11790.htm

CÍMSZÓ: Góth

SZEMÉLYNÉV: Góth Móric

SZÓCIKK: "2. G. Móric, festő, szül. Avasfelsőfaluban (Szatmár vm.) 1873. Jogi tanulmányai alatt már Bihari és Karlovszky festőiskolájába járt, majd jogi tanulmányainak utolsó idejét Münchenben töltötte, hol a Hollósy iskolában végleg festővé lett. Bécsben a képzőművészeti akadémián Lefler tanítványa volt. Bécs után Parisban tanult (1906-08),.majd a Bretagneban telepedett le. Belgiumban, Szolnokon, Észak-Amerikában, Franciaországban és ismét Belgiumban dolgozott. Itt érte a világháború és G. Hollandiába menekült, ahol ma is él. Budapesten 1899. a Nemzeti Szalonban állított ki először, a Műcsarnokban pedig az 1908. tavaszi tárlaton Krumplihámozó (1907. Brügge) c. képét a Szépművészeti Múzeum vette meg. Több ösztöndíjat és díjat nyert A Szépműv. Múzeumban van az előbb említett képén kívül: Cirkuszban (olajfestmény 1909); Enteriőr (szénrajz 1909). Egy másik enteriőr képét (1908.) a király vette meg. 1926-ban mutatott be az Ernst Múzeumban festményeiből egész munkásságát jellemző válogatott gyűjteményt. Tájképei, továbbá figurális és enteriőr képei G.-ot a magyar impresszionista festés legelőkelőbb képviselőinek egyikévé avatják."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1790. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11790.htm

CÍMSZÓ: Góth

SZEMÉLYNÉV: Góth Móric

SZÓCIKK: 2. G. Móric, festő, szül. Avasfelsőfaluban Szatmár vm. 1873. Jogi tanulmányai alatt már Bihari és Karlovszky festőiskolájába járt, majd jogi tanulmányainak utolsó idejét Münchenben töltötte, hol a Hollósy iskolában végleg festővé lett. Bécsben a képzőművészeti akadémián Lefler tanítványa volt. Bécs után Parisban tanult 1906-08 ,.majd a Bretagneban telepedett le. Belgiumban, Szolnokon, Észak-Amerikában, Franciaországban és ismét Belgiumban dolgozott. Itt érte a világháború és G. Hollandiába menekült, ahol ma is él. Budapesten 1899. a Nemzeti Szalonban állított ki először, a Műcsarnokban pedig az 1908. tavaszi tárlaton Krumplihámozó 1907. Brügge c. képét a Szépművészeti Múzeum vette meg. Több ösztöndíjat és díjat nyert A Szépműv. Múzeumban van az előbb említett képén kívül: Cirkuszban olajfestmény 1909 ; Enteriőr szénrajz 1909 . Egy másik enteriőr képét 1908. a király vette meg. 1926-ban mutatott be az Ernst Múzeumban festményeiből egész munkásságát jellemző válogatott gyűjteményt. Tájképei, továbbá figurális és enteriőr képei G.-ot a magyar impresszionista festés legelőkelőbb képviselőinek egyikévé avatják.

11790.ht

CÍMSZÓ Gót

SZEMÉLYNÉV Gót Móri

SZÓCIKK 2 G Móric festő szül Avasfelsőfaluba Szatmá vm 1873 Jog tanulmánya alat má Bihar é Karlovszk festőiskolájáb járt maj jog tanulmányaina utols idejé Münchenbe töltötte ho Hollós iskolába végle festőv lett Bécsbe képzőművészet akadémiá Lefle tanítvány volt Béc utá Parisba tanul 1906-0 ,.maj Bretagneba telepedet le Belgiumban Szolnokon Észak-Amerikában Franciaországba é ismé Belgiumba dolgozott It ért világhábor é G Hollandiáb menekült aho m i él Budapeste 1899 Nemzet Szalonba állítot k először Műcsarnokba pedi a 1908 tavasz tárlato Krumplihámoz 1907 Brügg c képé Szépművészet Múzeu vett meg Töb ösztöndíja é díja nyer Szépműv Múzeumba va a előb említet képé kívül Cirkuszba olajfestmén 190 Enteriő szénraj 190 Eg mási enteriő képé 1908 királ vett meg 1926-ba mutatot b a Erns Múzeumba festményeibő egés munkásságá jellemz válogatot gyűjteményt Tájképei tovább figuráli é enteriő képe G.-o magya impresszionist festé legelőkelőb képviselőine egyikév avatják

11790.h

CÍMSZ Gó

SZEMÉLYNÉ Gó Mór

SZÓCIK Móri fest szü Avasfelsőfalub Szatm v 187 Jo tanulmány ala m Biha Karlovsz festőiskolájá jár ma jo tanulmányain utol idej Münchenb töltött h Holló iskoláb végl festő let Bécsb képzőművésze akadémi Lefl tanítván vol Bé ut Parisb tanu 1906- ,.ma Bretagneb telepede l Belgiumba Szolnoko Észak-Amerikába Franciaországb ism Belgiumb dolgozot I ér világhábo Hollandiá menekül ah é Budapest 189 Nemze Szalonb állíto előszö Műcsarnokb ped 190 tavas tárlat Krumplihámo 190 Brüg kép Szépművésze Múze vet me Tö ösztöndíj díj nye Szépmű Múzeumb v elő említe kép kívü Cirkuszb olajfestmé 19 Enteri szénra 19 E más enteri kép 190 kirá vet me 1926-b mutato Ern Múzeumb festményeib egé munkásság jellem válogato gyűjtemény Tájképe továb figurál enteri kép G.- magy impresszionis fest legelőkelő képviselőin egyiké avatjá

11790.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Mó

SZÓCI Mór fes sz Avasfelsőfalu Szat 18 J tanulmán al Bih Karlovs festőiskoláj já m j tanulmányai uto ide München töltöt Holl iskolá vég fest le Bécs képzőművész akadém Lef tanítvá vo B u Paris tan 1906 ,.m Bretagne teleped Belgiumb Szolnok Észak-Amerikáb Franciaország is Belgium dolgozo é világháb Hollandi menekü a Budapes 18 Nemz Szalon állít elősz Műcsarnok pe 19 tava tárla Krumplihám 19 Brü ké Szépművész Múz ve m T ösztöndí dí ny Szépm Múzeum el említ ké kív Cirkusz olajfestm 1 Enter szénr 1 má enter ké 19 kir ve m 1926- mutat Er Múzeum festményei eg munkássá jelle válogat gyűjtemén Tájkép tová figurá enter ké G. mag impresszioni fes legelőkel képviselői egyik avatj

11790

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC Mó fe s Avasfelsőfal Sza 1 tanulmá a Bi Karlov festőiskolá j tanulmánya ut id Münche töltö Hol iskol vé fes l Béc képzőművés akadé Le tanítv v Pari ta 190 ,. Bretagn telepe Belgium Szolno Észak-Ameriká Franciaorszá i Belgiu dolgoz világhá Holland menek Budape 1 Nem Szalo állí elős Műcsarno p 1 tav tárl Krumplihá 1 Br k Szépművés Mú v ösztönd d n Szép Múzeu e emlí k kí Cirkus olajfest Ente szén m ente k 1 ki v 1926 muta E Múzeu festménye e munkáss jell váloga gyűjtemé Tájké tov figur ente k G ma impresszion fe legelőke képviselő egyi avat

1179SZEMÉL

SZÓ M f Avasfelsőfa Sz tanulm B Karlo festőiskol tanulmány u i Münch tölt Ho isko v fe Bé képzőművé akad L tanít Par t 19 , Bretag telep Belgiu Szoln Észak-Amerik Franciaorsz Belgi dolgo világh Hollan mene Budap Ne Szal áll elő Műcsarn ta tár Krumplih B Szépművé M ösztön Szé Múze eml k Cirku olajfes Ent szé ent k 192 mut Múze festmény munkás jel válog gyűjtem Tájk to figu ent m impresszio f legelők képvisel egy ava