnan a Magyar Színházhoz szerződött, majd onnan mint már országosan ismert drámai színésznő a Vígszínházhoz ment át. Mindkét helyen számos nagy sikert aratott folytonosan fejlődő művészetével, különösen a modern társadalmi drámákban, de éppúgy Ibsen és Csehov darabjaiban is. Ezek mellett legkiválóbb szerepeit Shaw, Bernstein, Lengyel Menyhért és Molnár Ferenc színműveiben játszotta. Nővérei: Margit*, szül. 1881., megh. 1925., ismert operett-színésznő; Ella* és Irén* pedig a komika szerepkörben ismert színésznők."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1781. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11781.htm

CÍMSZÓ: Gombaszögi

SZEMÉLYNÉV: Gombaszögi Frida

SZÓCIKK: Gombaszögi Frida*, színművésznő, szül. Budapesten 1890 dec. 9. Miklós Andor l. o. főszerkesztő felesége. A színiakadémián tanult s onnan a Magyar Színházhoz szerződött, majd onnan mint már országosan ismert drámai színésznő a Vígszínházhoz ment át. Mindkét helyen számos nagy sikert aratott folytonosan fejlődő művészetével, különösen a modern társadalmi drámákban, de éppúgy Ibsen és Csehov darabjaiban is. Ezek mellett legkiválóbb szerepeit Shaw, Bernstein, Lengyel Menyhért és Molnár Ferenc színműveiben játszotta. Nővérei: Margit*, szül. 1881., megh. 1925., ismert operett-színésznő; Ella* és Irén* pedig a komika szerepkörben ismert színésznők.

11781.ht

CÍMSZÓ Gombaszög

SZEMÉLYNÉV Gombaszög Frid

SZÓCIKK Gombaszög Frida* színművésznő szül Budapeste 189 dec 9 Mikló Ando l o főszerkeszt felesége színiakadémiá tanul onna Magya Színházho szerződött maj onna min má országosa ismer dráma színészn Vígszínházho men át Mindké helye számo nag siker aratot folytonosa fejlőd művészetével különöse moder társadalm drámákban d éppúg Ibse é Cseho darabjaiba is Eze mellet legkiválób szerepei Shaw Bernstein Lengye Menyhér é Molná Feren színműveibe játszotta Nővérei Margit* szül 1881. megh 1925. ismer operett-színésznő Ella é Irén pedi komik szerepkörbe ismer színésznők

11781.h

CÍMSZ Gombaszö

SZEMÉLYNÉ Gombaszö Fri

SZÓCIK Gombaszö Frida színművészn szü Budapest 18 de Mikl And főszerkesz feleség színiakadémi tanu onn Magy Színházh szerződöt ma onn mi m országos isme drám színész Vígszínházh me á Mindk hely szám na sike arato folytonos fejlő művészetéve különös mode társadal drámákba éppú Ibs Cseh darabjaib i Ez melle legkiváló szerepe Sha Bernstei Lengy Menyhé Moln Fere színműveib játszott Nővére Margit szü 1881 meg 1925 isme operett-színészn Ell Iré ped komi szerepkörb isme színésznő

11781.

CÍMS Gombasz

SZEMÉLYN Gombasz Fr

SZÓCI Gombasz Frid színművész sz Budapes 1 d Mik An főszerkes felesé színiakadém tan on Mag Színház szerződö m on m országo ism drá színés Vígszínház m Mind hel szá n sik arat folytono fejl művészetév különö mod társada drámákb épp Ib Cse darabjai E mell legkivál szerep Sh Bernste Leng Menyh Mol Fer színművei játszot Nővér Margi sz 188 me 192 ism operett-színész El Ir pe kom szerepkör ism színészn

11781

CÍM Gombas

SZEMÉLY Gombas F

SZÓC Gombas Fri színművés s Budape Mi A főszerke feles színiakadé ta o Ma Színhá szerződ o ország is dr színé Vígszínhá Min he sz si ara folyton fej művészeté külön mo társad drámák ép I Cs darabja mel legkivá szere S Bernst Len Meny Mo Fe színműve játszo Nővé Marg s 18 m 19 is operett-színés E I p ko szerepkö is színész

1178

CÍ Gomba

SZEMÉL Gomba

SZÓ Gomba Fr színművé Budap M főszerk fele színiakad t M Szính szerző orszá i d szín Vígszính Mi h s s ar folyto fe művészet külö m társa drámá é C darabj me legkiv szer Berns Le Men M F színműv játsz Nőv Mar 1 1 i operett-színé k szerepk i színés