11802.htm

CÍMSZÓ: Gross

SZEMÉLYNÉV: Gross Heinrich

SZÓCIKK: "2.  G. Heinrich, rabbi és kiváló kultúrtörténész. szüI.Szenicen 1835 nov. 6., megh. Augsburgban, aho főrabbi volt. A breslaui szemináriumnak és a lipcsei egyetemnek volt növendéke, Kohu Sámuelnek iskolatársa. Diplomái elnyerése után Parisba került, ahol Günzburg bárónak, a kiváló orientalistának házánál volt tanító. Ezalatt gyűjtötte anyagát a Bibliotheque Nationaleban Gallia Judaica c. 1897. megjelent világhírű munkájához, mely a zsidó kultúrtörténelem legkitűnőbb monográfiáinak egyike. G. legfőbb szaktekintély volt a középkori provencei zsidóság kulturális és vallási múltjának ismertetésében. Egyéb, ugyanazon tárgykörből vett művei a breslaui Monatsschriftben és a Revue des Etudes Juivesben jelentek meg. Többi munkái: Abraham ben David aus Posquieres, sein Le. ben u. Srhriften (1874); R. Abraham ben Isaak au. Narbonne (1874)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1802. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11802.htm

CÍMSZÓ: Gross

SZEMÉLYNÉV: Gross Heinrich

SZÓCIKK: 2. G. Heinrich, rabbi és kiváló kultúrtörténész. szüI.Szenicen 1835 nov. 6., megh. Augsburgban, aho főrabbi volt. A breslaui szemináriumnak és a lipcsei egyetemnek volt növendéke, Kohu Sámuelnek iskolatársa. Diplomái elnyerése után Parisba került, ahol Günzburg bárónak, a kiváló orientalistának házánál volt tanító. Ezalatt gyűjtötte anyagát a Bibliotheque Nationaleban Gallia Judaica c. 1897. megjelent világhírű munkájához, mely a zsidó kultúrtörténelem legkitűnőbb monográfiáinak egyike. G. legfőbb szaktekintély volt a középkori provencei zsidóság kulturális és vallási múltjának ismertetésében. Egyéb, ugyanazon tárgykörből vett művei a breslaui Monatsschriftben és a Revue des Etudes Juivesben jelentek meg. Többi munkái: Abraham ben David aus Posquieres, sein Le. ben u. Srhriften 1874 ; R. Abraham ben Isaak au. Narbonne 1874 .

11802.ht

CÍMSZÓ Gros

SZEMÉLYNÉV Gros Heinric

SZÓCIKK 2 G Heinrich rabb é kivál kultúrtörténész szüI.Szenice 183 nov 6. megh Augsburgban ah főrabb volt breslau szemináriumna é lipcse egyetemne vol növendéke Koh Sámuelne iskolatársa Diplomá elnyerés utá Parisb került aho Günzbur bárónak kivál orientalistána házáná vol tanító Ezalat gyűjtött anyagá Bibliothequ Nationaleba Galli Judaic c 1897 megjelen világhír munkájához mel zsid kultúrtörténele legkitűnőb monográfiáina egyike G legfőb szaktekintél vol középkor provence zsidósá kulturáli é vallás múltjána ismertetésében Egyéb ugyanazo tárgykörbő vet műve breslau Monatsschriftbe é Revu de Etude Juivesbe jelente meg Több munkái Abraha be Davi au Posquieres sei Le be u Srhrifte 187 R Abraha be Isaa au Narbonn 187

11802.h

CÍMSZ Gro

SZEMÉLYNÉ Gro Heinri

SZÓCIK Heinric rab kivá kultúrtörténés szüI.Szenic 18 no 6 meg Augsburgba a főrab vol bresla szemináriumn lipcs egyetemn vo növendék Ko Sámueln iskolatárs Diplom elnyeré ut Paris kerül ah Günzbu báróna kivá orientalistán házán vo tanít Ezala gyűjtöt anyag Bibliotheq Nationaleb Gall Judai 189 megjele világhí munkájáho me zsi kultúrtörténel legkitűnő monográfiáin egyik legfő szaktekinté vo középko provenc zsidós kulturál vallá múltján ismertetésébe Egyé ugyanaz tárgykörb ve műv bresla Monatsschriftb Rev d Etud Juivesb jelent me Töb munká Abrah b Dav a Posquiere se L b Srhrift 18 Abrah b Isa a Narbon 18

11802.

CÍMS Gr

SZEMÉLYN Gr Heinr

SZÓCI Heinri ra kiv kultúrtörténé szüI.Szeni 1 n me Augsburgb főra vo bresl szeminárium lipc egyetem v növendé K Sámuel iskolatár Diplo elnyer u Pari kerü a Günzb bárón kiv orientalistá házá v taní Ezal gyűjtö anya Bibliothe Nationale Gal Juda 18 megjel világh munkájáh m zs kultúrtörténe legkitűn monográfiái egyi legf szaktekint v középk proven zsidó kulturá vall múltjá ismertetéséb Egy ugyana tárgykör v mű bresl Monatsschrift Re Etu Juives jelen m Tö munk Abra Da Posquier s Srhrif 1 Abra Is Narbo 1

11802

CÍM G

SZEMÉLY G Hein

SZÓC Heinr r ki kultúrtörtén szüI.Szen m Augsburg főr v bres szemináriu lip egyete növend Sámue iskolatá Dipl elnye Par ker Günz báró ki orientalist ház tan Eza gyűjt any Biblioth National Ga Jud 1 megje világ munkájá z kultúrtörtén legkitű monográfiá egy leg szaktekin közép prove zsid kultur val múltj ismertetésé Eg ugyan tárgykö m bres Monatsschrif R Et Juive jele T mun Abr D Posquie Srhri Abr I Narb

1180SZEMÉL Hei

SZÓ Hein k kultúrtörté szüI.Sze Augsbur fő bre szeminári li egyet növen Sámu iskolat Dip elny Pa ke Gün bár k orientalis há ta Ez gyűj an Bibliot Nationa G Ju megj vilá munkáj kultúrtörté legkit monográfi eg le szakteki közé prov zsi kultu va múlt ismertetés E ugya tárgyk bre Monatsschri E Juiv jel mu Ab Posqui Srhr Ab Nar