11788.htm

CÍMSZÓ: Göndör

SZEMÉLYNÉV: Göndör Ferenc

SZÓCIKK: "Göndör Ferenc, író és hírlapíró, szül. Kaposváron 1885. A Népszava munkatársa volt és mint haditudósító bejárta a harctereket. Majd kiadta s szerkesztette Az Ember c. folyóiratot, amely újszerű, szokatlan e kíméletlen hangjával nagy feltűnést keltett. Részt vett az újságírók gazdasági mozgalmaiban és a proletárdiktatúra alatt az újságíró szakszervezet élére került. Még a diktatúra idején Bécsbe emigrált, ahol újra megjelentette Az Ember-t. Bécsből Amerikába ment és ugyanezzel a címmel ott is kiadja lapját. Emlékiratait Vallomások cím alatt Bécsben adta ki. Egyéb művei: A háború nyomában; Szenvedések országútján; Ilonka (regény)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1788. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11788.htm

CÍMSZÓ: Göndör

SZEMÉLYNÉV: Göndör Ferenc

SZÓCIKK: Göndör Ferenc, író és hírlapíró, szül. Kaposváron 1885. A Népszava munkatársa volt és mint haditudósító bejárta a harctereket. Majd kiadta s szerkesztette Az Ember c. folyóiratot, amely újszerű, szokatlan e kíméletlen hangjával nagy feltűnést keltett. Részt vett az újságírók gazdasági mozgalmaiban és a proletárdiktatúra alatt az újságíró szakszervezet élére került. Még a diktatúra idején Bécsbe emigrált, ahol újra megjelentette Az Ember-t. Bécsből Amerikába ment és ugyanezzel a címmel ott is kiadja lapját. Emlékiratait Vallomások cím alatt Bécsben adta ki. Egyéb művei: A háború nyomában; Szenvedések országútján; Ilonka regény .

11788.ht

CÍMSZÓ Göndö

SZEMÉLYNÉV Göndö Feren

SZÓCIKK Göndö Ferenc ír é hírlapíró szül Kaposváro 1885 Népszav munkatárs vol é min haditudósít bejárt harctereket Maj kiadt szerkesztett A Embe c folyóiratot amel újszerű szokatla kíméletle hangjáva nag feltűnés keltett Rész vet a újságíró gazdaság mozgalmaiba é proletárdiktatúr alat a újságír szakszerveze élér került Mé diktatúr idejé Bécsb emigrált aho újr megjelentett A Ember-t Bécsbő Amerikáb men é ugyanezze címme ot i kiadj lapját Emlékiratai Vallomáso cí alat Bécsbe adt ki Egyé művei hábor nyomában Szenvedése országútján Ilonk regén

11788.h

CÍMSZ Gönd

SZEMÉLYNÉ Gönd Fere

SZÓCIK Gönd Feren í hírlapír szü Kaposvár 188 Népsza munkatár vo mi haditudósí bejár harctereke Ma kiad szerkesztet Emb folyóirato ame újszer szokatl kíméletl hangjáv na feltűné keltet Rés ve újságír gazdasá mozgalmaib proletárdiktatú ala újságí szakszervez élé kerül M diktatú idej Bécs emigrál ah új megjelentet Ember- Bécsb Ameriká me ugyanezz címm o kiad lapjá Emlékirata Vallomás c ala Bécsb ad k Egy műve hábo nyomába Szenvedés országútjá Ilon regé

11788.

CÍMS Gön

SZEMÉLYN Gön Fer

SZÓCI Gön Fere hírlapí sz Kaposvá 18 Népsz munkatá v m haditudós bejá harcterek M kia szerkeszte Em folyóirat am újsze szokat kímélet hangjá n feltűn kelte Ré v újságí gazdas mozgalmai proletárdiktat al újság szakszerve él kerü diktat ide Béc emigrá a ú megjelente Ember Bécs Amerik m ugyanez cím kia lapj Emlékirat Vallomá al Bécs a Eg műv háb nyomáb Szenvedé országútj Ilo reg

11788

CÍM Gö

SZEMÉLY Gö Fe

SZÓC Gö Fer hírlap s Kaposv 1 Néps munkat haditudó bej harctere ki szerkeszt E folyóira a újsz szoka kíméle hangj feltű kelt R újság gazda mozgalma proletárdikta a újsá szakszerv é ker dikta id Bé emigr megjelent Embe Béc Ameri ugyane cí ki lap Emlékira Vallom a Béc E mű há nyomá Szenved országút Il re

1178

CÍ G

SZEMÉL G F

SZÓ G Fe hírla Kapos Nép munka haditud be harcter k szerkesz folyóir újs szok kímél hang felt kel újsá gazd mozgalm proletárdikt újs szakszer ke dikt i B emig megjelen Emb Bé Amer ugyan c k la Emlékir Vallo Bé m h nyom Szenve országú I r