11786.htm

CÍMSZÓ: Gömöri

SZEMÉLYNÉV: Gömöri Elek

SZÓCIKK: Gömöri, 1. Elek, közgazdász, szül. 1878. Tanulmányai végeztével a Magy. Folyam- és Tengerhajózási Rt. osztályfőnök-helyettese, majd a Magyarországi Gőzmosógyárak Szövetségének elnöke és az Országos Ipartestület igazgatósági tagja lett. Nagy érdemeket szerzett a magyar textil különösen a selyemáruk festése terén is s az ő szaktevékenységének eredménye, hogy a selyemárukat kikészítés és festés céljából nem kell többé külföldre szállítani. A háború után alelnöke lett a Kereskedők és Iparosok Rt.-nak, melyet magas színvonalra fejlesztett. Elnöke az Újpesti Kereskedelmi és Iparbank felügyelő-bizottságának s vezérigazgatója a Royal Selyem- és Pamutáru Festő és Kikészítő Gyár Rt.-nak. A fővárosi napilapokban és közgazdasági szemlékben gyakran jelennek meg széles tudásra valló közgazdasági szaktanulmányai. Lelkes Pártfogója minden zsidó ügynek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1786. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11786.htm

CÍMSZÓ: Gömöri

SZEMÉLYNÉV: Gömöri Elek

SZÓCIKK: Gömöri, 1. Elek, közgazdász, szül. 1878. Tanulmányai végeztével a Magy. Folyam- és Tengerhajózási Rt. osztályfőnök-helyettese, majd a Magyarországi Gőzmosógyárak Szövetségének elnöke és az Országos Ipartestület igazgatósági tagja lett. Nagy érdemeket szerzett a magyar textil különösen a selyemáruk festése terén is s az ő szaktevékenységének eredménye, hogy a selyemárukat kikészítés és festés céljából nem kell többé külföldre szállítani. A háború után alelnöke lett a Kereskedők és Iparosok Rt.-nak, melyet magas színvonalra fejlesztett. Elnöke az Újpesti Kereskedelmi és Iparbank felügyelő-bizottságának s vezérigazgatója a Royal Selyem- és Pamutáru Festő és Kikészítő Gyár Rt.-nak. A fővárosi napilapokban és közgazdasági szemlékben gyakran jelennek meg széles tudásra valló közgazdasági szaktanulmányai. Lelkes Pártfogója minden zsidó ügynek.

11786.ht

CÍMSZÓ Gömör

SZEMÉLYNÉV Gömör Ele

SZÓCIKK Gömöri 1 Elek közgazdász szül 1878 Tanulmánya végeztéve Magy Folyam é Tengerhajózás Rt osztályfőnök-helyettese maj Magyarország Gőzmosógyára Szövetségéne elnök é a Országo Ipartestüle igazgatóság tagj lett Nag érdemeke szerzet magya texti különöse selyemáru festés teré i a szaktevékenységéne eredménye hog selyemáruka kikészíté é festé céljábó ne kel több külföldr szállítani hábor utá alelnök let Kereskedő é Iparoso Rt.-nak melye maga színvonalr fejlesztett Elnök a Újpest Kereskedelm é Iparban felügyelő-bizottságána vezérigazgatój Roya Selyem é Pamutár Fest é Kikészít Gyá Rt.-nak főváros napilapokba é közgazdaság szemlékbe gyakra jelenne me széle tudásr vall közgazdaság szaktanulmányai Lelke Pártfogój minde zsid ügynek

11786.h

CÍMSZ Gömö

SZEMÉLYNÉ Gömö El

SZÓCIK Gömör Ele közgazdás szü 187 Tanulmány végeztév Mag Folya Tengerhajózá R osztályfőnök-helyettes ma Magyarorszá Gőzmosógyár Szövetségén elnö Ország Ipartestül igazgatósá tag let Na érdemek szerze magy text különös selyemár festé ter szaktevékenységén eredmény ho selyemáruk kikészít fest céljáb n ke töb külföld szállítan hábo ut alelnö le Keresked Iparos Rt.-na mely mag színvonal fejlesztet Elnö Újpes Kereskedel Iparba felügyelő-bizottságán vezérigazgató Roy Selye Pamutá Fes Kikészí Gy Rt.-na főváro napilapokb közgazdasá szemlékb gyakr jelenn m szél tudás val közgazdasá szaktanulmánya Lelk Pártfogó mind zsi ügyne

11786.

CÍMS Göm

SZEMÉLYN Göm E

SZÓCI Gömö El közgazdá sz 18 Tanulmán végezté Ma Foly Tengerhajóz osztályfőnök-helyette m Magyarorsz Gőzmosógyá Szövetségé eln Orszá Ipartestü igazgatós ta le N érdeme szerz mag tex különö selyemá fest te szaktevékenységé eredmén h selyemáru kikészí fes céljá k tö külföl szállíta háb u aleln l Kereske Iparo Rt.-n mel ma színvona fejleszte Eln Újpe Kereskede Iparb felügyelő-bizottságá vezérigazgat Ro Sely Pamut Fe Kikész G Rt.-n fővár napilapok közgazdas szemlék gyak jelen szé tudá va közgazdas szaktanulmány Lel Pártfog min zs ügyn

11786

CÍM Gö

SZEMÉLY Gö

SZÓC Göm E közgazd s 1 Tanulmá végezt M Fol Tengerhajó osztályfőnök-helyett Magyarors Gőzmosógy Szövetség el Orsz Ipartest igazgató t l érdem szer ma te külön selyem fes t szaktevékenység eredmé selyemár kikész fe célj t külfö szállít há alel Keresk Ipar Rt.- me m színvon fejleszt El Újp Keresked Ipar felügyelő-bizottság vezérigazga R Sel Pamu F Kikés Rt.- fővá napilapo közgazda szemlé gya jele sz tud v közgazda szaktanulmán Le Pártfo mi z ügy

1178

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ Gö közgaz Tanulm végez Fo Tengerhaj osztályfőnök-helyet Magyaror Gőzmosóg Szövetsé e Ors Ipartes igazgat érde sze m t külö selye fe szaktevékenysé eredm selyemá kikés f cél külf szállí h ale Keres Ipa Rt. m színvo fejlesz E Új Kereske Ipa felügyelő-bizottsá vezérigazg Se Pam Kiké Rt. főv napilap közgazd szeml gy jel s tu közgazd szaktanulmá L Pártf m üg