11783.htm

CÍMSZÓ: Gonda

SZEMÉLYNÉV: Gonda Henrik

SZÓCIKK: Gonda Henrik, ügyvéd, min. tanácsos. v. sajtófőnök szül. Ugaron (Zemplén vm.) 1880 dec. 31. Tanulmányait Ungváron és a budapesti egyetemen végezte s miután a jogi doktorátust és ügyvédi diplomát szerzett, országgyűlési gyorsíró és a függetlenségi párt félhivatalos lapjának, a Magyar tudósítónak a felelős szerkesztője lett, majd a koalíciós kormányban a kereskedelmi minisztérium sajtófőnöke, később a hadgyakorlatokon az uralkodó főhadiszállásán sajtótudósító a háború alatt pedig haditudósítója volt a Magyar Hírlapnak. 1918-ban Wekerle miniszterelnök miniszteri tanácsossá és a miniszterelnökségi sajtóosztály főnökévé nevezte ki. Ez állását a forradalmakig töltötte be s egyik főalkotása a Magyar Távirati Iroda modern alapokra fektetése s a bécsitől való függetlenítése, melyet a minisztertanács az ő előterjesztésére határozott el. Mint a miniszterelnökség képviselője részt vett a bukaresti béketárgyalásokon s az itt kifejtett diplomáciai tevékenységére való tekintettel küldte őt ki Wekerle miniszterelnök hivatalos megbízással Svájcba, ahonnan csupán a bolsevizmus bukása után tért vissza. Azóta ügyvédi hivatásának él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1783. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11783.htm

CÍMSZÓ: Gonda

SZEMÉLYNÉV: Gonda Henrik

SZÓCIKK: Gonda Henrik, ügyvéd, min. tanácsos. v. sajtófőnök szül. Ugaron Zemplén vm. 1880 dec. 31. Tanulmányait Ungváron és a budapesti egyetemen végezte s miután a jogi doktorátust és ügyvédi diplomát szerzett, országgyűlési gyorsíró és a függetlenségi párt félhivatalos lapjának, a Magyar tudósítónak a felelős szerkesztője lett, majd a koalíciós kormányban a kereskedelmi minisztérium sajtófőnöke, később a hadgyakorlatokon az uralkodó főhadiszállásán sajtótudósító a háború alatt pedig haditudósítója volt a Magyar Hírlapnak. 1918-ban Wekerle miniszterelnök miniszteri tanácsossá és a miniszterelnökségi sajtóosztály főnökévé nevezte ki. Ez állását a forradalmakig töltötte be s egyik főalkotása a Magyar Távirati Iroda modern alapokra fektetése s a bécsitől való függetlenítése, melyet a minisztertanács az ő előterjesztésére határozott el. Mint a miniszterelnökség képviselője részt vett a bukaresti béketárgyalásokon s az itt kifejtett diplomáciai tevékenységére való tekintettel küldte őt ki Wekerle miniszterelnök hivatalos megbízással Svájcba, ahonnan csupán a bolsevizmus bukása után tért vissza. Azóta ügyvédi hivatásának él.

11783.ht

CÍMSZÓ Gond

SZEMÉLYNÉV Gond Henri

SZÓCIKK Gond Henrik ügyvéd min tanácsos v sajtófőnö szül Ugaro Zemplé vm 188 dec 31 Tanulmányai Ungváro é budapest egyeteme végezt miutá jog doktorátus é ügyvéd diplomá szerzett országgyűlés gyorsír é függetlenség pár félhivatalo lapjának Magya tudósítóna felelő szerkesztőj lett maj koalíció kormányba kereskedelm minisztériu sajtófőnöke későb hadgyakorlatoko a uralkod főhadiszállásá sajtótudósít hábor alat pedi haditudósítój vol Magya Hírlapnak 1918-ba Wekerl miniszterelnö miniszter tanácsoss é miniszterelnökség sajtóosztál főnökév nevezt ki E állásá forradalmaki töltött b egyi főalkotás Magya Távirat Irod moder alapokr fektetés bécsitő val függetlenítése melye minisztertanác a előterjesztésér határozot el Min miniszterelnöksé képviselőj rész vet bukarest béketárgyalásoko a it kifejtet diplomácia tevékenységér val tekintette küldt ő k Wekerl miniszterelnö hivatalo megbízássa Svájcba ahonna csupá bolsevizmu bukás utá tér vissza Azót ügyvéd hivatásána él

11783.h

CÍMSZ Gon

SZEMÉLYNÉ Gon Henr

SZÓCIK Gon Henri ügyvé mi tanácso sajtófőn szü Ugar Zempl v 18 de 3 Tanulmánya Ungvár budapes egyetem végez miut jo doktorátu ügyvé diplom szerzet országgyűlé gyorsí függetlensé pá félhivatal lapjána Magy tudósítón felel szerkesztő let ma koalíci kormányb kereskedel minisztéri sajtófőnök késő hadgyakorlatok uralko főhadiszállás sajtótudósí hábo ala ped haditudósító vo Magy Hírlapna 1918-b Weker minisztereln miniszte tanácsos miniszterelnöksé sajtóosztá főnöké nevez k állás forradalmak töltöt egy főalkotá Magy Távira Iro mode alapok fekteté bécsit va függetlenítés mely minisztertaná előterjesztésé határozo e Mi miniszterelnöks képviselő rés ve bukares béketárgyalások i kifejte diplomáci tevékenységé va tekintett küld Weker minisztereln hivatal megbízáss Svájcb ahonn csup bolsevizm buká ut té vissz Azó ügyvé hivatásán é

11783.

CÍMS Go

SZEMÉLYN Go Hen

SZÓCI Go Henr ügyv m tanács sajtófő sz Uga Zemp 1 d Tanulmány Ungvá budape egyete vége miu j doktorát ügyv diplo szerze országgyűl gyors függetlens p félhivata lapján Mag tudósító fele szerkeszt le m koalíc kormány kereskede minisztér sajtófőnö kés hadgyakorlato uralk főhadiszállá sajtótudós háb al pe haditudósít v Mag Hírlapn 1918- Weke miniszterel miniszt tanácso miniszterelnöks sajtóoszt főnök neve állá forradalma töltö eg főalkot Mag Távir Ir mod alapo fektet bécsi v függetleníté mel minisztertan előterjesztés határoz M miniszterelnök képvisel ré v bukare béketárgyaláso kifejt diplomác tevékenység v tekintet kül Weke miniszterel hivata megbízás Svájc ahon csu bolseviz buk u t viss Az ügyv hivatásá

11783

CÍM G

SZEMÉLY G He

SZÓC G Hen ügy tanác sajtóf s Ug Zem Tanulmán Ungv budap egyet vég mi doktorá ügy dipl szerz országgyű gyor független félhivat lapjá Ma tudósít fel szerkesz l koalí kormán keresked miniszté sajtófőn ké hadgyakorlat ural főhadiszáll sajtótudó há a p haditudósí Ma Hírlap 1918 Wek minisztere minisz tanács miniszterelnök sajtóosz főnö nev áll forradalm tölt e főalko Ma Távi I mo alap fekte bécs függetlenít me miniszterta előterjeszté határo miniszterelnö képvise r bukar béketárgyalás kifej diplomá tevékenysé tekinte kü Wek minisztere hivat megbízá Sváj aho cs bolsevi bu vis A ügy hivatás

1178SZEMÉL H

SZÓ He üg taná sajtó U Ze Tanulmá Ung buda egye vé m doktor üg dip szer országgy gyo függetle félhiva lapj M tudósí fe szerkes koal kormá kereske miniszt sajtófő k hadgyakorla ura főhadiszál sajtótud h haditudós M Hírla 191 We miniszter minis tanác miniszterelnö sajtóos főn ne ál forradal töl főalk M Táv m ala fekt béc függetlení m minisztert előterjeszt határ minisztereln képvis buka béketárgyalá kife diplom tevékenys tekint k We miniszter hiva megbíz Svá ah c bolsev b vi üg hivatá