11785.htm

CÍMSZÓ: Gonosz zsidók lajstroma

SZÓCIKK: Gonosz zsidók lajstroma. A XV. sz.-ban így nevezték azt a hivatalosan összeállított listát, amelyre a pozsonyi zsidóságot összeírták. A városok zsidógyűlöletét jellemzi,hogy hivatalból bélyegezték meg a pellengérre állított zsidót. A budai káptalan egy előkelő zsidót, mikor annak vallomásáról okiratot készített, «hitetlen zsidó»-nak említ fel. Az ilyen megnevezés szokásként dívott a városi bírák és a tárnok által kiállított okiratokban is. A Budai Törvénykönyv (l. o.) is gonoszoknak és cselszövőknek nevezi a zsidókat és olyan szitkokkal illeti őket, hogy azok ma kimerítenék a felekezet elleni izgatás minden kritériumát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1785. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11785.htm

CÍMSZÓ: Gonosz zsidók lajstroma

SZÓCIKK: Gonosz zsidók lajstroma. A XV. sz.-ban így nevezték azt a hivatalosan összeállított listát, amelyre a pozsonyi zsidóságot összeírták. A városok zsidógyűlöletét jellemzi,hogy hivatalból bélyegezték meg a pellengérre állított zsidót. A budai káptalan egy előkelő zsidót, mikor annak vallomásáról okiratot készített, hitetlen zsidó -nak említ fel. Az ilyen megnevezés szokásként dívott a városi bírák és a tárnok által kiállított okiratokban is. A Budai Törvénykönyv l. o. is gonoszoknak és cselszövőknek nevezi a zsidókat és olyan szitkokkal illeti őket, hogy azok ma kimerítenék a felekezet elleni izgatás minden kritériumát.

11785.ht

CÍMSZÓ Gonos zsidó lajstrom

SZÓCIKK Gonos zsidó lajstroma XV sz.-ba íg nevezté az hivatalosa összeállítot listát amelyr pozsony zsidóságo összeírták városo zsidógyűlöleté jellemzi,hog hivatalbó bélyegezté me pellengérr állítot zsidót buda káptala eg előkel zsidót miko anna vallomásáró okirato készített hitetle zsid -na emlí fel A ilye megnevezé szokáskén dívot város bírá é tárno álta kiállítot okiratokba is Buda Törvényköny l o i gonoszokna é cselszövőkne nevez zsidóka é olya szitkokka illet őket hog azo m kimerítené felekeze ellen izgatá minde kritériumát

11785.h

CÍMSZ Gono zsid lajstro

SZÓCIK Gono zsid lajstrom X sz.-b í nevezt a hivatalos összeállíto listá amely pozson zsidóság összeírtá város zsidógyűlölet jellemzi,ho hivatalb bélyegezt m pellengér állíto zsidó bud káptal e előke zsidó mik ann vallomásár okirat készítet hitetl zsi -n eml fe ily megnevez szokáské dívo váro bír tárn ált kiállíto okiratokb i Bud Törvénykön gonoszokn cselszövőkn neve zsidók oly szitkokk ille őke ho az kimeríten felekez elle izgat mind kritériumá

11785.

CÍMS Gon zsi lajstr

SZÓCI Gon zsi lajstro sz.- nevez hivatalo összeállít list amel pozso zsidósá összeírt váro zsidógyűlöle jellemzi,h hivatal bélyegez pellengé állít zsid bu kápta elők zsid mi an vallomásá okira készíte hitet zs - em f il megneve szokásk dív vár bí tár ál kiállít okiratok Bu Törvénykö gonoszok cselszövők nev zsidó ol szitkok ill ők h a kimeríte feleke ell izga min kritérium

11785

CÍM Go zs lajst

SZÓC Go zs lajstr sz. neve hivatal összeállí lis ame pozs zsidós összeír vár zsidógyűlöl jellemzi, hivata bélyege pelleng állí zsi b kápt elő zsi m a vallomás okir készít hite z e i megnev szokás dí vá b tá á kiállí okirato B Törvényk gonoszo cselszövő ne zsid o szitko il ő kimerít felek el izg mi kritériu

1178

CÍ G z lajs

SZÓ G z lajst sz nev hivata összeáll li am poz zsidó összeí vá zsidógyűlö jellemzi hivat bélyeg pellen áll zs káp el zs vallomá oki készí hit megne szoká d v t kiáll okirat Törvény gonosz cselszöv n zsi szitk i kimerí fele e iz m kritéri