11793.htm

CÍMSZÓ: Graber

SZEMÉLYNÉV: Graber Károly

SZÓCIKK: Graber Károly, ügyvéd, szül. Turóeszentmártonban 1861. Bécsben és Budapesten végzett egyetemi tanulmányokat. Sokáig tagja volt az Ügyvédi Kamara választmányának és a Kúria ügyvédi tanácsának s évekig működött mint a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára. Jelenleg az ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság tagja. Hitel és lakbérleti jogi kérdésekben elismert szaktekintély s ilyen vonatkozású cikkei sűrűn jelennek meg szaklapokban. Könyvalakban megjelent nagyobb munkája: A lakbérleti jog. 1926-ban jogtudományi munkásságának elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1793. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11793.htm

CÍMSZÓ: Graber

SZEMÉLYNÉV: Graber Károly

SZÓCIKK: Graber Károly, ügyvéd, szül. Turóeszentmártonban 1861. Bécsben és Budapesten végzett egyetemi tanulmányokat. Sokáig tagja volt az Ügyvédi Kamara választmányának és a Kúria ügyvédi tanácsának s évekig működött mint a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára. Jelenleg az ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság tagja. Hitel és lakbérleti jogi kérdésekben elismert szaktekintély s ilyen vonatkozású cikkei sűrűn jelennek meg szaklapokban. Könyvalakban megjelent nagyobb munkája: A lakbérleti jog. 1926-ban jogtudományi munkásságának elismeréséül kormányfőtanácsossá nevezték ki.

11793.ht

CÍMSZÓ Grabe

SZEMÉLYNÉV Grabe Károl

SZÓCIKK Grabe Károly ügyvéd szül Turóeszentmártonba 1861 Bécsbe é Budapeste végzet egyetem tanulmányokat Sokái tagj vol a Ügyvéd Kamar választmányána é Kúri ügyvéd tanácsána éveki működöt min Budapest Ügyvéd Kamar főtitkára Jelenle a ügyvéd é bíró vizsgálóbizottsá tagja Hite é lakbérlet jog kérdésekbe elismer szaktekintél ilye vonatkozás cikke sűrű jelenne me szaklapokban Könyvalakba megjelen nagyob munkája lakbérlet jog 1926-ba jogtudomány munkásságána elismeréséü kormányfőtanácsoss nevezté ki

11793.h

CÍMSZ Grab

SZEMÉLYNÉ Grab Káro

SZÓCIK Grab Károl ügyvé szü Turóeszentmártonb 186 Bécsb Budapest végze egyete tanulmányoka Soká tag vo Ügyvé Kama választmányán Kúr ügyvé tanácsán évek működö mi Budapes Ügyvé Kama főtitkár Jelenl ügyvé bír vizsgálóbizotts tagj Hit lakbérle jo kérdésekb elisme szaktekinté ily vonatkozá cikk sűr jelenn m szaklapokba Könyvalakb megjele nagyo munkáj lakbérle jo 1926-b jogtudomán munkásságán elismerésé kormányfőtanácsos nevezt k

11793.

CÍMS Gra

SZEMÉLYN Gra Kár

SZÓCI Gra Káro ügyv sz Turóeszentmárton 18 Bécs Budapes végz egyet tanulmányok Sok ta v Ügyv Kam választmányá Kú ügyv tanácsá éve működ m Budape Ügyv Kam főtitká Jelen ügyv bí vizsgálóbizott tag Hi lakbérl j kérdések elism szaktekint il vonatkoz cik sű jelen szaklapokb Könyvalak megjel nagy munká lakbérl j 1926- jogtudomá munkásságá elismerés kormányfőtanácso nevez

11793

CÍM Gr

SZEMÉLY Gr Ká

SZÓC Gr Kár ügy s Turóeszentmárto 1 Béc Budape vég egye tanulmányo So t Ügy Ka választmány K ügy tanács év műkö Budap Ügy Ka főtitk Jele ügy b vizsgálóbizot ta H lakbér kérdése elis szaktekin i vonatko ci s jele szaklapok Könyvala megje nag munk lakbér 1926 jogtudom munkásság elismeré kormányfőtanács neve

1179

CÍ G

SZEMÉL G K

SZÓ G Ká üg Turóeszentmárt Bé Budap vé egy tanulmány S Üg K választmán üg tanác é műk Buda Üg K főtit Jel üg vizsgálóbizo t lakbé kérdés eli szakteki vonatk c jel szaklapo Könyval megj na mun lakbé 192 jogtudo munkássá elismer kormányfőtanác nev