11798.htm

CÍMSZÓ: Gróf

SZEMÉLYNÉV: Gróf József

SZÓCIKK: "Gróf József, grafikus, belső építész és bélyegtervező, szül. Tapolcán 1892. A magyar iparművészeti iskolát 1913. végezte. A modern magyar iparművészet egyik megteremtője, aki munkáival bel- és külföldön számos pályázatot nyert. Munkásságát a Magyar Iparművészet, a Magyar Grafika és a Studio c. folyóiratok ismertetik. Külföldi lapokban is reprodukált könyvillusztrációi: Berzsenyi Dániel (Kellner kiadás 1921); Bánk bán (Rózsavölgyi 1921); Pick Dame (Szacelláry 1920). A bútortervezésnek európai értelemben véve is egyik legelső művésze."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1798. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11798.htm

CÍMSZÓ: Gróf

SZEMÉLYNÉV: Gróf József

SZÓCIKK: Gróf József, grafikus, belső építész és bélyegtervező, szül. Tapolcán 1892. A magyar iparművészeti iskolát 1913. végezte. A modern magyar iparművészet egyik megteremtője, aki munkáival bel- és külföldön számos pályázatot nyert. Munkásságát a Magyar Iparművészet, a Magyar Grafika és a Studio c. folyóiratok ismertetik. Külföldi lapokban is reprodukált könyvillusztrációi: Berzsenyi Dániel Kellner kiadás 1921 ; Bánk bán Rózsavölgyi 1921 ; Pick Dame Szacelláry 1920 . A bútortervezésnek európai értelemben véve is egyik legelső művésze.

11798.ht

CÍMSZÓ Gró

SZEMÉLYNÉV Gró Józse

SZÓCIKK Gró József grafikus bels építés é bélyegtervező szül Tapolcá 1892 magya iparművészet iskolá 1913 végezte moder magya iparművésze egyi megteremtője ak munkáiva bel é külföldö számo pályázato nyert Munkásságá Magya Iparművészet Magya Grafik é Studi c folyóirato ismertetik Külföld lapokba i reprodukál könyvillusztrációi Berzseny Dánie Kellne kiadá 192 Bán bá Rózsavölgy 192 Pic Dam Szacellár 192 bútortervezésne európa értelembe vév i egyi legels művésze

11798.h

CÍMSZ Gr

SZEMÉLYNÉ Gr Józs

SZÓCIK Gr Józse grafiku bel építé bélyegtervez szü Tapolc 189 magy iparművésze iskol 191 végezt mode magy iparművész egy megteremtőj a munkáiv be külföld szám pályázat nyer Munkásság Magy Iparművésze Magy Grafi Stud folyóirat ismerteti Külföl lapokb reproduká könyvillusztráció Berzsen Dáni Kelln kiad 19 Bá b Rózsavölg 19 Pi Da Szacellá 19 bútortervezésn európ értelemb vé egy legel művész

11798.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Józ

SZÓCI G Józs grafik be épít bélyegterve sz Tapol 18 mag iparművész isko 19 végez mod mag iparművés eg megteremtő munkái b külföl szá pályáza nye Munkássá Mag Iparművész Mag Graf Stu folyóira ismertet Külfö lapok reproduk könyvillusztráci Berzse Dán Kell kia 1 B Rózsavöl 1 P D Szacell 1 bútortervezés euró értelem v eg lege művés

11798

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC Józ grafi b épí bélyegterv s Tapo 1 ma iparművés isk 1 vége mo ma iparművé e megteremt munká külfö sz pályáz ny Munkáss Ma Iparművés Ma Gra St folyóir ismerte Külf lapo reprodu könyvillusztrác Berzs Dá Kel ki Rózsavö Szacel bútortervezé eur értele e leg művé

1179SZEMÉL J

SZÓ Jó graf ép bélyegter Tap m iparművé is vég m m iparműv megterem munk külf s pályá n Munkás M Iparművé M Gr S folyói ismert Kül lap reprod könyvillusztrá Berz D Ke k Rózsav Szace bútortervez eu értel le műv