11791.htm

CÍMSZÓ: Góth

SZEMÉLYNÉV: Góth Sándor

SZÓCIKK: 3 G. Sándor*, színész és műfordító, szül. Budapesten 1869 okt. 19. 1894-ben a Vígszínházhoz szerződtették s azóta ott működik. Kiváló komikus és jellemszínész. Emellett mint rendező és számos francia és orosz színmű fordítója is jelentékeny nevet szerzett magának. Pásztor Árpáddal (1. o.) közösen írt drámáját, a Vengerkák-at 1917. mutatta be a Vígszínház. Emlékezetes alakításokat nyújtott újabban Szomory Dezső, Glória, Galsworthy, Uri emberek és Harsányi Noszty fiú c. darabokban. Jellemábrázoló képességével és kiváló színészi intuíciójával G. a Vígszínház együttesének egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Felesége : szül. Kertész Ella*, drámai hősnő ugyancsak a Vígszínház tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1791. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11791.htm

CÍMSZÓ: Góth

SZEMÉLYNÉV: Góth Sándor

SZÓCIKK: 3 G. Sándor*, színész és műfordító, szül. Budapesten 1869 okt. 19. 1894-ben a Vígszínházhoz szerződtették s azóta ott működik. Kiváló komikus és jellemszínész. Emellett mint rendező és számos francia és orosz színmű fordítója is jelentékeny nevet szerzett magának. Pásztor Árpáddal 1. o. közösen írt drámáját, a Vengerkák-at 1917. mutatta be a Vígszínház. Emlékezetes alakításokat nyújtott újabban Szomory Dezső, Glória, Galsworthy, Uri emberek és Harsányi Noszty fiú c. darabokban. Jellemábrázoló képességével és kiváló színészi intuíciójával G. a Vígszínház együttesének egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Felesége : szül. Kertész Ella*, drámai hősnő ugyancsak a Vígszínház tagja.

11791.ht

CÍMSZÓ Gót

SZEMÉLYNÉV Gót Sándo

SZÓCIKK G Sándor* színés é műfordító szül Budapeste 186 okt 19 1894-be Vígszínházho szerződtetté azót ot működik Kivál komiku é jellemszínész Emellet min rendez é számo franci é oros színm fordítój i jelentéken neve szerzet magának Pászto Árpádda 1 o közöse ír drámáját Vengerkák-a 1917 mutatt b Vígszínház Emlékezete alakításoka nyújtot újabba Szomor Dezső Glória Galsworthy Ur embere é Harsány Noszt fi c darabokban Jellemábrázol képességéve é kivál színész intuíciójáva G Vígszínhá együtteséne egyi legkiemelkedőb egyénisége Feleség szül Kertés Ella* dráma hősn ugyancsa Vígszínhá tagja

11791.h

CÍMSZ Gó

SZEMÉLYNÉ Gó Sánd

SZÓCIK Sándor színé műfordít szü Budapest 18 ok 1 1894-b Vígszínházh szerződtett azó o működi Kivá komik jellemszínés Emelle mi rende szám franc oro szín fordító jelentéke nev szerze magána Pászt Árpádd közös í drámájá Vengerkák- 191 mutat Vígszínhá Emlékezet alakítások nyújto újabb Szomo Dezs Glóri Galsworth U ember Harsán Nosz f darabokba Jellemábrázo képességév kivá színés intuíciójáv Vígszính együttesén egy legkiemelkedő egyéniség Felesé szü Kerté Ella drám hős ugyancs Vígszính tagj

11791.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Sán

SZÓCI Sándo szín műfordí sz Budapes 1 o 1894- Vígszínház szerződtet az működ Kiv komi jellemszíné Emell m rend szá fran or szí fordít jelenték ne szerz magán Pász Árpád közö drámáj Vengerkák 19 muta Vígszính Emlékeze alakításo nyújt újab Szom Dez Glór Galswort embe Harsá Nos darabokb Jellemábráz képességé kiv színé intuíciójá Vígszín együttesé eg legkiemelked egyénisé Feles sz Kert Ell drá hő ugyanc Vígszín tag

11791

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sánd szí műford s Budape 1894 Vígszínhá szerződte a műkö Ki kom jellemszín Emel ren sz fra o sz fordí jelenté n szer magá Pás Árpá köz drámá Vengerká 1 mut Vígszín Emlékez alakítás nyúj úja Szo De Gló Galswor emb Hars No darabok Jellemábrá képesség ki szín intuíciój Vígszí együttes e legkiemelke egyénis Fele s Ker El dr h ugyan Vígszí ta

1179SZEMÉL S

SZÓ Sán sz műfor Budap 189 Vígszính szerződt műk K ko jellemszí Eme re s fr s ford jelent sze mag Pá Árp kö drám Vengerk mu Vígszí Emléke alakítá nyú új Sz D Gl Galswo em Har N darabo Jellemábr képessé k szí intuíció Vígsz együtte legkiemelk egyéni Fel Ke E d ugya Vígsz t